Java Practice 2

Chia sẻ: An Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
19
download

Java Practice 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Java Practice 2

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sau 1. Xe tải có thể chứa tối đa 10 tấn rác. 2. Xe tải lần lượt đến từng trạm trung chuyển rác trên tuyến đường theo thứ tự và thu rác. Khi không đủ  khả năng lấy hết rác tại 1 trạm thì nó đưa rác đến bãi đổ và quay lại để tải rác lên xe. 3. Thời gian để tải rác lên xe tại 1 điểm trung bình là 8 phút. 4. Thời gian đi và về bãi đổ rác trung bình là 30 phút,  5. Chi phí nhân công và vận tải tính theo giờ là 120000đ/h 6. Chi phí phải trả cho bãi đổ rác là 57000đ/xe Viết chương trình để ước tính chi phí phục vụ cho việc đấu thầu thu gom rác. Input: dữ liệu đầu vào là khối lượng rác tại mỗi trạm, nhập từ bàn phím. Số trạm kết thúc bởi tổ chức  nhập liệu.  Output: Tính toán và in ra số tiền dự toán chi phí thu gom rác Ví dụ: nhập vào lần lượt khối lượng rác tại các trạm theo số lượng(kg) và thứ tự sau 1765 2808 952 4206 3102 3902 1292 3985 8324 1928 4426 397 3277  Kết quả in ra:  Tổng chi phí là 910.000đ Bài tập 2: SPIP: Trình thông dịch cho 1 NNLT đơn giản ML là 1 ngôn ngữ cực kỳ đơn giản gồm 4 câu lệnh BEGIN, LET, PRINT, END. Xem đoạn mẫu CT sau BEGIN LET A = 5 LET B = 9 LET M = A + A PRINT A PRINT M LET D = M + B PRINT D END Trong đó A,B,M là các biến nhận tên từ A đến Z, chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 Lệnh LET cho phép gán giá trị cho biến theo đúng 2 mẫu ở ví dụ trên. Lệnh PRINT cho phép in giá trị theo sau ra màn hình. Chương trình của bạn cho phép nhập chương trình từ bàn phím, kết thúc bằng END.  Sau đó xử lý lần lượt các lệnh theo yêu cầu và in kết quả theo yêu cầu của các lệnh PRINT ra màn  hình . Ví dụ: CT trên sẽ in ra 5 10 19 , mỗi số trên 1 dòng. Giả định rằng các lệnh đều đúng cú pháp. CT chỉ kiểm tra 2 lệnh bắt đầu và kết thúc là BEGIN & END,  nếu không đúng thì in ra thông báo “lỗi cú pháp”. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com
  2. Bài tập 3: RandomArray: Mảng các số ngẫu nhiên Mảng các số nguyên ngẫu nhiên không trùng nhau có gia trị thực tế trong nhiều ứng dụng. (Ví dụ cần in  ra 1 bộ đề trắc nghiệm n câu theo thứ tự tùy ý để có các đề thi khác nhau) Hãy phát triển lớp RandomArray, chứa các hàm thành phần static trả về 1 mảng số nguyên ngẫu nhiên  không trùng nhau, theo các đặc điểm truyền qua đối số của hàm. HD: Tham khảo sử dụng các lớp Arrays, ArrayList, List.. Chú ý tối ưu thuật toán Các bài tập đề nghị: + Viết CT in ra các số nguyên tố từ 1 đến n + CT đổi số nguyên thập phân ra nhị phần, trình bày dạng nhóm 8 bit và ngược lại + Chuẩn hóa chuỗi họ tên. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com
Đồng bộ tài khoản