Kế hoạch học 6 bài lý luận chính trị

Chia sẻ: Lê Quang Trị | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
557
lượt xem
85
download

Kế hoạch học 6 bài lý luận chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường THPT Trần Phú lần thứ I năm học 2008 – 2009 và hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban thường vụ huyện Đoàn Bình Long, Ban thường vụ Đoàn trường THPT Trần Phú đã thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị đoàn viên, thanh niên với nội dung sau: Mục đích, yêu cầu; nội dung, cách thức tiến hành; tổ chức thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch học 6 bài lý luận chính trị

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bình Long, ngày 03 tháng 03 năm 2009 ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Số: /KH-ĐT KẾ HOẠCH HỌC 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường THPT Trần Phú lần thứ I năm học 2008 – 2009 và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Bình Long, Ban Thường Vụ Đoàn trường THPT Trần Phú đã thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị đoàn viên, thanh niên với nội dung sau: I- Mục đích, yêu cầu: 1. Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ; hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại “Âm mưu diễn biến hòa bình” và sự chống phá của các thế lực thù địch. 2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của tuổi trẻ trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 3. Việc học tập lý luận chính trị trong ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, phải được tổ chức rộng khắp ở các chi Đoàn, gắn liền với tư tưởng “tuổi trẻ gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh” II- Nội dung, cách thức tiến hành: 1. Nội dung: Học tập 6 bài lý luận chính trị (LLCT) do Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm: Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài 3: Đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nước ta trong tình hình mới. Bài 5: Hệ thống chính trị ở nước ta. Bài 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. 2. Cách thức tiến hành: - Tổ chức lớp học tập trung nghe báo cáo viên giới thiệu 6 bài LLCT, sau đó tiến hành thảo luận. Thời gian học tập trên lớp dành cho mỗi bài ít nhất là 45 phút. Kết thúc học tập, nghiên cứu 6 bài LLCT phải tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận cho người đã học tập, nghiên cứu. III- Tổ chức thực hiện:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản