Kế toán tài chính_ Chương 8

Chia sẻ: Mai Thị Đào | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
611
lượt xem
459
download

Kế toán tài chính_ Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán tài chính_ Chương 8

 1. CHƯƠNG 8 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1
 2. 8.1- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 8.1.1- Những vấn đề chung a/ Chi phí sản xuất Laø  eåu  eän  bi hi baèng i cuûa oøan  teàn  t boä  hao    l ñoäng  oáng  l ñoäng  phíveà ao  s vaø ao  vaäthoùa  aø    m doanh  nghi phaûiboû  eäp    ra  ñeå i haønh  atñoäng  aûn  teán  hoï   s xuaát  trong  oätt m  hôøikyø    nhaátñònh.   2
 3. Phân loại chi phí - Theo tính chất kinh tế Chi phí nguyên vật liệu Chi phí Chi phí nhân công Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền 3
 4. - Theo công dụng kinh tế Chi phí NVL trực tiếp Chi phí sản xuất Chi phí nhân công TT Chi phí s. xuất chung Trong đó: CP sx chung cố định CP sản xuất chung CP sx chung biến đổi 4
 5. b/ Giá thành sản phẩm   Laø  eåu  eän    bi hi baèng i nhöõng  phí teàn  hao    veà ao  l ñoäng  oáng  l ñoäng    s vaø ao  vaät hoùa gaén i vôùikeátquûa  aûn  leàn      s xuaát  hoøan haønh  t nhaátñònh.   5
 6. Phạm vi tính giá thành ­ C hiphíN V L röï teáp,chiphínhaân        t c i       coâng röï t c  teáp  c í vaøo  aù haønh  x höï t cuûa  i ñöôï tnh  gi t s t c eá  saûn phaåm  heo  öùc     höï t phaùt t m chiphít c eá    s nh  i neáu     höï t phaùts nh  chiphít c eá    i khoâng  vöôï  tquùa  öùc  phíbì t m hao    nh höôøng.Tröôøng    hôï nhöõng      p  chiphínaøy  tt vöôï reân  öùc  nh  m bì thöôøng hìphaàn      tt t   chiphívöôï reân  öùc  nh  m bì thöôøng khoâng  c í vaøo  aù haønh  aûn  ñöôï tnh  gi t s phaåm ,dòch    aø    vuïm phaûitnh   í vaøo  aù  gi voán  haøng baùn. 6
 7. ­C hiphíSX         chung  ñònh  coá  phaân  vaøo      boå  chiphícheá  eán  bi cho  oãiñôn  s m   vò aûn  phaåm   c  a reân  ñöôï döï t coâng uaát s   bì t nh höôøng  cuûa  aùy  oùc aûn  m m s xuaát  oâng uaát .C s   bì t nh höôøng aø oá öôï s l s l ng aûn  phaåm   tñöôï ôû  öùc  ñaï  c  m trung  nh rong  bì t caùc  eàu  eän aûn  ñi ki s xuaátbì t   nh höôøng. Tröôøng  p  öùc aûn  hôï m s phaåm  höï t s t c eá aûn  xuaátra    cao  hôn coâng uaátbì t s   nh höôøng hìchiphíSX   t       chung  coá  ñònh  c  ñöôï phaân  cho  oãiñôn  s boå  m   vò aûn  phaåm  heo    t chi phít c eá   höï t phaùts nh.  i Tröôøng  p  öùc aûn  hôï m s phaåm  höï t s t c eá aûn  xuaátra    thaáp  coâng uaátbì t hôn  s   nh höôøng hìchiphíSX   t       chung  coá ñònh  c  ñöôï phaân  cho  oãiñôn  s boå  m   vò aûn  phaåm   t m öùc  heo  coâng uaátbì t s   nh höôøng.K hoûan     aûn    chiphís xuaátchung    khoâng  phaân  ñöôcïghinhaän  boå      vaøo  aù  gi voán haøng baùn rong  t kyø. 7
 8. ­ C hiphís       aûn  xuaátchung  eán    c    bi ñoåiñöôï phaân  heátvaøo      boå    chiphícheá  eán  bi cho  m oãiñôn  s   vò  aûn  phaåm  heo     höï t chiphít c  t phaùts nh. eá   i 8
 9. Quan hệ giữa CPSX và giá thành s.phẩm - Giống nhau: về bản chất đều là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động. - Khác nhau: về lượng Tổng Z sxttếsp = Dđk + CBT - GiảmCPSX- Dck 9
 10. - Đối tượng kế toán chi phí sản xuất - Đối tượng tính giá thành - Kỳ tính giá thành 10
 11. 8.1.2- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (phương pháp kê khai thường xuyên) TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu TT TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 154 – Chi phí sxkd dở dang Sơ đồ kế toán CPSX pp kê khai th.xuyên 11
 12. 8.1.3- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ( phương pháp kiểm kê định kỳ) TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp TK 622 – Chi phí nhân công tr.tiếp TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 154 – Chi phí SXKD dở dang TK 631 – Giá thành sản xuất Sơ đồ kế toán CPSX, giá thành SP (KKĐKỳ) 12
 13. 8.2- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 8.2.1- Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ: - Các sp dịch vụ thường không có hình thái vật chất. - Phần lớn các sp dịch vụ khi hoàn thành được xác định là tiêu thụ vì được thực hiện theo đơn đặt hàng. 13
 14. • Các loại dịch vụ phổ biến: - Kinh doanh nhà hàng - Kinh doanh khách sạn - Kinh doanh du lịch - Kinh doanh các dịch vụ khác: dịch vụ sửa chữa… 14
 15. • Chi phí thực hiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung 15
 16. Trình tự tập hợp chi phí SX và tính giá thành dịch vụ cũng tương tự hoạt động sản xuất sản phẩm trong DN sản xuất. Tuy nhiên dịch vụ không có hình thái vật chất nên không có sp hoàn thành chuyển vào nhập kho (TK155). Dịch vụ hoàn thành thường tiêu thụ ngay nên giá thành dịch vụ hoàn thành chuyển thẳng vào giá vốn hàng bán trong kỳ (TK 632). 16
 17. 8.2.2- Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng * Đặc điểm cơ bản: SX chế biến và tiêu thụ ngay, sản phẩm không dự trữ được lâu, chu kỳ sản xuất ngắn không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. Ngoài ra, nếu nhà hàng mua, bán một số mặt hàng thực phẩm có sẵn là trường hợp kinh doanh thương mại thuần túy. 17
 18. • Đặc điểm chi phí thực hiện dịch vụ: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: NVL trực tiếp chế biến các món ăn, pha chế thức uống: thịt, cá, tôm, cua, rau, légume, dầu mỡ, chanh, ớt, gia vị..; rượu, soda, trái cây pha chế thức uống… NVL có thể xuất từ kho hoặc mua về đưa vào chế biến ngay. 18
 19. - Chi phí nhân công trực tiếp: lương và các khoản trích theo lương của bộ phận nhân viên trực tiếp chế biến món ăn, thức uống như: đầu bếp,bartender.. - Chi phí sản xuất chung: Chi phí phục vụ gián tiếp cho quá trình chế biến món ăn, thức uống như: nhiên liệu để nấu, lương nhân viên phục vụ và quản lý SXCB, dụng cụ đồ dùng, khấu hao TSCĐ bộ phận chế biến, điện nước sử dụng ở bộ phận chế biến 19
 20. 8.2.3- Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn • Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn: cho thuê phòng, và cácdịch vụ kèm theo (nếu có) như: giặt ủi, karaoke, massage… • Chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ: do khách ở sang kỳ sau, nên cuối kỳ chưa thanh toán tiền phòng. CP DD ckỳ = Số ngày khách x CP định mức ngày đã ở đêm của loại phòng đó 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản