intTypePromotion=1

Kết cấu gạch đá-Chương4: Tính toán khối xây có cốt thép theo KNCL

Chia sẻ: Phạm Quang Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
109
lượt xem
35
download

Kết cấu gạch đá-Chương4: Tính toán khối xây có cốt thép theo KNCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chịu nén khối xây dựng sẽ có biến dạng ngang. Nhờ có lực dính vỡi nữa. cốt thép ngăn cản biến dạng của khối xây, ngăn cản sự hình thành và mở rộng vết mứt; tăng khả năng chịu nén của khối xây. Khối xây chi bị phá hoại đến khi nào bản thân gạch đá bị phá hoại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu gạch đá-Chương4: Tính toán khối xây có cốt thép theo KNCL

 1. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo kh năng ch u l c
 2. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang I. C u t o và tác d ng c a lư i thép ngang 1. Tác d ng c a lư i thép ngang - Khi ch u nén kh i xây s có bi n d ng ngang. - Nh có l c dính v i v a => C t thép ngăn c n bi n d ng c a kh i xây, ngăn c n s hình thành và m r ng v t n t => Tăng kh năng ch u nén c a kh i xây. Kh i xây ch b phá ho i n khi nào b n thân g ch á b phá ho i. - C u ki n không b tách ra thành nh ng nhánh ng như trong kh i xây không có c t thép. - Kh i xây t lư i thép ngang có th ch u l c nén g p 1,2÷2 l n so v i kh i xây không t c t thép.
 3. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang 2. i u ki n t lư i thép ngang - t lư i thép ngang ư c s d ng v i: -) Kh i xây ch u nén úng tâm -) Kh i xây ch u nén l ch tâm v i m nh nh (v i ti t di n ch nh t e0 < 0,33y và λh < 15). 3. C u t o c a lư i thép ngang - Lư i thép ư c c u t o b ng các thanh thép có ư ng kính 3÷8 mm, kho ng cách các thanh 3÷12 mm. - Có hai ki u lư i: -) Lư i ô vuông: g m các thanh ngang và các thanh d c t vuông góc v i nhau, thư ng dùng lư i hàn. -) Lư i zích z c: g m m t s i thép u n thành hình zích z c.
 4. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang a) b) S c2 c2 c1 c1 a) Lư i ô vuông b) Lư i zích z c
 5. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang - C hai lư i zích z c t trong hai m ch v a ngang k nhau v i các thanh c a hai lư i vuông góc v i nhau thì tương ương v i m t lư i ô vuông t trong m ch v a ngang. - Dùng lư i zích z c có ph c t p hơn nhưng m ch v a l i không c n ph i dày như trong lư i ô vuông. - Kho ng cách gi a các lư i (hai lư i zích z c t g n nhau coi như m t lư i) cách nhau t 1 n 5 hàng g ch (7÷35cm) V - Hàm lư ng thép µ = a .100% ch n trong kho ng 0,1% n 1% V trong ó: -) Va là th tích c t thép c a m t lư i -) V là th tích kh i xây trong ph m vi gi a hai lư i - V a dùng trong kh i xây có t thép ngang có s hi u 25 trong môi trư ng khô ráo; có s hi u 50 trong môi trư ng m ư t.
 6. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang II. Tính toán c u ki n ch u nén úng tâm t lư i thép ngang - i u ki n cư ng : N ≤ ϕ mdhRakF - Trong ó: -) N - L c nén do t i tr ng tính toán gây ra -) ϕ - H s u n d c -) mdh - H s xét n nh hư ng c a các t i tr ng tác d ng dài h n -) F - Di n tích ti t di n c a c u ki n -) Rak - Cư ng ch u nén tương ương c a kh i xây có lư i thép ngang * H s u n d c ϕ: tra theo b ng ph thu c vào c trưng àn h i c a kh i xây có c t thép ngang αa và thanh m nh c a c u ki n λh (ho c λr) Rc -) αa ư c xác nh theo công th c: αa = α c Rak
 7. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang - Trong ó: -) α - c trưng àn h i c a kh i xây không có c t thép -) Rc - Cư ng tiêu chu n c a kh i xây không có c t thép Rc = kR -) R – Cư ng tính toán c a kh i xây không có c t thép -) k – H s an toàn, v i kh i xây ch u nén l y k = 2 -) Rakc - Cư ng tiêu chu n tương ương c a kh i xây t lư i thép ngang, ư c xác nh theo công th c: c c c 2µRa Rak =R + 100 -) Rac - Cư ng tiêu chu n c a c t thép +) Rac = 1,1Ra v i thép CI và CII +) Rac = 1,25Ra v i thép s i -) Ra - Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây -) µ - Hàm lư ng c a c t thép trong kh i xây
 8. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang * Cư ng ch u nén tương ương c a kh i xây t lư i thép ngang Rak : - Cư ng ư c xác nh theo công th c: 2µRa -) Khi mác v a t 25 tr lên: Rak = R + ≤ 2R 100 2µRa R -) Khi mác v a nh hơn 25: Rak = R + ≤ 2R 100 R25 - Trong ó: -) R - Cư ng tính toán c a kh i xây không có c t thép -) R25 - Cư ng ch u nén tính toán c a kh i xây không có c t thép khi dùng v a mác 25. -) Ra - Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây.
 9. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang III. Tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm t lư i thép ngang - i u ki n cư ng : N ≤ ϕl mdhRakFcω - Trong ó: -) N - L c nén do t i tr ng tính toán gây ra -) ϕl - H s u n d c -) mdh - H s xét n nh hư ng c a các t i tr ng tác d ng dài h n -) Fc - Di n tích ti t di n ch u nén c a c u ki n -) Rak - Cư ng ch u nén tương ương c a kh i xây có lư i thép ngang -) ω - H s xác nh theo công th c th c nghi m * H s u n d c ϕl : Xác nh theo công th c th c nghi m  e  l  ϕl = ϕ 1 − 0  0,06 0 − 0,2   h h 
 10. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang * H s u n d c ϕ: tra b ng ph thu c vào c trưng àn h i c a kh i xây có c t thép ngang αa và thanh m nh c a c u ki n λh (ho c λr). Rc -) αa ư c xác nh theo công th c: α a = α c Rak - Trong ó: -) α - c trưng àn h i c a kh i xây không có c t thép -) Rc - Cư ng tiêu chu n c a kh i xây không có c t thép Rc = kR -) R – Cư ng tính toán c a kh i xây không có c t thép -) k – H s an toàn, v i kh i xây ch u nén l y k = 2 -) Rakc - Cư ng tiêu chu n tương ương c a kh i xây t lư i thép ngang, ư c xác nh theo công th c: c c c 2µRa Rak =R + 100
 11. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang -) Rac - Cư ng tiêu chu n c a c t thép +) Rac = 1,1Ra v i thép CI và CII +) Rac = 1,25Ra v i thép s i -) Ra - Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây -) µ - Hàm lư ng c a c t thép trong kh i xây * Cư ng ch u nén tương ương c a kh i xây t lư i thép ngang Rak : - Cư ng ư c xác nh theo công th c: 2µRa 2e -) Khi mác v a t 25 tr lên: Rak = R + (1 − 0 ) ≤ 2 R 100 y 2 µRa R 2e -) Khi mác v a nh hơn 25: Rak = R + (1 − 0 ) ≤ 2 R 100 R25 y
 12. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 1. Kh i xây t lư i thép ngang - Trong ó: -) R - Cư ng tính toán c a kh i xây không có c t thép -) R25 - Cư ng ch u nén tính toán c a kh i xây không có c t thép khi dùng v a mác 25. -) Ra - Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây -) e0 - l ch tâm c a l c d c. -) y – kho ng cách t tr ng tâm n mép ch u nén.
 13. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c I. i u ki n và c u t o kh i xây t c t thép d c 1. i u ki n t c t thép d c - C t thép d c t vào kh i xây ch u kéo khi kh i xây ch u u n, ch u kéo hay ch u nén l ch tâm. - Ngoài ra c t thép d c còn ư c dùng gia c : -) Các tr , các m ng tư ng m ng có thanh m nh l n (λh > 15 ho c λr > 53) -) Các tr và tư ng ch u t i tr ng rung ng. 2. C u t o c a kh i xây t c t thép d c a) Cách t c t thép d c trong kh i xây - C t thép t bên trong kh i xây - C t thép t bên ngoài kh i xây
 14. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c * Khi c t thép t bên trong kh i xây: - Ưu i m: C t thép ư c b o v t t - Như c i m: Khó thi công và khó ki m tra ch t lư ng * Khi c t thép ư c p ra bên ngoài kh i xây và có l p v a b o v : - Ưu i m: D thi công, c t thép t xa tr c trung hòa nên ch u l c t t hơn và khi c u ki n luôn có m t bên ch u kéo thì có th t c t ơn. a) Cèt thÐp ®Æt trong; b) Cèt thÐp ®Æt bªn ngoµi
 15. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c b) V a trong kh i xây - KX làm vi c trong môi trư ng khô ráo, có m bình thư ng: ≥ M25 - KX làm vi c trong môi trư ng m ư t, ho c sâu dư i t: ≥ M50 c) C t thép d c trong kh i xây - ư ng kính: - Hàm lư ng c t thép: -) Thanh ch u nén: ≥ φ8 -) Thanh ch u nén: µ ≥ 0,1% -) Thanh ch u kéo: ≥ φ3 -) Thanh ch u kéo: µ ≥ 0,05% d) Cèt thÐp ®ai trong khèi x©y - §−êng kÝnh: φ3 ÷ φ8. -B−íc ®ai: -) Béi sè cña: ChiÒu cao hµng g¹ch -) ≤ 50cm -) ≤ 15 φdäc: Khi cèt thÐp ®Æt ngoµi -) ≤ 20 φdäc: Khi cèt thÐp ®Æt trong
 16. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c e) Chi u dày l p b o v : - i v i tư ng: - i v i tr , c t: -) 10mm khi kh i xây trong -) 20mm khi kh i xây trong môi trư ng khô ráo môi trư ng khô ráo -) 15mm khi kh i xây ngoài -) 25mm khi kh i xây ngoài tr i tr i -) 20mm khi kh i xây n m dư i -) 30mm khi kh i xây n m dư i t t 3) Chú ý: Khi tính toán cư ng kh i xây c n ph i : -) Nhân v i h s i u ki n làm vi c mk = 0,85 khi có t c t thép ch u nén -) Nhân v i h s i u ki n làm vi c mk = 1 khi kh i xây ch tc t ch u kéo (c t ơn)
 17. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c II. Tính toán c u ki n ch u nén úng tâm t c t thép d c - i u ki n cư ng : N ≤ ϕ mdh(0,85RF + Ra’Fa’) - Trong ó: -) N - L c nén do t i tr ng tính toán gây ra -) ϕ - H s u n d c. -) mdh - H s xét n nh hư ng c a các t i tr ng tác d ng dài h n -) F - Di n tích ti t di n c a c u ki n -) R - Cư ng ch u nén tính toán c a kh i xây -) Ra’ - Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây -) Fa’ – Di n tích c a c t thép d c * Cư ng tính toán c a c t thép trong kh i xây Ra’: tra theo b ng ph l c ph thu c vào lo i thép, nhóm thép và ư ng kính thép.
 18. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c III. Tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm t c t thép d c 1. Hai trư ng h p l ch tâm - i v i ti t di n b t kỳ: -) L ch tâm bé: Sn ≥ 0,8S0 -) L ch tâm l n: Sn < 0,8S0 - i v i ti t di n ch nh t: -) L ch tâm bé: x ≥ 0,55 h0 -) L ch tâm l n: x < 0,55 h0 - Trong ó: -) Sn, S0 – l n lư t là mômen tĩnh c a di n tích ph n ch u nén và c a toàn b di n tích ti t di n ó v i tr ng tâm c t thép ch u kéo (ho c ch u nén ít) -) x – chi u cao mi n ch u nén c a ti t di n -) h0 – chi u cao tính toán c a ti t di n.
 19. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c III. Tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm t c t thép d c 1. Hai trư ng h p l ch tâm - i v i ti t di n b t kỳ: -) L ch tâm bé: Sn ≥ 0,8S0 -) L ch tâm l n: Sn < 0,8S0 - i v i ti t di n ch nh t: -) L ch tâm bé: x ≥ 0,55 h0 -) L ch tâm l n: x < 0,55 h0 - Trong ó: -) Sn, S0 – l n lư t là mômen tĩnh c a di n tích ph n ch u nén và c a toàn b di n tích ti t di n ó v i tr ng tâm c t thép ch u kéo (ho c ch u nén ít) -) x – chi u cao mi n ch u nén c a ti t di n -) h0 – chi u cao tính toán c a ti t di n.
 20. Chương 4. Tính toán kh i xây có c t thép theo KNCL 4. § 2. Kh i xây t c t thép d c 2. Trư ng h p l ch tâm bé - Trong trư ng h p này, ho c toàn b ti t di n ch u nén ho c trên ti t di n có m t ph n nh ch u kéo. - S phá ho i b t u t vùng ch u nén nhi u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản