intTypePromotion=1

Kết cấu gạch đá-Chương5: Thiết kế các bộ phận nhà gạch

Chia sẻ: Phạm Quang Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
66
lượt xem
22
download

Kết cấu gạch đá-Chương5: Thiết kế các bộ phận nhà gạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đảm bảo sự làm việc không gian, giữa tường ngang và tường dọc cần liên kết với nhau dạng bắt mỏ hoặc đặt các chi tiết kiên kết bằng BTCT hoặc bằng thép. Để đảm bảo độ ổn định, tường và trụ cần phải đảm bảo yêu cầu về độ mảnh bằng cách khống chế chiều cao tường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu gạch đá-Chương5: Thiết kế các bộ phận nhà gạch

 1. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch
 2. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 1. Thi t k tư ng và tr g ch 1. Phân lo i tư ng và tr g ch -Theo cách ch u l c +) Tư ng (tr ) ch u l c là c u ki n , ngoài tr ng lư ng b n thân, ph i ch u các t i tr ng do mái , sàn, gió….truy n vào. +) Tư ng (tr ) t mang là các c u ki n ch ch u tr ng lư ng b n thân và t i tr ng gió trong ph m vi gi a các g i t a c a nó -Theo c u t o +) Kh i c +) Kh i xây r ng +) Kh i xây nhi u l p -Theo c ng không gian c a nhà có tư ng ch u l c +) Nhà có sơ k t c u c ng +) Nhà có sơ k t c u m m.
 3. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 1. Thi t k tư ng và tr g ch 2. C u t o c a tư ng và tr g ch - m b o s làm vi c không gian, gi a tư ng ngang và tư ng d c c n liên k t v i nhau d ng b t m ho c t các chi ti t liên k t b ng BTCT ho c b ng thép. - mb o n nh, tư ng và tr c n ph i m b o yêu c u v m nh b ng cách kh ng ch chi u cao tư ng : H β = ≤ βgh Trong ó h +) H : Chi u cao c a tư ng +) h : Chi u dày tư ng ho c c nh c a tr theo phương có m nh l n i v i tư ng có b tr và c t có ti t di n ph c t p thì h=3.5r,trong ó r là bán kính quán tính c a ti t di n i v i c t có ti t di n tròn ho c a giác n i ti p tròn thì h=0.8d
 4. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 1. Thi t k tư ng và tr g ch +) Tr s βgh i v i tư ng không có l c a ch u t i tr ng sàn và mái truy n xu ng khi chi u dài t do l
 5. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 1. Thi t k tư ng và tr g ch c trưng c a tư ng và vách ngăn H s K 1. Tư ng và vách ngăn không ch u t i tr ng truy n t sàn ho c mái Chi u dày 22cm và l n hơn 1,2 Chi u dày 11cm và nh hơn 1,8 2. Tư ng có l c a Ant Abr 3. Vách ngăn có l c a 0,9 4. Tư ng và vách ngăn có chi u dài t do l 0,9 t 2,5H n 3,5H 5. Như trên, khi l > 3,5H 0,8 6. Tư ng b ng kh i xây á h c và bê tông á h c 0,8 Ant – Di n tích ã gi m y u Abr – Di n tích toàn ph n
 6. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 1. Thi t k tư ng và tr g ch - Trong kh i xây, g ch ph i ư c x p m ch so le b ng cách t xen k nh ng hàng d c và hàng ngang. Yêu c u t i thi u v x p m ch so le: +) Trong kh i xây b ng g ch dày 60mm thì c năm hàng d c ph i có ít nh t m t hàng ngang +) Trong kh i xây b ng g ch ho c á có qui cách, chi u cao m i hàng xây t i 200mm thì c hai hàng d c ph i có ít nh t m t hàng ngang. +) M ch v a ng c a kh i xây ph i l ch nhau t 1/2 n 1/4 chi u dài viên g ch. +) Chi u dày m ch v a ngang = 12mm i v i kh i xây b ng g ch = 15mm i v i kh i xây b ng á thiên nhiên có qui cách +) Chi u dày m ch v a ng = 10mm v i kh i xây b ng g ch = 15mm i v i kh i xây b ng á thiên nhiên có qui cách
 7. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á I. Tư ng ch n t 1. Khái ni m - Tư ng ch n là lo i k t c u dùng ch ng áp l c t ho c các lo i v t li u r i, ngăn ng a không cho chúng s t l ra bên ngoài. - Ph m vi s d ng: ư c dùng cho các công trình vùng i, b bi n ho c t i nh ng v trí có chênh l ch v cao trình t n n tránh cho t n n b trư t ho c s t l . Ngoài ra tư ng ch n còn ư c dùng nhi u trong các công trình th y l i như kênh mương ho c các b n c ng, c u t u… - Ưu i m: n nh vì có tr ng lư ng b n thân l n. S d ng ư c v t li u a phương nên giá thành r và có b n l n. .
 8. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á 2. C u t o chung - S d ng tư ng ch n b ng g ch á khi chi u cao tư ng không l n quá - Khe bi n d ng: Ph i b trí cho tư ng ch n vì tư ng ch n ngoài tr i ch u tác ng tr c ti p c a bi n thiên nhi t . Thông thư ng l y kho ng cách gi a các khe bi n d ng vào kho ng t 20-30m. - Khe lún : T i nh ng v trí có a ch t thay i t ng t thì c n b trí các theo i u ki a ch t c th . - Hình dáng tư ng c n ph i ư c ch n sao cho không xu t hi n l c kéo và l c c t l n trong tư ng. Thông thư ng nên l i d ng tr ng lư ng b n thân tư ng tăng n nh cho tư ng. - Lo i tư ng ch u l c nh tr ng lư ng b n thân ư c g i là tư ng ch n tr ng l c. Tư ng ch n t d ng tr ng l c thư ng ư c c u t o g m hai ph n: thân tư ng và móng tư ng (h.9.1). - Thân tư ng + Có chi u dày thay i d ng hình thang ho c gi t c p. +M t ngoài tư ng thư ng ph ng, m t trong d c ho c gi t c p d ng b c thang t o thành các b ch a t nh m tăng tính n nh cho tư ng
 9. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á + N u chi u cao tư ng không l n l m thì có th thi t k thân tư ng cho chi u dày không i nhưng b sung thêm các sư n ng. + Chi u r ng nh thân tư ng xác nh theo i u ki n thi công và v t li u. V i tư ng á h c chi u r ng nh thân tư ng nên l n hơn ho c b ng 0.5m. + Chi u r ng chân thân tư ng ư c xác nh theo kh năng ch u l c t i ti t di n n m sát trên m t móng. Trong trư ng h p thi t k tư ng không cho phép xu t hi n ng su t kéo thì chi u r ng chân thân tư ng có th l y b ng 1/2 chi u cao tư ng. -Móng tư ng: +Kích thư c móng tư ng ư c xác nh sao cho ng su t dư i áy móng không l n hơn cư ng c a n n. +Trư ng h p a ch t y u tránh hi n tư ng lún l ch gây nghiêng tư ng có th dùng b n BTCT làm móng. .
 10. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á a) b) Th©n Mãng d) c) Th©n S−ên H×nh 9.1: C¸c d¹ng t−êng ch¾n ®Êt
 11. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á - Do s thay i tương i c a a hình d c theo chi u dài c a tư ng ch n t, ôi khi ph i thi t k tư ng có chi u cao khác nhau và ti t di n ngang c a tư ng cũng ph i thay i tương ng (h.9.3) thư ng gi i quy t b ng hai cách. +Cách 1: Chia chi u dài c a tư ng thành m t s o n có chi u cao khác nhau (h.9.3) nh ng o n tư ng ó có chi u d y khác nhau, như v y hình d ng m t b ng tư ng có d ng b c thang (h.9.3b). +Cách th 2: Bi n i chi u dài tư ng d n d n, m t b ng tư ng có d ng ư ng nghiêng không bi n i t ng t (h.9.3c)
 12. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á a) b) c) H×nh 9.3: Bè trÝ t−êng theo ®Þa h×nh thay dæi
 13. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á 3. Tính toán tư ng ch n t a. T i tr ng: - Tr ng lư ng b n thân tư ng Gt t t i tr ng tâm tư ng - Tr ng lư ng b n thân c a t è lên móng tư ng Gd - Trong m t s trư ng h p còn c n ph i k n t i tr ng gió hút và áp l c nư c ng m tác d ng lên tư ng - Áp l c ngang c a t tác d ng lên lưng tư ng d ng t i tr ng tam giác: T i ti t di n cách m t t m t o n h: ph = γhtg2(450 - ϕ/2) Trong ó: γ - tr ng lư ng th tích ϕ- góc ma sát trong c a t →T ng áp l c bên là di n tích hình tam giác E = 1/2.γ.H2 tg2(450 - ϕ/2) Khi trên m t t còn t i trong q tác d ng thì: ph = (γh+q)tg2(450 - ϕ/2) E = (1/2.γ.H2 + q) tg2(450 - ϕ/2)
 14. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á q h G® H Gt E H/3 A min max L H×nh 9.4: S¬ ®å t¶i träng t¸c dông lªn t−êng ch¾n ®Êt
 15. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á b. Ki m tra n nh trư t: i u ki n tư ng không b trư t ngang là: (ΣGf)/E ≥ 1.3 hay (Gt + Gd).f/E ≥ 1.3 f h s ma sát gi a áy móng và n n t f = 0.3 ÷0,6 ph thu c vào n n t. c. Ki m tra ch ng l t: Mg / Ml >1.5 Mg : Mômen ch ng l t do m i t i tr ng ng l y v i i m A Ml :Mômen l t do áp l c ngang E gây ra i v i i m A. .
 16. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á d. Ki m tra áp l c n n lên áy móng ptb = ΣG / F ≤ R pmax = ΣG / F + ΣM/W ≤ 1.2R pmin = ΣG / F - ΣM/W >0 Trong ó ptb áp l c trung bình pmax áp l c l n nh t t i mép ngoài c a móng pmin áp l c nh nh t t i mép trong c a móng ΣG t ng các t i tr ng th ng ng; ΣM t ng mômen c a các l c tác d ng l y i v i tâm áy móng; F, W – di n tích và mômen quán tính ti t di n áy móng tính trên m t ơn v dài R – cư ng tính toán c a t n n .
 17. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á e. Ki m tra kh năng ch u l c c a tư ng -Tư ng ch n ch u nén l ch tâm. -Trong th c t ch c n ki m tra t i ti t di n chân tư ng và m t vài ti t di n các cao trình khác như t i v trí cách chân tư ng 1/3H và 1/2H. -Vi c tính toán và các yêu c u v l ch tâm ti n hành gi ng như yêu c u i v i c u ki n ch u nén l ch tâm. -Khi l ch tâm e0 ≥ 0,7y còn c n ph i ki m tra v b r ng khe n t. .
 18. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á II. B ch a 1. Phân lo i - B ch a nư c d ng hình b c thang : + Lo i b này có th t n i ho c chìm trong t ,ti t di n ngang có d ng hình ch nh t ho c tròn + Dư i tác d ng c a áp l c nư c , thân b ch y u ch u mô men u n và l c kéo do ó ph m vi ng d ng c a lo i b này có gi i h n nh t nh. Chi u cao c a b không vư t quá 3,5 m. + H u h t các b ch a nư c b ng g ch á xây d ng theo d ng này - B ch a nư c d ng vòm liên t c : + Lo i b này thư ng có ti t di n ngang là hình ch nhât. Thân b làm thành d ng vòm liên t c + Dư i tác d ng c a áp l c nư c, thành b ch y u ch u mô men u n và áp l c d c theo tr c vòm. Khi t s gi a chi u cao và nh p vòm tăng lên thì mô men gi m i rõ r t, c i thi n r t nhi u kh năng ch u l c c a v t li u g ch á. + Lo i b này thi công tương i khó
 19. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á -B ch a nư c d ng tháp c t l t ngư c +Lo i b này tr c ti p l i d ng t làm thành b , ch c n làm l p áo trong là ư c + ây là d ng b ch a nư c thi công ơn gi n, ti t ki m v t li u, t ng giá thành so v i b nư c d ng b c thang gi m 30-35% +Như c i m c a lo i b này là do thành b làm d c nghiêng cho nên n u cùng 1 th tích c a b thì di n tích chi m khá l n. Kh i lư ng v t li u tăng lên khá nhi u +Lo i b không thích h p v i n n t y u vì lún không u c a t s gây n t thành và áy b . .
 20. Chương 5. Thi t k các b ph n c a nhà g ch § 2 . K t c u c bi t b ng g ch á a) b) I I I- I c) H×nh 9.5: C¸c d¹ng bÓ chøa n−íc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản