Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết việc "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"

Chia sẻ: Xuan Thuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
39
download

Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết việc "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 11/2 Ban bí thư trung ương Đảng có thông báo kết luận sơ kết việc thực hiện chỉ thị 23-CT/TW về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết việc "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"

  1. Nguyễn Đình Thao Sưu Tầm Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết việc "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" Ngày 13/2/2004. Cập nhật lúc 21h 14' Ngày 11/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo Kết luận sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới". Nội dung kết luận của Ban Bí thư như sau: 1- Trong năm 2003, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 23-CT/TW tổ chức đợt giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đợt giáo dục tuyên truyền này đã đạt kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin và sự kiên định đối với nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay và sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Nhiều ngành, nhiều địa phương, đoàn thể đã phát động được phong trào hành động cách mạng "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh". Thông qua việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, đợt sinh hoạt chính trị này còn một số hạn chế chủ yếu sau: Cách làm chưa được đổi mới, còn dừng lại ở mức tuyên truyền bề rộng, học lý luận chưa gắn với việc liên hệ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chưa tạo được sự chuyển biến thực sự trong hành động. Hoạt động nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chưa tập trung triển khai có hệ thống. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế... Việc tổ chức học tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở một số đơn vị, địa phương còn lúng túng về phương thức tiến hành, nên chất lượng chưa cao. 2- Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có kết quả cao Chỉ thị 23-CT/TW, trong năm 2004, 2005 các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần làm tốt một số nhiệm vụ sau: - Tiến hành rà soát để bổ sung xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đảm bảo việc nghiên cứu, học tập nghiêm túc, thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và chú ý học tập những lời dạy của Người đối với ngành, đoàn thể, địa phương mình. Coi trọng việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, học đi đôi với hành. Gắn việc học tập với rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống cao đẹp của Người, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; khắc phục những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân; liên hệ, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  2. Nguyễn Đình Thao Sưu Tầm chính trị của ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm cơ sở cho việc bổ sung Cương lĩnh và phương hướng nhiệm vụ của Đại hội X của Đảng. Đấu tranh phê phán, bác bỏ có hiệu quả các quan điểm sai trái phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sớm nghiên cứu, biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu giáo dục, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường của hệ thống giáo dục quốc dân và cho đoàn viên, thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức giáo dục, tuyên truyền nói chung và giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, báo cáo viên, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, xuất bản, đội ngũ văn nghệ sĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh. 3- Giao Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn thực hiện tốt kết luận trên đây, hàng năm có kiểm tra, sơ kết việc thực hiện, báo cáo Ban Bí thư. Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản