kết nối máy siêu âm với máy tính

Chia sẻ: Tony Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
292
lượt xem
75
download

kết nối máy siêu âm với máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Theo ý tưởng thiết kế, hệ thống sẽ là một Modul gồm : - Máy siêu âm, có cổng AV out put - Máy tính PC (Destop, Laptop), có cổng USB, và/ hoặc cổng PLT - Máy in ( Laser khổ giấy A4) - Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog sang tín hiệu Digital - Cáp kết nối hệ thống - Card mạng và HUB.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kết nối máy siêu âm với máy tính

  1. Nghiªn cøu thiÕt kÕ hÖ thèng, kÕt nèi m¸y siªu ©m víi m¸y tÝnh,X©y dùng phÇn mÒm øng dông Qu¶n lý bÖnh nh©n, Xö lý kÕt qu¶, lu tr÷ vµ in ra giÊy A4 trªn m¸y in th«ng thêng NguyÔn Minh T©n Trường Đại học Y dược Thái Nguyên §Æt vÊn ®Ò, nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ ThiÕt bÞ phÇn cøng vµ c«ng cô phÇn mÒm §Æt vÊn ®Ò Khoa häc m¸y tÝnh ®ang ph¸t triÓn víi mét tèc ®é cùc k× nhanh chãng vµ th©m nhËp ngµy cµng s©u vµo mäi lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, kinh tÕ, x· héi, qu¶n lÝ nhµ níc, qu¶n lÝ doanh nghiÖp... ë mét níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam nhng ta còng khã cã thÓ chØ ra lÜnh vùc nµo mµ m¸y tÝnh vµ c¸c øng dông cña nã kh«ng can thiÖp vµ t¸c ®éngvµo; ThËm chÝ nhiÒu lÜnh vùc ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin cïng víi khoa häc m¸y tÝnh còng ®ang ph¸t triÓn, nhiÒu ngµnh cßn kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã khoa häc m¸y tÝnh nãi riªng vµ c«ng nghÖ tin häc nãi chung. MÆc dï héi nhËp c«ng nghÖ th«ng tin t¬ng ®èi muén so víi c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, song trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh chãng, tõ phÇn cøng, phÇn mÒm, hÖ thèng m¹ng viÔn th«ng, cho ®Õn c¸c hÖ thèng xö lý th«ng tin, c¸c hÖ thèng truyÒn th«ng, c¸c hÖ thèng v¨n phßng, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, c¸c hÖ thèng nhóng.... ChÝnh v× vËy mµ viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c thùc tÕ, phôc vô thiÕt thùc cho c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ ®Æc biÖt trong c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh .... trë nªn phæ biÕn vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c bé, ngµnh, c¸c c¬ quan, trêng häc, bÖnh viÖn vµ c¸c c¬ së y tÕ... ViÖc t×m hiÓu vµ thiÕt kÕ nh÷ng phÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cña riªng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tin häc mµ nã còng hoµn toµn n»m trong tÇm tay cña nh÷ng c¸n bé y tÕ, nh÷ng ngêi kh«ng chuyªn trong lÜnh vùc tin häc. Tõ quan niÖm ®ã, nhãm nghiªn cøu chóng t«i ®· m¹nh d¹n triÓn khai ®Ò tµi NCKH - øng dông c«ng nghÖ víi tiªu ®Ò: " Nghiªn cøu thiÕt kÕ hÖ thèng, kÕt nèi m¸y siªu ©m víi m¸y tÝnh, X©y dùng phÇn mÒm øng dông Qu¶n lý bÖnh nh©n, Xö lý kÕt qu¶, l u tr÷ vµ in ra giÊy A4 trªn m¸y in th«ng thêng" Giíi thiÖu tæng quan vÒ hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµ chuyÓn ®æi tÝn hiÖu. + Theo ý tëng thiÕt kÕ, hÖ thèng sÏ lµ mét Modul gåm : - M¸y siªu ©m, cã cæng AV out put - M¸y tÝnh PC (Destop, Laptop), cã cæng USB, vµ/ hoÆc cæng PLT - M¸y in ( Laser khæ giÊy A4) - Bé chuyÓn ®æi tÝn hiÖu Analog sang tÝn hiÖu Digital - C¸p kÕt nèi hÖ thèng - Card m¹ng vµ HUB. Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng cô phÇn mÒm - hÖ Qu¶n trÞ CSDL- Access C¨n cø ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ, chóng t«i quyÕt ®Þnh lùa chän c«ng cô chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n lµ bé phÇn mÒm øng dông MS-ACCESS trªn m«i trêng Windows ®ang rÊt phæ biÕn trong c¸c m¸y PC hiÖn nay. MS Access lµ mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cña h·ng Microsoft ch¹y trªn m«i tr- êng WinDows trªn ®ã cã c¸c c«ng cô h÷u hiÖu vµ tiÖn lîi ®Ó tù ®éng s¶n sinh ch¬ng tr×nh cho hÇu hÕt c¸c bµi to¸n thêng gÆp trong thùc tÕ nh qu¶n lý, thèng kª, kÕ to¸n... Víi MS Access ngêi sö dông kh«ng ph¶i viÕt tõng c©u lÖnh cô thÓ mµ vÉn cã ®- îc mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh nÕu cÇn lËp tr×nh MS Access cã s½n ng«n ng÷ Access Basic ®Ó ta cã thÓ lËp tr×nh theo ý muèn cña ngêi sö dông.
  2. C¸c kh¶ n¨ng lu tr÷ d÷ liÖu, thèng kª, biÓu diÔn th«ng tin vµ rÊt nhiÒu c¸c t¸c vô tù ®éng kh¸c ®îc cung cÊp th«ng qua s¸u ®èi tîng lµ: B¶ng (Table) , truy vÊn (Query), mÉu biÓu (Form), b¸o biÓu (Report), Macro vµ Module. Access kh«ng chØ lµ mét hÖ qu¶n lý CSDL mµ cßn lµ hÖ qu¶n lý CSDL quan hÖ (Relational DaTaBase). Access cung cÊp c«ng cô Wizard (trî gióp ) ®Ó tù ®éng t¹o b¶ng, truy vÊn, b¸o c¸o. Víi Wizard vµ c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng tù ®éng kh¸c ta sÏ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, c«ng søc trong viÖc x©y dùng vµ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh. Nh÷ng u ®iÓm cña MS Access + Ms - Access lµ mét hÖ qu¶n lý CSDL thùc sù: Víi c¸c b¶ng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa kho¸ chÝnh (Primaty Key) vµ kho¸ ngo¹i lai ®Ó ®¶m b¶o tÝnh duy nhÊt, cã c¸c lo¹i luËt quan hÖ (Mét-mét, mét-nhiÒu, nhiÒu- nhiÒu) ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng víi nhau vµ ®¶m b¶o tÝnh vÑn toµn cña d÷ liÖu ng¨n chÆn viÖc cËp nhËt vµ xo¸ th«ng tin kh«ng phï hîp. Access cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c kiÓu d÷ liÖu cÇn thiÕt cho trêng bao gåm kiÓu v¨n b¶n (Text), kiÓu sè (Number), kiÓu tiÒn tÖ (Currency), kiÓu ngµy,th¸ng, giê (Date/Time), kiÓu ký øc (Memo), kiÓu: ®óng, sai (Yes/No) vµ c¸c ®èi tîng OLE ®Ó kÕt nhóng. + DÔ dµng sö dông víi c¸c Wizard : Víi Wizard ta chØ ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®ã nã tù ®éng x©y dùng c¸c ®èi t - îng nh Form, Table, Report, Query kh¸ nhiÒu ho¹t ®éng, chñng lo¹i ®¸p øng phÇn nµo c¸c ý thÝch cña ngêi sö dông gi¶m c«ng søc thiÕt kÕ vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh. + Truy vÊn mét c«ng cô m¹nh cña Access: Víi truy vÊn ta cã thÓ liªn kÕt nhiÒu b¶ng l¹i víi nhau ®Ó kiÕt xuÊt th«ng tin viÖc x©y dùng mét truy vÊn l¹i rÊt dÔ dµng ®îc thÓ hiÖn trªn mµn h×nh ®å ho¹ ngêi sö dông chØ cÇn bÊm chuét (Mouse) vµ tr¶ lêi mét sè c©u hái lµ cã thÓ thiÕt kÕ ®îc mét truy vÊn. Ta l¹i cã thÓ x©y dùng c¸c truy vÊn cña c¸c truy vÊn ®Ó lÊy c¸c th«ng tin chi tiÕt h¬n. Dïng truy vÊn ta cã thÓ tæng hîp th«ng tin, s¾p xÕp chóng, t×m kiÕm d÷ liÖu. +Sö dông ®îc c¸c u thÕ cña WinDows nh ph«ng ch÷, c¾t d¸n, kÕt nèi víi Excel, Word hay Lotus 1-2-3 chia sÎ tµi nguyªn víi nhau bëi v× c¸c phÇn mÒm nµy ®Òu chung mét h·ng s¶n xuÊt. +Module-Access Basis cho viÖc lËp tr×nh CSDL : Access Basis cho phÐp lËp tr×nh theo kiÓu híng sù kiÖn. Còng nh C, Pascal, Foxpro... Access Basis còng cã c¸c lÖnh lùa chän, rÏ nh¸nh (if,if...then, if...then...else, case). C¸c vßng lÆp: For, While...T¹o ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ vÒ c«ng cô cho ngêi lËp tr×nh. C¸c c«ng cô cho phÐp x©y dùng mét øng dông trªn m«i trêng Access: b¶ng (Table): Víi b¶ng ta thÊy nã gièng nh DBF cña Foxpro. Trong Access viÖc t¹o b¶ng, söa ®æi cÊu tróc cña b¶ng ®îc tiÕn hµnh trªn m«i trêng giao diÖn ®å ho¹ rÊt trùc quan viÖc t¹o b¶ng cã thÓ sö dông c«ng cô Wizard hoÆc tù thiÕt kÕ lÊy. §èi víi b¶ng Access cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c kiÓu d÷ liÖu cÇn thiÕt cho trêng bao gåm kiÓu v¨n b¶n (Text), kiÓu sè (Number), kiÓu tiÒn tÖ (Currency), kiÓu ngay, th¸ng, giê Date/Time) kiÓu ký øc (Memo), kiÓu ®óng, sai (Yes/No) vµ c¸c ®èi tîng OLE. §Æc biÖt víi thuéc tÝnh Validation Rule cña c¸c trêng chóng ta cã thÓ kiÓm so¸t ®îc c¸c gi¸ trÞ nhËp vµo mµ kh«ng cÇn viÕt mét dßng lÖnh lËp tr×nh nµo nh c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c. Ngoµi ra ®Ó gi¶m c¸c thao t¸c khi nhËp liÖu ta cã thÓ ®Æt thuéc tÝnh ngÇm ®Þnh Default Value hay c¸c phiªn b¶n míi cña Access cung cÊp c¸c Combo Box cho c¸c trêng cña b¶ng nÕu ta muèn sö dông ®Ó gi¶m bít c¸c thao t¸c bµn phÝm vµ sai sãt trong qu¸ tr×nh nhËp liÖu. §Ó ®¶m b¶o an toµn d÷ liÖu Access cho phÐp thiÕt lËp quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng víi nhau ®¶m b¶o tÝnh rµng buéc do ®ã ngêi dïng kh«ng ph¶i kiÓm tra tÝnh toµn vÑn d÷ liÖu khi nhËp.
  3. Truy vÊn (Query): Truy vÊn lµ sù lùa chän th«ng tin theo mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã cã thÓ nãi søc m¹nh cña Access ë chÝnh truy vÊn vµ b¸o c¸o. Trong Access cã 2 lo¹i truy vÊn truy vÊn lùa chän vµ truy vÊn hµnh ®éng. Loai 1 - Truy vÊn lùa chän : lµ truy vÊn mµ kÕt qu¶ ®Çu ra lµ tËp hîp c¸c th«ng tin ®îc lùa chän tõ c¸c b¶ng, c¸c truy vÊn theo mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã . Lo¹i 2 - Truy vÊn hµnh ®éng: lµ truy vÊn nh»m thùc hiÖn mét thao t¸c xö lý d÷ liÖu nµo ®ã vÝ dô xo¸ d÷ liÖu (Query Delete), cËp nhËt d÷ liÖu (Query Update), chÌn d÷ liÖu (Query Append), t¹o b¶ng (Query Make Table). ViÖc sö dông h÷u hiÖu truy vÊn lµm t¨ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm lêi gi¶i cho c¸c bµi to¸n phøc t¹p. Ngoµi ra ta cã thÓ x©y dùng c¸c truy vÊn b»ng c¸ch viÕt c¸c c©u lÖnh SQL BiÓu mÉu (Form): Víi b¶ng, truy vÊn ta vÉn xem ®îc th«ng tin nhng víi biÓu mÉu giao diÖn tá ra ®Ñp vµ th©n thiÖn h¬n nhiÒu. BiÓu mÉu lµ c«ng cô tuyÖt vêi ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu trong Access cã 4 lo¹i biÓu mÉu c¬ b¶n nh sau: + BiÓu mÉu mét cét (Single Column): Trong lo¹i biÓu mÉu nµy c¸c trêng ®îc s¾p xÕp theo hµng däc, biÓu mÉu cã thÓ chiÕm mét hay nhiÒu trang mµn h×nh trªn ®ã ta cã thÓ kÎ c¸c ®êng th¼ng, h×nh ch÷ nhËt hay trang trÝ c¸c h×nh ¶nh...Víi biÓu mÉu ta thªm c«ng cô Combo Box rÊt tiÖn cho c«ng viÖc nhËp liÖu. + BiÓu mÉu nhiÒu cét d¹ng b¶ng (Tabular): Tabular lµ lo¹i biÓu mÉu dïng ®Ó hiÓn thÞ th«ng tin theo cét däc tõ tr¸i sang ph¶i mçi hµng chøa mét b¶n ghi t¬ng ®èi gièng b¶ng nhng u ®iÓm h¬n lµ ta cã thÓ t¹o viÒn t¹o bãng, hiÓn thÞ ®îc ¶nh trong khi b¶ng, truy vÊn th× kh«ng thÓ lµm ®îc. + BiÓu mÉu ®å ho¹ (Graph): BiÓu mÉu ®å ho¹ lµ loai biÓu mÉu dïng ®Ó thÓ hiÖn kÕt qu¶ thèng kª theo d¹ng: cét, phÇn tr¨m, ®å thÞ lµm cho kÕt qu¶ cã tÝnh trùc quan gièng nh trong Word, Excel B¸o c¸o( report): B¸o c¸o lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mét hÖ qu¶n lý CSDL hoµn thiÖn. C¸c d÷ liÖu lu«n ®îc tæng hîp, thèng kª vµ in ra giÊy. Do ®ã thiÕt kÕ c¸c b¸o c¸o lµ viÖc nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn . ViÖc thiÕt kÕ c¸c b¸o c¸o thêng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, nhng víi Access c«ng viÖc trë nªn thuËn lîi h¬n nhiÒu. Access cung cÊp ®Çy ®ñ vµ ®a d¹ng c¸c lo¹i b¸o c¸o vµ cã thÓ thiÕt kÕ b»ng c«ng cô Wizard tiÖn lîi h¬n so víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c nh Foxpro, Visual Basic vÒ chÊt lîng còng nh tèc ®é. Kh¸c víi Form b¸o c¸o chØ kiÕt xuÊt th«ng tin ra m¸y in chø kh«ng thÓ cËp nhËt d÷ liÖu. Cã rÊt nhiÒu d¹ng b¸o c¸o : b¸o c¸o theo nhãm (Group/ total), b¸o c¸o theo cét (Single Column), b¸o c¸o d¹ng nh·n th (Mailing Label), b¸o c¸o tãm t¾t (Summary), b¸o c¸o d¹ng b¶ng (Tabular). Tõ b¸o c¸o ta cã thÓ kiÕt xuÊt th«ng tin sang Word, Excel... Macro (Bã lÖnh cho mét t¸c vô): Macro lµ tËp c¸c hµnh ®éng dïng ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô mét c¸ch tù ®éng. BÊt kú c¸c thao t¸c nµo lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn ®Òu lµ øng cö viªn tèt ®Ó t¹o Macro víi Macro ta cã thÓ thiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng menu, kÝch ho¹t c¸c nót lÖnh, më ®ãng c¸c b¶ng, mÉu biÓu, truy vÊn...Tù ®éng t×m kiÕm vµ ch¾t läc th«ng tin, kiÓm so¸t c¸c phÝm nãng. Module (Mét nhãm c¸c thao t¸c): ViÖc dïng macro ta cã thÓ x©y dùng ®îc c¸c c«ng viÖc tù ®éng, nhng cã nh÷ng bµi to¸n cã ®é phøc t¹p cao Access kh«ng ®¸p øng næi th× ta cã thÓ lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ Access Basic ®©y lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh qu¶n lý m¹nh trªn m«i trêng WinDows cã ®Çy ®ñ c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn, rÏ nh¸nh, c¸c vßng lÆp...Lµm c«ng cô cho chóng ta tæng hîp, ch¾t läc kÕt xuÊt th«ng tin. Giíi thiÖu giao diÖn ngêi dïng, c¸c chøc n¨ng vµ c¸ch sö dông Ch¬ng tr×nh tiÖn Ých cã c¸c chøc n¨ng chÝnh nh sau: + HÖ thèng - Qu¶n lý hÖ thèng ch¬ng tr×nh vµ ngêi sö dông
  4. + NhËp d÷ liÖu - NhËp Th«ng tin vÒ bÖnh nh©n + T×m kiÕm T×m kiÕm bÖnh nh©n trong hÖ qu¶n trÞ c¬ së + C«ng cô - Sao chÐp, phôc hæi d÷ liÖu + Híng dÉn sö dông - Th«ng tin ch¬ng tr×nh vµ Híng dÉn sö dông C¸c thao t¸c c¬ b¶n + Khëi ®éng ch¬ng tr×nh: Ngêi sö dông chØ cÇn Click chuét vµo biÓu t- îng ( Shortcut-icon) trªn mµn h×nh nÒn, giao diÖn chÝnh cña ch¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn (H×nh 1) + Cöa sæ nhËp d÷ liÖu : Trªn thanh menu Click chuét vµo NhËp d÷ liÖu: H×nh 2 + NhËp th«ng tin bÖnh nh©n: - NhËp ®Çy ®ñ c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ bÖnh nh©n, gåm M·, tªn, tuæi cña bÖnh nh©n b¾t buéc ph¶i nhËp cßn c¸c th«ng tin kh¸c cã thÓ nhËp hoÆc kh«ng H×nh 3 + NhËp h×nh ¶nh siªu ©m:
  5. §a h×nh ¶nh kÕt qu¶ siªu ©m ®Ó in phiÕu kh¸m bÖnh tr¶ cho bÖnh nh©n, bÊm nót Chän h×nh ®Ó më ng©n hµng h×nh ¶nh ®· lu tr÷ tõ hÖ thèng phÇn cøng, chän h×nh ¶nh siªu ©m øng víi m· sè cña bÖnh nh©n, trªn hoÆc Click ®óp chuét, h×nh ¶nh sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo khung trèng trªn phiÕu kÕt qu¶. H×nh 4 + Ghi d÷ liÖu: - Sau khi nhËp ®Çy ®ñ th«ng tin cña bÖnh nh©n vµ chän ®îc h×nh ¶nh kÕt qu¶ siªu ©m th× chóng ta ®îc nh trªn: - Sau ®ã bÇm vµ nót Ghi d÷ liÖu. Nh vËy lµ chóng ta ®· ghi ®îc 1 bÖnh nh©n vµo c¬ së d÷ liÖu. Ch¬ng tr×nh sÏ quay chë l¹i nh h×nh 3 + Söa ch÷a, bæ sung th«ng tin: - C¸c th«ng tin cña bÖnh nh©n cã thÓ bæ sung, söa ch÷a b»ng c¸ch Click vµo nót Söa th× ch¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn nh h×nh 6. Sau khi söa ch÷a xong c¬ së d÷ liÖu th× ta cã thÓ ghi d÷ liÖu l¹i b×nh thêng H×nh 5 + Xãa - Muèn xo¸ c¬ së d÷ liÖu chØ cÇn chän vµo tªn cña bÖnh nh©n vµ bÊm vµo nót Xo¸ vµ chän YES th× bÖnh nh©n ®ã sÏ ®îc xo¸ trong c¬ së d÷ liÖu. H×nh 6
  6. + In phiÕu, in kÕt qu¶: - Khi ®· siªu ©m vµ nhËp ®Çy ®ñ th«ng tin vµo phiÕu kh¸m nh h×nh 6 th× bÊm vµo nót In phiÕ, phiÕu kh¸m cã ®Çy ®ñ th«ng tin sÏ ®îc ®a ra mµn h×nh m¸y tÝnh. Chóng ta bÊm vµo biÓu tîng m¸y in trªn thanh c«ng cô th× phiÕu kh¸m sÏ ®îc in ra giÊy vµ tr¶ kÕt qu¶ cho bÖnh nh©n. H×nh 7 + KÕt thóc mét bÖnh nh©n: - Khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc nhËp vµ in phiÕu kh¸m cho bÖnh nh©n th× bÊm vµo nót ®ãng ch¬ng tr×nh sÏ ®ãng l¹i cöa sæ nhËp vµ quay l¹i nh h×nh1 H×nh 8 + Tho¸t ch¬ng tr×nh - Muèn tho¸t khái ch¬ng tr×nh Click HÖ thèng/ tho¸t vµ chän YES H×nh 9
  7. PhÇn 4. KÕt qu¶ ch¹y Demo vµ ch¹y thö Song song víi viÖc thiÕt kÕ phÇn mÒm tiÖn Ých vµ giao diÖn ngêi sö dông, nhãm ®Ò tµi ®· tiÕn hµnh thiÕt kÕ hÖ thèng phÇn cøng, kÕt nèi hÖ thèng m¸y siªu ©m, m¸y tÝnh, m¸y in vµ cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn (Driver) t¬ng øng. Sau khi hÖ thèng ®· nhËn biÕt thiÕt bÞ, nhãm ®Ò tµi ®· lùa chän phÇn mÒm hç trî viÖc chuyÓn ®æi tÝn hiÖu vµ sö lý ¶nh ®éng. Sau khi nghiªn cøu, thö nghiÖm mét sè phÇn mÒm chuyªn dông, chóng t«i quyÕt ®Þnh chän phÇn mÒm TV-Wonder phÇn mÒm nµy cã thÓ t¶i miÔn phÝ tõ m¹ng, dung lîng nhá, dÔ cµi ®Æt vµ ®Æc biÖt c¸c thao t¸c sö dông kh¸ ®¬n gi¶n vµ th©n thiÖn víi ngêi dïng. Sau khi tiÕn hµnh ch¹y thö trªn m¸y siªu ©m MySono TM201 t¹i Trung t©m y häc gia ®×nh, nhãm ®Ò tµi ®· x©y dùng mét ng©n hµng kÕt qu¶, b¶n chÊt lµ mét Folder l u tr÷ c¸c h×nh ¶nh tÜnh Capture tõ mµn h×nh ®éng cña m¸y tÝnh, ®îc lu t÷ díi d¹ng c¸c file ¶nh cã tªn file trïng tªn m· sè bÖnh nh©n céng thªm c¸c chØ sè phô 1,2,3… Quy t¾c ®Æt tªn nµy nh»m ®¶m b¶o mçi bÖnh nh©n cã thÓ cã nhiÒu h×nh ¶nh siªu ©m ®îc lu tr÷, nhng vÉn ®¶m b¶o tÝnh duy nhÊt nghÜa lµ kh«ng bÞ trïng, lÉn gi÷a c¸c bÖnh nh©n. Chóng t«i còng ®· tiÕn hµnh in phiÕu kÕt qu¶ ra giÊy A4 trªn m¸y in Laser th«ng thêng, hÖ thèng ch¹y su«n sÎ, æn ®Þnh vµ kÕt qu¶ hoµn toµn ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra.
Đồng bộ tài khoản