intTypePromotion=1

Kết quả chọn lọc hai nhóm lợn Móng Cái cao sản MC3000 và MC 15 sau 3 thế hệ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
4
download

Kết quả chọn lọc hai nhóm lợn Móng Cái cao sản MC3000 và MC 15 sau 3 thế hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NguyÔn V¨n §øc – KÕt qu¶ chän läc hai nhãm lîn Mãng C¸i . . . K t qu Ch n l c hai nhóm l n Móng Cái cao s n MC3000 và MC15 sau 3 th h Nguy n Văn 1 c1*, Giang H ng Tuy n2 và Nguy n Th Vi n3 B môn Di truy n gi ng v t nuôi, Vi n Chăn nuôi; 2 Trư ng i h c Dân l p H i Phòng 3 B môn Di Truy n Gi ng - Vi n KHKTNN Mi n Nam * Tác gi liên h : PGS. TS. Nguy n Văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả chọn lọc hai nhóm lợn Móng Cái cao sản MC3000 và MC 15 sau 3 thế hệ

  1. NguyÔn V¨n §øc – KÕt qu¶ chän läc hai nhãm lîn Mãng C¸i . . . K t qu Ch n l c hai nhóm l n Móng Cái cao s n MC3000 và MC15 sau 3 th h c1*, Giang H ng Tuy n2 và Nguy n Th Vi n3 Nguy n Văn 1 B môn Di truy n gi ng v t nuôi, Vi n Chăn nuôi; 2 Trư ng i h c Dân l p H i Phòng 3 B môn Di Truy n Gi ng - Vi n KHKTNN Mi n Nam * Tác gi liên h : PGS. TS. Nguy n Văn c, Trư ng B môn Di Truy n Gi ng V t Nuôi; T: (04) 8 385 292 / 0912785185; Email: ditruyen@hn.vnn.vn Abstract Three generation selection of two groups of productive Mong Cai pigs Data from 206 sows, 16 boars, 200 fattening pigs, 40 slaughtering pigs of MC3000 and 207 sows, 16 boars, 204 fattening pigs, 40 slaughtering pigs of MC15, rearing in HaiPhong and Lao Cai from 2000 to 2005 were used for analysing number born alive (NBA), average daily gain (ADG), backfat thickness (BF) and lean meat percentage (LMP). The heritabilities were 0.10-0.13 for NBA, 0.47-0.54 for ADG and 0.60-0.69 for BF, showing a large variation from moderate to high, indicating that these production traits could be used for selection may easily get improvement, but not for reproduction ones. These two selected MC groups have improved rapidly after 3 generations, reaching 12.77 piglets/litter for NBA (MC3000), 403g/day for ADG and 39.19% for LMP (MC15). It, therefore, can be sure that these MC3000 and MC15 being acceptable groups and rearing these selected MC groups may get higher productivity and better profitability. MC3000 and MC15 groups may be useful as dam lines for crossing with exotic breeds for almost mountainous and rural areas in Northern Vietnam. Key words: Mong Cai pig breed; Selection; Number born alive; Average daily gain; Back fat thickness. tv n Trong nh ng g n ây, các gi ng l n nh p ngo i cao s n như Landrace (LR), Large White (LW), Pietrain (Pi) ã góp ph n nâng cao năng su t và ch t lư ng th t l n nư c ta. Song, trong i u ki n n n kinh t vùng nông thôn xa th thành còn y u kém, k thu t chăn nuôi chưa t t d n n nuôi l n ngo i có nhi u h n ch , kh năng sinh s n và s c s n xu t th t không cao. L n n i, ph bi n nh t nư c ta là gi ng Móng Cái (MC), có kh năng rt nhi u con/l a, ch u ng t t v i h u h t môi trư ng chăn nuôi, song, do tăng kh i lư ng (TKL) th p và t l n c (TLN) th p nên chúng không ư c ngư i chăn nuôi ưa chu ng vì hi u qu kinh t th p. Trư c th c t ó, òi h i các nhà khoa h c t o ch n gi ng l n ph i ch n l c nâng cao kh năng sinh s n, TKL và TLN c a gi ng MC vì ó là cơ s v t ch t di truy n óng góp quan tr ng cho s phát tri n ngành chăn nuôi l n, c bi t trong công tác lai t o gi ng, t o ra m t ngu n s n ph m v i quy mô hàng hoá l n và ch t lư ng cao. s d ng có hi u qu i v i gi ng MC vào m c ích sinh s n và s n xu t, nh ng c tính t t c a nó c n ư c ch n l c phát huy và c i ti n nh ng m t h n ch , nh m t ng bư c góp ph n nâng cao hi u qu kinh t ngành chăn nuôi l n nư c ta. MC3000 là nhóm l n MC có s con sơ sinh s ng/l a (SCSSS) cao nh t và MC15 là nhóm l n MC có TKL và TLN cao nh t trong s 4 dòng huy t th ng gi ng l n MC thu n nuôi t i Công ty Chăn nuôi H i Phòng và 3 dòng nuôi Tr i l n gi ng Tràng B ch, t nh Qu ng Ninh.
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) Vì v y, nhóm l n MC3000 ư c s d ng làm nguyên li u ch n l c nh hư ng nâng cao kh năng sinh s n và nhóm l n MC15 ư c s d ng làm nguyên li u ch n l c nâng cao kh năng s n xu t trên cơ s ó t o dòng nái MC cao s n: sinh s n t t và TKL cũng như TLN cao t o các t h p nái lai thích h p v i l n ngo i phù h p i u ki n chăn nuôi nông h vùng nông thôn, mi n núi phía b c nư c ta. V i nh ng lý do ó, B môn nghiên c u Di truy n - gi ng v t nuôi - Vi n Chăn nuôi k t h p v i Công ty chăn nuôi H i Phòng nghiên c u tài “Ch n l c hai nhóm l n Móng Cái cao s n MC3000 và MC15” v i các m c tiêu nâng cao SCSSS t 11,50con/l a lên 12,00con/l a i v i nhóm MC3000, TKL t 375g/ngày lên 390g/ngày và TLN t 36,58% lên 38% i v i nhóm MC15. Song, quá trình t o các t h p lai t ư c các thành tích cao, các tính tr ng: TKL, TLN c a nhóm MC3000 và SCSSS c a nhóm MC15 cũng c n ư c ch n l c. V t li u và phương pháp nghiên c u i tư ng, a i m và th i gian nghiên c u i tư ng: Nhóm l n MC3000 và nhóm MC15. a i m: H i Phòng và Lào Cai. Th i gian: t 2000 n 2005. Phương pháp nghiên c u T ng s 206 l n nái, 16 l n c và 200 l n v béo c a nhóm l n MC3000 và 207 l n nái, 16 l n c và 204 l n v béo c a nhóm l n MC3 th h (TH) g c, 1, 2 và 3 ư c s d ng nghiên c u ch n l c v các tính tr ng SCSSS, TKL và TLN. V béo b t u t 3 tháng tu i, k t thúc lúc 8 tháng tu i. Ch ăn, u ng t do. L n ư c cân kh i lư ng hàng tháng. DML ư c o b ng máy siêu âm Renco trên l n s ng t i i m P2 lúc k t thúc thí nghi m v béo (kho ng 75kg). M kh o sát 40 con, trong ó 20 l n c và 20 l n cái m i nhóm ánh giá ch t lư ng th t x và xác nh TLN th c t b ng cách tách các ph n th t n c, m , xương và da. Dùng chương trình GLM (SAS, 1993), DFREML (Meyer, 1993) xác nh các tham s th ng kê cơ b n, giá tr gi ng và giá tr di truy n các tính tr ng SCSSS, TKL, DML và TLN. K t qu và th o lu n H s di truy n v s con sơ sinh s ng, tăng kh i lư ng và dày m lưng H s di truy n v các tính tr ng sinh s n c a l n thư ng th p. Tính tr ng SCSSS có h s di truy n bi n ng trong ph m vi 0,06-0,20. SCSSS nghiên c u này cũng th p, bi n ng trong ph m vi 0,10-0,13 (MC3000) và 0,11-0,13 (MC15). Trong khi ó, h s di truy n v tính tr ng TKL c a 2 nhóm th h g c (TH0) là 0,50 ; th h th nh t (TH1) là 0,54 (MC3000) và 0,51 (MC15) ; th h th hai (TH2) là 0,47 (MC3000) và 0,49 (MC15) và th h th ba (TH3) là 0,49 (MC3000) và 0,48 (MC15), ch ng t ch n l c c i thi n TKL có th t hi u qu cao.
  3. NguyÔn V¨n §øc – KÕt qu¶ chän läc hai nhãm lîn Mãng C¸i . . . H s di truy n v DML c a nhóm MC3000 là 0,61; 0,69; 0,63; 0,64 và c a nhóm MC15 là 0,61; 0,64; 0,60; 0,61 TH0, TH1, TH2 và TH3 th hi n ch n l c có th t hi u qu cao i v i tính tr ng này. Ch n l c làm gi m DML là m t trong nh ng phương pháp nâng cao TLN mà không ph i gi t th t b i vì m i tương quan di truy n gi a chúng r t ch t ch (Nguy n Văn c, 2002). Ngoài ra, phương pháp ch n l c này mang ý nghĩa th c ti n r t l n vì d làm, r , nhanh nhưng v n t chính xác cao (Nguy n Văn c, 2002). Vì v y, chúng tôi không nghiên c u xác nh h s h2 i v i tính tr ng TLN vì s d ng DML có th ch n l c nâng cao ư c TLN. Các giá tr di truy n v các tính tr ng SCSSS, TKL và DML tính ư c báo cáo này phù h p v i các k t qu nghiên c u trư c ây (Nguy n Văn c, 1997; Nguy n Văn c, 2002). H s di truy n c a các tính tr ng SCSSS, TKL và DML c a nhóm l n MC3000 và MC15 ư c trình bày t i B ng 1. B ng 1. S lư ng l n nái, h s di truy n và sai s chu n c a các tính tr ng s con sơ sinh s ng/l a, tăng kh i lư ng và dày m lưng TH0 TH1 TH2 TH3 Tính Nhóm h2±SE h2±SE h2±SE h2±SE tr ng n n n n MC3000 50 0,11±0,03 52 0,13±0,07 58 0,10±0,04 46 0,11±0,05 SCSSS MC15 52 0,12±0,04 51 0,13±0,08 53 0,11±0,05 51 0,12±0,03 MC3000 50 0,50±0,10 52 0,51±0,11 50 0,47±0,09 48 0,49±0,12 TKL MC15 52 0,50±0,10 51 0,54±0,11 53 0,49±0,09 48 0,48±0,08 MC3000 50 0,61±0,13 52 0,69±0,18 50 0,63±0,11 48 0,64±0,16 DML MC15 52 0,61±0,13 51 0,64±0,12 53 0,60±0,17 48 0,61±0,16 K t qu ch n l c sau 3 th h c a nhóm l n Móng Cái MC3000 và MC15 K t qu ch n l c v s con sơ sinh s ng/l a MC3000 là dòng MC có SCSSS cao nh t trong gi ng MC, trung bình 3 l a u là 11,50con/l a TH0, cao hơn 4,55% so v i trung bình 3 l a u c a gi ng MC t i th i i m b t u ch n l c (11,00con/l a). SCSSS c a 3 l a u TH1, TH2, TH3 tăng lên 12,12; 12,64 và 12,77con/l a, tăng 11,04% so v i TH0 và 16,09% so v i trung bình gi ng MC. Bên c nh ó, SCSSS c a nhóm l n MC15 cũng ư c c i thi n qua các th h TH1, TH2, TH3 là 11,36; 11,60; 11,65con/l a. Tuy nhiên, SCSSS c a nhóm MC15 th p hơn so v i nhóm MC3000 trong t ng th h , vì ó là hư ng ch n l c chính c a nhóm MC3000. Giá tr SCSSS c a 3 l a u 2 nhóm MC này u cao hơn so v i h u h t các k t qu ã công b trư c ây (Ph m H u Doanh, 1984; Nguy n Văn c, 1997; Nguy n Văn Thi n và cs, 1999; Nguy n Văn c và cs, 2002). Nhìn chung, các giá tr sai s chu n (SE) c a tính tr ng SCSSS 3 l a u c a 2 nhóm MC cao, ch ng t chúng chưa th c s n nh, nh t là th h th nh t ho c do s lư ng l n nái theo dõi còn quá nh . Giá tr trung bình bình
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) phương nh nh t và sai s chu n v SCSSS 3 l a u c a nhóm l n MC3000 và MC15 ư c trình bày t i B ng 2. B ng 2. S con sơ sinh s ng /l a c a 3 l a u c a nhóm MC3000 và MC15 qua 3 th h ch n l c Nhóm l n Th h S nái (con) Tăng so v i TH0 M±SE TH0 50 3,45% (TB gi ng MC) 11,50±0,97 TH1 52 5,39% 12,12±1,86 MC3000 TH2 58 9,91% 12,64±1,65 TH3 46 11,04% 12,77±1,21 TH0 52 -1,73% (TB gi ng MC) 10,81±0,86 TH1 51 5,09% 11,36±1,92 MC15 TH2 53 7,31% 11,60±1,15 TH3 51 7,77% 11,65±1,34 K t qu ch n l c v tăng kh i lư ng, dày m lưng và và t l n c i v i m c tiêu ch n l c dòng l n nái, tính tr ng TKL và TLN tuy không c n thi t l m, song chúng luôn mang tính ch t di truy n trung gian. Vì v y, không b nh hư ng l n n TKL và TLN c a các t h p lai t o thành, chúng cũng c n ư c quan tâm trong quá trình ch n l c. Giá tr TKL trung bình c a nhóm l n MC3000 là 363g/ngày TH0, cao hơn so v i giá tr trung bình gi ng MC (333g/ngày), tăng lên 372g/ngày TH1, 380g/ngày h TH2 và tăng lên 384g/ngày h TH3, tăng hơn TH0 là 21g/ngày (p0,05). Sau 3 th h ch n l c, DML c a nhóm MC3000 gi m 0,68mm so v i TH0 (34,37mm) và nhóm MC15 gi m ư c 2,55mm so v i TH0 (33,17mm). Các giá tr này th p hơn so v i 36,5±4,4mm, xác nh ư c c a Nguy n Văn c (1997) trên b s li u c a c nư c t 1984- 1996. Giá tr TLN theo phương pháp tính d a vào tính tr ng DML và KL l n hơi c a Nguy n Văn c (2002) i v i nhóm l n MC3000 qua 3 th h ch n l c lúc 8 tháng tu i là 35,38; 36,01; 36,62; 36,97% và c a MC15 là 36,58; 37,28; 38,39; 39,25%. B ng 3. Tăng kh i lư ng, dày m lưng và t l n c c a nhóm l n MC3000 và MC15 Nhóm l n Tính tr ng TH0 TH1 TH2 TH3 TKL (g/ngày) 363±35,47 372±33,89 380±32,13 384±34,17 DML (mm) 34,37±3,54 33,74±3,42 33,72±3,36 33,69±3,35 MC3000 TLN tính (%) 35,38 36,01 36,62 36,97 TLN th c t (%) 35,38 36,15 36,66 37,14
  5. NguyÔn V¨n §øc – KÕt qu¶ chän läc hai nhãm lîn Mãng C¸i . . . Nhóm l n Tính tr ng TH0 TH1 TH2 TH3 TKL (g/ngày) 375±38,23 388±36,09 399±36,84 403±41,22 DML (mm) 33,17±3,48 32,47±3,37 31,36±3,05 30,62±2,18 MC15 TLN tính (%) 36,58 37,28 38,39 39,25 TLN th c t 36,56 37,34 38,46 39,19 (%) Trong lúc ó, giá tr TLN th c t gi t th t lúc KL l n hơi t kho ng 75kg là 35,38; 36,15; 36,66; 37,14% (MC3000), tăng 1,76% so v i TH0 và 36,56; 37,34; 38,46 và 39,19% (MC15), tăng 2,63% so v i TH0. Như v y, TLN c a nhóm l n MC15 cao hơn h n nhóm MC3000. Các giá tr TLN báo cáo này cao hơn so v i giá tr 27,9-34,0% tính ư c trên s li u l n MC c a c nư c t 1984-1996 (Nguy n Văn c, 1997), ch ng t các tính tr ng TKL, TLN qua 3 th h ch n l c cũng ư c c i thi n áng k . K t qu sau 3 th h ch n l c v TKL, DML và TLN c a nhóm l n MC3000 và MC15 ư c trình bày t i B ng 3. K t lu n và ngh K t lu n Sau 3 th h ch n l c, SCSSS c a 3 l a u tăng t 11,50con/l a lên 12,77con/l a (MC3000) và TKL c a nhóm MC15 tăng t 375g/ngày lên 403g/ngày và TLN tăng t 36,56% lên 39,19%. ngh Cho phép s n xu t 2 nhóm MC3000 và MC15 làm ti n t o dòng MC cao s n trong h th ng gi ng l n, làm nái ph i v i c LR, LW và Pi nuôi th t các vùng kinh t , i u ki n chăn nuôi trung bình, t o nái lai F1 s n xu t t h p lai 3-4 máu v i c ngo i t năng su t, ch t lư ng cao nh m góp ph n nâng cao hi u qu kinh t cho ngành chăn nuôi l n mi n B c./. Tài li u tham kh o Meyer, K.. 1993 - DFREML. User notes, Version 2.1. Nguy n Văn c. 1997 - c i m di truy n c a các tính tr ng kinh t cơ b n c a l n MC, PK, TN, LR, LW, DR và các t h p lai c a chúng nuôi Vi t Nam. Lu n án Ti n S , Trư ng HTH New England, Australia. Nguy n Văn c. 2002 - Tăng tr ng và t l n c c a nhóm l n MC15 qua 3 th h ch n l c. T p chí NN&PTNT. S 8: 692-693. Nguy n Văn c, Tr n Th Minh Hoàng và Nguy n Văn Nhi m. 2002 - H s di truy n và l p l i c a SCSSS c a các gi ng thu n và t h p lai gi a MC, LR và LW nuôi t i mi n B c Vi t Nam. T p Chí Chăn nuôi. S 2: 6-7. Nguy n Văn Thi n, Nguy n Văn c và T Th Bích Duyên. 1999 - S c sinh s n cao c a l n MC nuôi t i NT thành Tô. T p chí Chăn nuôi, S 4: 16-17. Ph m H u Doanh. 1984 - B o t n v n gen l n MC. Trong “Nghiên c u b o t n Qu gen v t nuôi Vi t Nam”. NXB Nông Nghi p. Trang 30-33. PROC GLM (SAS, 1993), User’s Guide, Version 6, fourth edition, SAS Institute Inc., NC. USA./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2