Kháng sinh_Cơ chế tác động

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
220
lượt xem
135
download

Kháng sinh_Cơ chế tác động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kháng sinh là gi ? - Là chất do vi sinh vật tiết ra, ức chế hay giết chết sinh vật khác (vi khuẩn đích) - Khi tác động trên vi khuẩn đích , kháng sinh có hiệu quả "diệt khuẩn " (bactericidal effect) hay hiệu quả "kiềm khuẩn " (baxteriostatic effect)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kháng sinh_Cơ chế tác động

 1. Baøi giaûng vi sinh KHÁNG SINH cơ chế tác động Phaïm Huøng Vaân
 2. Khaùng sinh laø gì? (1) Laø chaát do vi sinh vaät tieát ra, öùc cheá hay gieát cheát vi sinh vaät khaùc (vi khuaån ñích) Khi taùc ñoäng treân vi khuaån ñích, khaùng sinh coù theå coù hieäu quaû “dieät khuaån” (bactericidal effect) hay hieäu quaû “kieàm khuaån” (bacteriostatic effect) Khaùng sinh chæ duøng ñöôïc cho ngöôøi hay ñoäng vaät khi ñaùp öùng qui luaät ñoäc tính choïn loïc (selective toxicity): Taùc duïng gaây haïi cho vi sinh vaät gaây beänh, nhöng voâ haïi hay ít haïi cho teá baøo vaät chuû
 3. Khaùng sinh laø gì? (2) Khaùng sinh töï nhieân (natural antibiotic) laø khaùng sinh do vi sinh vaät saûn xuaát ra roà ñöôïc tinh khieát (vd: Penicillin, streptomycin, tetracycline...) Khaùng sinh baùn toång hôïp (semi-synthetic antibiotic) laø coù nguoàn goác töø khaùng sinh thieân nhieân, nhöng ñöôïc gaém theâm moät hay vaøi goác hoaù hoïc ñeå thay ñoåi phoå khaùng khuaån hay döôïc löïc – döôïc ñoäng (vd: Ampicillin, minocycline..) Khaùng sinh toång hôïp (antibiomimetic, hoaù chaát gioáng khaùng sinh) laø caùc hoaù chaát ñöôïc toång hôïp hoaøn toaøn vaø co hieäu quaû cuûa khaùng sinh (vd: Sulfonamide, quinolones, fluoroquinolones)
 4. Baét ñaàu töø khaùm phaù cuûa A. Fleming (1928) Khuùm Staphylococcus Khuùm Staphylococcus b ò ly giaûi Khuùm naám Penicillium Florey vaø Chain ñieàu cheá ñöôïc Penicillin tinh khieát (1939)
 5. β-lactam Natural penicillins Penicillin G, Penicillin V Penicillinase-resistant penicillins (PRP) Nafcillin, methicillin PRP: isoxazolyl penicillins Oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin Aminopenicillins Ampicillin, amoxicillin Carboxy penicillins Carbenicillin, ticarcillin Ureidopenicillins Piperacillin, azlocillin, mezlocillin 1st generation cephalosporins Cephalothin, cefazolin, cephradine, cephapirin, cephalexin 2nd generation cephalosporins Cefamandole, cefonicid, cefuroxime, cefaclor Cephamycins Cefoxitin, cefotetan, cefmetazole 3rd generation cephalosporins Cefotaxime, ceftriaxone, ceftizoxime, cefoperazone, cefpirome, cefpiramide 4th generation cephalosporins Cefepime Monobactams Aztreonam Carbapenems Imipenem. meropenem β-lactamase inhibitors Clavulanate, sulbactam, tazobactam Aminoglycosides Streptomycin. gentamicin, tobramycin, neomycin, netilmicin, kanamycin, amikacin Macrolides Erythromycin, clarithromycin, azithromycin Lincosanides Lincomycin, clindamycin Glycopeptides Vancomycin, teicoplanin Cloramphenicols Chloramphenicol, thiophenicol Rifamicins Rifampicin Antibiomimetics Sulfamethoxazol, trimethoprim, nalidixic acid Tetracyclines Tetracycline, doxycillin, minocillin Quinolones Norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, ciprofloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, gemifloxacin
 6. ÖÙc cheá toång hôïp vaùch ÖÙc cheá toång hôïp protein Beta-Lactams, Ghycopeptide Aminoglycosides, Macrolides, Chloramphenicol, Tetracyclines Nang Teá baøo chaát Ribosome Theå vuøi Vaùch Maøng Vaùch Nhaân Plasmid Nang Maøng Chieân mao Pili ÖÙc cheá chöùc naêng maøng ÖÙc cheá toång hôïp nucleic acid Polypeptides Sulfonamides, Rifampicines, Fluoroquinolones
 7. ÖÙc cheá toång hôïp vaùch Beta-Lactams, Ghycopeptide Nang Teá baøo chaát Ribosome Theå vuøi Vaùch Maøng Vaùch Nhaân Plasmid Nang Maøng Chieân mao Pili
 8. Bò lysozyme phaù huyû NAG NAM NAG L-alanine D-glutamine NAG NAM NAG L-lysine Glycine L-alanine D-alanyl Glycine D-glutamine Glycine D-alanine Glycine L-lysine Glycine D-alanyl KS. Beta - Lactams Transpeptidase D-alanine
 9. Nang Teá baøo chaát Ribosome Theå vuøi Vaùch Maøng Vaùch Nhaân Plasmid Nang Maøng Chieân mao Pili ÖÙc cheá chöùc naêng maøng Polypeptides
 10. Polymycin Bacitracin
 11. ÖÙc cheá toång hôïp protein Aminoglycosides, Macrolides, Chloramphenicol, Tetracyclines Nang Teá baøo chaát Ribosome Theå vuøi Vaùch Maøng Vaùch Nhaân Plasmid Nang Maøng Chieân mao Pili
 12. Aminoglycosides Tetracyclines Macrolides Lincosanides Chloramphenicol
 13. Nang Teá baøo chaát Ribosome Theå vuøi Vaùch Maøng Vaùch Nhaân Plasmid Nang Maøng Chieân mao Pili ÖÙc cheá toång hôïp nucleic acid Sulfonamides, Rifampicines, Fluoroquinolones
 14. PABA Sulfonamide Dihydropteroate synthetase Dihydropteroate Dihydrofolate Trimethoprim Dihydrofolate reductase Tetrafolate Folic acid Base purine DNA
 15. Quinolones, Fluoroquinolones DNA gyrase
 16. Rifampicin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản