Khảo sát hồ sơ kiểm toán tại công ty TNHH

Chia sẻ: Le Ha Xuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
454
lượt xem
149
download

Khảo sát hồ sơ kiểm toán tại công ty TNHH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế kinh tế ngày càng phát triển của nước ta như hiện nay, nhu cầu về dịch vụ kiểm toán ngày càng nhiều, trách nhiệm của kiểm toán viên đối với xã hội và công chúng ngày càng cao. Từ đó đòi hỏi các công ty kiểm toán phải luôn soát xét, kiểm tra công việc của các KTV, đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán. Một trong những phương pháp hữu hiệu để soát xét công việc của KTV là dựa vào hồ sơ kiểm toán....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hồ sơ kiểm toán tại công ty TNHH

  1. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI “KHẢO SÁT HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ - KIỂM TOÁN – TƯ VẤN MAAC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ” NỘI DUNG ĐỀ TÀI: Trong xu thế kinh tế ngày càng phát triển của nước ta như hiện nay, nhu cầu về dịch vụ kiểm toán ngày càng nhiều, trách nhiệm của kiểm toán viên đối với xã hội và công chúng ngày càng cao. Từ đó đòi hỏi các công ty kiểm toán phải luôn soát xét, kiểm tra công việc của các KTV, đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán. Một trong những phương pháp hữu hiệu để soát xét công việc của KTV là dựa vào hồ sơ kiểm toán. Nắm bắt được ý nghĩa và vai trò quan trọng của hồ sơ kiểm toán trong công tác kiểm toán. Đồng thời trải qua thời gian thực tập tại Công ty MAAC, thường xuyên được tiếp xúc với các hồ sơ kiểm toán lưu tại Công ty, nhận thấy việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán tại Công ty còn tồn tại một số điểm hạn chế, cùng với mục đích góp phần hoàn thiện hồ sơ kiểm toán tại Công ty chính là lý do lựa chọn đề tài “Khảo sát hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Quản lý - Kiểm toán – Tư vấn MAAC và một số kiến nghị”. Mục tiêu thực hiện đề tài: Nắm bắt được các kiến thức tổng quát về lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán, từ đó tiến hành khảo sát việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán trong Công ty nhằm mục đích đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hồ sơ kiểm toán trong Công ty. Phương pháp nghiên cứu: trong suốt quá trình thực hiện đề tài đã sử dụng bốn phương pháp: thu thập và nghiên cứu tài liệu, khảo sát hồ sơ kiểm toán lưu tại Công ty, phỏng vấn nhân viên trong Công ty và sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin. Kết quả nghiên cứu: Nội dung đề tài gồm 3 chương  Chương 1 “Những vấn đề chung về hồ sơ kiểm toán”: trình bày những nội dung cơ bản về hồ sơ kiểm toán gồm có khái niệm, mục đích, phân loại, nội dung và các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230 “Hồ sơ kiểm toán”  Chương 2 “Thực trạng hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Quản lý - Kiểm toán – Tư vấn MAAC”: trình bày thực tế lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán tại Công ty bao gồm các nội dung: giới thiệu sơ lược về Công ty MAAC, giới thiệu khái quát quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty và kết quả khảo sát tình hình lập và lưu trữ hồ sơ tại Công ty.  Chương 3 “Nhận xét và kiến nghị”: Hiện nay vấn đề lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán trong Công ty còn nhiều hạn chế và chưa đồng bộ. Căn cứ trên thực tế lập và lưu trữ hồ sơ trong Công ty, đưa ra nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hồ sơ kiểm toán trong Công ty cả về hình thức lẫn nội dung lưu trữ.
  2. Teân ñeà taøi: “KHAÛO SAÙT TÌNH HÌNH LAÄP VAØ LÖU TRÖÕ HOÀ SÔ   KIEÅM TOAÙN TAÏI COÂNG TY TNHH QUAÛN LYÙ – KIEÅM   TOAÙN – TÖ VAÁN MAAC VAØ MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ” Giaùo vieân höôùng daãn: Phaïm Thò Ngoïc Bích Sinh vieân thöïc hieän: Nguyeãn Ngoïc Baûo Traâm Lôùp: KT15 – K29 ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ HOÀ SÔ KIEÅM   Chöông 1: TOAÙN 1. Toång quan veà hoà sô kieåm toaùn 1.1. Khaùi nieäm “Hoà  sô  kieåm toaùn: Laø caùc taøi lieäu do kieåm toaùn vieân laäp, thu thaäp, phaân loaïi, söû duïng vaø löu tröõ. Taøi lieäu trong hoà sô kieåm toaùn ñöôïc theå hieän treân giaáy, treân phim, aûnh, treân phöông tieän tin hoïc hay baát kyø phöông tieän löu tröõ naøo khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh” 1.2. Muïc ñích 1.1.1. Löu tröõ nhöõng baèng chöùng thu ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän kieåm toaùn, vaø laøm cô sôû cho vieäc ñöa ra yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân 1.1.2. Trôï giuùp cho vieäc laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn 1.1.3. Trôï giuùp cho vieäc kieåm tra, soaùt xeùt vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn 1.1.4. Trôï giuùp cho vieäc xöû lyù caùc phaùt sinh sau cuoäc kieåm toaùn 1.3. YÙ nghóa 1.3.1. Ñoái vôùi kieåm toaùn vieân 1.3.2. Ñoái vôùi toå chöùc ngheà nghieäp 1.3.3. Ñoái vôùi xaõ hoäi 1.4. Phaân loaïi 1.4.1. Hoà sô kieåm toaùn chung 1.4.2. Hoà sô kieåm toaùn naêm
  3. 2. Caùc yeâu caàu ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn theo VSA230 2.1. Nhöõng yeâu caàu veà noäi dung 2.2. Nhöõng yeâu caàu veà hình thöùc 2.3. Nhöõng yeâu caàu veà tính bí maät, an toaøn 2.4. Nhöõng yeâu caàu veà löu tröõ vaø sôû höõu hoà sô kieåm toaùn 3. Noäi dung hoà sô kieåm toaùn 3.1. Hoà sô kieåm toaùn chung 3.1.1. Caùc thoâng tin chung veà khaùch haøng 3.1.2. Caùc taøi lieäu veà thueá 3.1.3. Caùc taøi lieäu veà keá toaùn 3.2. Hoà sô kieåm toaùn naêm 3.2.1. Phaàn quaûn lyù kieåm toaùn 3.2.1.1. Xeùt duyeät vaø kieåm soaùt chaát löôïng kieåm toaùn 3.2.1.2. Baùo caùo taøi chính vaø baûng caân ñoái soá phaùt sinh 3.2.1.3. Toång hôïp caùc phaùt hieän cuûa kieåm toaùn vieân trong quaù trình kieåm toaùn 3.2.1.4. Keá hoaïch kieåm toaùn 3.2.1.5. Caùc vaán ñeà trao ñoåi vôùi Ban giaùm ñoác cuûa khaùch haøng, thö töø trao ñoåi vôùi luaät sö, chuyeân gia 3.2.1.6. Hôïp ñoàng kieåm toaùn Caùc vaán ñeà löu yù cho cuoäc kieåm toaùn naêm 3.2.1.7. tôùi 3.2.2. Phaàn hieåu bieát veà heä thoáng thoâng tin cuûa  khaùch haøng Hieåu bieát veà hệ thống kieåm soaùt nội bộ của 3.2.2.1. khách hàng 3.2.2.2. Vaán ñeà öùng duïng coâng ngheä thoâng tin cuûa khaùch haøng 3.2.3. Baùo   caùo   kieåm   toaùn   nieân   ñoä   tröôùc   (neáu  coù) 3.2.4. Phaàn   kieåm   toaùn   cho   caùc   khoaûn   muïc   treân  Baùo caùo taøi chính 3.2.4.1. Bieåu chæ ñaïo 3.2.4.2. Bieåu cô sôû 3.2.4.3. Chöông trình kieåm toaùn khoaûn muïc cuï theå
  4. 3.2.4.4. Caùc taøi lieäu chöùng minh khaùc Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG HOÀ SÔ KIEÅM TOAÙN TAÏI COÂNG TY   TNHH QUAÛN LYÙ – KIEÅM TOAÙN – TÖ VAÁN MAAC 1. Vaøi   neùt   khaùi   quaùt   veà   coâng   ty   TNHH   Quaûn   lyù   –   Kieåm  toaùn – Tö vaán MAAC 1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Söï hình thaønh Voán ñieàu leä Truï sôû chính Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh 1.2. Cô caáu toå chöùc 1.3. Dòch vuï cung caáp Dòch vuï kieåm toaùn 1.3.1. Dòch vuï laäp soå saùch keá toaùn, baùo caùo quyeát 1.3.2. toaùn thueá, baùo caùo taøi chính Cung caáp phaàn meàm keá toaùn Equal 2002 1.3.3. Dòch vuï xin giaáy pheùp ñaàu tö, giaáy chöùng nhaän 1.3.4. ñaêng kyù kinh doanh, cung caáp vaên baûn phaùp luaät Dòch vuï tö vaán caùc chính saùch thueá 1.3.5. 1.4. Muïc tieâu vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng Muïc tieâu hoaït ñoäng 1.4.1. Nguyeân taéc hoaït ñoäng 1.4.2. 2. Quy trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính 2.1. Giai ñoaïn chuaån bò kieåm toaùn 2.2. Giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn 2.3. Giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn 3. Khaûo saùt hoà sô kieåm toaùn taïi coâng ty TNHH Quaûn lyù –  Kieåm toaùn – Tö vaán MAAC 3.1. Muïc tieâu khaûo saùt Tìm hieåu caùc quy ñònh cuûa coâng ty trong vieäc laäp 3.1.1. vaø löu tröõ hoà sô kieåm toaùn
  5. Khaûo saùt thöïc traïng toå chöùc hoà sô kieåm toaùn taïi 3.1.2. coâng ty Xem xeùt vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc kieåm 3.1.3. toaùn trong vieäc toå chöùc hoà sô kieåm toaùn Töø caùc keát quaû khaûo saùt coù theå ñöa ra moät soá 3.1.4. kieán nghò nhaèm goùp phaàn hoaøn thieän coâng taùc toå chöùc hoà sô kieåm toaùn taïi coâng ty 3.2. Phöông phaùp khaûo saùt  Söû duïng 4 phöông phaùp khaûo saùt: o Thu thaäp, nghieân cöùu taøi lieäu o Khaûo saùt caùc hoà sô kieåm toaùn löu taïi coâng ty o Phoûng vaán nhaân vieân trong coâng ty o Thu thaäp thoâng tin baèng baûng caâu hoûi  Trình töï coâng vieäc: Phoûng vaán nhaân vieân trong coâng ty veà caùc quy ñònh ñoái vôùi coâng taùc toå chöùc hoà sô kieåm toaùn Neáu coân g ty Thu thaäp, nghieân cöùu caùc taøi khoâ lieäu lieân quan ñeán caùc quy ñònh ng cuûa coâng ty veà hoà sô kieåm toaùn coù quy ñònh veà Phoûng vaán nhaân vieân veà caùc hoà vaán ñeà chöa roõ veà caùc quy ñònh sô ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn Khaûo saùt caùc hoà sô löu ñeå naém thöïc traïng hoà sô kieåm toaùn taïi ñôn vò vaø xem xeùt tính tuaân thuû VSA Phoûng vaán nhaân vieân veà caùc vaán ñeà chöa roõ ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn löu taïi coâng ty Söû duïng baûng caâu hoûi ñeå tìm hieåu vieäc löu tröõ caùc taøi lieäu vaøo hoà sô kieåm toaùn trong quy trình kieåm toaùn Phoûng vaán nhaân vieân veà caùc vaán ñeà chöa roõ
  6. 3.2.1. Thu thaäp, nghieân cöùu taøi lieäu 3.2.1.1. Muïc tieâu 1. Tìm hieåu caùc quy ñònh cuûa coâng ty trong coâng taùc toå chöùc hoà sô kieåm toaùn 2. Coù ñöôïc caùi nhìn sô boä veà hoà sô kieåm toaùn taïi coâng ty 3.2.1.2. Ñoái töôïng 1. Taát caû taøi lieäu höôùng daãn, caùc quy ñiònh cuûa coâng ty ñoái vôùi vieäc laäp vaø löu tröõ hoà sô kieåm toaùn 2. Quy trình kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính taïi coâng ty 3.2.2. Khaûo saùt hoà sô kieåm toaùn löu taïi coâng ty 3.2.2.1. Muïc tieâu 1. Kieåm tra vieäc thöïc hieän quy ñònh cuûa coâng ty 2. Tìm hieåu thöïc traïng vieäc toå chöùc, löu tröõ hoà sô taïi ñôn vò 3. Xem xeùt vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc chuyeân moân coù lieân quan trong quy trình kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính 4. Tìm hieåu nguyeân nhaân neáu coù söï khaùc bieät 5. Ñöa ra caùc nhaän xeùt veà thöïc traïng hoà sô kieåm toaùn, kieán nghò nhaèm hoaøn thieän hoà sô kieåm toaùn taïi coâng ty 3.2.2.2. Ñoái töôïng  1. Caùc hoà sô kieåm toaùn naêm 2005 2. Hoà sô kieåm toaùn cuûa caùc khaùch haøng trong 2 naêm lieân tieáp 3.2.2.3. Noäi dung  1. Hình thöùc trình baøy cuûa hoà sô kieåm toaùn 2. Noäi dung löu tröõ caùc taøi lieäu beân trong hoà sô 3.2.3. Phoûng vaán nhaân vieân 3.2.3.1. Muïc tieâu 1. Tìm hieåu caùc quy ñònh, taøi lieäu höôùng daãn cuûa coâng ty trong vieäc laäp, löu tröõ hoà sô kieåm toaùn 2. Xaùc nhaän caùc thoâng tin ñaõ thu thaäp trong caùc phöông phaùp treân, giaûi ñaùp thaéc maéc (neáu coù)
  7. 3. Tìm hieåu caùc khoù khaên cuûa nhaân vieân troâng quaù trình laäp, löu tröõ hoà sô kieåm toaùn 4. Tìm hieåu nhöõng coâng vieäc maø kieåm toaùn vieân vaø caùc trôï lyù kieåm toaùn coù thöïc hieän nhöng khoâng ñöôïc löu laïi 3.2.3.2. Ñoái töôïng  Nhaân vieân tham gia vaøo giai ñoaïn tìm hieåu khaùch haøng 3.2.3.3. Noäi dung 1. Vieäc laäp hoà sô kieåm toaùn chung taïi coâng ty 2. Vieäc laäp keá hoaïch cho cuoäc kieåm toaùn 3. Vieäc kieåm soaùt chaát löôïng hoaït ñoäng kieåm toaùn 3.2.4. Thu thaäp thoâng tin baèng baûng caâu hoûi 3.2.4.1. Muïc tieâu  1. Tìm hieåu khoù khaên cuûa nhaân vieân trong coâng ty trong quaù trình laäp, löu tröõ hoà sô kieåm toaùn 2. Tìm hieåu nhöõng coâng vieäc maø kieåm toaùn vieân vaø trôï lyù kieåm toaùn coù thöïc hieän nhöng khoâng ñöôïc löu laïi 3. Xem xeùt vieäc kieåm soaùt chaát löôïng kieåm toaùn trong coâng ty 4. Xem xeùt vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc chuyeân moan 5. Ñöa ra nhaän xeùt, kieán nghò 3.2.4.2. Ñoái töôïng Caùc nhaân vieân tham gia vaøo cuoäc kieåm toaùn cuï theå 3.2.4.3. Noäi dung 1. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hình thöùc hoà sô kieåm toaùn: vaán ñeà trình baøy giaáy laøm vieäc, phöông phaùp ñaùnh tham chieáu 2. Caùc baèng chöùng thu thaäp khi kieåm toaùn caùc khoaûn muïc cuï theå 3. Khoù khaên cuûa nhaân vieân khi laäp hoà sô kieåm toaùn
  8. 3.3  Keát quaû khaûo saùt NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ Chöông 3: 1. Nhaän xeùt veà  caùc quy  ñònh cuûa coâng ty  ñoái vôùi hoà  sô  kieåm toaùn 2. Nhaän xeùt veà  tình hình thöïc hieän quy  ñònh cuûa coâng ty  ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn 2.1. Hoà sô kieåm toaùn chung 2.2. Hoà sô kieåm toaùn naêm 2.2.1. Phaàn quaûn lyù kieåm toaùn 2.2.2. Phaàn hieåu bieát veà heä thoáng thoâng tin cuûa khaùch haøng 2.2.3. Baùo caùo kieåm toaùn nieân ñoä tröôùc 2.2.4. Phaàn kieåm toaùn cho caùc khoaûn muïc treân Baùo caùo taøi chính 3. Ñaùnh giaù  toång quaùt veà  hoà  sô  kieåm toaùn taïi Coâng ty  MAAC 4. Moät   soá   kieán   nghò   nhaèm   hoaøn   thieän   hoà   sô   kieåm   toaùn  taïi coâng ty TNHH Quaûn lyù – Kieåm toaùn – Tö vaán MAAC Kieán nghò chung 4.1. Kieán nghò cuï theå 4.2.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản