Khi các nhà lãnh đạo... lảng tránh

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
3
download

Khi các nhà lãnh đạo... lảng tránh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đã ở quá lâu trên đỉnh cao quyền lực, người ta thường khó mà chấp nhận được thực tế rằng mình đang dần sa sút. Khi các nhà lãnh đạo lảng tránh thực tế, tổ chức mà họ điều hành sẽ gặp phải những mối nguy hiểm tiềm ẩn đe dọa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi các nhà lãnh đạo... lảng tránh

  1. Khi các nhà lãnh o... l ng tránh Khi ã quá lâu trên nh cao quy n l c, ngư i ta thư ng khó mà ch p nh n ư c th c t r ng mình ang d n sa sút. Khi các nhà lãnh o l ng tránh th c t , t ch c mà h i u hành s g p ph i nh ng m i nguy hi m ti m n e d a Sigmund Freud (cha c a môn phân tâm h c) ã miêu t tình tr ng l ng tránh th c t (denial) như m t tr ng thái “Bi t mà không bi t”. Gi a th gi i th c và th gi i theo mong mu n ch quan c a m i ngư i có m t kho ng cách r t l n. i u ó khi n ngư i ta nhi u lúc c m th y băn khoăn lúng túng trên con ư ng c a mình. Theo l i k c a Peter Gay, ngư i vi t ti u s hàng uc a Freud, cha c a môn phân tâm h c cho r ng “l ng tránh th c t là m t tr ng thái e s c a lý trí d n n nh ng hành ng sai l m.” Th t khó ch p nh n th c t nghi t ngã khi ngư i ta ã trên nh cao quy n l c L ng tránh th c t có ph i là v n c a b n không? nh ngu n: www.veryscaryproductions.com Câu tr l i là có. N u b n ang i u hành m t công ty ang d n u trong lĩnh v c nào ó thì bây gi là lúc b n ph i t xem xét l i li u mình có ang i úng hư ng hay không. Có th b n ang ng i trên chuy n tàu t c hành n s quên lãng. Không có m t công ty nào mãi xu t hi n trong danh sách Dow Jones Industrial Average k t khi ch s này b t u ư c áp d ng (1896). Theo nhà kinh t Paul Ormerod, bình quân m t năm có hơn 10% công ty M b phá s n. Ch ng l ng tránh th c t là m t nguyên nhân chính c a s th t b i có h th ng này. Trong l ch s , ã có r t nhi u bài h c cho th y l ng tránh th c t là m t trong nh ng nguyên nhân c a xu hư ng gi m s lư ng công ty. Vi c các công ty s n xu t xe g n máy c a M kiên quy t b qua tính b t nh trong nhu c u c a ngư i tiêu dùng là m t trong nh ng ví d i n hình.
  2. Ki u dáng xe Model T ư c gi i thi u vào năm 1908 và trong su t hơn 2 th p k k ti p, hãng xe mô tô Ford ã bán ư c hơn 15 tri u xe lo i này. Tuy nhiên, n năm 1927, doanh s c a công ty này gi m sút tr m tr ng n m c Henry ã ph i cho ng ng vi c s n xu t lo i xe này nh m trang b s n xu t cho i xe sau, Model A. th c hi n s thay i này, ông ã ph i cho ng ng dây chuy n s n xu t trong hàng tháng tr i v i chi phí lên t i 250 tri u USD. Hàng lo t s ki n x y ra cùng m t lúc như th này qu th t là m t th m h a i v i công ty, vì nó ã t o cơ h i cho hai i th là Chrysler’s Plymouth giành ư c th ph n và General Motor t v trí th ng lĩnh trên th trư ng. Henry Ford v n n i ti ng là ngư i có t m nhìn xa trông r ng trong ngành k t khi nó còn trong th i kỳ tr ng nư c. V y t i sao ông l i không nh n ra xe hơi Model T ang d n i vào th i kỳ suy thoái? T i sao ông không nh n ra r ng m t s chuy n ii khéo léo sang lo i ki u dáng khác là r t c n thi t? M i th u thay i theo th i gian, vì th ngư i lãnh o c n ph i hư ng t i tương lai nh ngu n: www.chilliwackchamber.com Lúc ó, ngư i ta có th th y rõ ràng v n m nh c a m u xe mô tô ch T ã nh ik t thúc. Tuy nhiên Ford luôn luôn ph t l nh ng s li u cho th y th ph n c a lo i xe này ang suy gi m áng k vì ông nghi ng các i th c a mình chính là th ph m nhào n n
  3. ra nh ng con s ó. M t trong nh ng nhà qu n lý hàng u c a Ford ã c nh báo tình tr ng th m kh c c a công ty trong b n báo cáo chi ti t. Và anh ta ã b sa th i. S mù quáng c a Ford là h u qu c a vi c ông tin ch c mình bi t rõ nh ng gì khách hàng mu n: ó là m t phương ti n i l i ơn thu n. Và ông cũng tin ch c r ng nhu c u ó là b t bi n. Câu kh u hi u ưa thích c a ông v lo i xe này: “It takes you there and it brings you back” (Nó ưa b n i và ưa b n tr v ) ã th hi n m t cách nhìn thi n c n c a Ford. Ford ã không th hi u r ng m i s n ph m hay d ch v u g m hai thành ph n: thành ph n th nh t là giá tr c t lõi (t c là m c ích s d ng ban u c a s n ph m) và thành ph n th hai là giá tr gia tăng (nh ng ch c năng và c tính có thêm c a s n ph m). Trong b t kỳ ngành nào thì ranh gi i gi a hai thành ph n này ch c ch n s thay i theo th i gian. ( hi u thêm v s n ph m c t lõi và s n ph m giá tr gia tăng, xin xem bài vi t c a Theodore Levitt có tên “The marketing Imagination”). Năm 1908, m t chi c xe ô tô ch y u ư c s d ng v i giá tr c t lõi c a nó: phương ti n i l i ơn thu n. Tuy nhiên, n nh ng năm 20, m i vi c ã thay i. Trong khi lo i xe Model T ch y u ch có giá tr c t lõi thì ngư i tiêu dùng M ang tr nên giàu có hơn và có nhi u th i gian r nh r i hơn. M t chi c xe hơi lúc này không ch ơn thu n là m t c máy mà nó còn có giá tr bi u tư ng. Alfred P.Sloan, Jr, Ch t ch hãng xe GM ã nh n ra xu hư ng này và b t tay vào tri n khai m t chi n lư c gia tăng giá tr cho s n ph m. Xe hơi c a GM r t a d ng v màu s c và ki u dáng c a lo i xe này cũng thay i hàng năm. Sloan cho ra m t m t lo t s n i u áng lo nh t là nh ng nhà lãnh o l n thư ng khó thoát kh i cái bóng ph m th hi n v th c a ngư i s h u: “Cherolet dành cho c a s thành công trong quá kh nh ngu n: nadeemchughtai.com qu n chúng nhân dân…, Pontiac… dành cho ngư i nghèo mà
  4. kiêu hãnh, Oldsmobile ph c v s tho i mái mà kín áo, Buick dành cho nh ng ngư i có chí ti n th , Cadillac dành cho ngư i giàu”. n năm 1927, ranh gi i gi a s n ph m c t lõi và s n ph m ư c gia tăng giá tr ã d ch chuy n áng k . Sau th chi n th hai, ranh gi i này không m y thay i. Theo m t nhà qu n lý c a Ford thì “M là m t nư c l n v i nh ng i u to l n. M t ngư i tiêu dùng M có th mu n có hình nh c a Gary Cooper trên bánh xe ch không ph i hình m t cái nôi c a tr con”. n gi a nh ng năm 1950, các nhà s n xu t M ua nhau s n xu t lo i xe có ki u dáng tàu bi n và uôi xe có ki u dáng c a m t chi c phi cơ. Nh ng ki u xe như th này có th r t nguy hi m và r t t n xăng nhưng chúng v n ư c ưa chu ng nh có h th ng chuông và còi. Sau này, khi tr i qua t kh ng ho ng d u và l m phát ình n trong nh ng năm 70, ngư i tiêu dùng M l i tr l i v i nhu c u ban u c a mình v m t phương ti n i l i ơn thu n. Các hãng ô tô l n này không th tin ư c ranh gi i gi a s n ph m c t lõi và s n ph m giá tr gia tăng l i d ch chuy n l i l n n a. Tuy nhiên, các nhà s n xu t xe hơi c a Nh t B n l i có th nh n ra i u ó và h ã thâm nh p th trư ng v i l i th ánh trúng tâm lý ngư i tiêu dùng M - m t chi c xe hơi v i ch c năng là phương ti n i l i ơn thu n, an toàn và ti t ki m. L n này thì c m t ngành công nghi p b chìm m trong cái h sâu c a s l ng tránh th c t , không th tư ng tư ng ư c th c t là s n ph m c a h không ph i là nh ng s n ph m hoàn h o nh t và không c n thay i. Tuy nhiên, l ch s cho th y không có cái ích nào là ích cu i cùng. Li u ngành công nghi p s n xu t ô tô v i vi c ph t l nhu c u luôn thay i c a ngư i tiêu dùng có ph i là trư ng h p ngo i l ?
  5. Th tính n s tăng trư ng ang ch ng l i nh ng công ty như Kmart, Digital Equipment, Firestone, và Bear Steams cho th y nh ng s lư ng nh ng công ty tránh ư c tình tr ng chung ch là s ít. Vi c l ng tránh th c t còn có nhi u hình thái bi u hi n khác nhau bao g m t vi c ph t l nh ng y u t ngo i vi như i m i công ngh và thay i v nhân kh u n vi c ánh giá quá cao năng l c và ngu n l c c a m t công ty. B n thân Freud cũng chính là n n nhân c a tình tr ng “bi t mà không bi t” mà ông ã nh n th y nh ng ngư i khác. Ông ã v n ti p t c hút thu c ngay c khi ã bi t là mình b m c b nh ung thư vòm h ng. C Ford và Freud u r t thông minh và thành t, nhưng c hai u ph i tr m t giá r t t vì ã l ng tránh th c t . ng công ty b n rơi vào tình hu ng tương t . - Bài vi t c a Richard S. Tedlow trong T p chí Harvard Business Review tháng 7-8 năm 2008 - • Bích Ng c (d ch)
Đồng bộ tài khoản