Khi nào sử dụng ống kính zoom

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
130
lượt xem
43
download

Khi nào sử dụng ống kính zoom

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn sử dụng máy ảnh Point and shoot thì hầu hết được trang bị ống kính zoom. Bên cạnh đó, nhiều máy DSLR khi bán ra bộ kit (máy ảnh + ống kính + phụ kiện...) cũng đi với ống kính zoom. Bạn có khi nào hỏi tại sao như vậy không, những ký hiệu 1X, 2X, 3X... trên thân máy có ống kính zoom nghĩa là gì... Vậy chúng ta hãy cùng nhau trao đổi một số kiến thức chung quanh ống kính này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi nào sử dụng ống kính zoom

  1. Khi nào s d ng ng kính zoom • Khi b n s d ng máy nh Point and shoot thì h u h t ư c trang b ng kính zoom. Bên c nh ó, nhi u máy DSLR khi bán ra b kit (máy nh + ng kính + ph ki n...) cũng i v i ng kính zoom. B n có khi nào h i t i sao như v y không, nh ng ký hi u 1X, 2X, 3X... trên thân máy có ng kính zoom nghĩa là gì... V y chúng ta hãy cùng nhau trao i m t s ki n th c chung quanh ng kính này. • 1. Sơ lư c ng kính zoom • ng kính zoom là ng kính ư c l p ráp b ng nhi u thành ph n th u kính cho phép thay i tiêu c c a ng kính. Vi c thay i này s tương ng v i vi c cùng m t v trí ch p, b n có th kéo g n hay yv t th ch p ra xa mà không c n ph i di chuy n. ây cũng là ưu i m l n nh t khi ch p nh b ng ng kính zoom. Chúng ta thư ng th y ký hi u "x" trên máy nh có ng kính zoom, nó di n t t l phóng i c a ng kính zoom. Ví d ng kính zoom 100-300mm có th g i là zoom 3x hay 3:1. Trư c ây, nh ng ng kính zoom có ch t lư ng t t thư ng có t s này nh hơn 3 ( như các ng kính zoom 28-70mm, 70-200mm...). Có 2 lo i ng kính zoom trên máy s là zoom quang h c (optical zoom) và zoom k thu t s (digital zoom). Zoom quang h c phóng i hình nh b ng s thay i cách s p x p th u kính, zoom s thì phóng i hình nh b ng m t phép tính n i suy. Vì v y zoom quang h c luôn cho ch t lư ng hình nh t t hơn zoom s .
  2. nh 1: nh ư c ch p b ng ng kính zoom 28-85mm tiêu c 28mm. T c 1/60s, kh u f/5, ISO 200. 2. Zoom m t kh u t t và t ti n hơn i v i nh ng máy Point and Shoot và nh ng ng kính zoom bán kèm v i kit c a máy DSLR thì m ng kính c a kh u s thay i tùy theo s thay i tiêu c ng kính. M t ng kính zoom có kí hi u 7.4- 44.4mm 1:2.8-4.8, s có nghĩa là khi tiêu c c a ng kính là 7.4mm thì m kh u t i a s là 2.8 và khi chuy n sang tiêu c dài hơn thì m ng kính d n d n nh l i, như tiêu c 44.4mm thì kh u i a ch còn 4.8. i v i nh ng ng kính zoom khi thay i tiêu c ng kính mà m t i a c a kh u b t bi n thì s luôn t ti n hơn và cho ch t lư ng
  3. hình nh t t hơn. Ví d , m t s kí hi u trên ng kính zoom m t kh u như 70-200mm 1:2.8, 24-70mm 1:2.8... 3. Nh g n và ơn gi n Vi c m t ng kính zoom s d ng ư c nhi u m c ích khác nhau s giúp cho hành lý ch p nh c a b n ơn gi n và cơ ng hơn. Ví d trong m t bu i ch p mà nhu c u c a b n ch ơn gi n là ch p nh lưu ni m, nh sinh ho t, nh phong c nh... thì b n ch c n mang theo m t ng kính 18- 70mm ch ng h n. N u b n yêu thích ch p chân dung, ch p c n nh... thì nên mang theo ng kính 70-200mm. G n ây, có nh ng ng kính zoom v i t m t 18-200mm, 18-300mm... thì h u như dành cho m i m c ích ch p nh. 4. Ti t ki m chi phí V i ngân sách gi i h n, b n có th ch n mua nh ng ng kính zoom tùy theo m c ích s d ng và v a túi ti n. Tuy nhiên, nh ng ng kính zoom này khi c m trên tay b n s c m th y chúng hơi nh , do a ph n các b ph n u làm b ng nh a. Bên c nh ó, ch t lư ng nh c a chúng cũng không so bì ư c v i nh ng ng kính zoom m t kh u. Trư c khi mua ng kính zoom nào ó, b n có th yêu c u ngư i bán cho phép mư n m t vài ng kính và b n g n vào thân máy r i ch p t i ch li n. Sau ó b n v nhà so sánh ch t lư ng nh và quy t nh s mua ng kính zoom nào. 5. Ch p nhanh ng kính ch có m t tiêu c ( ng kính fix) thì luôn cho ch t lư ng hình nh p hơn ng kính zoom. có b c c ưng ý, b n ph i di chuy n nhi u (anh em nhi p nh thư ng nói ùa là zoom b ng chân), ho c ph i thay m t ng kính khác v i tiêu c phù h p. D n d n, v i s phát tri n c a
  4. công ngh thì kho ng cách ch t lư ng gi a ng kính zoom và ng kính fix ã thu ng n l i. Vì v y, ng kính zoom v i vi c d dàng thay i tiêu c ch p nh s giúp b n b c c, l y nét... nhanh hơn và ch p nhanh hơn. nh 4a: B t g p m t chú chim tôi ã zoom và ch p li n mà không có th i gian thay ng kính. nh ch p v i t c 1/500s, kh u f/4.5, ISO 200 tiêu c ng kính là 85mm.
  5. nh 4b: nh ch p khi tôi ang ng i trên máng trư t v i ng kính zoom tiêu c 28mm. 6. D dàng và sáng t o N u b n ch m i b t u c m máy thì m t chi c Point and shoot hay m t DSLR v i ng kính zoom i kèm v i b kit là r i . Nh ng ng kính zoom này ã ư c nhà s n xu t nghiên c u và cho ra i nh m tho mãn b t kỳ nhu c u ch p nh m t cách d dàng, sáng t o và ít t n kém nh t. Bên c nh ó, có m t s ng kính zoom còn cho phép ch p macro n a. M t th thu t thư ng ư c dùng trong ch p nh b ng ng kính zoom là v a ch p v a xoay ng kính zoom. Hãy ch p nhi u và sáng t o theo cách b n thích v i nh ng gì mình có, r i b n s quy t nh nâng c p mua thêm ng kính zoom khác.
  6. nh 5a: nh ch p b ng ng kính zoom và máy ư c t lên m t t ng á ch p t c ch m 1/10s, kh u f/22, ISO 200.
  7. nh 5b: nh ch p b ng hi u và èn m t khu ph êm v i ng kính zoom 18-55mm, v a ch p v a xoay zoom t tiêu c 28mm sang 55mm v i t c 1/1.3s, kh u f/5, ISO 200.
Đồng bộ tài khoản