intTypePromotion=3

Kinh doanh quốc tế - Chương 2

Chia sẻ: Tran Minh Nhut | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
392
lượt xem
184
download

Kinh doanh quốc tế - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh doanh quốc tế - chương 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế - Chương 2

 1. Phaàn 1 BOÁI CAÛNH KINH DOANH QUOÁC TEÁ Chöông 2 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ VAØ CAÙC COÂNG TY ÑA QUOÁC GIA Noäi dung chöông 2 I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ II. COÂNG TY ÑA QUOÁC GIA 3 1
 2. I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2 QUOÁC TEÁ 1.1. Xuaát khaåu (exporting) 1.2. Caáp pheùp (Licensing) 1.3. Nhöôïng quyeàn (Franchising) 1.4. Hôïp ñoàng saûn xuaát (Manufaturing contract) 1.5. Hôïp ñoàng quaûn lyù (Management contract) 1.6. Chìa khoùa trao tay (Turnkey project) 1.7. Lieân minh chieán löôïc (Strategic Alliances) 1.8. Lieân doanh (Joint-Venture) 1.9. Coâng ty con sôû höõu toaøn boä (Wholly Owned Subsidiaries) 4 1.1. Xuaát khaåu 2 § Xuaát khaåu tröïc tieáp – coâng ty xuaát khaåu vaø baùn saûn phaåm tröïc tieáp cho khaùch haøng ôû nöôùc khaùc thoâng qua boä phaän baùn haøng trong nöôùc hay ñaïi dieän baùn haøng vaø nhaø phaân phoái ôû nöôùc maø coâng ty xuaát khaåu. § Xuaát khaåu giaùn tieáp – ñaïi lyù xuaát khaåu noäi ñòa seõ thöïc hieän hoaït ñoäng xuaát khaåu saûn phaåm cho coâng ty 5 2
 3. 1.1. Xuaát khaåu (tt) 2 § Khaùi nieäm: § Voán vaø chi phí ban ñaàu thaáp Vieäc baùn caùc § Thu thaäp kieán thöùc, kinh nghieäm saûn phaåm, haøng hoaù vaø dòch vuï ra nöôùc ngoaøi § Haøng raøo thöông maïi § Aûnh höôûng maïnh bôûi tæ giaù § Haïn cheá trong tieáp caän thò tröôøng 6 1.2. Caáp pheùp 2 § Khaùi nieäm: Beân § Baèng saùng cheá, caùc caáp pheùp cung coâng thöùc, caùc qui trình caáp quyeàn söû saûn xuaát, baûn thieát keá, duïng taøi saûn voâ kieåu maãu hình trong moät thôøi gian xaùc § Bí quyeát hoaëc Baûn quyeàn ñònh vaø nhaän phí nhöõng phaùt minh, saùng baûn quyeàn cheá Caùc saùng taùc (taùc phaåm) ngheä thuaät (vaên chöông, aâm nhaïc, myõ thuaät) § Nhaõn hieäu saûn phaåm 7 3
 4. 1.2. Caáp pheùp 2 § Thaâm nhaäp thò tröôøng nhanh choùng: chi phí vaø toác ñoä § Thu thaäp kinh nghieäm taïi thò tröôøng ñòa phöông § Giaûm haøng giaû § Giaûm ruûi ro § Haïn cheá söï phoái hôïp toaøn caàu § Cho möôïn taøi saûn chieán löôïc Phoøng traùnh ruûi ro § Khaû naêng aûnh höôûng ñeán uy Ø Cross-licensing tín vaø hình aûnh. 2004 LIMA Awards winners venture Ø Joint 8 1.3. Nhöôïng quyeàn 2 § Khaùi nieäm: § xaây döïng heä thoáng saûn Laø daïng ñaëc bieät xuaát vaø marketing; cuûa licensing, § xaây döïng chuaån möïc cho thöôøng söû duïng vaän haønh, hoaït ñoäng; trong lónh vöïc § ñaøo taïo nguoàn löïc veà dòch vuï. Beân marketing; caïnh quyeàn söû duïng nhöõng taøi § huaán luyeän nhaân vieân veà saûn voâ hình, ngöôøi baûo ñaûm chaát löôïng nhaän chuyeån § thieát keá sô ñoà kho haøng. nhöôïng coøn nhaän §… ñöôïc söï hoã trôï lieân tuïc trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. 9 4
 5. 1.3. Nhöôïng quyeàn 2 Isaac Merrit Singer (1811 – 1875), founder of Singer Sewing Machines, is credited with developing the first ever formal franchise arrangement, in 1851. 10 1.3. Nhöôïng quyeàn 2 § Giaûm chi phí ñaàu tö, thieát laäp chi nhaùnh nöôùc ngoaøi § Khaû naêng thay ñoåi thích öùng vôùi thò tröôøng § Chi phí vaø ruûi ro thaáp § Kieåm tra chaát löôïng § Thieáu linh hoaït 11 5
 6. 1.4. Hôïp ñoàng saûn xuaát 2 § Khoâng caàn ñaàu tö vaøo thieát § Khaùi nieäm: bò nhaø xöôûng Hôïp ñoàng vôùi coâng § Hình aûnh saûn phaåm ñöôïc ty khaùc ñeå saûn xuaát saûn xuaát bôûi cty ñòa phöông saûn phaåm theo ñuùng qui caùch vaø phuï traùch tieâu thuï. § Vaán ñeà kieåm soùat chaát löôïng saûn phaåm, söû duïng nhaân coâng cuûa nhaø saûn xuaát § Ñoái thuû caïnh tranh tieàm taøng 12 1.5. Hôïp ñoàng quaûn lyù 2 §Khaùi nieäm: § Khai thaùc lôïi theá caïnh tranh – moät coâng ty söû cuûa mình; duïng lôïi theá veà kinh § Cô hoäi hieåu bieát veà thò tröôøng nghieäm vaø söï hieåu nöôùc ngoaøi maø khoâng toán chi bieát cuûa mình ñeå phí ñaàu tö (ruûi ro thaáp) ñaûm traùch vieäc quaûn § Traùnh caùc raøo caûn luaät phaùp lyù hoaït ñoäng hay giaùm saùt kyõ thuaät cho vieäc vaän haønh cuûa moät coâng ty ôû § Ruûi ro veà nhaân nöôùc ngoaøi. söï § Taïo ñoái thuû caïnh tranh 13 6
 7. 1.6. Chìa khoùa trao tay 2 § Khaùi nieäm: thöïc § Lôïi nhuaän cao töø kinh hieän quaù trình doanh kieán thöùc vaø kyõ – thieát keá, thuaät – xaây döïng, § Thích hôïp ôû thò tröôøng – thueâ möôùn vaø huaán luyeän nhaân söï giôùi haïn FDI – quaûn lyù hoaït ñoäng giai ñoaïn ñaàu cuûa coâng trình tröôùc khi § Chuyeån giao coâng ngheä, chuyeån giao laïi toaøn taïo ñoái thuû caïnh tranh boä cho chuû ñaàu tö laø ñôn vò ñòa phöông. 14 1.7. Lieân minh chieán löôïc 2 § Thaâm nhaäp thò tröôøng nöôùc §Khaùi nieäm: ngoaøi – Laø caùc thoaû thuaän § Chia seû chi phí, ruûi ro trong ñoù hai hay nhieàu coâng ty § Hoïc hoûi kinh nghieäm, kyõ cuøng hôïp taùc vôùi naêng cuûa coâng ty khaùc nhau treân moät hoaëc nhieàu lónh vöïc ñeå ñem laïi lôïi § Giuùp ñoái thuû caïnh tranh ích cho taát caû caùc beân. § Roø ræ thoâng tin 15 7
 8. 1.8. Lieân doanh 2 § Khaùi nieäm: § Taän duïng ñöôïc nguoàn löïc ñòa phöông § Tieáp caän thò tröôøng Cty meï A Cty meï B § Giaûm aùp löïc chính trò JV § nguy cô ñaùnh maát caùc bí quyeát, kyõ thuaät coâng ngheä § Naûy sinh maâu thuaãn giöõa caùc beân 16 1.9. Coâng ty con sôû höõu toaøn boä 2 § Khaùi nieäm: hình thöùc ñaàu tö 100% voán ñeå hình thaønh moät coâng ty con hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi – Thieát laäp môùi (Greenfield): coâng ty thieát laäp laïi toaøn boä chi nhaùnh môùi – Mua laïi (Acquisition): mua laïi moät coâng ty coù saün taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi 17 8
 9. 1.9. Coâng ty con sôû höõu toaøn boä 2 (tt) § Toaøn quyeàn kieåm soaùt; § chi phí cao § Baûo veä vaø khai thaùc § maát nhieàu thôøi gian daøi ñöôïc nhöõng lôïi theá caïnh ñeå thu lôïi nhuaän; tranh § ruûi ro veà kinh teá vaø § Duy trì ñöôïc söï linh chính trò cao; hoaït § toán keùm ñeå hieåu bieát vaø § Khaû naêng phoái hôïp toaøn caàu söûa chöõa sai laàm 18 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hình 2 thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng quoác teá § Moâi tröôøng vaên hoùa § Moâi tröôøng chính trò, luaät phaùp § Dung löôïng thò tröôøng § Chi phí saûn xuaát vaø vaän chuyeån § Kinh nghieäm kinh doanh quoác teá 19 9
 10. Möùc ñoä ruûi ro, yeâu caàu kieåm soaùt, 2 kinh nghieäm caàn thieát 20 II. COÂNG TY ÑA QUOÁC GIA 2 2.1. Khaùi nieäm coâng ty ña quoác gia 2.2. Lyù do trôû thaønh MNC 2.3. Caùc daïng coâng ty ña quoác gia 21 10
 11. 2.1. Khaùi nieäm coâng ty ña quoác gia 2 Coâng ty ña quoác gia (Multinational enterprise/company) laø coâng ty coù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh treân nhieàu quoác gia. § Coù giao dòch kinh teá ôû ít nhaát 2 quoác gia § Tyû leä doanh thu töø caùc hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi phaûi ôû möùc nhaát ñònh 22 2.2. Lyù do trôû thaønh MNC 2 § Nhu caàu baûo veä tröôùc nhöõng ruûi ro vaø khoâng oån ñònh cuûa thò tröôøng noäi ñòa § Taïo söï taêng tröôûng thò tröôøng theá giôùi veà haøng hoùa vaø dòch vuï § Phaûn öùng laïi söï gia taêng caïnh tranh nöôùc ngoaøi § Nhu caàu giaûm chi phí § Nhu caàu vöôït qua haøng raøo baûo hoä cuûa caùc nöôùc § Nhu caàu naém giöõ thuaän lôïi veà caùc chuyeân gia kyõ thuaät baèng cheá taïo tröïc tieáp hôn laø chuyeån giao license 23 11
 12. 2.3. Caùc daïng coâng ty ña quoác gia 2 § Coâng ty quoác teá (International Company) - môû roäng hoaït ñoäng ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi, nhöng vaãn taäp trung chuû yeáu thò tröôøng trong nöôùc § Coâng ty ña ñòa phöông (Multinational Company) – thieát laäp chieán löôïc ñaëc tröng cho töøng thò tröôøng § Coâng ty toaøn caàu (Global Company) – coi thò tröôøng theá giôùi laø ñoàng nhaát vaø thieát laäp chieán löôïc chung treân phaïm vi toaøn caàu § Coâng ty xuyeân quoác gia (Transnational Company) – lieân keát, phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc chi nhaùnh treân phaïm vi theá giôùi trong khi vaãn ñaùp öùng nhu caàu rieâng bieät töøng thò tröôøng 24 Comparison of selected MNCs and countries: 2 2000 ($ Billion) Company Annual Revenue Country GNP Exxon Mobil 164 Uniteds States 9,810 General Motors 177 Japan 4,765 Ford Motor 163 Germany 1,866 DaimlerChrysler 160 Denmark 175 General Electric 112 Singapore 84 Toyota Motor 116 Chile 71 Wal-Mart 167 Vietnam 31 Source: United Nations, World Development Report and Fortune’s top 500 25 12
 13. Comparison of selected MNCs and countries: 2 2000 ($ Billion) Company Value-Added Country GNP Exxon Mobil 63 Uniteds States 9,810 General Motors 56 Japan 4,765 Ford Motor 44 Germany 1,866 DaimlerChrysler 42 Denmark 175 General Electric 39 Singapore 84 Toyota Motor 38 Chile 71 Wal-Mart 30 Vietnam 31 Source: United Nations, World Development Report and Fortune’s top 500 26 Moät soá MNCs, 2006 2 (Millions of dollars and number of employees) Corporation Assets Sales Employment Foreign Total Foreign Total Foreign Total General 442 278 697 239 74 285 163 391 164 000 319 000 Electrics Wal-Mart 110 199 151 193 77 116 344 992 540 000 1 910 000 Stores Procter & 64 487 138 014 44 530 76 476 101 220 138 000 Gamble Source: United Nations, World Investment Report 2008 27 13
 14. 2.3. Caùc daïng coâng ty ña quoác gia 2 (tt) § Coâng ty ña quoác gia qui moâ vöøa vaø nhoû (mini- multinationals) § VD: coâng ty Lubricating Systems, Inc. (Washington, USA) – Saûn xuaát, kinh doanh dung dòch choáng ñoâng cho maùy moùc – Söû duïng 25 lao ñoäng – Doanh thu khoaûng 6.5trieäu USD/naêm – Doanh thu töø xuaát khaåu chieám 2trieäu USD § Internet taïo ñieàu kieän phaùt trieån maïnh meõ cho caùc mini-MNCs 28 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản