intTypePromotion=3

Kinh doanh quốc tế - Chương 6

Chia sẻ: Tran Minh Nhut | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
260
lượt xem
123
download

Kinh doanh quốc tế - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môn kinh doanh quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế - Chương 6

 1. PHAÀN 3 CHIEÁN LÖÔÏC VAØ TOÅ CHÖÙC TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 6 THIEÁT KEÁ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC Noäi dung chöông 6 I. VAI TROØ CUÛA CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC II. SÖÏ PHAÂN COÂNG III. CÔ CHEÁ LIEÂN KEÁT IV. KIEÅM SOAÙT VAØ KHEN THÖÔÛNG V. VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC 3 1
 2. I. VAI TROØ CUÛA CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC 6 1.1. Caùc khoái cuûa caáu truùc toå chöùc 1.2. Vai troø thieát keá caáu truùc toå chöùc 4 1.1. Caùc khoái cuûa caáu truùc toå chöùc 6 CAÁU TRUÙC KIEÅM SOAÙT VAØ KHEN CON QUI THÖÔÛNG NGÖÔØI TRÌNH VAÊN HOÙA 5 2
 3. 1.1. Caùc khoái cuûa caáu truùc toå chöùc 6 Caáu truùc: Phaân boå quyeàn ra quyeát ñònh trong toå chöùc ñeå kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng taïo giaù trò toát nhaát (phaân coâng theo chieàu doïc) Söï phaân boå con ngöôøi vaø nhieäm vuï cho caùc chöùc naêng vaø caùc boä phaän ñeå taêng khaû naêng taïo giaù trò cuûa hoï (phaân coâng theo chieàu ngang) Thieát laäp cô cheá keát hôïp, lieân keát giöõa caùc boä phaän 6 1.1. Caùc khoái cuûa caáu truùc toå chöùc 6 (tt) Heä thoáng kieåm soaùt: caùc tieâu chí ño löôøng vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän vaø laøm cô sôû ñaùnh giaù hoaøn thaønh coâng vieäc Khen thöôûng: coâng cuï thöôûng vaø ñoäng vieân nhaân vieân do nhöõng thaønh quaû cuûa hoï – Gaén keát vôùi heä thoáng kieåm soaùt Qui trình: caùch thöùc ra caùc quyeát ñònh vaø thöïc hieän coâng vieäc 7 3
 4. 1.1. Caùc khoái cuûa caáu truùc toå chöùc 6 (tt) Vaên hoùa: nhöõng giaù trò vaø tieâu chuaån cuøng ñöôïc chia seû bôûi caùc thaønh vieân trong toå chöùc Con ngöôøi: – Chieán löôïc söû duïng ñeå tuyeån duïng, ñaõi ngoä, vaø duy trì nhöõng nhaân vieân coù kyõ naêng cho toå chöùc 8 1.2. Vai troø thieát keá caáu truùc toå chöùc 6 (tt) Chieán löôïc chæ coù theå thöïc thi thoâng qua cô caáu toå chöùc Caáu truùc toå chöùc nhaèm gaén con ngöôøi vôùi caùc nhieäm vuï taïo giaù trò vaø keát noái hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø boä phaän khaùc nhau Thieát keá caáu truùc toå chöùc aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi chi phí hoaït ñoäng cuûa toå chöùc vaø heä thoáng kieåm soaùt khai thaùc naêng löïc taïo giaù trò cuûa caùc boä phaän cuõng nhö toaøn theå toå chöùc moät caùch hieäu quaû nhaát 9 4
 5. II. SÖÏ PHAÂN COÂNG 6 Caùch thöùc coâng ty phaân boå con ngöôøi caùc nguoàn löïc cho caùc nhieäm vuï cuûa toå chöùc ñeå taïo giaù trò 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 2.2. Phaân coâng theo chieàu ngang 10 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 Phaân coâng theo chieàu doïc laø xaùc ñònh moái quan heä baùo caùo giöõa nhöõng con ngöôøi, nhieäm vuï vaø caùc chöùc naêng ôû taát caû caùc caáp – Caáp soá tröïc tuyeán thích hôïp: cô caáu quyeàn löïc töø caáp cao nhaát ñeán caáp thaáp nhaát cuûa toå chöùc – Taàm haïn kieåm soaùt: soá löôïng thuoäc caáp moät nhaø quaûn trò coù theå quaûn lyù tröïc tieáp Nguyeân taéc: moät toå chöùc neân choïn toái thieåu hoùa soá caáp quyeàn haønh caàn thieát ñeå thöïc thi chieán löôïc 11 5
 6. 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Caùc nhaân toá laøm phaùt sinh chi phí cuûa heä thoáng tröïc tuyeán cao – Quaù nhieàu quaûn trò caáp trung gian – Khoù khaên trong phoái hôïp – Meùo moù thoâng tin – Gaëp vaán ñeà ñoäng vieân Giaûm bôùt caùc nhaân toá phaùt sinh chi phí baèng caùch phi taäp trung hoùa quyeàn löïc 12 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Taäp trung Phi taäp trung Deã daøng xaây döïng cô Giaûm bôùt gaùnh naëng cho cheá keát hôïp nhaø quaûn trò caáp cao Ñaûm baûo caùc quyeát Cho pheùp söï linh hoaït ñònh phuø hôïp vôùi chieán Coù theå ra quyeát ñònh toát löôïc cuûa toå chöùc hôn Traùnh caùc hoaït ñoäng Coù khaû naêng giaûm chi phí truønh laép quaûn lyù Nghieân cöùu quaûn trò khuyeán khích phi taäp trung 13 6
 7. 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Phaân coâng theo chieàu doïc vaø caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá Nguyeân taéc: Caùc quyeát ñònh chieán löôïc ñöôïc taäp trung ôû truï sôû trong khi caùc quyeát ñònh thöïc hieän ñöôïc phi taäp trung ôû chi nhaùnh 14 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Phaân coâng theo chieàu doïc vaø caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá Chieán löôïc toaøn caàu: muïc ñích nhaèm khai thaùc lôïi theá kinh teá vuøng vaø ñöôøng cong kinh nghieäm Taäp trung moät soá caùc quyeát ñònh saûn xuaát taïi truï sôû 15 7
 8. 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Phaân coâng theo chieàu doïc vaø caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá Chieán löôïc ña noäi ñòa: muïc ñích nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng ñòa phöông Phi taäp trung caùc quyeát ñònh thöïc hieän tôùi töøng chi nhaùnh nöôùc ngoaøi 16 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Phaân coâng theo chieàu doïc vaø caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá Chieán löôïc quoác teá: khai thaùc nhöõng lôïi theá caïnh tranh maø ñoái thuû thò tröôøng ñòa phöông chöa taïo döïng ñöôïc Taäp trung kieåm soaùt caùc quyeát ñònh ñoái vôùi nhöõng lôïi theá caïnh tranh taïi trung taâm vaø phi taäp trung caùc quyeát ñònh ñieàu haønh tôùi chi nhaùnh 17 8
 9. 2.1. Phaân coâng theo chieàu doïc 6 (tt) Phaân coâng theo chieàu doïc vaø caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá Chieán löôïc xuyeân quoác gia: khai thaùc hieäu quaû, hoïc taäp toaøn caàu, ñaùp öùng ñòa phöông Taäp trung quyeát ñònh phaùt trieån saûn phaåm ôû trung taâm Phi taäp trung caùc quyeát ñònh marketing, phaân phoái 18 2.2. Phaân coâng theo chieàu ngang 6 Phaân coâng theo chieàu ngang taäp trung vaøo phaân chia vaø nhoùm goäp caùc nhieäm vuï ñaùp öùng muïc tieâu kinh doanh Xem xeùt – Caáu truùc coâng ty kinh doanh noäi ñòa – Caáu truùc vôùi phoøng kinh doanh quoác teá – Caáu truùc khu vöïc toaøn caàu – Caáu truùc saûn phaåm toaøn caàu – Caáu truùc ma traän toaøn caàu 19 9
 10. 2.2.1. Coâng ty kinh doanh noäi ñòa 6 Thöôøng khôûi nghieäp vôùi moät caáu truùc ñôn giaûn Moät nhaø quaûn trò hoaëc moät nhoùm nhoû ra moïi quyeát ñònh Khi môùi phaùt trieån, xu höôùng phaân coâng ban ñaàu thöôøng theo chöùc naêng – Vieäc keát hôïp vaø kieåm soaùt do nhaø quaûn trò caáp cao ñaûm traùch – Moïi quyeát ñònh ñöôïc taäp trung Chuyeån höôùng sang caáu truùc theo saûn phaåm khi gia taêng loaïi saûn phaåm – Moãi boä phaän töï ra quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm ñoái vôùi loaïi saûn phaåm phuï traùch – Phi taäp trung caùc quyeát ñònh ñieàu haønh xuoáng boä phaän – Truï sôû ra caùc quyeát ñònh mang tính chieán löôïc chung vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng caùc boä phaän baèng caùc chæ tieâu taøi chính 20 Cô caáu chöùc naêng ñieån hình 6 21 10
 11. Cô caáu saûn phaåm ñieån hình 6 22 2.2.2. Phoøng kinh doanh quoác teá 6 Ñöôïc duøng phoå bieán trong caùc coâng ty môùi môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá – Thöôøng ñöôïc toå chöùc theo thò tröôøng – Hoaït ñoäng ban ñaàu chuû yeáu laø xuaát khaåu – Coù theå coù maâu thuaãn giöõa hai boä phaän kinh doanh trong nöôùc vaø phoøng kinh doanh quoác teá – Theå hieän söï yeáu keùm trong keát hôïp hoaït ñoäng cuûa hai boä phaän – Söï taêng tröôûng cuûa hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá coù theå daãn tôùi vieäc xaây döïng caùc caáu truùc toaøn caàu 23 11
 12. Moâ hình toå chöùc vôùi 6 Phoøng kinh doanh quoác teá 24 Moâ hình phaùt trieån caáu truùc toaøn caàu 6 John Stopford & Luis Wells 25 12
 13. 2.2.3. Caáu truùc khu vöïc toaøn caàu 6 Thöôøng ñöôïc vaän duïng bôûi caùc coâng ty coù möùc ñoä ña daïng hoùa thaáp vaø caáu truùc noäi ñòa ñöôïc phaân coâng theo chöùc naêng Thò tröôøng quoác teá ñöôïc phaân chia theo khu vöïc ñòa lyù (moät nöôùc hoaëc moät nhoùm nöôùc) Caùc chi nhaùnh mang tính töï trò vôùi phaân coâng phi taäp trung Linh hoaït, ñaùp öùng toát nhu caàu thò tröôøng Coù theå coù söï phaân chia, taùch bieät trong toå chöùc Phuø hôïp vôùi ñònh höôùng ña noäi ñòa 26 Moâ hình caáu truùc khu vöïc toaøn caàu 6 27 13
 14. 2.2.4. Caáu truùc saûn phaåm toaøn caàu 6 Ñöôïc vaän duïng vôùi caùc coâng ty ña daïng saûn phaåm Caáu truùc noäi ñòa ban ñaàu theo höôùng saûn phaåm Hoaït ñoäng taïo giaù trò cho töøng chuûng loaïi saûn phaåm ñöôïc phoái hôïp theo loaïi saûn phaåm ñoù treân phaïm vi toaøn caàu – Khaû naêng khai thaùc lôïi theá kinh teá vuøng vaø hieäu öùng ñöôøng cong kinh nghieäm – Laøm deã daøng hoaït ñoäng chuyeån dòch lôïi theá caïnh tranh coát loõi Giôùi haïn quyeàn cuûa nhaø quaûn trò khu vöïc do phaûi tuaân thuû nhaø quaûn trò doøng saûn phaåm, daãn ñeán khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu ñòa phöông thaáp 28 Moâ hình caáu truùc saûn phaåm toaøn caàu 6 29 14
 15. 2.2.5. Caáu truùc ma traän toaøn caàu 6 Ñöôïc vaän duïng vôùi caùc coâng ty theo ñònh höôùng chieán löôïc xuyeân quoác gia Phaân coâng theo chieàu ngang treân caû hai chieàu: saûn phaåm vaø khu vöïc ñòa lyù Phuï traùch saûn phaåm vaø phuï traùch khu vöïc coù quyeàn ngang nhau Vaán ñeà naûy sinh – Laøm chaäm quaù trình ra quyeát ñònh – Maâu thuaãn giöõa boä phaän saûn phaåm vaø khu vöïc – Khoù khaên trong raøng buoäc traùch nhieäm 30 Moâ hình caáu truùc ma traän toaøn caàu 6 31 15
 16. III. CÔ CHEÁ LIEÂN KEÁT 6 Caùch thöùc coâng ty phoái hôïp con ngöôøi vaø caùc chöùc naêng ñeå ñaït ñöôïc caùc nhieäm vuï cuûa toå chöùc 3.1. Chieán löôïc vaø lieân keát trong toå chöùc kinh doanh quoác teá 3.2. Nhöõng trôû ngaïi cho lieân keát 3.3. Cô cheá lieân keát chính thöùc 3.4. Cô cheá lieân keát phi chính thöùc 32 3.1. Chieán löôïc vaø lieân keát trong 6 toå chöùc kinh doanh quoác teá Nhu caàu keát hôïp trong caùc toå chöùc kinh doanh quoác teá taêng daàn theo caùc ñònh höôùng chieán löôïc toaøn caàu CAO – Chieán löôïc xuyeân quoác gia – Chieán löôïc ña noäi ñòa – Chieán löôïc quoác teá – Chieán löôïc toaøn caàu THAÁP 33 16
 17. 3.2. Nhöõng trôû ngaïi cho lieân keát 6 Muïc tieâu khaùc bieät vaø thieáu toân troïng giöõa caùc boä phaän Ñònh höôùng hoaït ñoäng khaùc bieät do nhieäm vuï khaùc nhau Khaùc bieät veà quoác tòch, thôøi gian, vaø khoaûng caùch 34 3.3. Cô cheá lieân keát chính thöùc 6 Tieáp xuùc tröïc tieáp giöõa caùc nhaø quaûn trò caùc boä phaän Vai keát hôïp: moät ngöôøi phuï traùch vieäc keát hôïp vôùi boä phaän khaùc trong quaù trình hoaït ñoäng thöôøng xuyeân Nhoùm keát hôïp: goàm nhöõng ngöôøi töø caùc boä phaän ñaûm traùch vieäc phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi nhau Caáu truùc ma traän: taát caû ñeàu caàn chuù yù tôùi nhieäm vuï keát hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc 35 17
 18. 3.3. Cô cheá lieân keát chính thöùc 6 (tt) Caááu truùùc ma traään Ca tru tra Nhoùùm keáát hôïïp Nho ke hô Vai keáát hôïïp ke hô Tieááp xuùùc tröïc tieááp Tie xu tröï tie Gia taêng möùc ñoä phöùc taïïp cuûûa vieääc keáát hôïïp möù phöù ta cu vie ke hô 36 3.4. Cô cheá lieân keát phi chính thöùc 6 Maïng löôùi thoâng tin phi chính thöùc ñöôïc cuûng coá bôûi moät daïng vaên hoùa doanh nghieäp ñeà cao laøm vieäc nhoùm vaø phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi nhau – Khoâng söû duïng maïng thoâng tin chính thöùc – Caøng keát naïp nhieàu nhaø quaûn trò caøng toát – Kyõ thuaät xaây döïng cô cheá phi chính thöùc ·Heä thoáng thoâng tin: email, hoïp nhoùm qua maïng, … ·Chính saùch phaùt trieån ñoäi nguõ: luaân chuyeån nhaø quaûn trò tôùi caùc thò tröôøng theá giôùi 37 18
 19. Moâ hình lieân keát phi chính thöùc 6 38 IV. KIEÅM SOAÙT VAØ KHEN THÖÔÛNG 6 Kieåm soaùt laø quaù trình giaùm saùt, ñaùnh giaù, vaø söûa chöõa vieäc thöïc hieän hoaït ñoäng cuûa toå chöùc cuõng nhö caùc thaønh vieân ñeå toå chöùc vaän haønh moät caùch thöïc söï hieäu quaû. Thuø lao vaø khen thöôûng nhaèm ñoäng vieân vaø thuùc ñaåy caùc haønh vi mong muoán 4.1. Caùc heä thoáng kieåm soaùt chieán löôïc 4.2. Moái lieân heä giöõa chi phí kieåm soaùt vaø caùc chieán löôïc KDQT 4.3. Caùc caùch thöùc thöôûng 4.4. Caùc yeáu toá aûnh höôûng khen thöôûng 39 19
 20. 4.1. Caùc heä thoáng kieåm soaùt chieán löôïc 6 Thieát laäp caùc tieâu chuaån vaø muïc tieâu maø coù theå ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän Thieát laäp caùc heä thoáng giaùm saùt vaø ño löôøng baùo hieäu caùc tieâu chuaån vaø muïc tieâu coù ñaït ñöôïc hay khoâng So saùnh vieäc thöïc hieän hieän taïi vôùi caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc thieát laäp Caùc haønh ñoäng ñieàu chænh baét ñaàu khi caùc tieâu chuaån vaø muïc tieâu khoâng ñaït ñöôïc 40 4.1. Caùc heä thoáng kieåm soaùt chieán löôïc 6 Kieåm soaùt taøi chính Kieåm soaùt haønh vi – Giaù coå phieáu – Ngaân saùch – ROI – Tieâu chuaån hoùa Kieåm soaùt ñaàu ra Vaên hoùa toå chöùc – Caùc muïc tieâu boä phaän – Giaù trò – Caùc muïc tieâu chöùc – Chuaån möïc naêng – Xaõ hoäi hoùa – Caùc muïc tieâu caù nhaân 41 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản