intTypePromotion=1
ADSENSE

KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 2: SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ

Chia sẻ: Vu Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

60
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương này chún ta sẽ nghiên cứu tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ thất nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 2: SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ

 1. M c tiêu c a ch ng CH NG 2 macro S li u Kinh t V mô !"# $ % &' (") # kinh t v bmtô n m *+, - , nh N. Gregory Mankiw Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) The Data of Macroeconomics © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 2 slide 1 T i sao chi tiêu = thu nh p T ng S n ph m Qu c n i . /0 1 @ &0 AA @ &0 45 % 4 &0 23 B C D B C D 46 ' 7- 8 :B C E% 33 :B C E% :;< / = >% 93 ! 4:AA EF 48 ! 4: EF 48 ? 7- 8 : 33 : The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER CHAPTER slide 2 slide 3 Dòng Chu chuy n Giá tr gia t ng Thu nh p /0 1 Lao ng B & ,+ % 0B >/ % 0B % % H gia ình Doanh nghi p & , G&6 /H 7- /I 3 Hàng hoá Chi tiêu The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 4 slide 5 1
 2. Bài t p: Hàng hoá cu i cùng, giá tr gia t ng, và GDP (Câu 2, trang 38) Câu trang J K &? LE M E% 4 !" Z % 0B @ % ' /= % 7 48 % 2ANNO3 7- P %7 H+ M E M E% 4 Z % 0 T B - % K C+ E% 48 % QANNO3 /X 7- P C+ E% G&6 E M+ /H %0B % ' /UE L% 0 E% 4 E% ; R 48 % SANNO3 B % A P C; R T E% 3 & 4: 4 , V % 4 !" .U V &[ /< \ V ' V 9 +] #3 W%0 T X YK /X 7- W !" The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 6 slide 7 Tiêu dùng ( ) Các thành ph n chi tiêu c a GDP @^ /0 1% 0B ^ &' G&6 C; ` e &4 / = ED % & 7a A /L ^ /] /M 3 f L &' /M ^ ^ V B G&6 C ^ 7- ; _ b + \A ]% ^ c 4 , 6 46 C &' d+ A ;K 3 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 8 slide 9 ut ( ) Tiêu dùng c a M , 2001 o0 12 45 E p ? 7 -q 3 $O g !" o0 19 % 6 46 6 /V G&6 +3 &' h3NSiAj SkA9 f L !" mjmAQ mAi l E5 ? 7D 4 % I & , G&6 /H 7- e &4 ; % 93NjjA2 9NA2 n K +? E5 # i32j2A2 iNAh !0 46 45 D ED C &' 4 B /- $ \ / % 0 L; B& , The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 10 slide 11 2
 3. u t và T b n u t c a M , 2001 E+ c ? g !" $O -3 X @ C/ H A 5 ;
 4. Xu t kh u ròng (' ) *( + ,) ( Mt ng nh t th c quan tr ng /0 1 %0B 7- ; * (# -Z v v v'( >/ %0B :; ,# /I Xu t kh u ròng c a M , 1960-2000 - Z !" Z % 0B 50 0 v v v' Z -50 ( -100 -150 t$ -200 -250 -300 -350 -400 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 18 slide 19 Câu h i: T i sao s n l ng = chi tiêu G & , x E% / = V 4 L ; A 4 / = V + y/] L; z 7- % ' 0 % 2N {E- ; \ H T L; + I B ,O /V ;K 3 $ E% 48 % k , O3 \ - / /0 & , E% / = B l /5 , I4 X V@3 /L - Z :w The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 20 slide 21 GDP: GDP: GNP và GDP GNP và M t khái ni m quan tr ng và d thay i x P"# ( E< F !" / + C . :X ED % ? 7- B : A E- ; D /? 3 H += x / !"# . :X ED % ? 7- %0 T B - % 8A E- ; H 5 D c3 K /X 7- % P" W !"# Z : ? :> 8 # ' W : ? 8 # The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 22 slide 23 4
 5. (GNP – GDP) theo % GDP (GNP GDP) theo Câu h i th o lu n: m ts n c, 1997. } 3x3~3 NA2 f + &a QAQ | 8 A !" P" +8 f• + r9AN wX w ( & rQA9 ( +a rmAm )a &+ r2SA9 n€ 9NAm Ja 7 rQA9 x &~ E QAQ x a iA9 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 24 slide 25 (GNP – GDP) theo %GDP (GNP GDP) theo GDP Th!c t và Danh ngh a m ts n c, 1997. !" % 0B - % %4 } 3x3~3 NA2g &0 46 ' /= 7- 3 f + &a QAQ f• + r9AN 2/ + C c % 0 01 ( & rQA9 a % , 3 ( +a rmAm 1 3 4/ + C c % 0 0 )a &+ r2SA9 a %B T D3 n€ 9NAm Ja 7 rQA9 x &~ E QAQ x a iA9 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER CHAPTER slide 26 slide 27 Th c hành, ph n 1 GDP th!c t và l m phát 9NN2 9NN9 9NNQ x\ / B !" & 1 I H+ & " u " u " u \ / B % \ / B += ~ OQN kNN OQ2 23NNN OQS 23NjN x\ / B !" $ I H& \ / f O2NN 2k9 O2N9 9NN O2NN 9Nj B +=A V !" & 1B YT ED 4M !" \
 6. !" \
 7. Tính ph n tr m thay i Ch s i#u ch nh GDP (% 2 s8 E- ; E < ( 4 -AA ` s8 E- ; E < ( 4 - "2 u2 + "9 u9 + "Q uQ !" (% 2 s8 ` = 100 × = 100 × ! !" !" • !" B ( × - ## ] T / B ( ×- ] T / ≈ / B( ] T / ≈ B( ] T u2 u9 uQ = 100 × "2 + "9 + "Q / B- v ]]T / !" !" !" B- v T ($ /5 $ !" + EM I@ B % 3 s& P< 5+ a C B EX T jg @ B Y+ X % % ] @ 4 C+ 4 , T hgA /B % /I !"3 M : 5+ T 7 7 29g3 -$ ( ‚F @ IH / a C 3 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 36 slide 37 Tính ph n tr m thay i GDP th!c t theo chu$i a C % / / A & 4: T (% 9 (% 9 D /= : : C ;3` B (tt-## B (- ]]T / T / s5 E A y !" \ < a Y: z :T ≈ / B( ≈] ]T / D YT3 B( T − / B- −] ]T / o5 + !" \ < a Y V7 % B- T !" a % /0 3 8/ I/ A4 Z 2NN × !" t !" 3 s& ! 4, V !" \ d …†V V VB o = G&6 /H … W a &„ \ / B V X Q3 (") % EF 48 B C &' / H M ( & W /5 $ % = /L a +X % 2NN × ( ; % c; 5D % T W ;% The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 40 slide 41 7
 8. Bài t p: Tính CPI áp án: … L 9N % 4 2N /1 (!3 V *+, … (") +X % 9NNN OQjN 2NNAN rrr a YT UV % (! VB … 9NN2 QhN 2NjAh jAhg 9NNN O2N O2j (") G&6 T 9NN9 iNN 22iAQ mA2g 9NNN + T D# 9NN2 O22 O2j 9NNQ i2N 22hA2 9Ajg *+,+X % 48 9NN9 O29 O2S T 8 9NNQ O2Q O2j The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 42 slide 43 Ch s giá CPI Thành ph n c a gi hàng tính CPI (c a M ) Th c ph m và sV 48 Q &6 % u ng 5.8% 5.9% 17.6% Nhà % i Z 2A 9A Q . 2.8% qu n áo 2.5% %i (i Z + = … (") 4.5% 4.8% il i %i "it Z % % Ch m sóc y t Gi i trí ‡Z VB … (") % 16.2% Giáo d c ‡E Z VB … C; ` D Liên l c 40.0% HH & DV khác The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 44 slide 45 Nh ng lý do t i sao CPI Nh Ch s giá CPI có th phóng i l m phát có ‡ "2 (2 v "9 ( 9 v "Q (Q @ 4 (") G&6 @ /0 A & 4: I ?! = 100 × = 100 × (") ;K H %;T C &' H ‡E ‡E &' c %I% / 3 (Q (2 (9 8C x\ 7 - , % =3 A B ! = 100 × "2 + "9 + "Q ‡E ‡E ‡E 8+ C &' U 4A \ - ++ T % 0 \ B /L 53 I; K + (")ED 4M A (") G&6 @ /0 3 (")+ EM I@ B % +X % 3 D E %:3 @; B% @ B Y+ X % % ] @ x\ < -+ = + T % 0 /L 5A / B % /I … (") 3 I C ; K / = V /< % /] /B3 ( ‚F @ /0 a C 3 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 46 slide 47 8
 9. l ch c a CPI Ch # th o l u n : P< E B EX :/ = =-7 UA f ;" a8V + E 0 D M / +, (") ED w (") I /X \ T B V (V B +- 5 D /? /H =- X 2A2g Y T 3 7Uw n< 6 ; J1 / 5 /U P< EX < :4 E H7 U $ % V (") F + +, A / +, (") I D < 3 /< EX w l ,I V B % 5= P C F / +, (") - -7 U E B EX w 2g T 3 … % &' B E EX I M ;% 48 … % &' /H V (") w The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 48 slide 49 Hai th c o l m phát CPI và ch s i#u ch nh GDP CPI và % thay i % % E 16 ^/ = % ! < /= 7- CPI !" 14 8# 12 ^ ;K /= % (") 10 % &' :; 8 ^/ = % (") 6 DGDP ^ ;K / = % ! 4 !" 2 … % 0 ^ (") /0 -2 ^ ! !" / T 1948 1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 Nm The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 50 slide 51 Hai khái ni m quan tr ng v# Hai Các thành ph n trong t ng dân s Các l!c l ng lao ng F! 8 6! B !" \ , K 4, / = ] T +\ + = + / ;K I B !" 4, + ;K I4 , / M 4, 6! 8 3 % / 3 % / ] &? 4 +\ + = + += + / ˆ 7- % / 4 &0 46†- c C I4 , - , G8 3 % / ;K I4 ,A ;K M 4 ,3 The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 slide 52 slide 53 9
 10. Bài t p: Tính nh ng th ng kê v l c Tính áp án: l ng lao ng * Z 2QiANA N Z mASA 1 1Z 92QAj > +, 0 : H # ,2 " I F8J K 8LMML +\ + = + / ? Z * vN Z 2QiAN v mAS Z 2i9AS (I4 , + Z 2QiAN ++ - , Z mAS ++ ;K F +\ + = + / !? D Z 92QAj ++ ' ?OZ 1 1 W ? Z 92QAj W 2i9AS Z hNAk > *+, - , xG&6 +, /H V NP Z mASt2i9AS Z NANS ? SANg ^ +\ + = + / C ;K T +\ + = + / ^ *+, 4 +\ + = + / ^* +, 4 +\ + = + / ?P > Z 2i9ASt92QAj Z NASSm 11 SmAmg ^* +, - , The Data of Macroeconomics The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 CHAPTER 2 CHAPTER slide 54 slide 55 Bài t p: Tính ph n tr m thay i c a Tính Quy lu t Okun các th ng kê v l c l ng lao ng các GF l/ I4 , + 7- &? T 2g !"A _ + / ;K I4 , + M +\ + = + / T Qg ;K 3 C- , T 9g ! 4: &\ / % , 0 c - , V ] T / B 4 !" \
 11. Tóm t%t ch ng i3 J % I H/ = V EF $ % &' (")#A % … % /0 / = ED C &' / H M d $ /5 $ !"A * c !" & 14 \ < *+, - ,+ ] +\ + = + j3 / ; K I4 , + 3 n - ,T A /T D !" \ < 3 The Data of Macroeconomics CHAPTER 2 slide 60 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2