intTypePromotion=1
ADSENSE

KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 8: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2

Chia sẻ: Vu Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

96
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương: Tiên bố công nghệ trong mô hình Solow; các chinh sách thúc đẩy tăng trưởng; Tăng trưởng trong thực nghiệm: lý thuyết với thực tế; tăng trưởng nội sinh: Hai mô hình đơn giản trong đó tốc độ tăng trưởng công nghệ là nội sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 8: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2

  1. M c tiêu c a ch ng CH NG 8 macro T ng tr ng Kinh t II ! kinh t v bmtô n m "# $ %& nh ' ! () * + , ' N. Gregory Mankiw -' Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) Economic Growth II © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 8 slide 1 Gi i thi u Nh ng ví d v ti n b công ngh Nh *./ AB E! T . E>EEE U + 01 2 3 $ 4 CEEE! TAO ) J ,A $ F ) L $ VEOW $ ) $ 56 7 8 9$ $ :- 4 ; 6@ 7 ) $> ; $ 0 $ ) AB X B $0 + ) ? - ?@ $ $ & ! # % $U 0 $ AB DCEEA! F H CB G 7 8 9$ $ : AB B X> I JK L ) 1 MN 9 / ) C/ 6/ CO > ,1 ? % Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 CHAPTER slide 4 slide 5 1
  2. Ti n b công ngh trong mô hình Solow Ti n b công ngh trong mô hình Solow Qδ a a S Z 9$ ^# $! %=) I! Z Z+ 2 U ')' $7 + $ -2 9$ 9 _3 @ b> Z Z + U ' * %4)' $7 + $ \) c ! (- + 01 _ < ` $ $ R * %4)' $7 + $ δ _) 69 + ) d , ttrr ii kh u hao kh u hao JH Z δ a ^ a 3$ 8/* ;9 ' /e %- b ng v ii tt c b ng v c + 8 f -l tt ng dân s c ng ) * */ ng dân s c ng M m3 -, _ ' > v ii tt c ttii n b JH − δ Z a v c nb ^ ) *l công ngh công ngh Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 CHAPTER CHAPTER slide 10 slide 11 2
  3. 1. ánh giá t l ti t ki m 1. ánh giá t l ti t ki m 1. QJH − δ S/ g_ & ^ ) [ g_ - 2?, $ )9 "2 + 1@ + 6 C/ 9 F H ' T G QJH − δ S %& Q a ^ S> > m $QJH − δ S o Q a S/ ^ )) δ Z E/ A ; ^ + AEO I G )F H 2 [ )*; V> JH × ^ Z E/V $ 56 = + @+ VEO F H G Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 12 slide 13 1. ánh giá t l ti t ki m 1. ánh giá t l ti t ki m Z C/ T Z C/ T A> A> C> δ C> δ Z E/ A Z E/ A V> JH × V> JH × ^ Z E/ V ^ Z E/ V g_0 4 JH^/ )V A! 4 δ / )C g_0 A! EV JH × ^ EV JH = = E AC ^ = EA δ EA CT CT δ= = E EM = CT CT G %5 / ^ − δ Z E/ − E/ JH AC EMZ E/ EN Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 14 slide 15 1. ánh giá t l ti t ki m 2. Các chính sách làm t ng t l ti t ki m 2. Các &! JH − δ Z E/ F+ 8 P8 6I =
  4. u t cho n n kinh t : Phân b Phân 3. Phân b u t cho n n kinh t 3. hai quan i m / u, ' ; A> g $w %& x ; +> + x - /) , _ 4 : $ & /, ?; $/ ) 6 8 b 9$ %& ; +, , _ )- V ,! +6 U ) 1> ] + 8 C> $ %! & ! ' !! 6I U I ]* ;9 ' ! ] ! #! @ q %- @v " ' @$ @ 9$ %- ' ; - :) ' $ 2 7) $ + 1 4/ % , _, Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 18 slide 19 Nh ng v n có th n y sinh Nh 4. Thúc y ti n b công ngh 4. v i chính sách ngành "$ + 7 ? ! 5 $ "$ 6 I , @+ x )e : @$ @ 6 s 6y ' 6 i $ f )@ ' Q)x 3 7?; $ : %& 3 :6 ) - , $$ 1 + ) 1 r, +6 & + ; & 1Sl z$ L $ %& { Q |G U q |6 $ _S 4 AB N C M D. AB CDB .T ]$ U ! ; ) %1 ? : ; U )) C/ M A/ N @ > C/ C A/ T Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 CHAPTER slide 22 slide 23 4
  5. K t lu n: L i gi i thích? 12 )' m3 AB E D . : & ) 56 2 )' Q< t b € & ,/ P 6 Chúng ta không bi tt âu là ll ii Chúng ta không bi Chúng âu là 3S> gii iitthích úng, nó có ll là s g hích úng, nó có là s m3 ) ' &, $11*6 3 k tth p c a nhi u ll iigii iitthích. g hích. )' ,@ > k h p c a nhi u ;@ # ,• 5 I ) ; AB CDAB T - ) . B : %- ? ; : - $ ) ) ; = AB N . M DAB C> Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 24 slide 25 Tình hu ng: Tình hu ng: Tình I.T. và “n n kinh t m i” I.T. và “n n kinh t m i” I.T. và I.T. {- ‚ ; @ ' + 2 b $1 3 3 AB E> )B 7 8 9$ $ : QO S ( #< ! ) AB N C M D. AB CDB .T AB T B DCEEE A> n x I )- 6 )) B •) R MV / A/ X C/ C C> > • %ƒ - ' I) l }> > C/ C A/ T C/ B Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 26 slide 27 T ng tr ng trong th c nghi m: S h it Mô hình Solow và th c t Mô J < s/$ $@ ;
  6. S tích lu nhân t và S h it Hi u qu s n xu t Hi ^ / %e 3 $ @ f@ )> $ ( # < ; ) $ 56 ) 7 8 9$ $ ˆ3 ƒ %& $ 3 &,t n :; 1 * 6 ' & -! @| t ' @ ) %? 2 $ +Q %5 @+ $ 56 + @ + COW > r8 S 7 8 9$ $ :> ˆ3 ƒ & */ $ $ )@ _ C> @ ) %? $7 + + 0 1 Q ' ) $ $ $ 2 @ %? @/
  7. Mô hình hai khu v c T b n có hi u su t gi m d n hay không? ( @ $% ) ! ,/ $e m +f 2_R$ K† )6 ] + 0 1! $ ] U q! $ : ; x + 01 @ $ q - $7 + ) ' $ + 01 $ , • -@ /$_ R $ K' ) . Z 69 )' ) ) U q$ * %? +Q %5 | 8 /@ Q. - ; S q S> (- + 0 1 I @ $% $ ) + 0 1! $ J' -@ s@ q, $ ‰ / .S Z QAD Š $1 (- + 0 1 I @ $% $ ) U q$ Q. S Z ∆ −δ $v +!∆ Z Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 36 slide 37 Mô hình hai khu v c Ba th c t v R&D trong th gi i th c &D trong A> m ?$ Uq $2 H &;+ ; %- - + $ 56 6I )36 )> $ 8k $! "# $ ' &I$ i I. "$ ) ) , - - - %& 3 @ - _ _7 $$ ' *> ?@ l Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 CHAPTER slide 38 slide 39 Tóm t t ch ng Khu v c t nhân th c hi n R&D ch a? A> ^ $5 *+ = %& ' c ;I ) + ; % ; )@ q 1 @$ ' $ 56 7 8 9$ $ : % 8 ) I{ > |G ;; n @ C> G %5 / ? $ : s 6I U @ - &Q + 8 P @$ @ {|G 8 S $L $ %& @ 8 Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 slide 40 slide 41 7
  8. Tóm t t ch ng Tóm t t ch ng P+ $ |e ?@ 1 &f T "# $ ' ! V> > g9$ 3 AB E! . U q$ 8 7$ 4 ' $1+ JK%- &@ > ' /- , - ; F3 )3 AB E! B $1 /, • - < ' Y> > + 7$ 4 ' % Mm Uq $ > ; )@ q & ={|G J + 8 s /' P , ? @$ @ ) %? q $ 3) &- < @ ) %? $ $v + %- $ 7 + + 01 $ $ Economic Growth II Economic Growth II CHAPTER 8 CHAPTER 8 CHAPTER slide 42 slide 43 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2