Kỹ năng khai thác thị trường- U

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
299
lượt xem
81
download

Kỹ năng khai thác thị trường- U

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ năng khai thác thị trường- u', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng khai thác thị trường- U

  1. kü n¨ng khai t h¸c t hÞ t r -êng t iÒm n¨ng! Vu T r ong Dung asm
  2. Ph-¬ng ph¸p & c¬ së x¸c ®Þnh: D©n sè. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi. Doanh sè hiÖn t ¹i/®Çu ng-êi. Sè cöa hµng bao phñ/CH t iÒm n¨ng. Doanh sè hiÖn t ¹i. Doanh sè t iÒm n¨ng. 2
  3. C¸ch tÝnh to¸n:  Sè cöa hµng t iÒm n¨ng:  N«ng t h«n : = D©n sè/400.  Thµnh ThÞ : = D©n sè/(120-150).  §é bao phñ : = Sè CH bao phñ/Sè CH t iÒm n¨ng.  Doanh sè t iÒm n¨ng hiÖn t ¹i:  Town >200k : 14000 vnd/ng-êi.  Town >100k : 12000 vnd/ng-êi.  Town > 50k : 8000 vnd/ng-êi.  Town < 50k : 6000 vnd/ng-êi.  Rur al : 1500  2500 vnd/ng-êi. 3
  4. t r iÓn khai! Dùa t r ªn c¸c sè liÖu ®· ®-îc t Ýnh t o¸n.
  5. I .Sè Beat cÇn ph¶ i cã: Town = Sè cöa hµng t iÒm n¨ng/200. n Rural = Sè cöa hµng t iÒm n¨ng/240. I I .Sè ®éi b¸n hµng cÇn ph¶ i cã: n Town >50k 1Beat = (Hpc1, Hpc2, Hpc3, Skin, Food). p Town
  6. I I I . Ph-¬ng t iÖn cho c¸c ®éi b¸n hµng: (Dù ¸n cña ASM Hoµng Böu Anh). L-u ý! Trong c¸c t r -êng hîp t hÞ t r -êng t iÒm n¨ng c¸ch t rung t ©m npp t rªn 30km, cã doanh sè t iÒm n¨ng t õ 200 t riÖu t r ë lªn, chóng t a cÇn xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng më npp míi. 6
  7. I V. Ph-¬ng ph¸p t hiÕt lËp ®éi b¸n hµng:  ®iÒu t ra chi t iÕt t hÞ t r-êng dùa vµo b¶n ®å chi t iÕt .  LËp danh s¸ch kh¸ch hµng t iÒm n¨ng.  LËp beat plan cho khu vùc t iÒm n¨ng.  ThuyÕt phôc npp ®Çu t - con ng-êi vµ ph- ¬ng t iÖn.(cÇn ph©n t Ých râ hiÖu qu¶).  TuyÓn dông vµ ®µo t ¹o nh©n viªn.  Trùc t iÕp b¸n hµng t rong t hêi gian ®Çu.  Bµn giao l¹i cho NVBH vµ NPP t iÕp qu¶n. 7
  8. V. §iÒu kiÖn më NPP míi:  Vèn ®Çu t - = 15 ngµy b¸n hµng.  ThÕ chÊp t iÒn mÆt = 30% §Þnh møc c«ng nî.  §Þnh møc c«ng nî = 2,5 t uÇn b¸n hµng.  Nhµ kho, v¨n phßng, c¬ së h¹ t Çng ®Çy ®ñ t heo t iªu chuÈn.  Con ng-êi, ph-¬ng t iÖn, c¬ chÕ vËn hµnh ph¶i ®¸p øng ®-îc yªu cÇu.  Kh«ng t rùc t iÕp vµ gi¸n t iÕp kinh doanh c¸c sp c¹nh t r anh. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản