intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà - Phạm Công Phin

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

562
lượt xem
227
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà" trình bày các nội dung về kỹ thuật chăn nuôi lợn, kỹ thuật chăn nuôi gà, thức ăn cho chăn nuôi, phòng chống bệnh gia súc gia cầm, cách nuôi dưỡng, vệ sinh, phát hiện bệnh cho lợn gà và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà - Phạm Công Phin

 1. Dù ¸n ph¸t triÓn céng ®ång lång ghÐp Do oxfam-quebec tµi trî Kü thuËt ch¨n nu«i vÖ sinh thó y cho lîn vµ gµ (Tµi liÖu dïng cho h−íng dÉn viªn) Ng−êi biªn so¹n: Ph¹m C«ng Phin C¸n bé dù ¸n OXFAM-Quebec Th¸ng 3 n¨m 2000
 2. Môc lôc PhÇn I: Kü thuËt ch¨n nu«i lîn ..............................................................................................3 I. C¸c ®iÒu cÇn biÕt ®Ó ch¨n nu«i...........................................................................................3 II. Kü thuËt nu«i lîn n¸i Mãng C¸i: ......................................................................................6 III. Nu«i d−ìng, ch¨m sãc lîn n¸i hËu bÞ ..............................................................................9 IV. Nu«i d−ìng ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa ..........................................................................13 V. Ch¨m sãc lîn n¸i ®Î vµ nu«i con....................................................................................14 VI. Ch¨m sãc lîn con tõ 1 - 60 ngµy tuæi............................................................................17 VII. Kü thuËt nu«i lîn thÞt...................................................................................................22 PhÇn II: Kü thuËt ch¨n nu«i gµ ............................................................................................26 I. Giíi thiÖu c¸c gièng gµ ....................................................................................................26 II. Kü thuËt nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc...................................................................................27 PhÇn III: Thøc ¨n cho ch¨n nu«i..........................................................................................30 A. T×m hiÓu c¸c chÊt trong ch¨n nu«i .................................................................................30 B. ChÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i:............................................................................................32 C. Mét sè c«ng thøc pha trén khÈu phÇn ch¨n nu«i lîn thÞt ®Ó tham kh¶o .........................33 N−íc ®èi víi gia sóc, gia cÇm ................................................................................................34 1. Nguån n−íc s¹ch dïng cho vËt nu«i lµ: ..........................................................................34 2. N−íc kh«ng s¹ch ®èi víi ch¨n nu«i lµ: ...........................................................................34 3. Vai trß cña n−íc trong ch¨n nu«i ....................................................................................35 Chuång ch¨n nu«i ..................................................................................................................36 1. C¸c tiªu chuÈn cña 1 chuång ch¨n nu«i ..........................................................................36 2. C¸c kiÓu chuång lîn……………………………………………………………………37 Phßng chèng bÖnh gia sóc, gia cÇm ......................................................................................39 A. Bèn bÖnh ®á cña lîn .......................................................................................................39 B. Mét sè bÖnh ë gia sóc sinh s¶n .......................................................................................40 C. Mét sè bÖnh cña gia cÇm ................................................................................................41
 3. PhÇn I: Kü thuËt ch¨n nu«i lîn Néi dung Ph−¬ng ph¸p I. C¸c ®iÒu KiÖn cÇn ®Ó ch¨n nu«i 1. Con gièng - §Æt c©u hái: Ch¨n nu«i cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? 2. Thøc ¨n - Sau ®ã dïng h×nh ®Ó gîi ý: 3. Chuång tr¹i 4. Ch¨m sãc nu«i d−ìng 5. VÖ sinh phßng vµ ch÷a bÖnh Giíi thiÖu c¸c gièng lîn tèt ®ang nu«i t¹i H¶i Phßng nãi chung vµ - §Æt c©u hái: Theo b¸c c¸c gièng lîn mµ b¸c nu«i th× gièng lîn nµo Tiªn L·ng nãi riªng. b¸c thÊy lµ tèt? - Gièng lîn néi: Lîn Mãng c¸i lµm lîn n¸i nÒn phèi tinh lîn ngo¹i Ghi lªn b¶ng tr¶ lêi cña c¸c häc viªn tªn c¸c gièng lîn. Sau ®ã cã thÓ Landrade vµ Yoorksai (§¹i B¹ch). dïng h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹ - Gièng lîn ngo¹i: Landrade, Yoorksai - Gièng lîn lai: §Ó s¶n xuÊt lîn thÞt: Gièng lai F1 hoÆc F2 (n¸i Mãng c¸i lai víi Landrade hay víi Yoorksai). 3
 4. Néi dung Ph−¬ng ph¸p So s¸nh c¸c lo¹i gièng lîn: §Æt c©u hái: Theo b¸c lîn ngo¹i, lîn néi vµ lîn lai cã −u vµ nh−îc ®iÓm g×? ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm Lîn ngo¹i Ngo¹i h×nh to, bé x−¬ng ch¾c kháe, KÐm chÞu kham khæ, Ýt thÝch Sau ®ã dïng tranh minh ho¹ (l«ng da mµu l−ng th¼ng, h¬i cong lªn, t¨ng träng nghi m«i tr−êng sèng, kh¶ tr¾ng) nhanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, tû lÖ n¹c n¨ng chèng ®ì. cao (50 - 57 %). Kh«ng phï hîp víi gia ®×nh Phï hîp vãi ch¨n nu«i th©m canh, ch¨n kinh tÕ cßn khã kh¨n nu«i c«ng nghiÖp. Lîn néi ChÞu kham khæ, thÝch nghi tèt víi m«i Nhá, bé x−¬ng yÕu, l−ng (l«ng da loang tr−êng sèng. Kh¶ n¨ng chèng ®ì bÖnh vâng, bông xÖ, t¨ng träng ®en) tËt cao. Phï hîp víi ch¨n nu«i qu¶ng chËm. HiÖu qu¶ kinh tÕ canh, tËn dông, ch¨n nu«i tr×nh ®é thÊp thÊp, tû lÖ n¹c thÊp (32-35 %) Lîn lai KÕt hîp ®−îc −u ®iÓm cña c¶ bè vµ mÑ Tû lÖ thÞt n¹c thÊp h¬n lîn (tû lÖ n¹c t−¬ng ®èi cao h¬n lîn néi, ngo¹i. thÝch nghi m«i tr−êng tèt h¬n lîn Kh¶ n¨ng thÝch nghi m«i ngo¹i, lîn F2 thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tr−êng kh«ng b»ng lîn néi. nu«i th©m canh ë nh÷ng gia ®×nh cã Kh¶ n¨ng chèng bÖnh kh«ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ h¬n. Lîn F1 thÝch tèt b»ng lîn néi. hîp víi ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i ë nh÷ng gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ trung b×nh hoÆc d−íi trung b×nh. - §Æt c©u hái: ThÕ nµo lµ con gièng tèt - Sau ®ã, dïng h×nh vÏ ®Ó gîi ý: 4
 5. Néi dung Ph−¬ng ph¸p Nh÷ng ®iÓm cÇn l−u ý chung khi chän gièng lîn: Con gièng tèt lµ con gièng: - Kh«ng cã dÞ tËt - Kh«ng cã bÖnh tËt - Cã lai lÞch râ rµng vÒ bè mÑ, «ng bµ lµ lo¹i ®ù¬c c«ng nhËn, ng−êi nu«i vµ tiªu dïng −a thÝch. - Cã ngo¹i h×nh b¶o ®¶m phÈm gièng tèt 5
 6. II. Kü thuËt nu«i lîn n¸i Mãng C¸i: Néi dung Ph−¬ng ph¸p Kü thuËt chän gièng lîn n¸i Mãng C¸i: §Æt c©u hái: Theo b¸c khi chän lîn gièng Mãng C¸i cÇn tiªu chuÈn g×? §Æc ®iÓm gièng thÓ chÊt: Sau ®ã dïng tranh gîi ý. - Bé l«ng, da mµu tr¾ng - Lîn kháe m¹nh - L«ng da bãng m−ît - Toµn th©n kÕt cÊu v÷ng vµng - Tr¸nh da dÇy th« - Ph¶i cã loang yªn ngùa. - Gi÷a 2 líp ®en, tr¾ng cã viÒn tr¾ng nh¹t. - §Çu vµ ®u«i cã ®iÓm tr¾ng (ë gi÷a tr¸n vµ cuèi ®u«i cã ®èm tr¾ng) - Bèn ch©n v÷ng ch¾c (mãng hÕn) tr¸nh ch©n vßng kiÒng, ch¹m khoeo, ch÷ b¸t - TÝnh t×nh hiÒn lµnh §Çu cæ: - §Çu to võa ph¶i. - Tr¸n réng, cã ®iÓm tr¾ng. - M¾t tinh. - Mâm võa ph¶i, bÌ - §Çu cæ kÕt hîp tèt, tr¸nh cæ cã ®ai 6
 7. Néi dung Ph−¬ng ph¸p Th©n tr−íc: - Vai në. - Ngùc s©u vµ réng - Hai ch©n th¼ng ch¾c, kho¶ng c¸ch réng. Th©n gi÷a: - L−ng th¼ng, dµi võa ph¶i, Ýt vâng. - Bông to kh«ng xÖ. - Nuèm vó to. Kho¶ng c¸ch ®Òu (vó xép). Cã tõ 12 vó trë lªn. Th©n sau: - M«ng réng - Cuèng ®u«i to - §ïi to, ®ïi ®Çy ®Æn ch¾c kháe - Hai ch©n th¼ng, ch¾c, kho¶ng c¸ch réng (réng h¸ng) 7
 8. Néi dung Ph−¬ng ph¸p * Tr¸nh: §Æt c©u hái: Theo b¸c khi chän lîn gièng n¸i Mãng - §Çu qu¸ to, qu¸ nhá. c¸i cÇn tr¸nh ®iÓm g×? - Mâm nhän. Sau ®ã dïng tranh gîi ý - Tr¸n hÑp. - M¾t kÐm tinh. - Cæ dµi hoÆc cã ®ai. - Ngùc lÐp, ngùc n«ng. - Bông xÖ lµm háng vó - §Ýt nhãt, m«ng xu«i hÑp. - Lîn gièng cã träng l−îng nhá. V× con gièng ®ã cã thÓ m¾c bÖnh, cßi cäc v.v... Sau ®©y lµ sè liÖu tham kh¶o vÒ träng l−îng lîn gièng 2. Träng l−îng lîn t−¬ng øng víi th¸ng tuæi (løa tuæi ) Lo¹i lîn Lîn Ø Lîn mãng c¸i Lîn Yoorksai (kg) (kg) (kg) Løa tuæi Sau cai s÷a 7,5 - 8 8 - 8,5 15 - 16 6-7 th¸ng tuæi 50 - 55 55 - 60 80 - 90 Tr−ëng thµnh 90 - 100 100 - 120 180 - 200 8
 9. Néi dung Ph−¬ng ph¸p §Æt c©u hái: Theo b¸c trong viÖc nu«i d−ìng lîn n¸i hËu bÞ cÇn ph¶i nh− III. Nu«i d−ìng, ch¨m sãc lîn n¸i hËu bÞ thÕ nµo lµ tèt? 1. Cho ¨n: Cho ¨n theo ®óng khÈu phÇn quy ®Þnh, tr¸nh bÐo qu¸, gÇy qu¸ (xem phÇn thøc ¨n) Sau ®ã dïng tranh gîi ý - Cho ¨n ®óng giê quy ®Þnh, thøc ¨n tinh tr−íc thøc ¨n th« sau. §Ó tËp trung tiÕt dÞch vÞ, gióp tiªu hãa tèt. 2. Cho vËn ®éng t¾m n¾ng nh»m môc ®Ých. - T¨ng c−êng trao ®æi chÊt - T¨ng kh¶ n¨ng chèng bÖnh. - Chèng b¹i liÖt 9
 10. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 3. Phèi gièng §Æt c©u hái: Theo b¸c con lîn n¸i vµo ®é tuæi nµo phèi gièng lµ tèt nhÊt? 1. Thêi gian vµ träng l−îng cÇn thiÕt cho phèi gièng. Con lîn lóc ®ã kho¶ng bao nhiªu kg lµ tèt? Lo¹i lîn Th¸ng tuæi Träng l−îng kg / con Sau ®ã dïng b¶ng minh ho¹: Lîn Ø 8-9 50 - 60 Giai ®o¹n th¸ng tuæi vµ träng l−îng cã thÓ phèi tinh tèt Mãng C¸i 8-9 55 - 65 Yoorksai 10 100 Landrade 10 100 Chó ý: Kh«ng nªn phèi gièng qu¸ sím hoÆc qu¸ muén. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NÕu qu¸ sím n¨ng suÊt thÊp, qu¸ muén lîn bÐo dÔ sæi (kh«ng cã chöa ®−îc). 55-65 kg 4. Chu kú ®éng dôc cña gia sóc §Æt c©u hái: Theo b¸c bao nhiªu ngµy lîn n¸i ®éng dôc 1 lÇn vµ kÐo dµi Lo¹i gia Chu kú Thêi gian Thêi gian Thêi gian trong mÊy ngµy sóc ®éng dôc ®éng dôc trøng rông chöa Sau ®ã dïng b¶ng minh ho¹ Lîn 21 ng 6 ng (1-5) Ngµy thø 2 114 ngµy (20-21) (3 th¸ng, 3 tuÇn, 3 ngµy) 10
 11. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 5. HiÖn t−îng lîn ®éng dôc C©u hái: Khi ®éng dôc con lîn biÓu hiÖn thÕ nµo? - Ýt ¨n - Rªn rÝt - Lîn n¸i ®éng dôc th−êng ®øng n»m kh«ng yªn (ph¸ chuång) - ¢m hé mäng ®á hång (kÐo dµi 4 - 6 ngµy) 11
 12. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 6. Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp §Æt c©u hái: Trong thêi gian ®éng dôc, thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp vµo khi nµo? tèt nhÊt vµo khi nµo? - Khi ©m hé chuyÓn sang mµu hång nh¹t t¸i, cã tiÕt dÞch nhÇy Sau ®ã dïng tranh vµ b¶ng biÓu ®Ó gîi ý - Ên tay lªn h«ng lîn ®øng yªn - Hai ch©n sau h¬i khuúnh ra, ®u«i quÆt sang mét bªn. 7. Ngµy phèi gièng tèt nhÊt Ngµy phèi gièng tèt nhÊt trong thêi gian 6 ngµy lîn ®éng dôc: N¸i d¹ th−êng phèi vµo cuèi ngµy thø 2, ®Çu ngµy thø 3. 1 2 3 4 N¸i hËu bÞ th−êng phèi vµo cuèi ngµy thø 3 ®Çu ngµy thø 4 ( tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng ®ùc). NÕu cã ®iÒu kiÖn phèi 2 lÇn s¸ng, chiÒu. N¸i d¹ N¸i hËu bÞ 8. Kü thuËt phèi gièng lîn: H−íng dÉn trùc tiÕp 12
 13. Néi dung Ph−¬ng ph¸p §Æt c©u hái: Trong thêi gian lîn n¸i cã chöa cÇn cho ¨n nh÷ng chÊt g×? IV. Nu«i d−ìng, ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa Sau ®ã dïng tranh gîi ý Nu«i d−ìng: - B¶o ®¶m khÈu phÇn ¨n, t¨ng c−êng thøc ¨n: - Giµu ®¹m, - Giµu chÊt kho¸ng, - ChÊt xanh th« dÔ tiªu - Tr¸nh thøc ¨n h«i thèi, mèc, kÐm phÈm chÊt 13
 14. Néi dung Ph−¬ng ph¸p Ch¨m sãc: §Æt c©u hái: Trong thêi gian lîn n¸i cã chöa cÇn ch¨m sãc thÕ - Ngµy t¾m ch¶i 1 lÇn nµo? Sau ®ã dïng tranh gîi ý. - Tr−íc khi ®Î 15 - 20 ngµy ph¶i th−êng xuyªn xoa bãp ®Çu vó 1 -2 lÇn / ngµy - Tr¸nh vËn ®éng giai ®o¹n ®Çu, cuèi ®Ó kh«ng bÞ x¶y thai. §Æt c©u hái: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt lîn chuÈn bÞ ®Î? V. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng lîn n¸i ®Î vµ nu«i con Sau ®ã dïng tranh gîi ý 1. HiÖn t−îng chuÈn bÞ ®Î: * TÝnh ngµy lîn cã chöa: Xem sæ ghi ngµy phèi gièng céng 3 th¸ng 3 tuÇn 3 ngµy * HiÖn t−îng cña lîn s¾p ®Î: - Con vËt bån chån, ®øng, n»m kh«ng yªn, quyÖn æ, tha r¸c, ®¸i Øa nhiÒu lÇn trong ngµy. - ¢m hé s−ng mäng, cã chÊt nhÇy. - BÑ s÷a c¨ng, nuèm vó ch×a ra ngoµi - H«ng sót 14
 15. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 2. ChuÈn bÞ ®ì ®Î cho lîn §Æt c©u hái: Theo b¸c cÇn chuÈn bÞ g× cho lîn tr−íc khi ®Î? A. Tr−íc khi ®Î Sau ®ã dïng tranh gîi ý * ThÊy hiÖn t−îng chuÈn bÞ ®Î cÇn: - Dän chuång, tiªu ®éc, vÖ sinh chuång nu«i. (ChÆn lç tho¸t ph©n) - ChuÈn bÞ æ ®Î cho lîn b»ng r¬m mÒm c¾t ng¾n, cá kh« - Tr¸nh dïng trÊu, r¬m r¹ cøng ®Ó lãt æ. * ChuÈn bÞ dông cô gåm: - Kh¨n lau, - K×m bÊm, - Thuèc s¸t trïng, - ChØ buéc, - Sa ranh, - Thuèc trî søc - Thuèc kÝch thÝch (¤ xy t« xin), - Thóng ñ Êm cho lîn. * ChuÈn bÞ ¸nh s¸ng (®iÖn, ®Ìn dÇu), cñi, trÊu, ®iÖn ®Ó s−ëi Êm cho lîn con khi thêi tiÕt l¹nh gi¸. 15
 16. Néi dung Ph−¬ng ph¸p B. §ì ®Î - Cã ng−êi trùc ®Ó xö lý lîn ®Î bäc, lîn con ng¹t, - Lau chïi, - C¾t rèn 1-1,2 cm, buéc chØ rèn, - BÊm r¨ng nanh, - S−ëi Êm cho lîn con, - Cho lîn con bó s÷a ®Çu (Kh«ng ®Ó qu¸ 2 giê tõ khi lîn con ®−îc ®Î ra míi cho bó). C. Sau khi ®Î - CÇn kiÓm tra nhau, tr¸nh ®Ó lîn mÑ ¨n nhau hoÆc ®Ó sãt nhau. - Ph¶i cè ®Þnh nuèm vó cho lîn con - N¸i ®Î xong ph¶i cho uèng n−íc Êm, ch¸o lo·ng pha Ýt muèi. - Ph¶i kiÓm tra lîn n¸i trong 3 ngµy, tr¸nh sãt nhau, sèt s÷a, nhiÔm trïng vó, t¾c tia s÷a. D. Chó ý - Lîn ®Î xong kh«ng nªn cho ¨n qu¸ no. - Kh«ng t¾m cho lîn n¸i trong nh÷ng ngµy míi ®Î. - Lîn ®Î xong kh«ng nªu röa chuång mµ chØ nªn lau chïi, dän mét phÇn r¬m r¸c bÈn ra ngoµi 16
 17. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 3. Ch¨m sãc lîn n¸i nu«i con Cho ¨n b¶o ®¶m khÈu phÇn, thøc ¨n tèt, §Æt c©u hái: Ch¨m sãc lîn n¸i nu«i con cÇn b¶o ®¶m khÈu phÇn - Giµu ®¹m, ¨n g×? - Bæ sung thªm kho¸ng Sau ®ã dïng tranh minh ho¹ - Rau non, ngon. Tr¸nh cho ¨n rau ®· vµng óa §Æt c©u hái: Thêi kú lîn con tõ 1-60 ngµy cÇn ch¨m sãc thÕ VI. Ch¨m sãc lîn con tõ 1 - 60 ngµy tuæi nµo? - Khi lîn con ®Î ra, chËm nhÊt sau 2 giê ph¶i cho bó s÷a ®Çu. Nh»m môc ®Ých ®Ó lîn con cã thãi quen bó mÑ, ®Ó qu¸ l©u lîn con sÏ cøng Sau ®ã dïng tranh minh ho¹ hµm. §¶m b¶o cho lîn con cã chÊt dinh d−ìng. §Ó s÷a ®Çu cã chÊt kh¸ng bÖnh rÊt tèt cho lîn con. (muèn mua thªm lîn con ®Ó ghÐp ®µn th× nh÷ng con ®ã ph¶i ®· ®−îc bó s÷a mÑ tõ 2 - 3 ngµy). - Nªn cè ®Þnh nuèm vó cho lîn con. Con bÐ cho bó vó bªn ph¶i, con to cho bó vó d−íi, bªn tr¸i (V× vó trªn bªn ph¶i th−êng cã nhiÒu s÷a h¬n bªn tr¸i) ®Ó b¶o ®¶m khi xuÊt chuång ®µn lîn ®Òu con h¬n. 17
 18. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 1. Giai ®o¹n tõ 1 ®Õn 21 ngµy Lîn con sinh tr−ëng, ph¸t triÓn chñ yÕu nhê s÷a mÑ, trong 21 ngµy lîn con t¨ng 4 lÇn so víi lîn con lóc s¬ sinh. - Lîn lai F1: 2,5 - 3kg/con. - Lîn ngo¹i: 4 kg - 5 kg/ con * Trong giai ®o¹n nµy cÇn chó ý: - B¶o ®¶m nhiÖt ®é thÝch hîp: 1-7 ngµy: nhiÖt ®é chuång: 32-340C 7-21 ngµy nhiÖt ®é chuång: 340C * Mïa ®«ng cÇn s−ëi Êm chuång b»ng ®èng dÊm hoÆc b»ng ®iÖn. - B¶o ®¶m ®é Èm thÝch hîp 70 - 75% - Tiªm bæ sung chÊt s¾t sau 3 ngµy. Lo¹i 100 mg cÇn tiªm 1 ml/con cã thÓ sau 2 tuÇn (14 ngµy) tiªm lÇn 2. 2. Giai ®o¹n tõ 21 ®Õn 60 ngµy L−îng s÷a mÑ gi¶m, yªu cÇu dinh d−ìng lîn con t¨ng (¨n nhiÒu h¬n) nªn ph¶i bæ sung sím thøc ¨n cho lîn con 18
 19. Néi dung Ph−¬ng ph¸p 3. Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tû lÖ nu«i sèng cña lîn con §Æt c©u hái: Muèn n©ng tû lÖ nu«i sèng lîn con th× ta cÇn a. Cho bó sím s÷a ®Çu. lµm g×? b. Cè ®Þnh nóm vó cho lîn con. Sau ®ã dïng tranh minh ho¹ ®Ó gîi ý (dïng l¹i mét sè tranh tr−íc) c. TËp cho lîn con ¨n sím ®Ó bæ sung thøc ¨n. * Lîi Ých cña bæ xung sím thøc ¨n: §Æt c©u hái: Ých lîi cña cho lîn ¨n sím lµ g×? - B¶o ®¶m sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ thÓ. - Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña bé m¸y tiªu hãa. - H¹n chÕ nhiÔm ký sinh trïng (giun s¸n). - Gi¶m møc hao mßn lîn mÑ, rót ng¾n thêi gian ®éng dôc trë l¹i cña lîn mÑ. Thêi gian tËp cho ¨n sím th−êng tõ 21 - 25 ngµy tuæi. * C¸c lo¹i thøc ¨n bæ sung Bæ sung chÊt kho¸ng, s¾t b»ng c¸ch - Tiªm bæ sung calxi, phot pho. Cho ¨n bét x−¬ng, vá sß, èc, vá trøng (trén vµo thøc ¨n hoÆc vµo n−íc s¹ch uèng) Bæ sung thøc ¨n giµu ®¹m. Thøc ¨n c«ng nghiÖp Lo¹i hçn hîp: 351 cña ViÖt - Th¸i C14 cña ViÖt - Ph¸p Lo¹i ®Ëm ®Æc: 15S ViÖt - Th¸i trén 20 - 25 % 19
 20. Néi dung Ph−¬ng ph¸p Thøc ¨n tù chÕ: Bét g¹o, bét ng«, c¸m (rang) 65 - 67 %. Bét ®Ëu t−¬ng (rang) 25%. Bét c¸ nh¹t 5%. Premix kho¸ng, vi ta min 2 - 3% - Cho thøc ¨n vµo m¸ng s¹ch, lîn ¨n xong tr¸ng röa s¹ch sÏ tr¸nh ®Ó l−u. Th−êng cho ¨n 4 - 5 b÷a / ngµy. d. TËp cho lîn con vËn ®éng Sau 3 - 5 ngµy, tËp cho lîn con theo mÑ (trêi n¾ng Êm) 7- 10 ngµy cho lîn con vËn ®éng 30 phót /ngµy. Tèt nhÊt cã b·i, v−ên hoÆc s©n cã bãng m¸t cho lîn con vËn ®éng. Chó ý: trong giai ®o¹n 1 - 60 ngµy cÇn l−u ý Kh«ng nªn ho¹n lîn ®ùc vµo thêi gian 21 - 28 ngµy tuæi. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2