Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp (phần 3)

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

1
450
lượt xem
240
download

Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp (phần 3)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch logic tổng hợp (phần 3)

 1. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch giải mã 4 sang 16 đường IC 74154 Ngõ ra tích Ngõ vào cực mức thấp Ngõ điều khiển Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 2. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Ví dụ: Mạch giải mã 4 sang 16 đường IC 74154 S W 3 ,4 ,5 ,6 15 3 1 1 P 0 Q 0 2 0 2 10 P 1 Q 1 6 1 3 9 P 2 Q 2 7 2 4 P 3 Q 3 3 5 12 4 6 TC U ? 5 13 23 7 TC D ? A 6 5 22 8 ? 4 C PU 21 B 7 9 ? C PD 20 C 8 10 11 D 9 11 ? 14 PL 10 13 ? MR 11 14 12 15 18 13 16 74LS193 19 G1 14 17 G2 15 L E D _ D ISPL A Y 74LS154 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 3. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Ghép kênh MUX 2 sang 1 đường (IC 74157) Điều Output 1 ngõ điều khiển s Ngõ ra khiển X S Y X0 2 ngõ X1 0 X0 dữ liệu 1 X1 IC 74157 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 4. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Ghép kênh MUX 2 sang 1 đường (IC 74157) S Điều Output khiển Y S Y 0 X0 Y = S.X 0 + S.X 1 1 X1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 5. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Ghép kênh MUX 4 sang 1 đường (IC 74153) 2 ngõ A điều B khiển Y Ngõ ra D0 4 D1 ngõ dữ D2 liệu D3 IC 74153 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 6. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động Mạch Ghép kênh MUX 4 sang 1 đường (IC 74153) Điều khiển Ngõ ra B A Y 0 0 D0 0 1 D1 1 0 D2 1 1 D3 Biểu thức ngõ ra: Y = B. A.D0 + B. A.D1 + B. A.D2 + B. A.D3 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 7. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Sơ đồ mạch bên trong Mạch Ghép kênh MUX 4 sang 1 đường (IC 74153) Y = B. A.D0 + B. A.D1 + B. A.D2 + B. A.D3 D0 D1 Y D2 D3 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 8. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch Ghép kênh MUX 8 sang 1 đường (IC 74151) Enable G 3 ngõ A điều B khiển Y Ngõ ra C D0 Y D1 8 D2 ngõ D3 dữ D4 liệu D5 D6 D7 IC 74151 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 9. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động mạch Mux 8 sang 1 (IC 74151) Enable Điều khiển Output Biểu thức ngõ ra: G C B A Y 0 0 0 0 D0 Y = G.C.B A.D0 + G.C.B. A.D1 + 0 0 0 1 D1 G.C.B. A.D2 + G.C.B. A.D3 + 0 0 1 0 D2 0 0 1 1 D3 G.C.B. A.D4 + G.C.B. A.D5 + 0 1 0 0 D4 G.C.B. A.D6 + G.C.B. A.D7 0 1 0 1 D5 0 1 1 0 D6 0 1 1 1 D7 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 10. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP THIẾT KẾ MẠCH TỔ HỢP DÙNG MUX Ứng dụng: Dùng Mạch MUX 4 sang 1 đường tạo hàm Boole: A A F = ∑CBA (?) B B Y F +Vcc D0 C D1 D2 D3 IC 74153 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 11. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Ứng dụng: Dùng Mạch MUX 4 sang 1 đường tạo hàm Boole: Input Output F A A C B A Y B B Y F 0 0 0 D0 1 0 0 1 D1 0 +Vcc D0 0 1 0 D2 0 C D1 0 1 1 D3 0 D2 1 0 0 D0 1 D3 1 0 1 D1 1 1 1 0 D2 1 IC 74153 1 1 1 D3 0 F = ∑CBA (0,4,5,6) Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 12. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP 74151 tạo hàm Boole: Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 13. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mở rộng kênh ghép Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 14. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Chuyển đổ i song song sang nối tiếp Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 15. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch tách kênh (demux) Bộ chuyển mạch phân kênh hay còn gọi là tách kênh, giải đa hợp (demultiplexer) có chức năng ngược lại với mạch dồn kênh. Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 16. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Mạch tách kênh DEMUX 1 sang 4 Điều A khiể B n Y0 Y1 4 ngõ ra Ngõ D Y2 dữ liệu Y3 DEMUX 1 sang 4 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 17. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Bảng hoạt động: Điều khiển Ngõ ra B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 0 D 0 0 0 0 1 0 D 0 0 1 0 0 0 D 0 1 1 0 0 0 D Y 0 = . A.D B Biểu thức ngõ Y 1 = . A.D B ra: Y 2 = . A.D B Y 3 = . A.D B Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 18. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP Cấu trúc bên trong mạch tác kênh 1 sang 4 D Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 19. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP VD: mạch tách kênh IC 74155 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 20. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP MẠCH SO SÁNH Mạch so sánh hai số nhị phân 1 bit: I put n O u tp u t A B A    = B A    A    < > B B 0 0 1 0 0 ( A = B) = A ⊕ B 0 1 0 1 0 ( A < B ) = AB 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ( A > B) = AB Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản