intTypePromotion=1

Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010

Chia sẻ: Lê Châu Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
542
lượt xem
182
download

Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị: Bước này rất quan trọng vì nó góp phần cho việc thành công hay thất bại của bản ghost chúng ta, do đó các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các thành phần và làm theo các bước dưới đây. Syspacker 3.6 và Spat6.0.9 là 2 trình điều khiển quá trình làm file ghost đa cấu hình đồng thời điều khiển chương trình nhận driver tự động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010

 1. Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010
 2. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Design Lê Châu Thanh WwW.phanmem3.tk Tel: 01688254962 or 0939706564 Mail: phanmem3.tk@gmail.com Tel: 01688254962 Năm 2010 4
 3. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 A – PH N N I DUNG I. Chu n b : bư c này r t quan trong vì nó góp ph n cho vi c thành công hay th t b i c a b n ghost chúng ta, do ñó các b n ph i chu n b ñ y ñ các thành ph n và làm theo các bư c dư i ñây. 1. Syspacker 3.6 và Spat6.0.9 là 2 trình ñi u khi n quá trình làm file ghost ña c u hình ñ ng th i ñi u khi n chương trình nh n driver t ñ ng. SYSPACKER 3.6 2. DllCache dùng ñ backup nh ng file h th ng, chương trình này góp ph n làm gi m dung lư ng file ghost chúng ta. 3. B driver ñư c tích h p kèm vào bên trong file ghost, dư i ñây là hình nh các file bên trong trong khi ta gi i nén b driver. Tel: 01688254962 Năm 2010 5
 4. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 4. M t b c nh có kích thư c là 800 x 600 và ñ nh d ng là BMP, ñây Nhóm I mình dùng t m nh sau, t m nh này s hi n th khi chương trình load nh n driver. 5. Chúng ta c n cài ñ t m t b n WinXP th t chu n, ñ ng th i cài ñ t các ph n m m mà th t s các b n cho là c n thi t, ñây Nhóm I mình cài b Office g m: Word, Excel và Powerpoint; Winrar; Unikey… * Lưu ý: N u các b n mu n làm m t b n ghost v a ñ m t CD thì Nhóm chúng tôi khuyên các b n nên cài các phân m m g n nh và th t s c n thi t, ñ file ghost v a m t CD thi t t nhât ch a h ñi u hành c a các b n b ng ho c nh hơn Tel: 01688254962 Năm 2010 6
 5. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 3.4G. Còn ngư c l i , , các b n mu n t o file ghost l n hơn dung lư ng c a CD, thì lúc này các b n ph i chép ra ñã DVD r t m t th i gian khi ghost. ði u quan tr ng n a là các b n không nên làm thay ñ i giao di n c a b n Win quá nhi u, vì nó s phát sinh ra nhi u l i trong quá trình làm ghost. II. Ti n hành làm ghost: g m 2 cách a) Cách 1: Làm ghost ña c u hình v i Syspacker 3.6 1. Trư c khi ti n hành làm ghost, các b n copy thư m c “Sysprep” ch a gói driver mà b n ñã chu n b bư c I vào ñĩa ch a h ñi u hành (thông thư ng là ñĩa C:), ñây ñĩa ch a h ñi u hành c a Nhóm chúng tôi là C , các b n có th xem hình minh h a bên dư i: 2. Sau ñó các b n ti p t c ch nh s a m t s thông tin file “Sysprep.inf” trong thư m c Sysprep mà ta ñã copy trên, ñây các b n chú ý ñ n các dòng mà Tel: 01688254962 Năm 2010 7
 6. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Nhóm mình ñã quét kh i thôi, bao g m các dòng Productkey, Fullname, Orgname và Computername. N i dung các dòng Nhóm chúng tôi s gi i thích và kèm theo hình nh bên dư i. - ProductKey: các b n nh p CD key c a b n WinXP mà mình v a cài, các b n dùng s h tr c a ph n m m tìm ki m key như: Keyfinder, ProducKey,… ñây Nhóm chúng tôi dùng Keyfinder: Tel: 01688254962 Năm 2010 8
 7. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 - Fullname và Orgname: cái này tùy các b n, thông thư ng là tên b n và s ñi n tho i c a b n. Hi u ch nh 2 dòng này, thì khi b n ph i chu t vào Mycomputer ch n Properties thì có thông tin như sau, ñây Nhóm chúng tôi ñ t Fullname là “Le Chau Thanh” và Orgname là “Mobile: 01688254962”. - ComputerName : tên c a máy tính b n, thay vì b n ph i ñ t tên cho máy tính c a mình khi cài ñ t h ñi u hành, ñây khi gõ vào dòng này b n s có m t tên máy tính như mong mu n. Tel: 01688254962 Năm 2010 9
 8. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Khi ñã ch nh s a xong file “Syspacker.inf” các b n ti p t c ch nh s a thêm file “Oeminfo.ini” , ph n này không quan tr ng l m, thông tin trong file này ch góp ph n gi i thi u thông tin v b n ghost c a b n, hay lý l ch b n thân ch ng h n…. n u như b n mu n cho m i ngư i bi t t i b n… ñây Nhóm chúng tôi ch nh s a thông tin bên trong file này như sau: Tel: 01688254962 10 Năm 2010
 9. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Khi ch nh s a như v y xong, các b n copy file này vào thư m c “system32” thì khi các b n ph i chu t vào Mycomputer ch n Properties th “Support Information” s cho thông tin như sau: N u các b n mu n có m t Logo mang hình b máy vi tính như trên, hay m t hình nh nào khác thì các b n hãy ch n cho mình m t t m nh ñ nh d ng BMP có kích thư c 186 x 71. Khi ñã có t m nh như ý mu n, thì hãy ñưa t m nh ñó vào thư m c h th ng “system32”. ðư ng d n ñ n thư m c “system32” như sau: C:\WINDOWS\system32\ 3. B n ti n hành ch y file “Dllcache.exe”, nh n vào th Backup như hình dư i: Tel: 01688254962 11 Năm 2010
 10. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 4. Ti p t c b n ch y file “Syspacker 3.6”, màn hình ch y file như sau: Khi ñó b n ñánh d u “check” vào các m c sau mà Nhóm mình ch n như hình b n dư i: Tel: 01688254962 12 Năm 2010
 11. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Ti p ñ n là tr ñư ng d n ñ n nơi ch a nh n n ghost, các b n nên ñ t m nh n n c a mình trong ñĩa C. Không nên ñ ñĩa khác, ch ng h n D, E… Vì khi ñó lúc ghost chương trình s không tìm th y file nh c a các b n, t t nh t là nên ñ t t c các file vào thư m c Sysprep C. Bư c ti p theo là ta tr ñư ng d n ñ n trình ch y driver: Tel: 01688254962 13 Năm 2010
 12. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Cũng tương t như trên, ta ti p t c tr dư ng d n ñ n file Dllcache.exe *Lưu ý: cu i dòng các b n ph i gõ “/restore” và kho ng cách t ch E c a “Dllcache.exe” và d u “ / ” là m t kho ng tr ng. M c ñích nh m khôi ph c l i các file mà b n ñã ch y Backup lúc nãy. N u các b n quên dòng này thì Win cua b n s không ch y ñư c, vì ñây là các file quan tr ng c a h th ng. Cu i cùng các b n nh p ch n 2 th như hình bên dư i ñ ti n hành ch y chương trình c u hình h th ng l n cu i. Tel: 01688254962 14 Năm 2010
 13. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Vi c còn l i là các b n ñ cho trình Syspacker t ch y, khi ch y xong các b n nh p ch n OK và ti n hành ghost l i máy. Tel: 01688254962 15 Năm 2010
 14. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 ð file ghost c a các b n có dung lư ng nh , thì khi ghost các b n vào dos cùa CD boot gõ l nh: “GHOST –Z9”, l nh này giúp file ghost c a các b n nén ñ n m c t i ña, góp ph n làm cho file ghost c a các b n có dung lư ng nh . Tel: 01688254962 16 Năm 2010
 15. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Sau khi ñã t o file ghost xong các b n ti n hành ghost lai máy, khi vào ñ n màn hình XP, m t quá trình Scan và nh n driver di n ra trong vài phút, dư i ñây là quá trình load driver: Màn hình desktop sau khi ta ta ghost xong: Tel: 01688254962 17 Năm 2010
 16. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 b) Cách 2: Làm ghost ña c u hình vói Spat 6.0.9 Làm b n ghost ña c u hình v i Spat r t ñơn gi n so v i Syspacker. Ta cũng chu n b các bư c như cách 1 trên, nhưng thay vì ch y Syspacker ta thay b ng Spat và giao di n khi ta m lên như sau: Ta nh p ch n vào ‘Select all” Tel: 01688254962 18 Năm 2010
 17. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Nh p ch n th “Backgrand Picture” , m c ñích tr ñ n nơi ch a nh n n ghost. Tel: 01688254962 19 Năm 2010
 18. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Các b n chuy n sang th Interfact và tr ñư ng d n ñ n trình ch y driver ph n “Run before mini-setup” Tương t như bư c 3, các b n tr ñư ng d n ñ n file “Dllcache.exe” ph n “Run in deployment” Tel: 01688254962 20 Năm 2010
 19. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Ti p t c các b n ch n th “Optimization” ch n ti p th “Select all” và OK. Tel: 01688254962 21 Năm 2010
 20. www.phanmem3.tk Lê Châu Thanh 2010 Cu i cùng các b n tr l i th “Generall” và ch n “Sysprep”, sau ñó các b n ñ cho Spat t làm, ch n OK ñ k t thúc. Bây gi các b n ti n hành ghost l i máy, khi ghost xong các b n ti p t c bung file ghost mà mình v a t o, dư i ñây là quá trình dò tìm và nh n driver khi ta ghost xong. Tel: 01688254962 22 Năm 2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2