Lập trình CSharp (C#) 1B

Chia sẻ: Le Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
102
lượt xem
55
download

Lập trình CSharp (C#) 1B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thân phương thức chỉ tham khảo giá trị của tham số không thay đổi giá trị của tham số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình CSharp (C#) 1B

 1. Lập rnh  Shar ( #) tì C p C G V.BùiTấn  ộc  btoc@ fthcm unsedu.     L –  l i. . vn
 2. Phương hức t K haibáo  ương hức hàm )   ph t ( Tr ền ham  ố  ạng n ø) uy t s d i ( Tr ền ham  ố  ạng  uy t s d out Tr ền ham  ố  ạng ef uy t s d r
 3. Khaibáo  ương hức   ph t [ odii s  et n_t M et m fer ]r ur ype  hodN am e( par et s ) [ am er ] {   /Thân  ương hức  /  ph t } V ídụ:   publc t i voi X uatStH ocSi hs i s atc  d  ( r nh  ) { Cons e. rt " a o:{0}.H o en:{1}"   . aSo,hsH oTen) ol W ie( M s     t   ,hsM   . ; /Cau enh    s nh / l xuathoc i }
 4. Phương hức  ạng i t d “n” Thân  ương hức  ỉ ham   ảo  á r  ủa ham  ố  ph t ch t kh gi tị c t t đổ   s không hay  i gi tị của ham  ố á r  t s V ídụ:   publc t i voi X uatStH ocSi hs i s atc  d  ( r nh  ) { Cons e. rt " a o:{0}.H o en:{1}"   . aSo,hsH oTen) ol W ie( M s     t   ,hsM   . ; /Cau enh    s nh / l xuathoc i } G ọihàm  r   tong    ai hàm M n: X uaths ; ( )
 5. Phương hức  ạng out t d “ ” Thân  ương hức  ấp   khởit o)gi tị của ham  ố r c    ph t c phát(  ạ   á r  t s tướ khi s   ụng.Ra  ỏihàm   á r  ủa ham  ố hay  i ửd   kh   gi tị c t s t đổ . V ídụ:     i s atc  d  hap(   r ocSi hs publc t i voi N outStH nh  )  {       hs=    r ocSi )          new StH nh( ;       /Cau enh        / l nhap  s nh hoc i  } G ọitong    ai  r hàm M n: N hap(   ) ouths ;
 6. Phương hức  ạng r ” t d “ ef Ra  ỏihàm   á r  ủa ham  ố ẽ hay  i kh   gi tị c t s s t đổ   V ídụ:   publc t i voi Ti i Tr i s atc  d  nhD em ungBi r   r ocSi hs nh( efStH nh  ) {       hsD TB  ( .        . = hsToan+  . / hsVan)2; } G ọitong    ai  r hàm M n: Ti i Tr nhD em ungBi r   ) nh( efhs ;
 7. Stuct r r  à  ể Val Type  Stuctl ki u  ue  không  ảil Ref ence  ph  à  er Type  =>  t ể  có h không  ần  ử  ụng ừ  c s d t khóa  new. Tr ong  r   t ể  nh  ĩa  phương hức gi ng  Stuctcó h đị ngh các  t ( ố Cl s . as ) Tr ong  r ,tì bi dịch uôn uôn  Stuct rnh  ên  l l cung  ấp  ột c m   cons r orkhông ham  ố  ặc  nh,và  tuct   t s m đị   không  phép  cho  t t hay hế. Stuctkhông  ỗ r  hừa  ế. r   h tợ t k
 8. Stuct r   tuctStH ocSi sr   r nh   {        publc ntM aSo;      i i       publc  ti H oTen;      i s rng      publc       i doubl Toan; e      publc       i doubl Van; e      publc       i doubl D TB; e      publc  r ocSi i   s   ti ht       i StH nh(ntm ,s rng  ,doubl t  e ,doubl v) e      {            M aSo  m s        =  ;       H oTen  ht        =  ;       Toan  t        = ;       Van  v;        =        D TB  (+  /        = t v)2;     }        }   
 9. M ảng M ảng  chi u 1  ề M ảng  chi u 2  ề M ảng  ều  ều nhi chi M ảng agged  r ay J A r
 10. M ảng  chi u 1  ề Cú  pháp: t    r nam e; ype[]ar ay­   V ídụ:   i [   yI eger ;/  ảng  ểu ố  nt]m nt s  /m ki s nguyên i eger   new  nt32]  nt s=  i [ ; i eger [   35;/phần ử  u i có  á r  nt s 0]=  /  t đầ tên  gi tị 35 i eger [   432;/phần ử  có  á r  nt s 31]=  /  t 32  gi tị 432 s rng[   yA r ay  {" is   em ent   econd  em ent ," hid  ti ]m r =  fr tel ","s el " t r el ent }; em "
 11. Làm   ệc  ớim ảng  chi u vi v   1  ề Lấy  ch hước  ảng: kí t m i   r ntar ayLengt =  yI eger . h  m nt sLength; Sắp  ếp  ảng ố  x m s nguyên: A r ay. tm yI eger ) r Sor( nt s ; Đảo  ược  ảng: ng m A r ay. r Rever e( yA r ay) s m r ; D uyệtm ảng:  
 12. M ảng  chi u 2  ề Cú  pháp: t ,  r nam e; ype[]ar ay­   V ídụ:   i []m yRect r ay  new  nt2, ; nt,  A r =  i [ 3]  i []m yRect r ay  new  nt,{  2}, 4}, 6}, 8}};/ nt,  A r =  i [] {1, {3, {5, {7,  / m ảng  hàng  cột 4  2  s rng[]beateN am e  {  Lennon", ohn"   ti ,  l =  {" "J }, {"M cCarney" " t , Paul   H ar i on" " eor "},{" rs , G ge"},   {"St key", Ri d" }; ar " char }   
 13. Làm   ệc  ớim ảng  chi u vi v   2  ề D uyệtm ảng:   doubl [   ati =    e ,]m rx  new doubl 10,10] e[   ; f  i    0;i
 14. M ảng  ều  ều nhi chi V ídụ:   s rng[,  y3D A r ay; ti ,]m r
 15. M ảng agged j M ộtl ạit ứ  của  ảng  ều  ều r  o  h 2  m nhi chi tong  l J C# à agged  ar ay. r V ídụ:   i [ [   =   nt3] ] nt] ]a  new i [ [ ; a[   new  nt4] 0]=  i [ ; a[   new  nt3] 1]=  i [ ; a[   new  nt1]  2]=  i [ ;
 16. Làm   ệc  ớiJagged  r vi v   Ar ay K hởit o  a r n   agged  r ay:  ạ m tậ n*m J A r i [ [   =   ntn] ] nt] ]a  new i [ [ ; f (nti=     n;i or i    0;i
 17.  ậ Bàit p N hóm    ập  ỉ  khốihàm   ai bàit ch có    M n: Các   ập  ề  ảng bàit v m N hóm    ập    ốihàm   ai    ự  nh  ĩa,ki u  bàit có:kh   M n,hàm t đị ngh   ể dữ i u  nh  ĩa s r ) lệ đị ngh ( tuct Các   ập ập rnh  ướng  n hể bàit l tì h đơ t Các   ập  ề  ảng bàit v m
Đồng bộ tài khoản