Lập trình VB.Net

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
161
lượt xem
75
download

Lập trình VB.Net

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn luôn luôn cần truy cập vào hình ảnh cho một số lý do hay khác. Khi bạn có SDK khuôn khổ. NET với bạn, bạn không cần phải bận tâm để mua các ứng dụng khác cho công việc mà - phát triển một cho chính mình! Với supremely giàu NET framework,. Hình ảnh thao tác rất đơn giản. Bài viết này nhấn mạnh những nơi duy nhất trên thế nào để hiển thị hình ảnh. Mã mặt khác, bao gồm rất nhiều thứ khác bao gồm một thiết lập, được sử dụng để thực hiện một số tính năng tiêu chuẩn được thấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình VB.Net

  1. Bài viết này giải thích cách: * Display. NET framework hỗ trợ các loại hình ảnh (JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF ...) vào một biểu mẫu. Ngoài ra, mã bao gồm: * Truy cập Registry (tạo, viết, lấy giá trị registry key). * Sử dụng điều khiển WinForm như Statusbar, ToolBar, MainMenu, ImageList, Timer và, OpenFileDialog. * Chế biến đối số dòng lệnh. * Để có được danh sách các tác phẩm trong một thư mục. * Để tạo một dự án Windows cài đặt ứng dụng Giới thiệu Bạn luôn luôn cần truy cập vào hình ảnh cho một số lý do hay khác. Khi bạn có SDK khuôn khổ. NET với bạn, bạn không cần phải bận tâm để mua các ứng dụng khác cho công việc mà - phát triển một cho chính mình! Với supremely giàu NET framework,. Hình ảnh thao tác rất đơn giản. Bài viết này nhấn mạnh những nơi duy nhất trên thế nào để hiển thị hình ảnh. Mã mặt khác, bao gồm rất nhiều thứ khác bao gồm một thiết lập, được sử dụng để thực hiện một số tính năng tiêu chuẩn được thấy trong các ứng dụng phổ biến. Chúng rất thẳng về phía trước, vì thế bạn có thể hiểu được chúng bằng cách cho mình. Ngoài các thiết lập thông thường, ứng dụng này sử dụng không gian tên sau đây quá: * System.Drawing - Để hiển thị hình ảnh * System.Drawing.Drawing2D - Để hiển thị hình ảnh * Microsoft.Win32 - Để truy cập vào registry Mã giải thích Để tải hình ảnh (kỹ thuật 'hút'), bạn sử dụng bất kỳ một trong 30 quá tải của: System.Drawing.Graphics.DrawImage (...). Như là điều hiển nhiên, DrawImage () là một phương thức của lớp Graphics. Vì vậy, trước khi sử dụng DrawImage () thẳng, bạn cần tạo một đối tượng Graphics. Điều này sẽ là đối tượng đồ họa của các hình thức bạn sẽ rút ra những hình ảnh lên. Thông thường, bạn tạo đối tượng này trong Handler Sơn của biểu mẫu. Một ví dụ cho một Handler Sơn là: Sụp đổ private void MainForm_Paint (object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
  2. ( ... ) Khi ai đó gọi handler sơn của một người mẫu, một số dữ liệu liên quan đến công cụ đồ họa của hình thức là thông qua nó. Dữ liệu này được tổ chức tại PaintEventArgs đối tượng, trong trường hợp này, các đối tượng e. Đối tượng này có một tài sản đồ họa - và đó là chính xác những gì chúng ta muốn. Bạn chỉ cần sử dụng nó để khởi tạo đối tượng đồ họa của riêng bạn, như thế này: Sụp đổ Graphics g = e.Graphics; Vì vậy, bây giờ là bạn có một đối tượng đồ họa, bạn có thể gọi cho DrawImage () phương pháp. Nhưng chờ đợi, những gì về lý luận? Đó là những gì chúng ta sẽ thấy. Các quá tải, tôi sẽ thảo luận ở đây là: Sụp đổ public void DrawImage ( Hình ảnh, RectangleF rect ); Phương pháp này rút ra các đối tượng hình cụ thể (System.Drawing.Image), tại địa điểm chỉ định và với kích thước chỉ định (thông qua ngầm qua RectangleF đối tượng - rect). Một đối tượng hình giữ các dữ liệu hình ảnh thực sự mà là để được rút ra. Và với suy nghĩ rất ít, bạn có thể dễ dàng hiểu rằng với một RectangleF đối tượng bạn có thể xác định cả hai kích thước và vị trí của hình ảnh. Vậy làm thế nào để chúng tôi phát triển các đối số? System.Drawing.Image là một lớp trừu tượng, được thiết kế để hoạt động như là cơ sở cho System.Drawing.Bitmap và System.Drawing.Imaging.Metafile. Những gì chúng tôi đang quan tâm là System.Drawing.Bitmap. Chúng tôi tạo ra một hình ảnh đối tượng sử dụng các lớp Bitmap, như thế này: Sụp đổ MyBitmap = new Bitmap (...); Có 12 quá tải cho các nhà xây dựng Bitmap. Một tôi sẽ thảo luận ở đây là: Sụp đổ công Bitmap ( string filename );
  3. Bạn chỉ cần để vượt qua đường dẫn đến tập tin hình ảnh mà bạn muốn tải. Và sau đó, bạn có các đối tượng hình khởi tạo. Những gì còn lại là các đối tượng RectangleF mà bạn có thể khởi tạo như bạn muốn. Khi đã xong, hãy gọi DrawImage () phương pháp, và có bạn, bạn đã làm nó! Một ví dụ mã số danh mục cho các hành động được thảo luận ở trên: Sụp đổ private void MainForm_Paint (object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) ( ... ... Graphics g = e.Graphics; MyBitmap = new Bitmap ( "c: \ \ image.bmp"); g.DrawImage (MyBitmap, mới RectangleF (MyPoint.X, MyPoint.Y, MyBitmap.Width * (fScale), MyBitmap.Height * (fScale))); ... br> ... ) Mã cho các tính năng bổ sung Phần này bàn về cách phần còn lại của ứng dụng được thiết kế. Từ một lời giải thích đầy đủ sẽ vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn một mô tả ngắn gọn của khu vực sử dụng. Đọc đoạn code, đọc này mô tả, và bạn sẽ hiểu (hy vọng). Ở đây đi: Tuyên bố của tôi Vars vùng tuyên bố tất cả các biến được sử dụng. Các biến này được chia theo chức năng của họ. Một số trong số này được khởi tạo giá trị mặc định của họ trong việc kê khai chính nó. Các trận chính Entry khu vực đóng gói ứng dụng chức năng chính cũng như các nhà thầu chính thức. Khi ứng dụng được thực thi, các chức năng chính sẽ xác định xem có bất kỳ đối số dòng lệnh-[tập tin sẽ được hiển thị], và invokes các nhà xây dựng chính thức yêu cầu quá tải, đi qua các đối số nếu cần thiết. Các nhà xây dựng hình chính, sau đó sẽ thiết lập các thư mục hiện hành để có các đối số trong trường hợp có một. Nó cũng đặt biến szRequestedFile với giá trị đối số. Các mẫu khu vực Load chính bao gồm các chức năng nạp chính thức, mà gọi GetRegistrySettings chức năng để lấy giá trị từ registry người dùng hiện hành, bảo đảm rằng giờ không được vào, khởi ArrayList Kiểu tệp tin, tập hợp tất cả các từ điều khiển để các giá trị registry bằng cách gọi SetControlsToRegistrySettings chức năng, quy trình trong thư mục hiện hành bằng cách gọi hàm ProcessDirectory, và hiển thị hình ảnh nếu cần thiết trong hoặc chế độ bình thường hoặc trình chiếu các chế độ. Các chính Mẫu Sơn Handler khu vực bao gồm các phức tạp nhất và được sử dụng
  4. trong ứng dụng các chức năng - chức năng sơn. Chức năng này bắt đầu bằng cách thiết lập các văn bản thanh trạng thái để làm việc ..., tiền để khởi tạo một đối tượng đồ họa, xem thấy 'kích thước để phù hợp với' lựa chọn là đúng hoặc sai, xác định vị trí nơi mà hình ảnh được để hiển thị, rút ra nó, và cuối cùng tập hợp các văn bản để thanh trạng thái sẵn sàng. Các chính Mẫu Sơn Handler khu vực bao gồm một số chức năng được thiết kế cho các hoạt động khác nhau. * GetRegistrySettings được thiết lập registry người dùng hiện hành từ registry và khởi biến registry. * SetControlsToRegistrySettings resets hình thức điều khiển để thiết lập nó để cài đặt các người dùng hiện hành. * SetSize lại kích thước các biểu mẫu theo kích thước của hình ảnh hiện hành. * ProcessDirectory phát hiện ra tất cả những hình ảnh trong thư mục hiện hành và khởi FileArray. * GetFilePath nhận của tập tin đang được chọn của đường đi từ FileArray. * SetPicture bộ biến đến các thuộc tính tập tin được chọn và invokes các handler sơn. Các khu vực EventHandlers bao gồm bộ xử lý cho những sự kiện trình đơn, thanh công cụ của sự kiện, sự kiện di chuyển con chuột, hình thức sự kiện thay đổi kích cỡ cũng như các bộ đếm thời gian trôi qua sự kiện này. Mỗi sự kiện gọi hàm DoAction để thực hiện chức năng yêu cầu nếu thích hợp. Chức năng DoAction nằm trong khu vực Đỗ Hành động Handler. Chức năng này kết hợp tất cả các hành động có thể đó sẽ được gọi trong phạm vi ứng dụng này. Chức năng này đã được phát triển để giảm mã dư thừa mà sẽ phải được mã hoá cho cả hai thanh công cụ cũng như trình đơn chính. Cộng với mô hình này làm giảm tính phức tạp. Đối với các experimentalist: trong trường hợp bạn muốn thêm các tính năng hơn, hãy làm theo các bước đơn giản: * Tại khu vực của tôi Vars Tuyên bố, thêm các biến cần thiết trong phần cụ thể. Điều này là để tạo ra những vấn đề tổ chức. * Mở rộng Handler Do hành động khu vực. Trong danh sách các trường hợp hiện tại, thêm một lần mới xác định các hành động được thực hiện. * Khi một sự kiện xảy ra nơi mà các hành động mới là để được thực thi, gọi DoAction qua tên của hành động đó chỉ được xác định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản