LỊCH SỬ - CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
355
lượt xem
52
download

LỊCH SỬ - CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Vì sao có trận Bạch Đằng. -Kể lại được diễn biến của trận Bạch Đằng. -Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc. : -Giáo dục hs lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn các anh hùng dân tộc .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ - CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7)

 1. L CH S CHI N TH NG B CH NG DO NGÔ QUY N LÃNH O (Ti t 7) I- M c tiêu: H c xong bài h c này hs bi t: 1- Ki n th c: -Vì sao có tr n B ch ng. -K l i ư c di n bi n c a tr n B ch ng. -Trình bày ư c ý nghĩa c a tr n B ch ng i v i l ch s dân t c. 2- Thái : -Giáo d c hs lòng t hào dân t c và lòng bi t ơn các anh hùng dân t c . II- dùng h c t p : -Lư c khu v c chính n ra kh i nghĩa Hai Bà Tưng . -Lư c tr n chi n trên sông B ch ng năm 938 . -Tranh v tr n B ch ng . -Trò chơi oán ô ch . -Phi u h c t p c a hs . -Các thông tin v Ngô Quy n . III-Ho t ng d y và h c :
 2. Trình chi u trên Giáo viên H c sinh máy 1- n nh l p. -Hs hát. -Gi i thi u th y cô v d gi . L ch s : Ki m tra bài cũ: 2- Ki m tra bài cũ: Kh i nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40 ). Câu 1 : Hai Bà Trưng - 1 hs tr l i . kêu g i nhân dân kh i nghĩa -Hai Bà Trưng kêu g i nhân trong hoàn c nh nào? dân kh i nghĩa trong hoàn c nh nào? Câu 2 :D a vào lư c -1 hs lên b ng em hãy trình bày tóm t t -D a vào lư c trình bày v a ch trên màn hình cu c kh i nghĩa c a hai Bà tóm t t cu c kh i nghĩa c a Hai v a tr l i. Trưng? Bà Trưng. - 1 hs tr l i Câu 3 : Cu c kh i -Cu c kh i nghĩa c a Hai nghĩa c a Hai Bà Trưng có ý Trưng có ý nghĩa gì? nghĩa gì? -Gv nh n xét. -Gv treo h /1 sgk lên b ng +Nh ng chi c và h i: Em th y nh ng gì qua b c c c nh n tua t a trên tranh? m t sông , nh ng chi c -Tranh hình 1 sgk thuy n nh ang lao i /22. vun vút , nh ng ngư i lính ang vung gươm
 3. ánh chi m thuy n l n. 3-Gv gi i thi u : C nh trong tranh mô t m t tr n ánh n i ti ng trong l ch s ch ng gi c ngo i xâm c a nư c ta hơn m t nghìn năm trư c .V y ó là tr n ánh nào? x y ra âu ? Di n bi n ,k t qu tr n ánh như th nào ?Chúng ta cùng tìm hi u qua bài h c hôm nay. -Gv ghi lên b ng -Hs c các Ho t ng 1: thông tin trên màn hình
 4. * Tìm hi u v con ngư i . Ngô Quy n .Gv b m máy. -hs nhìn màn -Gv y/c hs c th m các hình tr l i thông tin trên màn hình . -Gv y/c m t vài em gi i thi u m t s nét v con ngư i Ngô Quy n . -Gv ch t l i : Ngô Quy n là ngư i xã ư ng Lâm . Ông là ngư i có tài ,yêu nư c , là con r c a Dương ình Ngh , ngư i ã L ch s : Chi n th ng t p h p quân dân ta ng lên ánh B ch ng do u i b n ô h Nam Hán , giành Ngô Quy n lãnh o ( năm th ng l i năm 931.Vì sao có tr n 938 ) B ch ng ?. Cô cùng các em tìm hi u ph n th nh t. -Gv ghi b ng , b m máy m c1. I- Vì sao có tr n B ch ng? -Gv cho hs c các thông tin -hs c th m các i n d u x vào ô trên kênh ch nh và th o lu n theo thông tin trên kênh ch tr ng nh ng thông tin v nhóm 4. ( 2 phút). nh u bài h c và Ngô Quy n . th o lu n –Hs trình bày
 5. +Ngô Quy n là ngư i . ư ng Lâm +Vì Ki u Công +Ngô Quy n là con Ti n gi t ch t Dương r c a Dương ình Ngh . ình Ngh . +Ngô Quy n ch huy +Ngô Quy n quân ta ánh quân Nam Hán em quân i báo thù. . +Công Ti n c u +Trư c tr n ánh c u nhà Hán . B ch ng Ngô Quy n lên +Nhà Hán em ngôi vua. quân sang xâm chi m t nư c ta . +Ngô Quy n bi t tin gi t Ki u Công Ti n và chu n b ón ánh gi c xâm lư c. -Gv ch t l i : Các em bi t I- Vì sao có tr n B ch
 6. ng ? không vì Dương ình Ngh b m t viên tư ng c a mình là Ki u Công Ti n gi t ch t nên Ngô Quy n em quân i báo thù . Công Ti n ã cho ngư i sang c u c u nhà Nam Hán , nhân cơ ó nhà Nam Hán em quân sang xâm chi m t nư c ta.Bi t tin này Ngô Quy n b t gi t Ki u Công Ti n và chu n b ón ánh gi c xâm lư c. Ho t ng 2: II- Tr n B ch ng di n ra như th nào? K t qu ra sao? -Gv y /c hs c th m sgk t “Sang ánh nư c ta …. sông B ch ng “ tr l i. -Gv ghi b ng và b m máy hi n lên màn hình m c 2 -Gv ch t ý : +Tr n B ch ng di n ra trên c a sông B ch ng , t nh
 7. Qu ng Ninh vào cu i năm 938. +Ngô Quy n ã dùng k chôn c c g u nh n xu ng nơi -Hs trình bày hi m y u c a sông B ch ng trư c l p. dánh gi c.- Gv nói : bi t tr n B ch ng di n ra như th nào và k t qu ra sao cô m i các em quan sát lư c .( gv b m máy hi n lư c ) -Gv dùng que ch và nêu kí . hi u c a các mũi tên màu , màu en cho hs bi t rõ. -Gv y/c hs k t h p c th m sgk t “Quân Nam hán…… th t b i” và th o lu n theo nhóm 4 trong vòng 3 phút. -Gv ch t l i b ng hình th c : thu t l i v i lư c ( lúc này các mũi tên màu ch p ,nháy liên t c
 8. ) Gv bám máy hi n tranh hình1/22 và k t h p tranh v tr n ánh B ch ng năm 938 h/1 sgk /22 -Hs quan sát lư c trên máy và V y chi n th ng B ch ng c th m sgk. th o có ý nghĩa như th nào cô cùng các lu n . em tìm hi u ti p ph n còn l i nhé. -1 hs ng dư i -Gv b m máy hi n m c 3. l p trình bày. Ho t ông 3 III-Chi n th ng B ch ng có ý nghĩa như th nào? -Y/c hs c th m ph n còn l i sgk.tr l i câu h i II- Tr n B ch ng +Sau chi n th ng B ch -2 hs lên b ng di n ra như th nào ?k t qu ng Ngô Quy n ã làm gì? ch trên màn hình thu t ra sao? l i tr n ánh. -Tr n B ch ng di n ra âu? Khi nào? -Ngô Quy n ã dùng +Theo em chi n th ng B ch k gì ánh gi c? ng có ý nghĩa như th nào i
 9. v i nư c ta th i b y gi ? -Gv ch t l i - b m máy hi n ý ch t. - Gv h i ti p : +Sau khi Ngô -hs c th m sgk và tr l i câu h i. +Sau chi n th ng B ch ng , mùa xuân Ngô Quy n xưng Quy n m t ,nhân dân ta ã vương và ch n C Loa làm gì? làm kinh ô. -Gv bám máy hi n lăng Ngô +Có ý nghĩa là ch m d t hoàn toàn Lư c trang 8 sgk. Quy n. th i kì hơn m t nghìn +Gv liên h th c t : ư ng năm s ng dư i ách ô
 10. B ch ng , ư ng Ngô Quy n h c a phong ki n à N ng. phương B c và m ra m t th i kì c l p lâu -Gv tóm t t n i dung bài h c dài cho dân t c. , y/c hs c l i bài h c . -Hs tr l i : Ho t ng 4: T ch c trò chơi : oán ô ch +Nhân dân ã xây d ng lăng tư ng Gv b m máy hi n trò chơi. nh ông. -Gv hư ng d n cách chơi. +Ô ch g m: 8 hàng ngang và 1 hàng d c. +C l p chia thành 2 i: i A, iB -Các i chơi l n lư t ch n t hàng ngang .-Gv cg iýt
 11. hàng ngang.-Sau 30 giây i không có câu tr l i thì i khác ư c +Hs c bài quy n oán . h c. Hi n tranh hình 1 sgk +M i t hàng ngang ư c /22 10 i m , t hành d c ư c 30 i m +Trò chơi k t thúc khi có i tìm ra hàng d c . + i nào có i m cao hơn thì i ó th ng. -Nh n xét trò ch i. -K t thúc ti t h c *d n dò: v nhà ôn bài th t kĩ ti t sau ôn t p . -Hs l ng nghe.
 12. III-Chi n th ng B ch ng có ý nghĩa như th nào? -Hs chơi trò chơi.
 13. -Mùa xuân măn 939,Ngô Quy n xưng vương , óng ô C Loa. t nư c ư c c l p sau hơn m t nghìn năm b phong ki n phương B c ô h .
 14. Tranh lăng Ngô Quy n ( hình 2 sgk trang 23 ) Quân Nam Hán kéo quân sang ánh nư c ta .Ngô Quy n ch huy quân ta , l i d ng nư c thu tri u lên xu ng trên sông B ch ng , nh gi c vào bãi c c r i ánh tan quân xâm lư c ( năm 938 ) Ngô Quy n lên
 15. ngôi vua ã k t thúc hoàn toàn th i kì ôh c a phong ki n phương B c và m cho th i kì c l p lâu dài c a t nư c ta. Trò chơi : “Ô ch “

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản