intTypePromotion=1

Lộ trình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
7
download

Lộ trình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên vài nét về tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2005-2010, thực trạng và một số vấn đề đặt ra cho ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay. Đồng thời cũng nêu lên một số kiến nghị cho việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lộ trình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay

NGHIlNCUfU-TRAOOOl<br /> <br /> <br /> <br /> Lo TRINH UlNG DUNG THiAiNG MAI DIEN TUf TRONG CAC<br /> • I I •<br /> <br /> <br /> DOANH NGHIEP XUAT KHAU THUY SAN ViET N A M HIEN NAY<br /> 4 PGS-TS. D A M G I A M A N H gl((i. Nhieu mat hang (nhif tdm Cd the ddnh gid chung ve<br /> SU, ca tra va ca basa) cua nifdc tinh hinh ifng dung TMDT trong<br /> ta da trd nen rat phd bien tren cac DN XK thuy sdn Viet Nam<br /> 1. Vdi n6t v^ tinh hinh XK nipt so till tnfdng Idn va cad cai) hl^n nay vd mdt sd van de dat<br /> thu;^ sdn Vi^t Nam giai doan nhif My. EU. Nhat Bdn. ra cho vice tfng dyng TMDT<br /> 2005 2010 Cac thi tnfdng NK chinh ciia trong car DN XK thuy sdn Viet<br /> thiiy sdn Vi^t Nam khdng cd Nam thdi gian tdi nhif sau:<br /> XK thiiy sdn Viet Nam thdi<br /> gian qua dd dat difdc nhifng nhieu bien dpng Idn ve nhu cdu Thiir nhdt, Ve mdc do sdn<br /> thanh tilu dang ghi nhan. Nam va gia ca, nhifng cac thj tnfdng sdng cho dng dung TMDT.<br /> 2007, nganh thiiy san Vi^t Nam nay dd co nhiing thay ddi Idn vd • 0 n g dyng TMDT da trd<br /> xd'p hdng thil 4 trong c;ic nganh chinh sach kldm sddt ve slnh an thdnh nhu cdu tdt yeu ciia cac<br /> hang XK ciia nifdc ta vd trd toan thyc pham ddi vdi thiiy sdn DN XK thuy sdn hien nay. Hdu<br /> thdnh mdt ngdnh chii life; ddng NK. Day la mdt khd khan, philc het cdc DN XK thuy san deu<br /> thdi ciing khdng dinh thiiy sdn la tap cdn sdm difpc gldl quyet khang dinh ilng dung TMUT co<br /> ngdnh kinh te hieu qud vd memg thda dang ciia cdc DN XK thuy tdm quan trpng vd cdn thlet<br /> lai nhieu Idi ich cho xd hdi. Viet sdn ntfdc ta hien nay. (93% sd DN dupe hdi. ti-ong do<br /> Nam dtfng thil 7 trong top 10 2. ThiiTc trang vA m$t a6 v£n 64% khdng dinh rat cdn thlet,<br /> ntfdc XK thuy sdn Idn n h a t the' d6 d&t ra cho ^hig dung cdng khdng DN nao trd Idi khdng can<br /> gldl. Nam 2009, dd tdc ddng cua ngh# thdng tin, thiAAag m^i ling dyng TME>T).<br /> khiing hodng klnh te vd gla XK di$n tvf trong c&c DN XK thuy • Trong sd cdc DN difdc h6i,<br /> gidm, nen tdng gid tri kim ngach s&n Vi^t Nam hi$n nay cd 60% DN cd bd phdn chuyen<br /> XK thuy sdn Viet Nam chi dat trdch vd CNTT. 43.59% sd DN co<br /> Nhdm tim hidu hidn trang<br /> 93,27% ke hoach nam, gidm bd p h a n chuyen trdch ve TMDT.<br /> ling dung CNTT ndi chung vd<br /> 6,73 % so vdi cung ky nam 2008. Dieu ndy cho thay nhdn thifc v6<br /> tinh hinh ifng dyng thtfdng mai<br /> Mac dil vay, net mdi trong XK vai trd chuyen trdch cua CNTT,<br /> dien ttf (TMDT) ndi rieng d cdc<br /> thuy sdn nam 2009 Id Viet Nam TMDT cdn chila cad. De co the<br /> DN XK thuy sdn VI?t Nam hl^n<br /> dd tien hdnh dam phdn hiep ling dyng TMDT hieu qud, ngoai<br /> nay ciing nhtf cdc n h d n td tdc<br /> dinh vdi Nhat Bdn vd kinh doanh vi^c phdi xay dtfng mdt chien<br /> ddng ddn qua trinh ilng dyng<br /> thuy sdn. Nam 2010, cd the ndi lifpc phu hpp, cdn can phdi co<br /> TMDT ciia DN, t^o cd sd cho vi^c<br /> ciing la mdt nam thdnh cdng cua m^t bd p h a n chuydn trdch vfi<br /> nit ra nhifng khuydn ngh} n h d m<br /> XK ndng 1dm thuy sdn Vi^t Nam. CNTT vd TMDT trong DN.<br /> khuyen khich cdc DN ddi mdi,<br /> Tdng gid tri kim ngach XK thuy<br /> n a n g cao hl^u qud tfng dyng * Tren 70% n h d n vien cua<br /> sdn tang 17,3% so vdi ciing ky.<br /> TMDT. tdc gid da ti^n h d n h dldu cdc DN thtfdng xuyen sil dung<br /> Nhd nhiing nd life phdt trien tra khdo s a t vd tinh hinh ifng mdy tinh trong cdng viec. Day la<br /> thi tnfdng, nhiing tien bd vd chat dyng CNTT vd TMDT tai 103 DN mdt dldu kien tdt de DN co the<br /> Itfdng sdn p h a m ciing nhtf sif da XK thuy sdn thudc ba loai hinh ling dyng hieu qud TMDT.<br /> dang hda vd mdu ma sdn p h a m sd hilu chinh la Cty cd p h d n (43 • Ve sil dung Internet: muc<br /> va tinh canh tranh ve gid cd cua DN). Cty TNHH (43 DN), vd dich si3r dyng Internet cua cac<br /> cdc DN XK thiiy sdn. sdn phim DNTN (17 DN), tap ti-ung chfi yeu DN XK thuy s d n khd da d^ng,<br /> thuy sdn Viet Nam hien cd mdt d Ddng bdng sdng Cufu Long (ndi bad gdm hdu h e t cdc khd nang<br /> tai t r e n 140 ntfdc va vting lanh tap trung nhidu n h a t cac DN che ciia Internet (gan 90% suf dung<br /> thd k h a c nhau trdn todn the bien XK thuy sdn cua ntfdc ta). de tim kiem thdng tin, 80% s^<br /> 141 THUONBMflSd 10/2012<br /> NGHIEN ClTU-TRAO Otfl<br /> <br /> dung de giao dich vdi ddi tdc DN cd website thi chii ye'u sil xay difng cac cd sd dil lieu<br /> bdng thtf dien til, gan 69% diing dyng dd qudng bd, gidi thieu vd (CSDL). Tuy nhien, van cdn gdn<br /> de truyen vd n h d n cdc file dif DN (82,76%) va de gldl thidu vd 10% chifa cd CSDL va cdc CSDL<br /> lieu, hcJn ntfa sd cdc DN dting de sdn pham dich vu (82,76%), sd chi tap trung vao ke todn tdi<br /> mua bdn hdng hod, dich vu, gdn DN s^ dyng website dd giao dich chinh (71,11%), kho (57,78%),<br /> 50% de duy tri va cap n h a t TMDT cdn it (chi cd 25,79%). nhdn sif (37,78%). Cac CSDL<br /> website, gdn 40% de lidn lac vdi Dldu nay ciing la phii hpp vdi nhif quiin tri qudn he khdch<br /> cdc cd quan nhd ntfdc,...). Gdn didu kldn hien nay, trong ilng hang (CRM), qudn tri chudi cung<br /> 2 / 3 DN cd m a n g LAN, nhtfng dung TMDT ddi vdi cdc DN XK ling (SCM), hoach dinh ngudn<br /> vdn cdn 3 % sd DN chtfa kd't ndi thuy sdn Vict Nam viec qudng life DN (ERP) cdn chtfa dtfdc<br /> Internet. Trong viec sil dung bd, gidi thieu DN va sdn pham la quan tam nhidu (ty le tifdng ifng<br /> Internet, trd ngai Idn nhat ddi vdi viec lam quan trpng vd cdn thlet. la 24,44%, 11,11% va 6,67%).<br /> DN hien nay vdn la van dd an Tuy nhien. treng bdi cdnh the Viec cd difdc cac CSDL ndy giiip<br /> tddn thdng tin, Ud'p den Id thdi gidi. viec tfng dyng TMDT mdt DN cd the lam tdt viec cham lo<br /> gian ddnh cho stf ket ndi vd tinh cdeh sau hdn la vide ma cac DN de'n dich vy khdch hang ciing<br /> dn dinh cua Internet Viet Nam. XK thuy sdn Viet Nam cdn d^y nhif thu thdp ddy du hdn y kien<br /> * v e ddo tao CNTT va TMDT: m a n h chd phii hdp vdi xu the ciia nhieu ngifdi tieu dung.<br /> sd DN sil dyng hinh thtfc dao tao thdi dai. Cdc website ciia DN XK * Trong giao dich vdi cdc ddi<br /> tai chd chie'm ty le cao (57,78%). thuy sdn ddu hifdng tdi khdch tdc: gdn 100% DN stf dung<br /> Nhtf vay, van de ddo tao theo hdng la DN (99,10%) va sdn email. Tuy nhidn, sd stf dung<br /> chtfdng trinh tai cdc Idp chinh pham, dich vu dtfdc gidi thieu EDI chi chiem 6,67%. Dldu nay<br /> thilc ddi vdi cdc DN (ddo tao tren website cua DN chie'm ty le cho thay Viet Nam cdn thiic day<br /> theo nhu cdu xa hdi) cdn difpc Idn la sdn pham thuy sdn ddng hdn nila viec trao ddi dif lieu<br /> quan tdm phii hdp hdn. lanh (75,86%). Dieu nay hoan ndy, mdi cd the phdt trien<br /> todn phii hdp vdi thtfc trang kinh n h a n h TMDT.<br /> ThiJthcd, vi tinh hirih dng dung<br /> doanh cua cdc DN XK thuy sdn<br /> TMBT cda cdc DN XK thuy sdn. * Hdu het cdc DN deu sil dung<br /> Viet Nam, nhdm thuy sdn ddng<br /> * Hien mdi chi cd 1/5 so DN phifdng tien dien til (website,<br /> lanh chiem ty trpng Idn. Ddng<br /> dd hoac dang cd dtf a n hay email, fax, dien thoai) de n h a n<br /> thdi, cho thay B2B la md hinh<br /> chien lifdc vd phat trien va tfng ddn dat hang, trong dd chu ye'u<br /> thich hdp vdi cac DN ndy.<br /> dyng TMDT. Nhtf vay, viec ilng Id email (trdn 90%), fax vd dien<br /> dyng TMDT cho cdc DN XK thuy * Sd DN cap n h a t thdng tin thoai (trdn 70%) dd n h a n ddn<br /> s a n Viet Nam hien nay dang Id len website h a n g ngay chiem ty dat hang. Sd DN stf dung website<br /> van dd cap bdch. Mac dii nhidu le 63,89%, chi cd 8,33% cap de n h a n ddn dat hang cdn thap<br /> DN XK thuy sdn da vd dang stf n h a t khdng dinh ky. Dldu ndy (chi cd 31,43% sd DN stf dyng<br /> dyng TMDT, nhtfng van dd d day cQng phu hdp vdi dac diem phifdng tien ndy). Day ciing Id<br /> la hp dang ilng dyng TMDT nhtf klnh doanh cua cdc DN XK thuy mdt van de cdn quan tam trong<br /> the nao, da d a t dtfdc cdc muc sdn, hdng hod, dich vy thtfdng ifng dyng TMDT. Mac dii rdng,<br /> tidu kinh doanh hay chtfa. Cdc it bien ddng. vide xay difng mdt website cd<br /> DN XK thuy sdn cdn phdi chpn * De tim kiem thdng tin, hdu khd nang d a t hang trtfc tuyd'n,<br /> md hinh, kleu kinh doanh dien h e t cdc DN sil dyng Gddgle vd mdt khdl niem ddn gldn n h a t<br /> tit sao cho phti hdp vdi DN minh. Yahoo. Day diing la 2 cd may cua mdt site TMDT, Id ket qud<br /> * Sd DN da tham gia cdc sdn tim kiem khdng Id chung cho cd cua mdt loat nhiing quyet dinh<br /> glad dich TMDT Id 13,51%. 6 Viet the gidi. 93,33% DN da dang ky rac rdi vd philc tap, nhtfng de<br /> Nam hien nay, khi sd ngtfdi suf website cua minh vdi mdt tfng dyng TMDT thi day Id mdt<br /> duiig Internet trong giao thtfdng website tim kiem. Ddng thdi, cdc vide can quan tdm thiic day.<br /> cdn it, viec tham gia cdc sdn giao DN ciing da r a t chii trpng viec * Sd DN suf dyng phifdng thifc<br /> dich TMDT la mdt htfdng di diing qudng bd website bang viec ddng t h a n h todn trtfc tuyen chi cd<br /> trdng ilng dyng TMDT. ky website cua DN minh vdi cdc 8,33%, cdn lai vdn la cdc phifdng<br /> website tim kiem (93,33%). thtfc t h a n h toan truydn<br /> * Vdn cdn d e n 30% sd DN<br /> chtfa cd website ridng. Vdi cdc * Cdc DN ciing da chii y den thdng (33% DN suf dyng 2<br /> <br /> THIfONGIIII«lS510/2012 I 1 5<br /> NGHIlN cau-TRAO OOl<br /> <br /> hinh thifc thanh to;in. 1 1%<br /> DN stf dung 3 hinh thifc thanh<br /> toan). Mifc nay cho thay phif(Hig<br /> thifc thanh toan In.fc tuyen con<br /> nhidu trd ngai ddi vdi DN.<br /> Thu'ba, vc hieu qiui dng dung<br /> TMDT cda DN XK thuij scui.<br /> * 80% so DN danh ty Ic Iren<br /> 5% tdng chi phi hoat ddng<br /> thifdng nien d;\u tif cho TMDT.<br /> Chi 20'\. DN dau tif cho TMDT<br /> trdn 15%. nhtfng lai co den tren<br /> 60% so DN cd doanh thu tif<br /> TMDT tren tdng doanh thu tren<br /> 15% va cd tren 60"o tang tnfdng<br /> doanh thu qua kdnh TMDT so<br /> nhtfng de lya chpn dtfpc m^t md la viec can lam ngay.<br /> vdi n a m tnfdc. Cd the coi day la<br /> hinh va bifdc di phii hpp cho Mat khac. cdc DN cdn ddu tif<br /> mdt minh chilng cho hieu qud<br /> vice tfng dung thi nhidu DN van cho n h d n sy vd djch vu thifc<br /> cua tfng dyng TMDT.<br /> cdn liing tung. Vi vay, viec tim hien e-marketing de qudng ba<br /> * Ddnh gid tdc dyng ciia ifng ra gidi phap cho vice tfng dyng vd xuc tien thifdng mai tdt h(Jn;<br /> dung TMDT ddi vdi boat ddng TMDT trong cdc DN XK Viet ddng thdi, trong xiic tien thifctag<br /> klnh doanh cua cdc DN XK thuy Nam hien Id van dd btfc thie't. mai DN n e n cd xu hifdng ket<br /> sdn, md rdng kdnh tiep xiic vdi hpp giila dnline vd oflQine (truyen<br /> 3. M$t a6 khuyen nghi cho<br /> khdch hdng hien cd va xdy dyng thdng) de tdi tfu hda boat dgng<br /> vi^c vtng d^ng thvKtag mai di^n<br /> hinh dnh DN Id 2 tidu chi difdc qudng bd.<br /> tvf trong cdc DN XK thuy s&n<br /> cdc DN cho la cd hieu qud cao<br /> Vi^t Nam hi^n nay. De 1dm difpc dieu dd, cac DN<br /> (41,94% sd DN cho day Id 2<br /> a. Dinh hiiafng vCng dif-ng XK thuy sdn cdn thxic hien cac<br /> kdnh cd hieu qud cao nhat)<br /> TMDT cho cdc DN XK thuy sdn ndi dung sau:<br /> trong ifng dyng TMDT. Tiep den<br /> Id cdc kenh thu hiit khdch hdng Vt#t Nam. - D d n h gid. khdo sat thifc<br /> mdi, tang khd nang canh trguih Thdc trgng dng dung TMDT t r a n g tfng dung CNTT va TMDT<br /> vd tang doanh sd (32 38%). trong cdc DN XK thuy sdn Vidt giai d o a n h i e n nay tal ddn vi<br /> Dieu ndy hoan toan phii hpp vdi Nam thdi gian qua cho thdy: minh. cd m a t m ^ n h . hieu qua<br /> dac diem hoat ddng kinh doanh vd m a t y^^u, m a t thieu, kem<br /> Tnfdc het, trdng giai dd^n<br /> XK thuy sdn. hl^u qud.<br /> hl^n nay, cdc DN cd quy md vila<br /> * Trong vide trien khal ilng vd nhd t^I VI?t Nam cdn thiet vd Cdi tao vd hoan thien he<br /> dyng TMDT hien nay. khdng cd ndn stf dung k e n h TMDT dd thd thdng ha tdng mang va p h ^<br /> trd ngai ndo dtfpc coi Id Idn ddi hi?n nang li/c XK cua minh. Cling cua DN:<br /> vdi DN, nhtfng mpl tidu chi Hen - Xdy dtfng dpi ngu nhan life<br /> Ddi vdi cdc DN XK ndi chung<br /> quan (ttf n h d n thtfc. ngudn life, CNTT va truydn thdng bao gSm<br /> vd XK thu;^ sdn ndi ridng. vl^c<br /> mdi tnfdng phdp ly, mdi tnfdng ddi ngu qudn tri mang, quan tri<br /> qudng bd hinh dnh DN vd chdt<br /> xd hpl, t h a n h todn dien ttf, ha cd sd dil lieu, qudn tri website,<br /> lifpng sdn phdm de khdng ngtfng<br /> tang CNTT) ddu gdp trd ngai. lap trinh vidn. qudn ly he thdng<br /> phdt trien th\ tnfdng, khdch hang<br /> Nhtf vay, de cd the tfng dyng thdng tin.... lam ndng cdt cho<br /> la nhiem vu quan trpng hang ddu.<br /> TMDT cdn phdi trien khai ddng viec trien khal tfng dyng TMDT;<br /> Trong thdi dai bung nd Internet,<br /> thdi nhidu bien phdp. x a y dtfng trang thdng tin<br /> ngodi viec xdy difng vd vdn hdnh<br /> Hdu h e t cdc DN da bdt ddu y tdt website rieng, viec qudng bd dien t ^ / c d n g glad dich dien tfl<br /> thtfc dtfdc tdm quan trpng cua website nay va viec tham gla cdc de k e t ndi vdi cdc ddn vi Wn<br /> trien khai ilng dung TMDT va dd sdn giao dich TMDT Idn, cd uy quan nhtf hdi quan, ngdn hang;<br /> ttfng p h d n tfng dung TMDT, tin, dd phdt trien chuydn nghiep - Xiic tien uTng dung cac ph^n<br /> 1 6 1 THirONGIIIIflSe)10/2012<br /> NGHllNClilU-TRAODOl<br /> <br /> mdm ERP. CRM. SCM va mdt sd nilOt so muc tieu iFug dung thUdng mai dien tiif cu th^ chn cac DN XK thuy sdn Viet Nam<br /> phdn m e m dac thu khac;<br /> Muc tieu cu the Den 2015 Den 2020<br /> Xdy dtfng ngan h a n g cdc<br /> - Sudl ddu ta cho CNTT & TMDT /tdng chi ph( 10-19% 19-25%<br /> CSDL dac biet Id CSDL khdch -Doanh thu ta TMDT 15-24% 25-30%<br /> hdng cua DN, ttfng bifdc xay - Doanh thu tuf giao djch B2B /tdng doanh thu TMDT 70-80% 80-90%<br /> dtfng vd van hdrih tdt he thdng Ty Id nh§n ddn d3t haing qua cac phapng tidn didn til 95-99% 100%<br /> thdng tin (HTTT) nhdm thu thap, Ty Id nhSn don dat hang qua website 35-49% 50-70%<br /> lifu trU, xtf ly va khal thdc HTTT Ty Id giao hang tafc tuyd'n 05-10% 11-20%<br /> ttf chinh phii, hiep hdi, cdc td Ty Id thanh to^n triic tuyd'n 10-19% 20-30%<br /> chile doan the, cdc nhd cung<br /> cap, cdc khdch hang, ddi tdc va Tren day la nliiing dd xuat ve giao dich TMDT cd uy tin;<br /> trong ndi bd DN de cd the thtfc myc tidu chu yeu cho viec trien Xdy dyng dpi ngu nhan life<br /> hien cdc myc tieu chien lifdc khal ifng dyng TMDT cho cac DN CNTT va truyen thdng bao gdm<br /> phdt tridn DN vd dat dtfpc hieu XK thuy sdn Vi^t Nam, cac mifc dpi ngu qudn tri mang, qudn tri<br /> qud kinh te' tdi tfu. Trdn cd sd dd dao ddng chung (5 10%) va tiiy cd sd dur lieu, qudn tri website,<br /> tifng btfdc hodn thien ilng dung theo didu kien cy the de DN xdc lap trinh vien, qudn ly he thdng<br /> TMDT tai DN; dinh 1 chi sd myc tidu cu the vd thdng tin,... lam ndng cdt cho<br /> Tranh thu sy giiip dd cua cac phu hpp. viec tridn khai ifng dung TMDT.<br /> cd quan chile ndng nhif Cyc c. L$ trinh vfng dung * Td 2013 2016: ifng dung<br /> TMDT va CNTT (Bd Cdng thtfdng), TMDT trong cdc dtfn vi XK hodn todn TMDT (cdp do 6).<br /> Phdng Cdng nghiep va Thifdng thuy s&n Vi^t Nam giai doan<br /> x a y dyng trang thdng tin<br /> mai Viet Nam (VCCl), Hiep hdi d e n 2 0 1 5 , t i m nhin 2 0 2 0 .<br /> dien til/cdng giao dich dien ttf<br /> Che bien va XK thuy sdn Tren cd sd 6 cap dp ilng dung<br /> de ket ndi vdi cdc ddn vi lidn<br /> (VASEP),... trong ifng dyng TMDT; TMDT cho DN tif ddn gldn den<br /> quan nhtf hai qucm, ngan hdng;<br /> Thifdng xuydn nit klnh philc tap (Cap dp 1 Hien dien<br /> Xiic tien tfng dyng cdc phdn<br /> nghiem dd cd dtfdc nhiing dieu tinh trdn mang; Cap dp 2 Hien<br /> dien tifdng tdc; Cap dp 3 mem ERP, CRM, SCM vd mdt sd<br /> chinh kip thdi trong trien khal<br /> Chuan bi TMDT; Cap dp 4 Ap phdn mem dac thii khde;<br /> tfng dyng TMDT cho phii hpp vdi<br /> DN vd xu the chung. dung TMDT; Cap dp 5 TMDT x a y difng ngan hdng cdc<br /> khdng day; Cap dp 6 Cd the' CSDL dac biet Id CSDL khdch<br /> b. Muc tieu vCng dung TMDT<br /> gidi trong 1 mdy tinh), cd the hdng ciia DN, tifng btfdc xdy<br /> trong cdc dcfn vi XK thuy sdn<br /> xdc dinh Id trinh tfng dyng dyng vd van h d n h tdt HTTT<br /> Viet Nam<br /> TMDT trong cdc DN XK thuy sdn nhdm thu thap, lifu tril, xtf ly vd<br /> c a n ctf vao dinh hifdng chien<br /> glal doan tdi nhtf sau: khal thdc HTTT tif chinh phu,<br /> lifdc p h a t trien TMDT cua Viet<br /> *Td2011 2013: Hodn chinh hiep hdi, cdc td chtfc doan the,<br /> Nam; can ctf vdd ddnh gid thtfc<br /> qud trinh chudn bi dng dung cdc nhd cung cap, cdc khdch<br /> trang, c h a t Itfdng va hieu qud<br /> TMETT (cap do 3): tdng bddc dp hdng, ddi tdc vd trong ndi bd DN<br /> phdt tridn ilng dyng TMDT thdi<br /> dung TMDT (cdp do 4). de cd the thye hien cdc myc tieu<br /> gian qua va hien nay; cdc quan<br /> Ddnh gid, khdo s a t thtfc chie'n lypc phdt trien DN vd dat<br /> diem phdt trien tfng dyng TMDT<br /> trang ilng dung CNTT vd TMDT dypc hidu qud kinh td' tdi tfu.<br /> thdi gian tdi cua cdc DN XK thuy<br /> giai doan hien nay tai ddn vi Tren cd sd dd ttfng btfdc hodn<br /> s d n Viet Nam; tif bdi hpc klnh<br /> minh, cd m a t m a n h , hieu qud thien ifng dung TMDT tai DN.<br /> nghiem ciia cdc qudc gla va<br /> va m a t ye'u, m a t thieu, k e m Trong qud trinh trdn, thtfdng<br /> vung l a n h thd cd n d n TMDT<br /> hieu qud. xuyen n i t kinh nghiem de cd<br /> phdt trien t r e n the gidi, cd the<br /> k h a i qudt myc tieu p h d t trien Cdi tao vd hodn thien he dtfdc nhiing dldu chinh kip thdi<br /> ling dung TMDT cua cdc DN XK thdng h a tang m a n g vd p h d n trong trien khai ilng dyng<br /> thuy s a n Viet Nam d e n n a m Cling c^a DN; hodn chinh TMDT cho phii hdp vdi DN vd<br /> 2015, tani nhin 2020 nhtf sau: website TMDT cua DN; xu the" chung.<br /> (Xem bdng). Tham gla sau vdo cdc sdn (Xem tiep trang 23)<br /> THUONGMfl So 10/2012 I 17<br /> PHAP LUAT - AN NINH THUONG MAI<br /> <br /> thie't ke. Hidn tupng nay da gay phan thdng rtfa cac d'ng thu thoat nudc, de thu nude vao hanh lang thoat nude<br /> cam trong du ludn xa hdi. stia chOa, bd sung cac ranh thoat va phan Idn lupng nUdc tham tai cac<br /> Nudc tham qua khe nhiet ehU nudc trong cac hanh lang de thu het khe nhidt nay da chay vao hanh lang.<br /> khdng phai tham qua cac khe nUt nude ve hd thu theo thid't kd'; hoan - EVN da chi dao Trung tam dieu<br /> cua dap nhu bao chi da dua tin. thidn he thd'ng quan trdc va tidn dp hd thd'ng didn Qud'c gia (Ao), Cty<br /> Nguydn nhan chinh cua hidn tupng hanh do dgc, phdn tich sd lidu va Thuy didn Sdng Tranh huy ddng tdi<br /> nay la do he thd'ng cac d'ng thu danh gia ke't qud mdt each hd<br /> da cdng sudt ciia Nha may de ha<br /> nudc bd tri trong cac hanh lang thu thd'ng; phdi hpp vdi Vidn Vdt ly dja<br /> muc nudc hd tao dieu ki^n thuan Ipi<br /> nudc trong than dap ehua dap Ung cdu tiep tuc nghidn cUu vd didli bien<br /> cho cdng tac xii ly thdm dat hidu qua.<br /> tdt nhiem vu thu nude tham trong ddng dd't va cd danh gia eg the hon<br /> vd anh hudng cua ddng dd't trong Giao cho Ban QLDA thue hidn<br /> than dap, mdt sd d'ng thu nude glQa<br /> khu vUe dd'n cdng trinh; tid'p tyc ngay vide quan trac chu ky I de danh<br /> cac tang hanh lang bj tac, nudc bj U<br /> kidm tra be m$t phia thupng luu ddp gia toan didn ve on dmh cdng trinh.<br /> dong nhieu trong cae hanh lang,<br /> khdng thoat het vd hd thu nude. khi hg thd'p miic nude hd va de ra - Giao Ban QLDA cung cap day<br /> cac gidi phap xd ly thd'm bd sung. du thdng tin cd lidn quan de chinh<br /> Dap thuy didn Sdng Tranh 2<br /> quydn dja phuong tuydn truyen va<br /> chua xuat hidn cae vet niit trong be Tdp doan Didn lue Vidt Nam da<br /> tid'p thu cae y kien eua cac Co quan giai thich cho nhdn dan vung Ian<br /> tdng. Vdi mUc dp tham nhu hidn nay<br /> chUe ndng, cac chuydn gia va da can cdng trinh ydn tam san xud't va<br /> chua anh hudng dd'n an toan dap.<br /> chi dao Ban QLDA, Td'ng thdu va Tu sinh hogt.<br /> Vide xud't hidn ddng dat kich<br /> thich trong thdi gian gan day tai khu van thid't ke thue hien ngay cac vide - EVN se tiep tuc mdi cae chuydn<br /> vuc cdng trinh ed eudng dp thap hon sau day: gia ed kinh nghiem den kiem tra,<br /> cUdng dp tinh toan trong thiet ke, qua TU ngay 21/3 da cho thdng rCIa khao sat, de ra cae giai phap xii ly<br /> kid'm tra cho thd'y khdng anh hudng cac Id"khoan bj tac, due ranh thoat td'ng the va se hoan thanh trudc mua<br /> dd'n chat lupng va an toan cua dap. nude de thu nude ve hd thu trong lu nam 2012. Trdn eO sd kd't qua xd ly<br /> Theo quy ludt tu nhidn, cac du chan than dap dd'n nay da ed hidu qua tham EVN se cd bao cao danh gia<br /> cua ddng dat kich thich ed eudng dp va hien tupng tham ve ha luu dap day du ve an toan dn dmh dap thuy<br /> thap hon nhieu va se giam dan theo da giam ha'n (theo danh gia so bd didn Sdng Tranh 2.<br /> thdi gian. eua A, B tai hidn trudng thi giam Tap doan Didn liie Viet Nam xin<br /> Cae Doan cdng tac da ydu cau khoang 80%). cung cap thdng tin va de nghj cac co<br /> Chu dau tu, Tdng thau va co quan TU 21h ngay 24/3 da dua 02 quan thdng tin dai ehiing dua tin<br /> tu van thue hidn mdt sd giai phap may khoan tay (42mm) vao de khoan khach quan, tranh lam anh hudng<br /> khac phue trudc mat va lau dai tai khe nhidt 18,21,24,28, da khoan den hoat ddng binh thudng eua ngudi<br /> nham dam bao an toan tuyet ddi 02 Id" 76mm tai cac khe 16 va 24 tU dan dang sinh sdng 6 khu viie ha luu<br /> cho cdng trinh nhu: Kha'n truong hanh lang sd 3 xudng hanh lang sd 2 cdng trinh •<br /> <br /> <br /> <br /> cho minh md hinh phii hdp trdn het cdn n h a n thilc difdc vai trd<br /> LO TRINH iNG DUNG.. ed sd cdc phifdng phdp da ndi cua TMDT, sau nila, cdn thtfc<br /> • •<br /> <br /> CTiep theo trang 17) trdn de cd the ilng dung TMDT thi dong bd cdc gidi phdp ilng<br /> mdt cdeh cd hieu qud. dung. Trong qud trinh dd, cd<br /> Tren thtfc te, vide trien khal TMDT Vila cd khd n a n g Id the dtfa vdo chinh minh nd'u<br /> TMDT cho DN rat khd cd the rap mdt ddn bay cho DN phdt trien thd'y du khd ndng, cdn td't hdn<br /> khudn theo cdc md hinh cd s a n n h a n h trong boi cdnh hdi nhdp, cd la trong glal doan ddu n e n sil<br /> ma phu thudc vdo quy md cua nhifng ciing rat cd the trd t h a n h dung dpi ngii cd' v a n chuyen<br /> DN, loai hinh kinh ddanh, trinh mdt bdi Idy tieu ton nhieu thdi nghiep. Tuy nhidn, trong tnfdng<br /> dp dpi ngu, cd sd vat chat, khd gian, cdng silc vd tien bac cua hdp nay can cdn n h a c glUa Idi<br /> ndng tdi chinh. Mdi DN c a n tim DN. De cd the ilng dung TMDT ich se n h a n dtfdc vd chi phi md<br /> hieu, nghien cilu va ttf Itfa chpn mdt each cd hieu qua, DN tnfdc DN phdi bo ra •<br /> THUONG Mfl 8510/2012 1 2 3<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2