intTypePromotion=3

Luận văn:nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
299
lượt xem
114
download

Luận văn:nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N H U D NGHIÊN C U THI T K , CH T O MÔ HÌNH MÁY PHÂN LO I S N PH M THEO CHI U CAO Chuyên ngành : Công ngh ch t o máy Mã s : 60.52.04 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Nguy n Văn Y n Ph n bi n 1: PGS.TS. Ph m Phú Lý Ph n bi n 2: PGS.TS. Tr n Xuân Tuỳ Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 27 tháng 7 năm 2011 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -3- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Đ t nư c ta trong quá trình ñ i m i, h i nh p và m r ng toàn di n, cơ b n ñ n năm 2020 tr thành m t nư c công nghi p. Đi u ñó có th kh ng ñ nh chi n lư c phát tri n toàn di n v khoa h c và công ngh , ñ ng th i t ñó có cái nhìn t ng quan hơn, bao quát hơn, hư ng ñ n s phát tri n toàn di n trong các lĩnh v c nh m theo k p s phát tri n c a các nư c trong khu v c. T ñó áp d ng các bi n pháp công ngh , nh ng thành qu ñã ñ t ñư c ng d ng vào trong phát tri n công nghi p m t cách hi u qu nh t. Hi n nay, v n ñ công ngh quy t ñ nh r t l n ñ n ch t lư ng và giá thành s n ph m, vi c ng d ng t ñ ng hóa trong s n xu t ñã và ñang phát tri n r t m nh. Sau nh ng năm h c t p, nghiên c u t i Đ i h c Đà N ng, tôi ñư c giao ñ tài t t nghi p: “ Nghiên c u thi t k , ch t o mô hình máy phân lo i s n ph m theo chi u cao” nh m ñáp ng nh ng nhu c u th c ti n trong ngành cơ khí nói chung và trong công nghi p hi n nay. 2. M c ñích nghiên c u - Nghiên c u t ñ ng phân lo i s n ph m. 3. Ph m vi nghiên c u Ph m vi ch y u c a ñ tài t p trung gi i quy t các v n ñ sau: - Tính toán và l a ch n các cơ c u. - Thi t k k t c u và xây d ng mô hình. - Xây d ng lưu ñ gi i thu t, thi t k , l p trình và k t n i trên PLC.
 4. -4- - L p ráp mô hình, k t n i và v n hành. 4. Phương pháp nghiên c u Đ tài nghiên c u ñư c th c hi n theo phương pháp lý thuy t k t h p v i th c nghi m. C th như sau: - Nghiên c u các tài li u nh m t ng h p và ch n phương án tính toán, thi t k máy. - Ch t o mô hình, th c hi n các thí nghi m ñ ñi u ch nh b n thi t k máy. 5. Ý nghĩa khoa h c c a ñ tài - Đ tài góp ph n vào nghiên c u, gi i quy t các v n ñ v t ñ ng phân lo i các s n ph m. - T o mô hình m i ñ tham kh o, nghiên c u và ng d ng trong th c t , ñ ng th i làm tài li u h c t p và mô hình gi ng d y cho sinh viên. 6. D ki n k t qu ñ t ñư c và kh năng ng d ng - Thi t k máy phân lo i. - Ch t o mô hình. - Mô hình có th ng d ng trong th c ti n s n xu t. - Mô hình có th k t n i v i máy tính ñ th ng kê và ñi u khi n b ng các giao di n. 7. C u trúc lu n văn Lu n văn bao g m 04 chương: - Chương 1: T ng quan. - Chương 2: Tìm hi u v Hight detection sensors. - Chương 3: L a ch n phương án thi t k .
 5. -5- - Chương 4: Tính toán các cơ c u máy và xây d ng h th ng ñi u khi n. Chương 1 T NG QUAN 1.1. T ng quan v máy phân lo i 1.1.1. Máy phân lo i kích thư c h t ñi u 1.1.2. Máy phân lo i s n ph n theo hình d ng 1.2. T ng quan v các phương pháp xác ñ nh chi u cao 1.2.1. Xác ñ nh chi u cao b ng các d ng c ñi n hình 1.2.2. Xác ñ nh chi u cao b ng thư c quang 1.2.3. Xác ñ nh chi u cao b ng các lo i c m bi n 1.2.3.1. Xác ñ nh chi u cao b ng c m bi n quang 1.2.3.2. Xác ñ nh chi u cao b ng c m bi n laser 1.2.4. Các lo i c m bi n * Nh n xét: Chương 1 ñã tóm t t lý thuy t v t ng quan các máy phân lo i, ñ ng th i cũng ñã gi i thi u ñư c m t s máy phân lo i ñ t ñó có cơ s xây d ng k t c u c a mô hình máy t i ưu nh t ng d ng cho vi c nghiên c u c a ñ tài. CHƯƠNG 2 TÌM HI U V HIGHT DETECTIONS SENSORS 2.1. L ch s v sensors “C m bi n” ti ng Anh g i là sensor xu t phát t hai ch “sense” theo nghĩa la tinh là c m nh n. T ngàn xưa ngư i ti n s ñã nh vào các giác quan xúc giác ñ c m nh n, tìm hi u ñ c ñi m c a th gi i t nhiên và h c cách s d ng nh ng hi u bi t ñó nh m m c ñích khai thác th gi i xung quanh ph c v cu c s ng c a h . Trong
 6. -6- th i ñ i phát tri n c a khoa h c k thu t, ngày nay con ngư i không ch d a vào cơ quan xúc giác c a cơ th ñ khám phá th gi i. Các ch c năng xúc giác ñ nh n bi t v t th , hi n tư ng x y ra trong thiên nhiên ñư c tăng cư ng nh phát tri n các d ng c dùng ñ ño lư ng và phân tích mà ta g i là c m bi n. C m bi n ñư c ñ nh nghĩa như nh ng thi t b dùng ñ bi n ñ i các ñ i lư ng v t lý và nh ng ñ i lư ng không ñi n c n ño thành nh ng ñ i lư ng ñi n có th ño ñư c (như dòng ñi n, ñi n th , ñi n dung, tr kháng…). Nó là thành ph n quan tr ng nh t trong các thi t b ño hay thi t b ñi u khi n t ñ ng. Có th nói r ng, nguyên lý ho t ñ ng c a m t c m bi n, trong nhi u trư ng h p th c t , cũng chính là nguyên lý c a phép ño hay ñi u khi n t ñ ng. Đã t lâu c m bi n ñư c s d ng như nh ng b ph n ñ c m nh n và phát hi n, nhưng ch vài ch c năm tr l i ñây chúng m i phát hi n r vai trò quan tr ng trong các ho t ñ ng c a con ngư i. Nh nh ng thành t u m i v khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c v t li u, thi t b ñi n t và tin h c, các c m bi n ñã ñư c gi m thi u kích thư c, c i thi n tính năng và ngày càng m r ng ph m vi ng d ng. Gi ñây không m t lĩnh v c nào mà không s d ng c m bi n. Chúng có m t trong các h th ng t ñ ng ph c t p, ngư i máy, ki m tra ch t lư ng s n ph m, ti t ki m năng lư ng, ch ng ô nhi m môi trư ng. C m bi n cũng ñư c ng d ng r ng rãi trong lĩnh v c giao thông v n t i, hàng tiêu dùng, b o qu n th c ph m, ô tô, trò chơi ñi n t … 2.2. Các lo i sensors 2.2.1. C m bi n quang
 7. -7- C m bi n quang là lo i c m bi n ño v trí và d ch chuy n theo phương pháp quang hình h c. 2.2.2. Các lo i c m bi n quang Tìm hi u v nguyên lý, ng d ng, ưu như c ñi m các lo i c m bi n thư ng dùng trong công nghi p. 2.2.3. C m bi n laser Nguyên lý s d ng tia laser là s d ng ngu n sáng laser ñ xác ñ nh hình h c c a v t th . Tia laser thư ng ñư c s d ng chung v i các thi t b v hình nh như màn hình camera CCD hay CMOS. 2.2.4. C m bi n hình nh Thi t b thu nh n hình nh còn g i là b c m bi n hình nh, máy nh s dùng 1 thi t b bán d n g i là Image sensor. 2.2.5. C m bi n ti m c n C m bi n ti m c n là m t k thu t ñ nh n bi t s có m t hay không có m t c a m t v t th . 2.3. Cơ s tính toán và l a ch n sensors 2.3.1. Cơ s lý thuy t Xu t phát t yêu c u phân lo i trong gia công. 2.3.2. Bài toán So sánh v nguyên lý, ưu như c, giá thành và ph i phù h p v i yêu c u phân lo i *Nh n xét: Chương 2 ñã tóm t c n i dung v c u t o, nguyên lý ho t ñ ng và ng d ng các lo i c m bi n. Tr ng tâm là nghiên c u v kh năng ng d ng c a c m bi n quang, ñ t ño làm cơ s l a ch n cho vi c xây d ng mô hình sau này.
 8. -8- Chương 3 L A CH N PHƯƠNG ÁN THI T K 3.1. S n ph m phân lo i 3.1.1. Qui trình phân lo i s n ph m 3.1.2. Gi i thi u s n ph m - Ph m vi c a ñ tài là phân lo i s n ph m thô. S n ph m có các thông s sau: + S n ph m. Hình 3.2a: Hình 3.2b: Hình 3.2c: S n ph m th p S n ph m TB S n ph m cao - Kích thư c: theo chi u cao hi u ch nh trư c, d ñ nh c a s n ph m phân lo i trong kho ng sai s ñã hi u ch nh trư c, g m nh ng thông s sau: - Chi u r ng: 40mm. - Chi u cao: 40; 45; 50mm. - Chi u dài: 70mm. V y kích thư c c n ñư c ki m tra các kích thư c có chi u cao như sau: - S n ph m th p: < 40mm. - S n ph m trung bình: 40 ÷ < 45mm. - S n ph m cao: 45 ÷ < 50mm.
 9. -9- Theo yêu c u v ñ kích thư c khi phân lo i. Chi ti t khi phân lo i s n m trong ba trư ng h p sau: - Kích thư c cóchi u cao: h < 40mm ñư c phân thành 1 lo i. - Kích thư c có chi u cao: h t 40 ÷ < 45mm ñư c phân thành 1 lo i. - Kích thư c có chi u cao: h t 45 ÷ < 50mm ñư c phân thành 1 lo i. Thi t b phân lo i t ñ ng có nhi m v ki m tra và phân lo i trong 03 trư ng h p trên. 3.2. L a ch n phương án thi t k 3.2.1. L a ch n cơ c u v n chuy n 3.2.2. L a ch n cơ c u c p phôi 3.3. L a ch n c m bi n xác ñ nh chi u cao 3.3.1. Gi i thi u các lo i c m bi n quang và thông s k thu t 3.3.2. K t lu n l a ch n c m bi n Ph thu c vào ph m vi nghiên c u và kh năng công ngh . 3. 4. L a ch n cơ c u khác 3.4.1. L a ch n ñ ng cơ bư c 3.4.2. Thi t k c n g t D a trên phương án thi t k , d m b o nh ng thông s và phù h p v i kh năng công ngh c n thi t. * Nh n xét: Chương 3 ñã tóm t c n i dung c a vi c l a ch n phương án thi t k trên cơ s xây d ng qui trình phân lo i, t ñó xây d ng sơ ñ kh i và l a ch n phương án thi t k , l a ch n các cơ c u khác ñ phân lo i s n ph m theo yêu c u c a thi t k .
 10. -10- Chương 4 TÍNH TOÁN CÁC CƠ C U MÁY VÀ THI T K H TH NG ĐI U KHI N 4.1. Tính toán các băng t i 4.1.1. L a ch n và tính toán các thông s cơ b n c a máy 4.1.2. Xác ñ nh các kích thư c c a băng t i 4.1.2.1. Xác ñ nh t i tr ng trên 1 mét ñai. 4.1.2.2. Xác ñ nh l c c n chuy n ñ ng và kéo căng băng. 4.1.3. Tính toán các con lăn 4.1.4. Tính toán các b ph n khác 4.1.4.1. Tính then 4.1.4.2. L a ch n công su t motor 4.2. Tính toán b ph n c p s n ph m 4.2.1. Tính toán cơ c u ñĩa xoay 4.2.2. Tính toán cơ c u ph u rung 4.3. L a ch n sensors và các b ph n liên quan 4.3.1. L a ch n Sensors Hình 4.11: C m bi n quang E3XR-CE4. 4.3.2. L a ch n PLC ñi u khi n - C u t o và ch c năng các b ph n bên ngoài PLC.
 11. -11- Hình 4.12: C u t o và ch c năng các b ph n bên ngoài c a PLC S7-200 - Sơ ñ k t n i b ñi u khi n. Hình 4.13: Sơ ñ k t n i b ñi u khi n
 12. -12- 4.4. Thi t k m ch và ch n b ph n phân nhóm 4.4.1. Thi t k m ch ñ ng l c ñi u khi n 4.4.2. Lưu ñ gi i thu t
 13. -13-
 14. -14-
 15. -15- 4.4.3. Thi t k k t n i và vi t chương trình PLC ñi u khi n - Chương trình l p trình theo ngôn ng hình thang c a PLC S7 - 200:
 16. -16-
 17. -17-
 18. -18-
 19. -19- - Sơ ñ k t n i m ch PLC ñi u khi n:
 20. -20- Quá trình phân lo i s n ph m ñu c th c hi n theo nguyên lý sau: - Các chi u cao c a chi ti t l n, v a ho c nh khi di chy n trên băng t i ñư c các sensors nh n tín hi u ñi u khi n tương ng v i I1.0 th p, I1.1 gi a và I1.2 cao. Lúc ñó các ñèn trên PLC sáng tương ng v i các ñi m ñã l p trình. - Đèn sáng trư c khi sensors phát hi n v t th tương ng v i các chi u cao ñã m c ñ nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản