intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
36
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở thực trạng và phân tích, đánh giá công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở, luận văn đưa ra những những khó khăn – tồn tại, những vấn đề vướng mắc nhất trong các giai đoạn của công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và phát sinh chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------LÊ QUÝ DŨNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY<br /> DỰNG TÒA NHÀ TỔ HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ NHÀ Ở<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> …......................................<br /> (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> PGS.TS NGUYỄN MINH DUỆ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2012<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU............................................................<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỞ ĐẦU...............................................................................................................<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN........<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> 7<br /> <br /> KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ, DỰ ÁN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY<br /> DỰNG<br /> <br /> 1.1.1 Đầu tư.........................................................................................................<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.2 Dự án...........................................................................................................<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.3 Dự án đầu tư................................................................................................<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án.............................................................................<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.2 Các yêu cầu của dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng..........................<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.3 Bản chất của quản lý dự án trong xây dựng..........................................<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.4 Các đối tượng trong quản lý dự án xây dựng cơ bản..................................<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.5 Nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng....................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án...................................<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.7 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án.............................................<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN...........<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.1 Những đặc điểm chung của dự án công trình xây dựng ............................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.2 Đặc điểm công tác quản lý dự án của ngành xây dựng.............................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng của công ty CP Tu tạo và phát<br /> triển nhà<br /> <br /> 23<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ<br /> <br /> 37<br /> <br /> ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ TỔ HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ NHÀ<br /> Ở<br /> 2.1<br /> <br /> Giới thiệu về công ty................................................................................... 37<br /> <br /> 2.1.1 Tên, trụ sở làm việc của Công ty................................................................<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2 Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty<br /> <br /> 38<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lê Quý Dũng<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Sơ đồ tổ chức của Công ty ........................................................................<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.1.4 Trách nhiệm quyền hạn của Lãnh đạo và các phòng Ban chức năng.........<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA<br /> <br /> 51<br /> <br /> CÔNG TY<br /> 2.2.1 Kế hoạch đầu tư xây dựng dự án từ năm 2008 – 2012..............................<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.2.2 Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng .........................................................<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC<br /> <br /> 52<br /> <br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN<br /> 2008-2012 CỦA CÔNG TY<br /> 2.3.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng........................................................<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2.3.2 Công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán.............................<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.3.3 Công tác thẩm định thiết kế, dự toán..........................................................<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3.4 Phân tích tình hình quản lý dự án đầu tư trong công tác lựa chọn nhà<br /> <br /> 62<br /> <br /> thầu và thi công xây dựng<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ TỔ HỢP VĂN PHÒNG<br /> CHO THUÊ VÀ NHÀ Ở<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP.............................................................<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.1.1 Đặc điểm tình hình.....................................................................................<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Phương hướng, nhiệm vụ của công ty trong công tác đầu tư xây dựng<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC<br /> <br /> 73<br /> <br /> HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ TỔ HỢP VĂN PHÒNG<br /> CHO THUÊ VÀ NHÀ Ở.<br /> 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch...............................................................<br /> <br /> 73<br /> <br /> 3.2.2 Hoàn thiện công tác chuẩn bị mặt bằng......................................................<br /> <br /> 75<br /> <br /> 3.2.3 Hoàn thiện công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định......................................<br /> <br /> 79<br /> <br /> 3.2.4 Hoàn thiện công tác đấu thầu và thi công xây dựng……………………...<br /> <br /> 82<br /> <br /> KẾT LUẬN................................................................................................... 88<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO,TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> 2<br /> <br /> 90<br /> <br /> Lê Quý Dũng<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> BẢNG DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> TT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Nghĩa của cụm từ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> DAĐT, QLDA<br /> <br /> Dự án đầu tư, quản lý dự án<br /> <br /> 2<br /> <br /> GPMB, BTGPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng, bồi thường giải phóng mặt<br /> bằng<br /> <br /> 3<br /> <br /> QLKDXL<br /> <br /> Quản lý kinh doanh xây lắp<br /> <br /> 4<br /> <br /> KHĐT, TCHC,<br /> TCKT<br /> <br /> Kế hoạch đầu tư, Tổ chức hành chính, tài chính kế<br /> toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> CTP.CP<br /> <br /> Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà<br /> <br /> 6<br /> <br /> HSMT<br /> <br /> Hồ sơ mời thầu<br /> <br /> 7<br /> <br /> BXD, QLCL<br /> <br /> Bộ xây dựng, quản lý chất lượng<br /> <br /> 8<br /> <br /> QLCLCTXD<br /> <br /> Quản lý chất lượng công trình xây dựng<br /> <br /> 9<br /> <br /> TVTK, KSĐC<br /> <br /> Tư vấn thiết kế, khảo sát địa chất<br /> <br /> 10<br /> <br /> HTQLCLCTXD<br /> <br /> Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng<br /> <br /> 11<br /> <br /> ATLĐ<br /> <br /> An toàn lao động<br /> <br /> 12<br /> <br /> VSMT<br /> <br /> Vệ sinh môi trường<br /> <br /> 13<br /> <br /> HTKT<br /> <br /> Hệ thống kỹ thuật<br /> <br /> 14<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> 15<br /> <br /> KQĐT<br /> <br /> Kết quả đấu thầu<br /> <br /> 16<br /> <br /> TVGS<br /> <br /> Tư vấn giám sát<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lê Quý Dũng<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU<br /> <br /> STT<br /> <br /> TÊN HÌNH ẢNH<br /> <br /> Trang<br /> 15<br /> <br /> Hình 1.1<br /> <br /> Các yếu tố quản lý dự án xây dựng<br /> <br /> Hình 1.2<br /> <br /> Các bước thực hiện dự án xây dựng<br /> <br /> Hình 1.3<br /> <br /> Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án<br /> <br /> Hình 1.4<br /> <br /> Các giai đoạn của một dự án xây dựng cơ bản<br /> <br /> 24<br /> <br /> Hình 1.5<br /> <br /> Các bước thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu<br /> <br /> 33<br /> <br /> Hình 2.1<br /> <br /> Sơ đồ tổ chức của Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà<br /> <br /> 40<br /> <br /> Hình 2.2<br /> <br /> Sơ đồ bộ máy hệ thống quản lý chất lượng công trình xây<br /> dựng<br /> <br /> 49<br /> <br /> Hình 2.3<br /> <br /> Sơ đồ bộ máy hệ thống quản lý chất lượng công trình xây<br /> dựng của công ty chi nhánh<br /> <br /> 50<br /> <br /> 16<br /> 21<br /> <br /> TÊN BẢNG BIỂU<br /> Kế hoạch đầu tư xây dựng dự án từ năm 2008 - 2012 của<br /> Bảng 2.1<br /> <br /> 51<br /> <br /> Công ty<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> Các vướng mắc và nguyên nhân trong công tác đền bù giải phóng<br /> mặt bằng<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Các vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thiết kế và<br /> dự toán<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Các vướng mắc và nguyên nhân trong công tác đấu thầu<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD<br /> <br /> 4<br /> <br /> 57<br /> <br /> 60<br /> 65<br /> <br /> Lê Quý Dũng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản