intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
90
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết chung về Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118. một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118

NGUYỄN HOÀNG HẢI<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Nguyễn Hoàng Hải<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ<br /> CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ 118<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> KHOÁ 2010B<br /> Hà Nội – 2013<br /> <br />  <br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ---------------------------Nguyễn Hoàng Hải<br /> <br /> HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ<br /> CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ 118<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGÔ VĂN VƯỢNG<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br />  <br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp <br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy<br /> quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118” là công trình nghiên cứu thực sự<br /> của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát<br /> tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ: NGÔ VĂN<br /> VƯỢNG.<br /> Các số liệu, tài liệu tham khảo và những kết quả trong luận văn là trung thực,<br /> xuất phát từ thực tiễn Công ty, chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào<br /> trước khi trình, bảo vệ và công nhận bởi “Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp<br /> Thạc sỹ kinh tế”.<br /> Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan trên.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô Viện Kinh tế & Quản lý đã truyền đạt<br /> cho tôi kiến thức trong suốt hai năm học Thạc sỹ tại trường. Đặc biệt, tôi xin chân<br /> thành cám ơn TS. Ngô Văn Vượng đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận<br /> văn này.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Hoàng Hải<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Văn Vượng<br />  <br />  <br /> <br /> 1<br /> <br /> HV: Nguyễn Hoàng Hải<br /> Lớp QTKD2 – Khóa 2010B<br /> <br />  <br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................8<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ........................................................9<br /> DANH MỤC CHỨ VIẾT TẮT.................................................................................10<br /> LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................11<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY<br /> QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.................................................................................14<br /> 1.1<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản về Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp...<br /> .....................................................................................................................14<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm Quản trị ...............................................................................14<br /> <br /> 1.1.1.1<br /> <br /> Khái niệm.......................................................................................14<br /> <br /> 1.1.1.2<br /> <br /> Chức năng của quản trị ..................................................................15<br /> <br /> 1.1.1.3<br /> <br /> Ý nghĩa của hoạt động quản trị hiệu quả .......................................16<br /> <br /> 1.1.1.4<br /> <br /> Phân biệt quản trị và quản lý .........................................................17<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Khái niệm Tổ chức ...............................................................................18<br /> <br /> 1.1.2.1<br /> <br /> Khái niệm.......................................................................................18<br /> <br /> 1.1.2.2<br /> <br /> Phân loại tổ chức............................................................................20<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Khái niệm cơ cấu tổ chức .....................................................................21<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Khái niệm về bộ máy quản trị...............................................................21<br /> <br /> 1.1.4.1<br /> <br /> Khái niệm.......................................................................................21<br /> <br /> 1.1.4.2<br /> <br /> Tính chất của bộ máy quản trị doanh nghiệp.................................22<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Khái niệm lao động quản trị .................................................................22<br /> <br /> 1.1.5.1<br /> <br /> Khái niệm.......................................................................................22<br /> <br /> 1.1.5.2<br /> <br /> Phân loại lao đông quản trị ............................................................23<br /> <br /> 1.1.6<br /> 1.2<br /> <br /> Khái niệm về cơ cấu tổ chức bố máy quản trị doanh nghiệp ...............23<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ............................................24<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị ..................24<br /> <br /> 1.2.1.1<br /> <br /> Chuyên môn hóa công việc............................................................24<br /> <br /> 1.2.1.2<br /> <br /> Phân chia tổ chức thành các bộ phận.............................................25<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Văn Vượng<br />  <br />  <br /> <br /> 2<br /> <br /> HV: Nguyễn Hoàng Hải<br /> Lớp QTKD2 – Khóa 2010B<br /> <br />  <br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp <br /> <br /> 1.2.1.3<br /> <br /> Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức ...........................................25<br /> <br /> 1.2.1.4<br /> <br /> Tầm quản trị và phân cấp quản trị .................................................28<br /> <br /> 1.2.1.5<br /> <br /> Tập trung hay phân quyền trong tổ chức .......................................29<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Các mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp.................30<br /> <br /> 1.2.2.1<br /> <br /> Mô hình cơ cấu tổ chức theo trực tuyến ........................................30<br /> <br /> 1.2.2.2<br /> <br /> Mô hình cơ câu tổ chức theo kiểu chức năng ................................31<br /> <br /> 1.2.2.3<br /> <br /> Mô hình cơ cấu tổ chức theo trực tuyến - chức năng ....................32<br /> <br /> 1.2.2.4<br /> <br /> Mô hình cơ cấu tổ chức theo trực tuyến – tham mưu ....................33<br /> <br /> 1.2.2.5<br /> <br /> Mô hình cơ cấu ma trận .................................................................34<br /> <br /> 1.2.2.6<br /> <br /> Mô hình cơ cấu theo chương trình – mục tiêu...............................36<br /> <br /> 1.2.2.7<br /> <br /> Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp ...................................................36<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị............................37<br /> <br /> 1.2.3.1<br /> <br /> Phải bảo đảm tính tối ưu ................................................................37<br /> <br /> 1.2.3.2<br /> <br /> Đảm bảo linh hoạt..........................................................................37<br /> <br /> 1.2.3.3<br /> <br /> Đảm bảo tính tin cậy lớn................................................................37<br /> <br /> 1.2.3.4<br /> <br /> Đảm bảo tính kinh tế......................................................................37<br /> <br /> 1.2.3.5<br /> <br /> Thiết kế Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị phải bảo đảm nguyên tắc<br /> <br /> chế độ một thủ trưởng ...................................................................................37<br /> 1.2.4<br /> <br /> Cấu trúc của cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trị doanh nghiệp ............38<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp39<br /> <br /> 1.2.5.1<br /> 1.2.5.2<br /> <br /> Mục đích, chức năng hoạt động của doanh nghiệp .......................39<br /> <br /> 1.2.5.3<br /> <br /> Quy môcủadoanhnghiệp ................................................................40<br /> <br /> 1.2.5.4<br /> <br /> yếutốkỹ thuậtsảnxuất, đặc điểm công nghệ, loại hình sản xuất.....40<br /> <br /> 1.2.5.5<br /> <br /> Trình độ lao động quản trị và trang thiết bị quản trị......................41<br /> <br /> 1.2.5.6<br /> <br /> Hình thức pháp lý của doanh nghiệp .............................................41<br /> <br /> 1.2.5.7<br /> 1.3<br /> <br /> Môi trường kinh doanh ..................................................................39<br /> <br /> Cơ chế quản lý vĩ mô chính sách của nhà nước ............................42<br /> <br /> Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị của doanh nghiệp.................................42<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp..........42<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Văn Vượng<br />  <br />  <br /> <br /> 3<br /> <br /> HV: Nguyễn Hoàng Hải<br /> Lớp QTKD2 – Khóa 2010B<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2