intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại tổng hợp Phú Thọ

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
100
lượt xem
38
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại tổng hợp Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh thương mại; phân tích thực trạng hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thương mại tổng hợp Phú Thọ; một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thƣơng mại tổng hợp Phú Thọ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại tổng hợp Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------<br /> <br /> TRẦN ANH TUẤN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH<br /> DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------<br /> <br /> TRẦN ANH TUẤN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH<br /> DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Trong quá trình làm luận văn em đã thực sự dành nhiều thời gian cho việc<br /> tìm kiếm cơ sở lý luận, thu thập dữ liệu; vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá<br /> thực trạng công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thƣơng mại tổng<br /> hợp Phú Thọ trong giai đoạn 2011 - 2013 và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện<br /> hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thƣơng mại tổng hợp Phú<br /> Thọ giai đoạn 2014-2018.<br /> Em xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng<br /> em, đƣợc thu thập từ nhiều tài liệu và liên hệ với số liệu thực tế để viết ra. Không<br /> sao chép bất kỳ một công trình hay một luận án của bất cứ tác giả nào khác. Các số<br /> liệu, kết quả trong luận văn là trung thực. Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> Phú Thọ, ngày<br /> <br /> tháng 03 năm 2014<br /> <br /> Trần Anh Tuấn<br /> <br /> Học viên: Trần Anh Tuấn<br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Khóa: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH THƢƠNG MẠI ..............................................................................4<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING VÀ ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG CỦA<br /> CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .........................................4<br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................................4<br /> 1.1.2. Định hƣớng thị trƣờng doanh nghiệp ................................................................7<br /> 1.2. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT - KINH DOANH .............................................................................................9<br /> 1.3. CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX .................................................................11<br /> 1.3.1. Chiến lƣợc sản phẩm .......................................................................................11<br /> 1.3.2. Chiến lƣợc giá .................................................................................................13<br /> 1.3.3. Chiến lƣợc phân phối ......................................................................................16<br /> 1.3.4. Chiến lƣợc xúc tiến hỗn hợp (chiêu thị) .........................................................16<br /> 1.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MARKETING ..............................21<br /> 1.4.1. Kiểm tra kế hoạch năm (doanh số) .................................................................21<br /> 1.4.2. Kiểm tra khả năng sinh lời ..............................................................................24<br /> 1.4.3. Kiểm tra hiệu suất của hoạt động marketing...................................................25<br /> 1.4.4. Kiểm tra chiến lƣợc .........................................................................................27<br /> 1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG KINH DOANH ĐẾN<br /> HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP .........................................28<br /> 1.5.1. Yếu tố ảnh hƣởng Vĩ Môi ...............................................................................28<br /> 1.5.2. Yếu tố ảnh hƣởng Vi mô: ................................................................................31<br /> 1.5.3 .Yếu tố ảnh hƣởng nội ngành. ..........................................................................33<br /> 1.6. CÁC PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG<br /> THỜI GIAN TỚI. ......................................................................................................35<br /> Học viên: Trần Anh Tuấn<br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Khóa: 2011 - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.7. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 VÀ NHIỆM VỤ CHƢƠNG 2 ................................37<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ<br /> THỌ ..........................................................................................................................39<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP KINH DOANH THƢƠNG MẠI TỔNG<br /> HỢP PHÚ THỌ. ........................................................................................................39<br /> 2.1.1. Lịch sử phát triển : ..........................................................................................39<br /> 2.1.2. Mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh ........................................................................40<br /> 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban ...............................................................40<br /> 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TM TH PHÚ THỌ 2011-2013 ......................................................................47<br /> 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG<br /> MARKETING TẠI CÔNG TY CP KD TM TH PHÚ THỌ ....................................49<br /> 2.3.1 Môi trƣờng vĩ mô .............................................................................................49<br /> 2.3.2. Các yếu tố vi mô .............................................................................................52<br /> 2.3.3 Nhận xét ..........................................................................................................55<br /> 2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> KINH DOANH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP THỌ ................................................57<br /> 2.4.1. Thị trƣờng........................................................................................................57<br /> 2.4.2 Khách hàng .......................................................................................................58<br /> 2.4.3 Phân tích sản phẩm...........................................................................................60<br /> 2.4.4. Phân tích giá ....................................................................................................65<br /> 2.4.5. Hệ thống phân phối .........................................................................................67<br /> 2.4.6. Chiêu thị ..........................................................................................................68<br /> 2.4.7 Nhận xét ..........................................................................................................69<br /> 2.5. NGHIÊN CỨU VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG CAMERA QUAN SÁT TẠI THỊ<br /> TRƢỜNG PHÚ THỌ VÀ MỘT SỐ ĐỊA BÀN LÂN CẬN ....................................70<br /> 2.5.1 Sơ lƣợc về bảng nghiên cứu .............................................................................70<br /> 2.5.2 Kết quả nghiên cứu ..........................................................................................71<br /> 2.6. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ......................................................................79<br /> Học viên: Trần Anh Tuấn<br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Khóa: 2011 - 2013<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2