intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
49
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận tạo động lực cho người lao động, tác giả nghiên cứu thực trạng tạo động lực cho người lao động tại BHXH tỉnh Thanh Hóa và đưa ra quan điểm của cá nhân về giải pháp tạo động lực lao động tại BHXH tỉnh Thanh Hóa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> ĐOÀN THỊ THU THỦY<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> ĐOÀN THỊ THU THỦY<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số: 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VIỆT HÙNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các<br /> số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và<br /> đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đoàn Thị Thu Thủy<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………...... . IV<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ......................................................................... V<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼERROR!<br /> DEFINED.<br /> <br /> BOOKMARK<br /> <br /> NOT<br /> <br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.............................................. 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................... 4<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 4<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn .......................................................... 5<br /> 7. Kết cấu của luận văn ................................................................................ 5<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TRONG TỔ CHỨC ..................................................................................... 6<br /> 1.1. Một số khái niệm có liên quan ............................................................. 6<br /> 1.1.1. Nhu cầu và động cơ .............................................................................. 6<br /> 1.1.2. Động lực lao động ................................................................................ 6<br /> 1.1.3. Tạo động lực lao động .......................................................................... 8<br /> 1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động ........................................ 9<br /> 1.2.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow ...................................................... 9<br /> 1.2.2. Học thuyết về sự công bằng của J. Stacy Adams ................................ 10<br /> 1.2.3. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner ................................ 10<br /> 1.2.4. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom ...................................... 11<br /> 1.3. Nội dung tạo động lực lao động .......................................................... 11<br /> 1.3.1. Xác định mục tiêu tạo động lực lao động ............................................ 11<br /> 1.3.2. Xác định nhu cầu của người lao động trong tổ chức ........................... 12<br /> 1.3.3. Tạo động lực thông qua việc thỏa mãn các nhu cầu về vật chất .......... 12<br /> 1.3.4. Tạo động lực thông qua việc thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần ......... 15<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động ............................. 20<br /> 1.4.1. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động.................................... 21<br /> 1.4.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức .............................................................. 21<br /> 1.4.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ............................................ 24<br /> <br /> II<br /> <br /> 1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động ....................... 24<br /> 1.5.1. Năng suất lao động ............................................................................. 25<br /> 1.5.2. Kỷ luật lao động ................................................................................. 25<br /> 1.5.3. Tỷ lệ người lao động thôi việc ............................................................ 26<br /> 1.5.4. Mức độ hài lòng của người lao động với công việc ............................ 27<br /> 1.6. Kinh nghiệm tạo động lực của một số tổ chức và bài học rút ra....... 27<br /> 1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực của một số tổ chức .................................... 27<br /> 1.6.2. Bài học rút ra cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ........................... 29<br /> Tiểu kết Chương 1 ...................................................................................... 30<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI BẢO<br /> HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ....................................................... 31<br /> 2.1. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ................................ 31<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 31<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức............................ 32<br /> 2.1.3. Một số kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ......... 35<br /> 2.1.4. Một số đặc điểm về lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa .... 37<br /> 2.2. Thực trạng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh<br /> Hóa .......................................................................................................... 37<br /> 2.2.1. Xác định mục tiêu tạo động lực lao động ............................................ 37<br /> 2.2.2. Xác định nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan ..... 38<br /> 2.2.3. Tạo động lực thông qua việc kích thích các nhu cầu về vật chất ......... 39<br /> 2.2.4. Tạo động lực thông qua việc kích thích các nhu cầu tinh thần ............ 52<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động ............................. 63<br /> 2.3.1. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động.................................... 63<br /> 2.3.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức .............................................................. 66<br /> 2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ............................................ 70<br /> 2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh<br /> Thanh Hóa .................................................................................................. 71<br /> 2.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................ 71<br /> 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ..................................................................... 73<br /> Tiểu kết chương 2 ....................................................................................... 77<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI BẢO<br /> HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ....................................................... 78<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản