intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp "Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến măng thực phẩm"

Chia sẻ: Nguyen The Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

434
lượt xem
144
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thị trường thế giới (Bắc Mỹ, Châu Âu, các nước ở Châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...) rất ưa chuộng 2 sản phẩm nông sản qua chế biến là nhân hạt điều và măng tre đã qua chế biến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến măng thực phẩm"

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Báo cáo đánh giá tác động môi trường-nhà máy chế biến măng thực phẩm
 2. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM MÔÛ ÑAÀU 1. Xuaát xöù döï aùn a. Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa döï aùn ñaàu tö Töø nhöõng naêm cuoái theá kyû 20 vaø ñaàu theá kyû 21, thò tröôøng theá giôùi (Baéc Myõ, Chaâu Aâu, caùc nöôùc ôû Chaâu Aù nhö: Trung Quoác, Nhaät Baûn, Ñaøi Loan, Haøn Quoác…) raát öa chuoäng 2 saûn phaåm noâng saûn qua cheá bieán laø nhaân haït ñieàu vaø maêng tre ñaõ qua cheá bieán. - Veà nhaân haït ñieàu: Ñeán nay saûn löôïng haït ñieàu treân theá giôùi ñaõ giaûm suùt, nhieàu nôi ôû Ñoâng Phi laø nôi saûn xuaát haït ñieàu thoâ lôùn chieám ñeán 60% thò phaàn theá giôùi, nay giaûm suùt chæ coøn 15% so vôùi saûn löôïng haït ñieàu thoâ trong thaäp neân 70. Maëc daàu caùc nöôùc Nam Myõ taêng dieâïn tích leân 400 ha, Aán Ñoä taêng 500 ha ñöa saûn löôïng haït ñieàu thoâ öôùc ñaït 300 ngaøn ñeán 400 ngaøn taán vaø cho löôïng nhaân haït ñieàu khoaûng 75 ngaøn ñeán 100 ngaøn taán. Tuy nhieân thò tröôøng caùc nöôùc tieâu thuï raát lôùn neân thò tröôøng khoâng ñuû khaû naêng cung caáp. Coù theå noùi haït ñieàu laø loaïi noâng saûn cheá bieán luoân luoân ñöôïc öa chuoäng vaø tieâu thuï raát deã daøng. Nhöng saûn löôïng haït ñieàu thoâ laø loaïi noâng saûn luoân luoân khoâng oån ñònh vaø coù chieàu höôùng giaûm suùt, ngay ôû thaäp nieân 80 caây ñieàu ñöôïc toân vinh nhöng sau moät thôøi gian ngaén thì coù chieàu höôùng chöõng laïi vaø giaûm xuùt. - Veà maêng thöïc phaåm: trong nhöõng naêm gaàn ñaây, treân thò tröôøng theá giôùi raát öa chuoäng saûn phaåm cheá bieán töø maêng tre, maêng truùc döôùi daïng ñoùng hoäp, ñoùng tuùi. Trung Quoác, Ñaøi Loan laø nhöõng nöôùc troàng raát nhieàu tre ñeå laáy maêng thöïc phaåm, laø maët haøng ñaëc saûn khan hieám cung khoâng ñuû caàu. Nhu caàu söû duïng treân thò tröôøng theá giôùi haøng naêm taêng töø 18% ñeán 20% so vôùi naêm tröôùc. Ôû thò tröôøng trong nöôùc, maëc daàu chaát löôïng maêng töï nhieân khoâng saùnh baèng maêng tre baùt Ñoä vaø truùc Taïp Giao; phaàn lôùn tieâu thuï maêng döôùi daïng sô cheá qua boùc voû, saáy khoâ hoaëc tieâu thuï maêng töôi chöa qua sô cheá. Nhöng nhìn chung, caùc loaïi saûn phaåm naøy raát khan hieám vaø giaù raát cao, ñaëc bieät laø maêng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng xeáp vaøo loaïi rau saïch thì nhu caàu laïi taêng cao, nhaát laø ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Ñaø Naüng… Nhieàu taøi lieäu chính thöùc cuûa cô quan chuyeân traùch Boä noâng nghieäp vaø töø caùc trung taâm cheá bieán vaø xuaát khaåu rau quaû cho thaáy hieän nay ôû Trung Quoác coù loaïi tre Baùt Ñoä cho saûn phaåm maêng coù chaát löôïng cao vaø tieâu thuï raát toát. Ñaëc bieät gioáng naøy coøn cho naêng suaát cao, tre Baùt Ñoä töø naêm thöù 3 trôû ñi, moãi heùc ta, haøng naêm coù theå thu hoaïch töø 90 taán ñeán 135 taán maêng töôi. Ôû Trung Quoác, tre Baùt Ñoä ñöôïc troàng treân dieän tích lôùn (coù vuøng hôn 15 ngaøn ha) ôû caùc tænh Quaûng Taây, Vaân Nam, Töù Xuyeân. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 3. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Nhìn töø maët kinh teá coù theå cho thaáy: neáu laáy naêng suaát bình quaân 60 taán/ha baèng 50% naêng xuaát bình quaân cuûa Trung Quoác vaø thöïc teá ñaõ ñaït ñöôïc ôû moät soá khu vöïc mieàn Nam vaø mieàn Baéc nöôùc ta vaø baùn vôùi giaù 2000 ñ/kg (baèng giaù rau muoáng) thì coù theå thaáy ñöôïc hieäu quaû ñaàu tö troàng tre Baùt Ñoä ñeå laáy maêng hieäu quaû gaáp 9 laàn hieäu quaû troàng ñieàu, trong luùc ñaàu ra hai saûn phaåm ñeàu ôû möùc nhö nhau, xeùt veà tieâu thuï trong nöôùc thì saûn phaåm maêng coù nhu caàu tieâu thuï lôùn hôn nhu caàu tieâu thuï nhaân haït ñieàu. Söï caàn thieát phaûi chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh: Coâng ty Ñöôøng Bình Döông ñaõ ñöôïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân cho pheùp chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh ñeå naâng cao hieäu quaû kinh teá. Boái caûnh ñoù ñaët ra cho Coâng ty Ñöôøng Bình Döông phaûi choïn ra höôùng ñi phuø hôïp treân cô sôû phaùt huy theá maïnh cuûa mình ñoù laø: Coù saün ñaát canh taùc, chæ coù vieäc tìm ra caùc loaïi caây troàng cho hieäu quaû cao so vôùi caây mía vaø nhöõng loaïi caây khaùc. Coù lôïi theá veà thò tröôøng tieâu thuï lôùn, ñoù laø thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Ñaø Naüng, mieàn taây Nam Boä laïi coù heä thoáng ñöôøng saét, heä thoáng caûng bieån lôùn raát thuaän lôïi cho xuaát khaåu vaø cung caáp ra thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu qua bieân giôùi Vaân Nam, Töù Xuyeân cuûa Trung Quoác. Vôùi chuû tröông cuûa Boä Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân vaø Toång Coâng ty Mía ñöôøng 2, treân cô sôû phaùt huy nhöõng lôïi theá ñoù, Coâng ty ñöôøng Bình Döông chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh treân cô sôû chuyeån ñoåi caây troàng töø caây mía sang troàng tre Baùt Ñoä ñeå laáy maêng laøm nguyeân lieäu cheá bieán maêng thöïc phaåm cho xuaát khaåu vaø tieâu thuï trong nöôùc. Vôùi cô caáu chuyeån höôùng saûn xuaát kinh doanh ñoù, nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû: - Quyeát ñònh soá 1665 QÑ/BNN-TCCB ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2004 cuûa Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân veà boå sung ngaønh ngheà kinh doanh cho Coâng ty Ñöôøng Bình Döông. - Thoâng baùo soá 19/TB-UB ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2004 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc söû duïng ñaát cuûa Coâng ty Ñöôøng Bình Döông. b. Cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn duyeät döï aùn ñaàu tö. Döï aùn naèm trong khu vöïc cuûa tænh Bình Döông neân theo quy ñònh, cô quan coù thaåm quyeàn pheâ duyeät caáp pheùp ñaàu tö cho döï aùn laø Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông. Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông ñaõ caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cho Coâng ty coå phaàn ñöôøng Bình Döông theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 4603000237 ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006. Theo Luaät baûo veä moâi tröôøng do Quoác hoäi nöôùc Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 4. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10/01/1994; Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006, döï aùn phaûi laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trình Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Bình Döông pheâ duyeät. 2. Caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät cuûa vieäc thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cho Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông taïi phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông ñöôïc döïa treân caùc caên cöù phaùp luaät vaø kyõ thuaät sau: Caùc vaên baûn phaùp quy Baùo caùo ÑTM cho Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông ñöôïc xaây döïng döïa vaøo caùc vaên baûn phaùp lyù vaø taøi lieäu tham khaûo sau: - Luaät Baûo Veä Moâi Tröôøng do Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoùa IX, kyø hoïp thöù 8, thoâng qua ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2005. - Thoâng tö soá 125/2003/TTLT – BTC – BTNMT ngaøy 18/12/2003 cuûa Boä tröôûng BTN & MT veà höôùng daãn thöïc hieän nghò ñònh soá 67/2003/NÑ - CP cuûa Chính phuû veà thu phí moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. - Nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 06 naêm 2003 - Nghò ñònh cuûa chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. - Quyeát ñònh soá 3733/2002/QÑ-BYT ngaøy 10/10/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Y teá veà ban haønh 21 tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng. - Quy cheá Quaûn Lyù Chaát Thaûi Nguy Haïi ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ – TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. - Thoâng tö 199/TTg veà quaûn lyù chaát thaûi raén trong caùc ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp (3/1997). - Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä moâi tröôøng. - Thoâng tö höôùng daãn soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa boä Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng höôùng daãn veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng. - Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ-CP cuûa chính phuû veà xöû phaït haønh chính trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 5. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Quyeát ñònh soá 35/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 25/6/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng coâng boá caùc danh muïc Tieâu Chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng baét buoäc aùp duïng. - Luaät ñaàu tö cuûa CHXHCN Vieät Nam qui ñònh caùc döï aùn ñaàu tö khoâng ñöôïc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. - Caùc qui ñònh phaùp luaät veà moâi tröôøng tænh Bình Döông naêm 2003. - Quyeát ñònh soá 218/2003/QÑ-UB ngaøy 25/8/2003 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc ban haønh quy ñònh chi tieát vieäc aùp duïng caùc tieâu chuaån Vieät Nam veà chaát löôïng nöôùc thaûi coâng nghieäp khi thaûi vaøo töøng thuyû vöïc cuï theå treân ñòa baøn tænh Bình Döông. - Coâng vaên soá 628/TNMT ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2006 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp moâi tröôøng. - Caùc taøi lieäu tham khaûo coâng ngheä xöû lyù caùc chaát thaûi nhö: nöôùc, khí vaø raén. Tieâu chuaån moâi tröôøng Taát caû caùc döï aùn thöïc hieän treân laõnh thoå Vieät Nam ñeàu phaûi aùp duïng tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam do BKHCN&MT (nay laø Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng) ban haønh. Döï aùn thöïc hieän ôû nhöõng ñòa phöông ñaõ coù tieâu chuaån moâi tröôøng rieâng, coù theå aùp duïng tieâu chuaån moâi tröôøng ñòa phöông vôùi ñieàu kieän phaûi nghieâm ngaët hôn tieâu chuaån do BKHCN & MT ban haønh. Trong tröôøng hôïp caùc tieâu chuaån moâi tröôøng caàn aùp duïng chöa ñöôïc quy ñònh trong tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam, chuû döï aùn coù theå xin aùp duïng tieâu chuaån baûo veä moâi tröôøng cuûa caùc nöôùc tieân tieán khi ñöôïc pheùp baèng vaên baûn cuûa BKHCN&MT. Caùc taøi lieäu cô sôû khaùc - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông do Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông caáp ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2006. - Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông. - Caùc taøi lieäu vaø soá lieäu veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng tænh Bình Döông; - Caùc soá lieäu ñieàu tra ñöa vaøo phöông phaùp chung ñeå thöïc hieän baùo caùo ÑTM. Ñoù laø caùc soá lieäu veà hieän traïng moâi tröôøng (ñaát, nöôùc, khoâng khí) ban ñaàu, caùc soá lieäu veà vò trí ñòa lyù, tình hình kinh teá – xaõ hoäi hieän taïi cuûa khu vöïc; - Caùc taøi lieäu tham khaûo coâng ngheä xöû lyù caùc chaát thaûi (nöôùc, khí thaûi vaø chaát thaûi raén) cuûa trong vaø ngoaøi nöôùc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 6. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 3. Toå chöùc thöïc hieän ÑTM Baùo caùo ÑTM cho Döï aùn xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm do Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông chuû trì, vôùi söï tham gia tö vaán cuûa Coâng ty TNHH Tö vaán Kyõ thuaät vaø Moâi tröôøng Bình Döông cuøng phoái hôïp vôùi nhoùm chuyeân gia am hieåu veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trong caùc lónh vöïc chuyeân moân veà: kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm do nöôùc thaûi, tieáng oàn, ñoä rung, chaát thaûi ñoäc haïi, kinh teá moâi tröôøng, sinh thaùi moâi tröôøng,... Coâng ty TNHH Tö vaán Kyõ thuaät vaø Moâi tröôøng Bình Döông toaï laïc taïi KDC Chaùnh Nghóa, Thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông, laø ñôn vò chuyeân tö vaán moâi tröôøng cho caùc Doanh nghieäp taïi Bình Döông vaø caùc tænh laân caän. Thaønh phaàn tham gia laäp baùo ÑTM nhö sau: OÂng. Nguyeãn Vaên Thanh Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò Bình Döông kieâm Toång giaùm ñoác Baø. Nguyeãn Thò Höôøng Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Phoøng phaùt trieån– Kinh Bình Döông. Doanh, phuï traùch cung caáp soá lieäu. Oâng. Nguyeãn Minh Vuõ Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Giaùm Ñoác Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình Döông Baø. Phaïm Thò Thu An Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng Döông Baø. Mai Thò Aùnh Huyeàn Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng Döông OÂng. Nguyeãn Thaûo Nguyeân Cty TNHH Tö Vaán Kyõ Kyõ sö coâng ngheä vaø quaûn Thuaät vaø Moâi Tröôøng Bình lyù moâi tröôøng. Döông Quaù trình laøm vieäc ñeå soaïn thaûo baùo caùo bao goàm caùc böôùc: - Söu taàm vaø thu thaäp caùc soá lieäu, vaên baûn caàn thieát veà ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng; ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi; luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät cuûa döï aùn vaø caùc vaên baûn, taøi lieäu khaùc coù lieân quan. - Thöïc hieän khaûo saùt ñieàu tra hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng taïi döï aùn baèng caùch laáy maãu vaø phaân tích theo caùc phöông phaùp chuaån ñaõ quy ñònh. - Ñieàu tra, khaûo saùt ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi khu vöïc xung quanh. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 7. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Treân cô sôû soá lieäu thu thaäp ñöôïc vaø keát quaû phaân tích maãu ôû phoøng thí nghieäm, ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán caùc thaønh phaàn moâi tröôøng vaø daân sinh cuõng nhö ñeà xuaát caùc bieän phaùp coâng ngheä vaø quaûn lyù ñeå khaéc phuïc, haïn cheá vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc. - Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp toång hôïp coù cô sôû khoa hoïc vaø thöïc teá ñeå haïn cheá caùc maët tieâu cöïc baûo veä moâi tröôøng. - Bieân soaïn baùo caùo ÑTM vaø trình cô quan coù thaåm quyeàn xeùt duyeät. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 8. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM CHÖÔNG1 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1. GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN VAØ CHUÛ DÖÏ AÙN Teân döï aùn : Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm Ñòa chæ döï aùn : Phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông Chuû ñaàu tö : Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông Ñòa chæ lieân heä : Phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông Ñieän thoaïi lieân heä : 0650.822538 Fax: 0650.823282 Hình thöùc ñaàu tö : Coâng ty coå phaàn (ñöôïc chuyeån ñoåi töø doanh nghieäp nhaø nöôùc) Giaáy pheùp kinh doanh: 4603000237 Ngaøy caáp: 22/05/2006 Do : Sôû keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh Bình Döông caáp Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng Nguyeãn Vaên Thanh Chöùc danh : Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Toång giaùm ñoác Muïc tieâu hoaït ñoäng chính cuûa döï aùn: Cheá bieán maêng thöïc phaåm 1.2 .VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN Döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Bình Döông ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát cuûa Nhaø maùy Ñöôøng Bình Döông thuoäc phöôøng Phuù Thoï, thò xaõ Thuû Daàu Moät, tænh Bình Döông. Khu ñaát coù caùc vò trí tieáp giaùp nhö sau: - Phía Baéc giaùp : Coâng ty Lieân doanh Lotte Vieät nam - Phía Nam giaùp : Soâng Saøi Goøn - Phía Ñoâng giaùp : Daân cö - Phía Taây giaùp : Ñaát xaây döïng coâng nghieäp Vò trí döï aùn ñöôïc theå hieän trong baûn veõ phaàn phuï luïc I Vôùi vò trí nhö vaäy thì döï aùn coù caùc moái töông quan vôùi caùc ñoái töôïng töï nhieân khaùc nhö sau: 1.2.1. Heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä Döï aùn naèm caïnh hai tuyeán ñöôøng chính thuoäc khu vöïc thò xaõ ñoù laø ñöôøng Voõ Minh Ñöùc vaø ñöôøng Leâ Hoàng Phong noái daøi. Ñaây cuõng laø 2 con ñöôøng daãn vaøo hai coång cuûa coâng ty: coång naüm treân ñöôøng Leâ Hoàng Phong noái daøi laø coång chính cuûa döï aùn, coøn coång naèm treân ñöôøng Voõ Minh Ñöùc laø coång söû duïng chính cho muïc ñích vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Caû hai tuyeán ñöôøng naøy ñeàu ñaõ traûi nhöïa hoaøn chænh noái lieàn vôùi caùc tuyeán ñöôøng lôùn khaùc cuûa tænh taïo thaønh moät maïng löôùi giao thoâng ñöôøng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 9. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM boä hoaøn chænh thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm cuûa nhaø maùy. 1.2.2. Heä thoáng soâng ngoaøi Döï aùn naèm beân caïnh raïch Baø Luïa, laø moät nhaùnh cuûa soâng Saøi Goøn. Ñaây laø moät con soâng lôùn trong heä thoáng soâng Saøi Goøn - Ñoàng Nai, coù chöùc naêng cung caáp nöôùc cho töôùi tieâu noâng nghieäp, nöôùc thaûi cho saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa nhaân daân vaø giao thoâng thuyû. Döï aùn coù theå söû duïng con soâng laøm ñöôøng giao thoâng thuyû ñeå vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm. Tuy nhieân hoaït ñoäng vaän chuyeån cuûa döï aùn laø theo ñöôøng boä. Con soâng taïo cho döï aùn söï thuaän lôïi trong vieäc cung caáp nöôùc töôùi caây, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø tieáp nhaän nöôùc thaûi sau xöû lyù töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn. 1.2.3. Khu daân cö Khu ñaát thöïc hieän döï aùn naèm trong khu vöïc thò xaõ neân khaù gaàn khu daân cö. Caùc khu daân cö gaàn nhaát taäp trung ôû hai tuyeán ñöôøng chính daãn vaøo döï aùn, nhaø daân gaàn nhaát caùch coång döï aùn khoaûng 20m. Tuy nhieân do quyõ ñaát cuûa coâng ty lôùn neân coâng ty seõ boá trí xaây döïng nhaø xöôûng phía trong quyõ ñaát, ñeå haønh lang caùch ly xa khu daân cö. Theo boá trí caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn thì nhaø xöôûng saûn xuaát chính caùch döï aùn khoaûng 200m. 1.2.4. Khu vöïc tieáp nhaän chaát thaûi - Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi: Döï aùn naèm beân caïnh raïch Baø Luïa, laø moät nhaùnh cuûa con soâng Saøi Goøn. Ñaây cuõng chính laø nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Nöôùc möa chaûy traøn trong khu vöïc döï aùn seõ ñöôïc thu qua caùc coáng vaø hoá thu nöôùc möa roài cho chaûy ra soâng. Vì nöôùc möa chöùa ít chaát oâ nhieãm ñöôïc xem laø nöôùc saïch. Rieâng nöôùc thaûi töø quaù trình saûn xuaát khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng caàn phaûi ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån tröôùc khi cho xaû thaûi ra soâng. Theo quyeát ñònh cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 25 thaùng 8 naêm 2003 thì nöôùc tröôùc khi thaûi ra soâng thuoäc khu vöïc döï aùn phaûi ñöôïc xöû lyù ñaït TCVN 6980 -2001 coät Q = 50 – 200 m3/s. - Nguoàn tieáp nhaän chaát thaûi raén: Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng seõ phaùt sinh ra raát nhieàu chaát thaûi raén. Ñoù laø caùc chaát thaûi raén töø maêng tre coù nguoàn goác thöïc vaät seõ ñöôïc baêm nhoû chuyeån veà xöôûng saûn xuaát phaân vi sinh. Caùc chaát thaûi raén khaùc nhö chaát thaûi raén sinh hoaït, xæ than… seõ xöû lyù baèng caùch hôïp ñoàng vôùi ñoäi thu gom chaát thaûi raén treân ñòa baøn döï aùn. Ñoái vôùi caùc chaát thaûi raén thuoäc thaønh phaàn chaát thaûi raén ñoäc haïi theo nghò ñònh 155/QÑ – TTg cuûa Chính phuû, Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò coù chöùc naêng thu gom chaát thaûi nguy haïi treân ñòa baøn ñònh kyø ñeán thu gom xöû lyù. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 10. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1.3 .NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 1.3.1. Caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn Döï aùn xaây döïng Nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm ñöôïc xaây döïng treân neàn cuûa Nhaø maùy Ñöôøng Bình Döông cuõ, chuû ñaàu tö seõ ñaàu tö xaây döïng moät soá coâng trình môùi, moät soá ñöôïc caûi taïo vaø taâïn duïng cho muïc ñích hoaït ñoäng cuûa döï aùn môùi. Toång hôïp dieän tích xaây döïng vaø caûi taïo, naâng caáp caùc coâng trình ñöôïc theå hieän chi tieát trong caùc baûng sau: Caùc haïng muïc coâng trình chính vaø phuï trôï TT Haïng muïc coâng trình Ñôn vò Dieän tích dieän tích söû duïng saøn XD A Xaây döïng môùi caùc coâng trình chuû yeáu m2 3.786 4710 I Nhaø cheá bieán (nhaø B): m2 3456 4.300 Nhaø coâng nghieäp 1 taàng, khaåu ñoä 24m, cao 9,6m, daøi 144m, böôùc gian 6m. II Caùc coâng trình phuï trôï m2 330 410 1 Nhaø noài hôi cho giai ñoaïn 1 m2 200 250 2 Laép maùy phaùt ñieän m2 100 120 3 Thöôøng tröïc baûo veä ñoùn khaùch m2 30 40 B Caûi taïo vaø naâng caáp caùc coâng trình chuû yeáu m2 4.050 5.400 I Naâng caáp nhaø A: m2 Chæ boá trí laïi chöù khoâng Caûi taïo vaø naâng caáp dieän tích cho khoái vaên naâng caáp theo yeâu caàu phoøng cuûa chuû ñaàu tö II Caûi taïo naâng caáp heä thoáng kho m2 4.050 5.400 1 Caûi taïo naâng caáp nhaø A laøm nôi hoaøn thieän saûn m2 760 1000 phaåm vaø kho taïm 2 Caûi taïo naâng caáp moâi tröôøng laøm kho thaønh m2 760 1000 phaåm (nhaø C) 3 Caûi taïo naâng caáp nhaø kho hieän coù thaønh kho m2 760 1000 chöùa hoäp khoâng (nhaø D) 4 Caûi taïo naâng caáp aên thaønh kho thaønh phaåm m2 760 1000 (nhaø E) 5 Caûi taïo kho vaät tö thaønh kho thaønh phaåm (nhaø m2 760 1000 G) 6 Caûi taïo nhaø laøm vieäc phoøng ban thaønh nhaø aên m2 250 400 vaø xöû lyù trang bò phoøng hoä C Xaây môùi, môùi caûi taïo naâng caáp caùc coâng m2 880 1.075 trình khaùc Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 11. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1 Beå chöùa nöôùc coâng nghieäp cho yeâu caàu cheá m2 100 125 bieán: 200 m3, ñoä saâu 2m 2 Beå chöùa nöôùc soâng cho yeâu caàu cöùu hoaû, ñoä m2 saâu 2m 3 Xaây môùi, boå xung heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi m2 600 750 4 Nhaø ñeå xe con, xe CBCNV m2 180 200 D Saân baõi, hoà chöùa, ñöôøng noäi boä m2 11.900 15.950 1 Saân baõi m2 400 500 2 Ñöôøng noäi boä m2 9000 11.250 3 Hoà kieåm chöùng m2 2500 4.200 Toång coäng m2 23.256 30.590 (Nguoàn: Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy cheá bieán maêng thöïc phaåm) Sô ñoà boá trí maët baèng cuûa Nhaø maùy ñöôïc theå hieän roõ trong phaàn phuïc luïcI 1.3.2. Chi tieát veà coâng ngheä thi coâng vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa caùc coâng trình a. Xaây môùi nhaø saûn xuaát chính: xaùc ñònh theo tieâu chuaån 3904-1984 Nhaø B: kích thöôùc 6m, khaåu ñoä 24m, chieàu cao ñeán ñænh coät laø 9,6m (cho phuø hôïp vôùi chieàu cao nhaø A): - Nhaø keøo vì theùp, lôïp toân laïnh loaïi toát - Coät baèng beâ toâng coát theùp vôùi heä thoáng moùng giaèng (caàn phaûi coù caáu moùng giaèng ñeå ñaûm baûo coâng trình khoâng bò phaù vôõ keát caáu khi töôøng choáng suït lôû maát taùc duïng), chieàu cao ñeán ñænh coät laø 9,6m - Töôøng xaây baèng gaïch roãng, töôøng daày 22cm, traùt vöõa ximaêng maùc 100. Töôøng trong oáp gaïch traùng men chieàu cao 2m, phaàn khoâng eùp gaïch queùt sôn 3 nöôùc. Ñieåm baét ñaàu oáp gaïch laø khu vöïc röûa nguyeân lieäu ñeán khu vöïc hoaøn taát saûn phaåm. - Laép traàn ñeå choáng buïi vaø coân truøng xaâm nhaäp vaøo saûn phaåm. - Xung quanh coù cöûa laät ñeå thoâng gioù, phía treân laép coá ñònh caùc quaït huùt thaûi thoâng khí noùng ra ngoaøi vaø taän duïng aùnh saùng, beân trong cöûa phaûi laép löôùi theùp khoâng ræ choáng coân truøng. - Taát caû caùc cöûa ñi, cöûa thoaùt hieåm vaø cöûa soå ñeàu phaûi môû ra ngoaøi. Cöûa vaø vaùch ngaên baèng kính khung nhoâm chaát löôïng toát. - Neàn laùt gaïch choáng trôn taïo ñoä doác i=5% (doác töø phía phaûi theo höôùng nhìn töø maët ngang khu vöïc nhaän nguyeân lieäu maêng töôi) ñeå thu gom nöôùc thaûi veà moät phía cho chaûy vaøo oáng daãn ñeán beå chöùa nöôùc thaûi chuaån bò xöû lyù. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 12. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Theàm laùt gaïch ceramic, beà roäng cuûa theàm laø 1m, theàm beân phaûi nhaø (theo höôùng treân) seõ ñöôïc môû roäng laøm haønh lang tham quan ñi giöõa hai nhaø cheá bieán thöïc phaåm. - Khu vöïc xeáp hoäp, chieát roùt, voâ bao, daùn kín mieäng, gheùp naép ñöôïc laép vaùch ngaên caùch ly vôùi beân ngoaøi, vaùch baèng kính khung nhoâm vaø kính khung nhöïa ñaët treân ñöôøng löûng cao 2m, coù heä thoáng ñieàu hoaø nhieät ñoä coù coâng suaát 50.000 BTU/h laép treân traàn vaø coù quaït huùt thaûi ra beân ngoaøi. - Thieát laäp khu vöïc veä sinh caù nhaân trong khu vöïc xöû lyù nguyeân lieäu, trong buoàng ñöôïc trang bò thieát bò xí beät, chaäu tieåu hieän ñaïi, laép maùy röûa tay ñaïp baèng chaân, coù nôi thay trang phuïc, coù giaù ñeå uûng, coù haønh lang chöùa nöôùc pha clorin ñeå saùt truøng uûng. - Heä thoáng thaûi baõ baèng baêng taûi ñöa chaát thaûi ra khoûi xöôûng saûn xuaát ñoå vaøo xe vaø ñònh kyø chôû veà phaân xöôûng saûn xuaát phaân vi sinh, tröôùc khi ñoå veà baêng taûi ñeå chuyeån leân xe, voû maêng ñöôïc baêm nhoû qua maùy baêm. b. Caûi taïo naâng caáp nhaø A Naâng caáp phoøng laøm vieäc töø taàng 2 (laàu 1) trôû leân. Theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö, khoâng naâng caáp caùc phoøng laøm vieäc töø taàng 2 trôû leân (laàu1, laàu 2) Caûi taïo maët baèng taàng treät nhaø A ñeå trôû thaønh maët baèng hoaøn thieän saûn phaåm vaø xeáp kho taïm chôø chuyeån ñi giao haøng hoaëc chôø chuyeån xuoáng nhaø kho thaønh phaåm C, chuû yeáu laø: - Xaây ngaên 2 ñaàu haønh lang giöõa nhaø ñeå caùch ly caàu thang vôùi maët baèng saûn xuaát ôû laàu 1 (taàng treät). - Thaùo dôõ töôøng ngaên vaø taïo loái ñi lieân hoaøn beân trong cho xe chuyeån baèng tay vaø khi caàn cho caû xe naâng haøng hoaït ñoäng. Caûi taïo, naâng caáp, söõa chöõa hoäi tröôøng C ñeå chöùa thaønh phaåm chôø giao cho khaùch haøng. Noät dung cuï theå laø: - Choáng doät treân maùi, thay nhöõng taám toân hoûng. - Laøm laïi traàn baèng vaùn eùp phía treân coù caùch nhieät baèng Sropor. - Laøm laïi chaén song caùc cöûa soå. - Thay caùc cöûa ra vaøo - Queùt sôn 3 nöôùc leân töôøng trong vaø ngoaøi. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 13. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Laøm laïi vaø phuïc hoài heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Caûi taïo, naâng caáp nhaø aên Nhaø aên (nhaø E), noäi dung caûi taïo naâng caáp gioáng nhö nhaø C Caûi taïo vaø naâng caáp nhaø D ñeå laøm kho chöùa hoäp khoâng. Noäi dung cuï theå laø: - Thaùo dôõ toaøn boä maùi, boå truï vaø töôøng daøy 22cm leân chieàu cao 6m (ñuû chieàu cao cho gaøu taûi ñöa hoäp leân baêng taûi ñeå chuyeån hoäp khoâng leân maùy röûa hoäp taïi nhaø B) - Ñaäp heát vöõa töôøng cuõ, traùt laïi töôøng baèng vöõa xi maêng maùc 100 caû maët trong vaø maët ngoaøi, queùt sôn 3 nöôùc. - Thay gaïch treân maët neà baèng gaïch laùt gramit. - Laøm laïi keøo, lôïp toân laïnh; laøm traàn choáng buïi, choáng noùng. - Laøm môùi cöûa soå, cöûa ra vaøo. Caûi taïo vaø naâng caáp nhaø laøm vieäc cuõ ñeå laøm nhaø aên giöõa ca. c. Döï kieán phöông aùn xaây döïng caùc coâng trình phuï trôï vaø cô sôû haï taàng Nhaø laép noài hôi - Nhaø laép noài hôi ñuû dieän tích ñeå laép moät noài hôi vaø döï phoøng dieän tích ñaát ñeå laép theâm moät noài hôi 6 taán hôi/giôø cho giai ñoaïn 2. - Nhaø coù keát caáu: vì keøo theùp, lôïp baèng toân maøu loaïi toát, khoâng coù traàn- moùng baèng beâ toâng coát theùp - moùng ñôn. - Coät beâ toâng coát theùp, chieàu cao ñænh coät laø 7,2m (TCVN laø 6,9m). - Vì keøo, giaèng doïc baèng theùp. - Neàn beâ toâng ñaõ 1x2 maùc vöõa 300, moùng loùt baèng beâ toâng ñaù 4x6 maùc vöõa 100. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm, coù giaèng töôøng baèng beâ toâng coát theùp: traùt baèng vöõa xi maêng maùc 100 daøy 3 cm, queùt voâi 3 nöôùc caû maët trong vaø maët ngoaøi. - Cöûa ñi môû ra ngoaøi, cöûa soå coù chaén song, cöûa ñi vaø cöûa soå laøm baèng khung theùp. Nhaø laép maùy phaùt ñieän döï phoøng. Chuû ñaàu tö ñaõ xaây döïng traïm bieán aùp 22 KV/0,4. Do ñoù ôû ñaây chæ xaây döïng nhaø laép maùy phaùt ñieän döï phoøng. Nhaø laép maùy coù: - Keát caáu baèng khung theùp. - Maùi baèng toân traùng keõm. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 14. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM - Neàn laép maùy phaùt ñieän: phaàn moùng baèng beâ toâng coát theùp, neàn laùt gaïch choáng trôn. - Töôøng xaây baèng gaïch daøy 22 cm, maùc vöõa xi maêng maùc 100, traùt 2 maët, chieàu daøy lôùp vöõa 3cm. Traïm cung caáp nöôùc saïch - Taän duïng heä thoáng nöôùc gieáng hieän coù: 60 m3/h, nhu caàu nöôùc cho cheá bieán giai ñoaïn 1 laø 50 - 60 m3/h. Tuy nhieân phaûi ñeà phoøng maát nöôùc ñoät ngoät vaø caàn ñieàu tieát khi löôïng nöôùc söû duïng ôû möùc thaáp vaø khi söû duïng ôû möùc cao. Neân phaûi xaây döïng moät beå chöùa nöôùc döï tröõ gaàm 2/3 vaø noåi 1/3 chieàu cao cuûa beå, dung löôïng höõu ích cuûa beå laø 200 m3 (ñuû nöôùc cho yeâu caàu cheá bieán maêng trong 4 giôø). - Beå döï tröõ coù keát caáu baèng beâ toâng coát theùp, naép ñaäy kín, coù heä thoáng töï ñoäng caáp nöôùc khi maát nguoàn chính. Heä thoáng caáp nöôùc cöùu hoaû Nöôùc cöùu hoaû ñöôïc duøng töø nguoàn nöôùc soâng, nöôùc soâng ñöôïc chöùa trong beå döï tröõ vaø noái lieàn vôùi traïm bôm nöôùc soâng hieän coù. Vôùi khoái tích cuûa nhaø cheá bieán: 3.456 m2x chieàu cao 9,6m = 33.200 m3, laáy ñoä chòu löûa trung bình thì löu löôïng nöôùc caáp cho yeâu caàu cöùu hoaû laø 20 m/s, heä thoáng nöôùc cöùu hoaû noái lieàn vôùi beå chöùa döï tröõ cöùu hoaû vaø vôùi traïm bôm. - Giaû söû tröôùc khi xaûy ra hoaû hoaïn bò maát ñieän keå caû nguoàn ñieän döï phoøng thì vaãn coù nguoàn nöôùc döï tröõ cho cöùu hoaû. - Löôïng nöôùc cöùu hoaû caàn döï tröõ laø 90 phuùt thì dung löôïng nöôùc döï tröõ laø: 108 m3 (laøm troøn laø 100 m3). - Keát caáu beå döï tröõ baèng beâ toâng coát theùp coù naép ñaäy kín. Ñaàu nöôùc vaøo noái lieàn vôùi heä thoáng bôm, ñaàu nöôùc ra laø caùc mieäng chôø. Heä thoáng kieán truùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi. Theo yù kieán cuûa chuû ñaàu tö laø söû duïng coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi hieän coù, tuy nhieân caàn phaûi xaây döïng beå chöùa ñeå oån ñònh löu löôïng. Beå chöùa baèng beâ toâng coát theùp. Löôïng nöôùc thaûi ôû trong nhaø maùy taäp trung veà beå chöùa. Thôøi gian caàn thieát ñeå loaïi tröø raùc, laøm giaøu oxy döï ñònh laø 4 giôø. Do vaäy: + Beå chöùa sô caáp: ñeå loaïi boû raùc vaø suïc khí trong 4 giôø: löôïng nöôùc thaûi trong 1 giôø laø 30 m3 x 4h = 120 m3, dung tích toaøn phaàn cuûa beå laø 150 m3. + Beå chöùa thöù caáp: laø khu vöïc khöû truøng tröôùc luùc cho nöôùc thaûi chaûy töø hoà kieåm chöùng ra soâng. Dung tích beå thöù caáp ñuû ñeå thoaû maõn thôøi gian khöû truøng laø 2 giôø, do ñoù löu löôïng cuûa beå chöùa thöùc caáp laø 60 m3 vaø dung tích toaøn phaàn laø 80m3. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 15. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM + Hoà kieåm chöùng: nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù baèng coâng ngheä hieän coù. Sau khi xöû lyù ñaõ ñöôïc khöû truøng, chaát löôïng nöôùc coù theå cung caáp cho saûn xuaát noâng nghieäp. Tuy nhieân do vò trí xaây döïng nhaø maùy, nöôùc thaûi phaûi cho chaûy xuoáng soâng Saøi Goøn. Do vaäy ñeå ñaûm baûo an toaøn cho nguoàn nöôùc soâng, nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñöôïc thaûi vaøo hoà kieåm chöùng. Dung tích hoà kieåm chöùng: löôïng nöôùc thaûi chaûy vaøo (m3/h) x 48h (laø thôøi gian caàn löu laïi hoà kieåm chöùng) = 30 m3 x 48h = 1.440 m3, laáy soá chaün laø 1.500 m3. Keát caáu hoà kieåm chöùng: Hoà taïo ra treân ñaát töï nhieân, xung quanh coù bôø coû, mieäng nöôùc vaøo vaø nöôùc ra ñöôïc laép coáng baèng beâ toâng, coù cöûa ñoùng môû ñeå ñieàu tieát löu löôïng nöôùc trong hoà theo yeâu caàu sinh tröôûng cuûa caùc vi sinh vaät kieåm chöùng. Vaät kieåm chöùng: thaûm thöïc vaät beøo taây, caù nöôùc ngoït – caù meø vaø caùc loaïi caù maãm caûm vôùi söï bieán ñoåi pH cuûa nöôùc. Ñöôøng vaän chuyeån noäi boä vaø saân baõi - Ñöôøng noäi boä: Ñöôøng noäi boä cô baûn laø taän duïng tuyeán ñöôøng hieän coù, qua khaûo saùt sô boä cho thaáy neàn ñöôøng coøn raát toát, toång chieàu daøi cuûa tuyeán ñöôøng vaän chuyeån noäi boä trong phaïm vi 1.500 meùt, chieàu roäng ñöôøng ñeán 6m (2 xe coù theå traùnh nhau): Yeâu caàu phaûi naâng caáp: xöû lyù maët ñöôøng baèng caùch vaù nhöõng choã maët ñöôøng bò hoûng, bò vôõ neàn, sau ñoù raûi phuû leân moät lôùp beâ toâng nhöïa. Trong quaù trình naâng caáp, caàn phaûi xöû lyù doä doác töø saân maët tröôùc nhaø A veà ñeán hoäi tröôøng, nay laø nhaø C. Coá gaéng ñaûm baûo ñoä doác 10 – 12% ñeå thuaän tieän cho vieäc xe naâng haøng chuyeån haøng töø maët taàng treät nhaø A chaïy giaät luøi veà nhaø kho C (ñeå ñaûm baûo cho xe naâng haøng vaän chuyeån trong ñieàu kieän ñöôøng bò doác keå caû muøa möa cuõng hoaït ñoäng ñöôïc) - Saân baõi: Baõi xe chôø chuyeån nguyeân lieäu maêng töôi vaøo khaâu cheá bieán, ñoù laø baõi tröôùc ñaây taäp keát phaàn pheá thaûi cuûa nhaø maùy ñöôøng tröôùc khi chuyeån ñi söû duïng vaøo caùc muïc ñích khaùc, thaáy raèng neàn baõi coøn toát, coù theå chòu ñöôïc taûi troïng cuûa xe 5 taán, nay söû duïng loaïi xe 10 taán ñeå vaän chuyeån nguyeân lieäu maêng töôi, neân baõi caàn ñöôïc xöû lyù laïi theo höôùng taêng cöôøng söùc chòu ñöïng cuûa neàn saân ñoái vôùi caùc xe lôùn. Baõi xe nhaän pheá thaûi töø nhaø maùy cheá bieán maêng thì cuõng phaûi xöû lyù töông töï nhö baõi cho xe chôø giao nguyeân lieäu – vaø toát nhaát laø neân thaùi laùt maët baõi baèng beâ toâng ñaù 1x2, möùc vöõa 300 vaø coù löôùi theùp (vì maët saân luoân aåm öôùt, khoâng thích hôïp vôùi maët saân baèng hoãn hôïp beâ toâng nhöïa vaø ñaù raêm ñen). Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 16. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Saân tröôùc nhaø A noái thaúng ra ñeán coång thöôøng tröïc môùi xaây döïng caàn keát hôïp vôùi xöû lyù ñoä doác vaø xaây döïng coång môùi vaø phuû moät lôùp hoãn hôïp nhöïa vôùi ñaù raêm ñen. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 17. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM 1.3.3. Quy trình cheá bieán maêng thöïc phaåm. Quy trình coâng ngheä cheá beán maêng thöïc phaåm cuûa döï aùn theå hieän ôû 2 phaàn chuû yeáu ñoù laø: - Cheá bieán maêng töôi thaønh baùn thaønh phaåm, vaø: - Töø maêng baùn thaønh phaåm cheá bieán thaønh caùc loaïi maêng nhö: • Maêng ñoùng hoäp (ñoùng trong loï thuyû tinh, ñoùng trong hoäp saét laù traùng thieác coù nhieàu kích côõ khaùc nhau). • Maêng ñoùng trong tuùi PE daøy. • Maêng saáy khoâ ñoùng trong tuùi chaát reûo. Chi tieát quy trình coâng ngheä nhö sau: a. Quy trình cheá bieán maêng töôi thaønh baùn thaønh phaåm Caân maêng töôi Phaân loaïi Chaát thaûi raén Röûa saïch Nöôùc thaûi Luoäc Khí thaûi Laøm nguoäi Khí thaûi Boùc voû cöùng Chaát thaûi raén Boùc voû luïa Chaát thaûi raén Xöû lyù khuyeát taät hö hoûng Chaát thaûi raén Ñònh hình, taïo daùng Röûa saïch trong nöôùc cheá bieán Nöôùc thaûi Taùch nöôùc Nöôùc thaûi Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 18. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Moâ taû coâng ngheä saûn xuaát: Quy trình cheá bieán maêng töôi thaønh caùc baùn thaønh phaåm baét ñaàu töø coâng ñoaïn caân maêng töôi. Sau khi caân song, maêng ñöôïc phaân loaïi thaønh caùc loaïi coù khoái löôïng phuø hôïp (loaïi nhöõng cuû maêng quaù lôùn – treân 4 kg – vaø nhöõng cuû maêng quaù nhoû – döôùi 1kg). Tieáp theo caùc cuû maêng ñöôïc ñöa vaøo maùy ñeå röûa saïch roài xeáp vaøo noài cao aùp ñeå luoäc. Maêng luoäc chín ñöôïc laøm nguoäi töï ñoäng trong thieát bò luoäc seõ ñöôïc chuyeån qua maùy boùc voû cöùng töï ñoäng vaø tieáp theo laø maùy boùc voû luïa töï ñoäng. Maêng sau khi laøm saïch voû seõ ñöôïc chuyeån ra baêng taûi cheá bieán ñeå chænh boû nhöõng phaàn hö hoûng cuûa maêng, baêng taûi 6 Lm x 1,1 mW x 1,3 mH 2 daõy cho 20 coâng nhaân thao taùc loaïi boû caùc phaàn hö hoûng treân maêng tröôùc khi cho vaøo maùy ñeå ñònh hình taïo daùng treân maùy ña naêng. Maùy coù theå ñònh hình thaønh caùc daïng: daïng laùt ngang, laùt doïc (daïng thaúng, daïng hình löôïn soùng), daïng thaùi sôïi (caùc kích côõ khaùc nhau). Maêng ñöôïc röûa laïi trong nöôùc saïch (nöôùc ñöôïc laøm saïch qua trao ñoåi ion). Saûn phaåm ñöôïc ñöa qua maùy rung taùch nöôùc toác ñoä cao ñeå laøm khoâ roài sau ñoù chuyeån qua cheá bieán ñoùng hoäp. b. Quy trình cheá bieán maêng ñoùng hoäp. Ñoùng vaøo hoäp kích côõ beù (15-0Z, 20-0Z, 30-0Z coù naép deã môû hoaëc loï thuyû tinh ñoùng naép an toaøn) ñöôïc moâ taû chi tieát quaù sô ñoà sau: Chuaån bò hoäp khoâng vaø naép hoäp (röûa hoäp, in haïn söû duïng) Nöôùc thaûi Xeáp baùn thaønh phaåm vaøo hoäp Caân töï ñoäng Hoäp ñi vaøo maùy töï ñoäng roùt dòch ñieàu vò Hoäp ñi vaøo maùy gheùp naép sô boä trong chaân khoâng töï ñoäng Hoäp ñi vaøo maùy gheùp kín naép cuoái cuøng Hoäp ra khoûi maùy gheùp naép Röûa saïch trong nöôùc noùng cuûa maùy röûa lieân tuïc Nöôùc thaûi Xeáp hoäp vaøo khay ñöa leân xe chuyeân duïng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 19. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Cho xe vaøo noài thanh truøng cao aùp töï ñoäng Laøm nguoäi töï ñoäng vaø cöôõng böùc trong noài thanh truøng Laáy hoäp ra khoûi khay Lau khoâ vaø xeáp leân giaù oån ñònh saûn phaåm 24h ñeán 36h Kieåm tra ñoä chaân khoâng trong hoäp treân maùy töï ñoäng Lau saïch beân ngoaøi Boâi chaát choáng ræ cho hoäp baèng thuû coâng Daùn nhaõn hieäu baèng thuû coâng Xeáp vaøo thuøng carton baèng thuû coâng Daùn baêng baûo ñaûm, xieát ñai treân maùy töï ñoäng Chuyeån xeáp vaøo kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 20. BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG - NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MAÊNG THÖÏC PHAÅM Ñoùng trong bao bì hoäp lôùn:1,8 kg, 3 kg, 4 kg. Töø maêng baùn thaønh phaåm daïng laùt, daïng sôïi. Xeáp vaøo hoäp baèng thuû coâng , maêng chieám 63% ñeán 65% Roùt dòch baûo quaûn, ñieàu vò baèng thuû coâng vôùi tyû leä 25% - 27% Gheùp naép kín treân maùy gheùp naép baùn töï ñoäng coù huùt chaân khoâng Xeáp hoäp leân xe chuyeân duïng Ñöa vaøo thaønh truøng cao aùp vaø töï ñoäng, töï ñoäng laøm nguoäi töø beân trong noài Laáy töø noài thanh truøng ra Lau khoâ Ñöa leân giaù oån ñònh trong 36o Kieåm tra ñoä kín cuûa hoäp treân maùy töï ñoäng kieåm tra baèng chaân khoâng Lau khoâ, boâi chaát choáng ræ hoäp Daùn nhaõn baèng thuû coâng Xeáp thuøng vaø ñoùng kieän Nhaäp kho thaønh phaåm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2