intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp trắc quang nhờ tạo phức với đietylđithiocacbaminat và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Chia sẻ: Quá Buồn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
200
lượt xem
63
download

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp trắc quang nhờ tạo phức với đietylđithiocacbaminat và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp trắc quang nhờ tạo phức với đietylđithiocacbaminat và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử được nghiên cứu nhằm tìm ra các điều kiện tối ưu cho quy trình xác định Cu2 + trong nước bằng phương pháp trắc quang. Xác định hàm lượng Cu2 + bằng phương pháp trắc quang và phương pháp phố hấp thụ nguyên tử. Từ đó đánh giá hai phương pháp xác định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp trắc quang nhờ tạo phức với đietylđithiocacbaminat và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Đ Ạ I HỌC THÁI N G U Y Ê N<br /> K H O A K H O A H Ọ C T ự N H I Ê N VÀ X Ả H Ộ I<br /> <br /> NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG TRONG<br /> <br /> NƯỚC<br /> <br /> BẢNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG N H Ờ s ự<br /> PHỨC V Ớ I ĐIETYLĐITHIOCACBAMINAT<br /> <br /> TẠO<br /> VÀ<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP T H Ụ NGUYÊN<br /> <br /> TỬ<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> N G À N H HÓA<br /> Chuyên ngành: Hoa phân<br /> <br /> tích<br /> <br /> G i á o viên hướng d ẫ n : T.s Nguyễn Đ ă n g Đức<br /> li<br /> <br /> L<br /> <br /> áto-<br /> <br /> N á ỈA ti H I<br /> (ỘHVX V N|inN lì í :-ỎH VÒM vota<br /> A<br /> N3Ané)N ly MI OỎH l»v-><br /> T H Ả I N G U Y Ê N - 2008<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Mài<br /> <br /> eànt<br /> <br /> tín<br /> <br /> ích tui luận nài/ íTntìc li tia ít thành ti nói tư hướng, dẫn cùa tít tì ụ<br /> qiátì — ^7S. Qlguụỉn i)íĩtHf Dứa - li tin {Ị hò mân Jôiúí- ~Khfí4t<br /> r<br /> <br /> ốm tin háy, tó lồng. cám đu tàu nít' oi iu hưốttg. đẫn tận tình của<br /> thầy. I/ì tí ti íìlạtiụĩn 'Dăng, Đức trang, quá trình là IU li ti oà luận.<br /> r<br /> <br /> Sm xin chân thành cúm tín lự ợiúp đỗ', tạo điều kiên cùa hít (XI<br /> ^K'3ô cĩQlíí Jĩ)'3ô, eáít thầy. Ifìáfí, cò giát) Irởttạ bò mồn ^ỉf)ơá, eáe thầy, rô<br /> (<br /> <br /> f<br /> <br /> phụ trách phàng, thi iHỊÌtìèm dúa hỗ- mòn Jôoú OCĨỮxĩQl&ỌCìllũ, vút- anh<br /> chi, ('tít- rê nhú è trung, tăm ụ ti tiu' phồttg, tinh Cĩltái Qlạuụin đản. bai là<br /> x&. Qlgut/rn ^hi Jôạnh, eáe hạn láp. Jôữú DC đã giúp. (tò em (Tê tín.<br /> 2<br /> <br /> hoàn thành lí ỉ trui luận này..<br /> <br /> Sinh<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN<br /> <br /> niên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa KHTN &XH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở Đầu<br /> Ì<br /> Phần ì: Tổng Quan Lý Thuyết<br /> 2<br /> Chương 1: Vài nét về nguyên tố Đồng<br /> 2<br /> 1.1 Vị trí-Cấu tạo<br /> 2<br /> Ì .2 Trạng thái tự nhiên<br /> 2<br /> Ì 3 Tính chất vật lý<br /> 2<br /> 14. Tính chất hoa học<br /> 2<br /> 1.4.1. Tác dụng với đơn chất<br /> 3<br /> Ì .4.2. Tác dụng với hợp chất<br /> 3<br /> Ì .5. Một số hợp chất quan trọng của đồng<br /> 3<br /> Ì .5.Ì. Hợp chất Cua).<br /> 3<br /> Ì .5.2.HỢP chất của Cu(H)<br /> 4<br /> Ì :6. Khả năng tạo phức của Cu<br /> 6<br /> Ì .7. Tác dụng sinh lí của Cu<br /> 6<br /> Chương 2: Chiết phức kim loại - vài nét về thuốc thử<br /> Điety Iđi t hiocacbaminat<br /> 8<br /> 2. Ì. Chiết phức kim loại<br /> 8<br /> 2.2. Muôi Đietylđithiocacbaminat<br /> 8<br /> 2.2.1. Natri đietylđithiocacbaminat<br /> 8<br /> 222 Chì đietylđithiocacbaminat: Pb(DDC)<br /> 9<br /> Chương 3: Các phương pháp xác định đồng<br /> lo<br /> 3.1. Phân tích định tính<br /> lo<br /> 3.2. Phân tích định lượng<br /> 10<br /> 3.2. Ì. Phương pháp phân tích trọng lượng<br /> 10<br /> 3.2.2. Phương pháp chuẩn độ phức chất<br /> 11<br /> 3.2.3. Phương pháp cực phổ cổ điển<br /> 11<br /> 3.2.4. Phương pháp điện thế sử dụng điện cực chọn lọc lon<br /> 11<br /> 3.2.5. Phương pháp von - ampe hoa tan<br /> li<br /> 3.2.6. Phương pháp trắc quang<br /> 12<br /> 3.2.7. Phương pháp sắc kí lỏng cao áp và phương pháp dòng chảy (FIA) sử dụng<br /> Detector điện hoa<br /> 12<br /> 3.2.8. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử<br /> 13<br /> 3.2.9. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử<br /> 13<br /> Chương 4: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> 14<br /> 4.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu<br /> 14<br /> 2<br /> <br /> Nguyền Thị Phương Thúy<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN<br /> <br /> Lúp<br /> <br /> C<br /> <br /> N<br /> <br /> H o á<br /> <br /> K 2<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> K h o a<br /> <br /> KHTN &XH<br /> <br /> 4.2. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu<br /> 15<br /> 4.2. Ì. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử<br /> 15<br /> 4.2.2. Phương pháp trắc quang<br /> 16<br /> Phần l i : Thực nghiệm<br /> 19<br /> ('hương Ì: dụng cụ, hoa chất-kĩ thuật chiết đo quang<br /> 19<br /> 1.1. Dụng cụ máy móc<br /> 19<br /> 12. Hoa chát<br /> 19<br /> 1.3. Kĩ thuật chiết<br /> 20<br /> Chương 2: Các điều kiện thực nghiệm đo đồng bằng phương pháp trắc<br /> quang<br /> 21<br /> 2. Ì. Sự tạo phức của Cu với thuốc thử Pb(DDC)<br /> 21<br /> 2. Ì. Ì. Phổ hấp thụ của phức giữa Cu với thuốc thử Pb(DDC)<br /> 21<br /> 2. Ì .2. Các điều kiện tối líu<br /> 22<br /> 2. Ì .2. Ì. ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức<br /> 22<br /> 2. Ì .2.2. ảnh hưởng của lượng dư thuốc thử<br /> 23<br /> 2.1.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của thòi gian đến sự tạo phức<br /> 25<br /> 2.1.2.4. Khảo sát sự tuân theo định luật Bia của Cu với<br /> đietylđithiocacbaminat<br /> 26<br /> 2. Ì .3. khảo sát sựảnh hưởng của lon kim loại đến sự tạo phức màu Cu(DDQ . ...26<br /> 2. Ì .4. ảnh hưởng của ion cr đến sự tạo phức Cu(DDC)<br /> 32<br /> 2.15. Khảo sát anh hưởng của Bi * khi có mặt H a 6N..<br /> 33<br /> 2. Ì .6. Xây dựng đường chuẩn xác định Cu bằng phương pháp trắc quang<br /> 34<br /> 2.2. Khảo sát việc xác định Cu bằng chì đietyl đithiocacbaminat trong hỗn<br /> hợp mẫu giả<br /> 36<br /> 2.2. Ì .Xác định hàm lượng Cu trong mẫu giả bằng phương pháp đường chuẩn....36<br /> 2.3. ứng dụng phân tích mẫu thực tế<br /> 40<br /> 2.3.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu<br /> 40<br /> 2.3.2. Thực hiện chiết, đo độ hấp thụ và tínhkết quả<br /> 41<br /> ( li li ơn «3: Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ<br /> nguyên tử<br /> 44<br /> 3.1. Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử<br /> 44<br /> 3.2. Xây dựng đường chuẩn<br /> 45<br /> 3.3. K ết quả phân tích mẫu nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử... 46<br /> Phần H I : K ết luận<br /> 48<br /> Tài liệu tham khảo<br /> 2+<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2+<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2+<br /> <br /> 2+<br /> <br /> Phu lúc<br /> <br /> Nguyền Thị Phương Thúy<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN<br /> <br /> Lớp CN Hoa K2<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản