intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Văn phòng công ty Wacom

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

80
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn phòng hay công sở là tên gọi chỉ chung về một phòng hoặc khu vực làm việc khác trong đó mọi người làm việc hay là những tòa nhà được thiết kế, bố trí để sử dụng hoặc cho thuê đối với những cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động văn phòng (liên quan đến giấy tờ, sổ sách, máy vi tính....), Văn phòng cũng có thể biểu thị một vị trí hay một bộ phận trong một tổ chức với các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với các hoạt động liên quan đến những công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Văn phòng công ty Wacom

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VĂN PHÒNG CÔNG TY WACOM H C TE Ngành: MỸ THUẬT CÔNG NGHỆP Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THẤT U H Giảng viên hướng dẫn :Th.S Phan Trí Thành Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Phương Linh MSSV: 106301063 Lớp: 06DT2 TP. Hồ Chí Minh, 2012
 2. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc -------o0o------ KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: THIẾT KẾ NỘI THẤT NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN:............ BUØI THÒ PHÖÔNG LINH............. MSSV: 106301063 MAÕ NGAØNH: ........... 301 .................................................. LÔÙP: 06DNT2 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: H VĂN PHÒNG CÔNG TY WACOM C 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): .................................................................................................................................... TE .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... U .................................................................................................................................... 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp: ..................................................................................... H 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ...................................................................................... 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ ..................................................... ............................................................. 2/ ..................................................... ............................................................. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20.. CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ......................................... Ñôn vò: ........................................................................ Ngaøy baûo veä: .............................................................. Ñieåm toång keát: ............................................................ Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ......................................
 3. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ C ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ TE ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ U ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ_______________ TP. HCM, ngaøy……thaùng………naêm 2012 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân)
 4. LÔØI CAÛM ÔN Xin chaân thaønh caûm ôn Tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp naøy. Xin chaân thaønh caùm ôn quyù thaày coâ trong khoa Myõ thuaät Coâng nghieäp trong suoát thôøi gian qua ñaõ taän tình höôùng daãn, trang bò cho toâi nhöõng tri thöùc neàn taûng quyù baùu. Xin göûi ñeán thaày, giaûng vieân, Thaïc siõ Phan Trí Thành ñaõ taän tình höôùng daãn trong töøng giai ñoaïn ñeå ñeå ñoà aùn ngaøy caøng hoaøn thieän hôn Caûm ôn caùc baïn beø ñaõ nhieät tình ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian H hoaøn thaønh ñoà aùn. Duø ñaõ raát coá gaéng hoaøn thaønh ñeà taøi naøy vôùi taát caû nieàm say meâ nhöng chaéc C chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Kính mong nhaän ñöôïc söï chæ baûo vaø ñoùng goùp TE yù kieán chaân thaønh cuûa thaày coâ vaø beø baïn. U Sinh vieân thöïc hieän Buøi Thò Phöông Linh H Thaùng 1 naêm 2012
 5. MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1: NGHIEÂN CÖÙU .................................................................................. 1 1.1. Lyù do choïn ñeà taøi .......................................................................................... 1 1.2. Giôùi haïn ñeà taøi .............................................................................................. 1 1.3. Tìm hieåu veà coâng ty Wacom ................................................................ 1,2,3,4 1.4. Phong caùch thieát keá ....................................................................................... 5 H 1.4.1 Maøu saéc…………………………………………………………………………………………………………………5 C 1.4.2 Ñöôøng neùt…………………………………………………………………………………………………………..6. 1.4.3 Chaát lieäu söû duïng................................................................................. 6 TE CHÖÔNG 2: NOÄI DUNG ........................................................................................ 7 2.1. YÙ töôûng .......................................................................................................... 7 2.2. Hoà sô kieán truùc ........................................................................................... 8,9 U 2.3. Khu tieáp taân ................................................................................................. 10 H 2.4. Phoøng hoïp .............................................................................................. 11,12 2.5. Khu tröng baøy ......................................................................................... 12,13 2.6. Khu baûo haønh ............................................................................................. 14 2.7. Phoøng giaùm ñoáùc........................................................................................... 15 2.8. Thieát keá trang thieát bò noäi thaát ............................................................... 16,17 CHÖÔNG 3: KEÁT LUAÄN ..................................................................................... 18 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 6. DANH MUÏC HÌNH Trang Hình 1 Bamboo 3 Hình 2 Cintiq 3 Hình 3 Intuos 4 3 Hình 4 Logo coâng ty Wacom 4 Hình 5 Hình tham khaûo 1 5 Hình 6 Hình tham khaûo 2 6 Hình 7 Hình tham khaûo 3 6 Hình 8: Logo Wacom 7 H Hình 9 YÙ töôûng thieât keá 8 Hình 10 Hình 11 Hoà sô kieán truùc Maët baèng C 8 9 TE Hình 12 Khu leã taân 10 Hình 13 Phoøng hoïp –Phoái caûnh 1 11 Hình 14 Phoøng hoïp – Phoái caûnh 2 12 U Hình 15 Khu tröng baøy-Phoái caûnh 1 13 H Hình 16 Khu tröng baøy – Phoái caûnh 2 13 Hình 17 Khu baûo haønh 14 Hình 18 Phoøng giaùm ñoác 15 Hình 19 Saûn phaåm vaø logo Wacom 1 16 Hình 20 Saûn phaåm thieát keá 1 16 Hình 21 Saûn phaåm vaø logo 2 17 Hình 22 Saûn phaåm thieá keá 2 17
 7. LÔØI MÔÛ ÑAÀU: Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä ñöa ñeán cho con ngöôøi nhieàu tieän ích hôn trong cuoäc soáng .Beân caïnh ñoù khoâng gian soáng vaø laøm vieäc cuõng ñöôïc ñaàu tö tæ mó hôn ,truyeàn taûi noäi dung phuø hôïp hôn vôùi töøng ngaønh ngheà. Ñeà taøi “ Vaên phoøng coâng ty Wacom” nhaèm ñöa ra moät giaûi phaùp phuø hôïp cho khoâng gian noäi thaát vaên phoøng hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi xu theá chung cuõng nhö vaên hoùa cuûa coâng ty . H C TE U H
 8. CHÖÔNG 1 - NGHIEÂN CÖÙU 1.1. Lí do choïn ñeà taøi: Lónh vöïc coâng ngheä khoâng coøn laø ñieàu môùi laï ñoái vôùi nhieàu ngöôøi .haèng ngaøy nhöõng phaùt minh coâng ngheä môùi lieân tuïc ra ñôøi ñem laïi cho con ngöôøi nhieàu tieän ích, ñoàng thôøi tieát kieäm thôøi gian hôn tröôùc. Coâng ty Wacom laø moät coâng ty chuyeân veà caùc saûn phaåm coâng ngheä phuïc vuï ñaéc löïc cho caùc nhaø thieât keá noäi that noùi rieáng vaø lónh vöïc ñoà hoïa öùng duïng noùi chung . Choïn ñeà taøi “vaên phoøng cho coâng ty Wacom” vôùi mong muoán ñöa ra moät giaiû phaùp thieát kếâ cho vaên phoøng phuø hôïp vôùi vaên hoùa vaø höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty veà laâu daøi. H Ñoàng thôøi theå hieän moät öôùc mong moät ngaøy khoâng xa coâng ty Wacom seõ ñeán Vieät Nam ,ñem ñeán nhöõng coâng ngheä môùi cho ngöôøi duøng ôû Vieät Nam 1.2 Giôùi haïn ñeà taøi C Ñeà taøi laø söï nghieân cöùu veà vaên hoùa cuûa coâng ty Wacom töø ñoù chaét loïc vaø TE keát hôïp giöõa vaên hoùa cuûa coâng ty trong khoâng gian noäi thaát hieän ñaïi . 1.3 Tìm hieåu veà coâng ty Wacom : U 1.3.1 Tìm hieåu veà Baøn veõ ñieän töû (Graphics tablet) H Baøn veõ ñieän töû ( Graphic tablet) laø moät thieát bò ñaàu vaøo cuûa maùy tính maø thoâng qua ñoù cuøng vôùi caùc phaàn meàm ñoà hoïa thoâng duïng nhö 3DMax, Photoshop, Auto CAD…, ngöôøi duøng coù theå deã daøng hôn trong vieäc theå hieän yù töôûng thieát keá cuûa mình.Gioáng nhö veõ moät taám hình vôùi giaáy vaø buùt. Beân caïnh ñoù, noù coøn laø coâng cuï hoã trôï toái öu trong quaù trình thuyeát minh, trình dieãn caùc baøi baùo caùo , hay duøng cho ñeå chöõ kí vieát tay trong caùc vaên baûn . Baøn veõ ñieän töû goàm moät baûng moûng coù maët caûm öùng , ngöôøi duøng seõ söû duïng caây vieát ñieän töû ñeå theå hieän yù töôûng cuûa mình leân ñoù. Ñöôïc phaùt trieån trong vaøi thaäp nieân trôû laïi ñaây ,nhöng öùng duïng cuûa baøn veõ ñieän töû thöïc söï ñaõ giuùp cho nhöõng ngöôøi laøm trong lónh vöïc ñoà hoïa öùng duïng 1
 9. tieát kieäm nhieàu thôøi gian vaø taïo ra nhöõng saûn phaåm vöôït xa nhöõng mong ñôïi tröôùc ñaây. 1.3.2 Tìm hieåu veà coâng ty Wacom Wacom laø moät trong soá nhöõng coâng ty lôùn chuyeân veà lónh vöïc saûn xuaát caùc thieát bò ñoà hoïa öùng duïng ñaëc bieát laø baøn veõ ñieän töû. Coâng ty Wacom laø moät coâng ty cuûa Nhaät Baûn ra ñôøi ngaøy 12 thaùng 7 naêm 1983 taïi Ageo-shi,Saitama-ken , Nhaät Baûn vôùi soá voán ban ñaàu laø 48 tyû Yeân Hieän nay coâng ty Wacom laø moät trong 2 coâng ty lôùn chuyeân saûn xuaát caùc doøng baøn veõ ñieän töû vaø caùc saûn phaån coù kieân quan.Coâng ty hieän coù chi nhaùnh coâng ty cuõng nhö nhaø maùy saûn xuaát treân khaép caùc chaâu luïc töø Chaâu AÙ, Chaâu Myõ ,Chaâu AÂu. Veà yù nghóa cuûa chöõ Wacom : “Wacom”laø moït töø gheùp trong tieáng Nhaät . H “Wa” coù nghóa laø “Haøi hoøa” hay “Voøng troøn”.Coøn töø “Com”= “Komu”coù nghóa laø “Maùy tính”. C Baøn veõ Wacom ñaùng chuù yù vì coù theå söû duïng khoâng daây ,hay khoâng caàn ,ñoä nhaán cuûa buùt veõ cuõng ñöôïc caûi thieän nhieàu cho ngöôøi duøng caûm giaùc veõ thaät TE hôn.Ngoaøi ra,Wacom coøn cung caáp moät soá thieát bò buùt caûm öùng hoã trôï cho caùc doøng maùy tính baûng,noù ñöôïc bieát ñeán vôùi teân goïi “Penable technology”( taïm dòch laø “coâng ngheä buùt ñieän töû” ) U Thaùng 1 naêm 1984, coâng ty coâng boá söï ra ñôøi cuûa caây buùt ñieän töû ñaàu tieân treân theá giôùi.Töø ñoù,coâng ty lieân tuïc cho ra ñôøi caùc saûn phaåm coâng ngheä nhaèm giuùp H khaùch haøng thuaän tieän hôn trong vieäc söû dung maùy tính vaø phaùt huy toái öu hiệu quaû cuûa caùc phaàn meàm ñoà hoïa. Caùc doøng saûn phaåm hieän taïi cuûa Wacom laø : - Bamboo - Intuos - Cintiq - Inkling - Vaø moät soá doøng saûn phaåm buùt veõ ñieän töû khaùc . 2
 10. Trong ñoù 3 doøng ñaàu tieân laø nhöõng doøng saûn phaåm chuyeân veà ñoà hoïa öùng duïng vaø trình dieãn. Saûn phaåm bao goàm moät baøn veõ vaø moät caây buùt ñieän töû. Coøn doøng Inkling laø buùt veõ thoâng minh söû duïng buùt ñeå phaùc hoïa ra giaáy thaät,Inkling seõ nhôù vaø löu tröõ noù döôùi daïng noäi dung soá,au ñoù chuyeån vaøo maùy tính. H Hình 1 : Bamboo C TE U H Hình 2 : Cintiq Hình 3 : Intuos 4 3
 11. YÙ nghóa Logo cuûa coâng ty : Logo daïng 3D phuø hôïp vôùi xu theá coâng ngheä môùi. Töø moät ñieåm toûa ra nhieàu nhaùnh vaø moãi nhaùnh coù moät maøu saéêc khaùc nhau cho thaáy söï vöôn xa khoâng ngöøng cuûa saûn phaåm vaø thöông hieäu. Söï ña daïng , luoân bieán ñoåi ví nhö söï bieán ñoåi cuûa töï nhieân ñeå phuø hôïp vôùi xu theá chung cuûa theá giôùi. Ñaây cuõng laø söï vaän ñoäng lieân tuïc ñeå taïo ra caùi môùi meû.VaøØ söï vöôn cao ,vöôn xa hôn nöõa trong töông lai . Söû duïng phong chöõ meàm maïi, söï ñaûo Hình 4 : Logo của công ty Wacom H ngöôïc cuûa chöõ “W” “M” lieân töôûng ñeán moät voøng kheùp kín ,lieân hoaøn .Taïo caûm giaùc lieân tuïc vaø beàn vöõng, tröôøng toàn cuûa coâng ty . C Caâu slogan cuûa coâng ty laø “Open up, sense more ”( taïm dòch : “môû roäng ra, caûm nhaän nhieàu hôn”) cuøng vôùi bieåu töôïng logo cho thaáy mong muoán phaùt TE trieån hôn nöõa cuûa coâng ty cuõng nhö coâng ngheä phuïc vuï con ngöôøi. Phöông chaâm cuûa coâng ty laø luoân luoân vaän ñoäng vaø taïo ra vaø hoaøn thieän nhöõng saûn phaåm nhaèm phuïc vuï lôïi ích toái öu cuûa con ngöôøi.Cuoäc soáng luoân laø U nhöõng ñieàu baát ngôø. Vì vaäy, coâng ty luoân khuyeán khích ngöôøi duøng thoâng qua nhöõng saûn phaåm naøy coù theå töï mình khaùm phaù ra nhieàu ñieàu thuù vò vaø boå ích aån H chöùùa xung quanh ñeå hoaøn thieän hôn nöõa moâi tröôøng soáng . Vôùi lòch söû chöa ñeán 30 naêm (töø Naêm 1983 ñeán nay ) Nhöng Coâng ty Wacom ñaõ thöïc söï chöùng minh ñöôïc höôùng phaùt trieån ñuùng ñaén trong lónh vöïc coâng ngheä cuûa mình . Caùc saûn phaåm cuûa coâng ty lieân tuïc ñaït ñöôïc nhöõng giaûi thöôûng coâng ngheä nhö : -“Red Dot Design”( cho doøng cintiq 12wx vaø bamboo thaùng 6/2008 ,cho doøng Intuos thaùng 7/2009, cho doøng Bamboo thaùng 4/ 2010) ; -“TIPA” (thaùng 6/2008 cho doøng Cintiq 12wx ) ; - “Good Design Award”(thaùng 9/2010 cho doøng Bamboo) 4
 12. 1.4 .Phong caùch thieát keá: Laø coâng ty chuyeân veà caùc saûn phaåm phuïc vuï ñoà hoïa neân raát phuø hôïp vôùi phong caùch thieát keá hieän ñaïi. Xu höôùng hieän nay laø taïo ra nhöõng khoâng gian môùi laï, traùnh söï nhaøm chaùn ñôn ñieäu cuûa maøu saéc coå ñieån nhö vaøng,naâu cuûa goã… thay vaøo ñoù laø caùc maøu saéc töôi saùng .Caùc ñöôøng neùt khoâng quaù boù heïp trong nhöõng ñöôøng thaúng . 1.4.1-Maøu saéc H Ngaøy nay,vieäc öùng duïng maøu saéc trong khoâng gian vaên phoøng hieän ñaïi coù phaàn phong phuù hôn.Khoâng coøn giôùi haïn bôûi C TE nhöõng gam maøu truyeàn thoáng nhö ghi, xaùm… , thieát keá hieän ñaïi ñaõ kheùo leùo keát hôïp vôùi nhöõng maøu saéc töôi treû noåi baät nhö ,Tím, ñoû, xanh laù caây … U Ñaëc bieät nhöõng maøu töôi saùng raát phuø hôïp vôùi coâng ty chuyeân veà H coâng ngheä mang tính saùng taïo cao. Hình 5 : Hình tham khảo 1 5
 13. .4.2 Ñöôøng neùt : Trong vaên phoøng hieän ñaïi ,caùc ñöôøng neùt quy veà ñôn giaûn cho khoâng gian noäi thaát nhö ñöôøng thaúng ,caùc ñöôøng cong ñôn giaûn khoâng quaù caàu kì,phöùc taïp.Ñoà ñaïc noäi thaát mang tính coâng naêng cao trong vaên phoøng. H Hình 6 : Hình tham khaûo 2 1.4.2 Chaát lieäu söû duïng : C TE Vaät lieäu söû duïng chuû yeáu cho khoâng gian laøcaùc vaät lieäu hieän ñaïi : theùp, nhoâm, aluminum, composite, kính, inox . U H Hình 7 : Hình tham khaûo 3 6
 14. CHÖÔNG II – NOÄI DUNG 2.1 YÙ töôûng: H Hình 8 : Logo Wacom C TE Söû duïng ñaêc tröng vaên hoùa cuûa coâng ty ñeå laøm noåi baät thöông hieäu vaø nhöõng ñieàu toât ñeïp maø coâng ty ñaõ vaø ñang höôùng tôùi. Logo : vôùi 5 maøu saéc töôi taén Moãi maøu seõ ñöôïc theâm vaøo khoâng gian noäi thaát ñeåâ taïo neân moái lieân keát .Ñoàng thôøi laøm khoâng gian theâm phaàn töôi môùi U Chöõ “Wacom” vôùi font meàm taïo ra nhöõng ñöôøng bo goùc seõ ñöôïc aùp duïng vaøo töøng khoâng gian. H Xu theá phaùt trieån cuûa coâng ty cuõng nhö cuûa theâ giôùi ñoù laø söï hoøa quuyeän giöõa con ngöôøi vaø thieân nhieân ,mang laïi caûm giaùc gaàn guõi hôn ,giuùp con ngöôøi khaùm phaù theâm nhöõng ñieàu kì thuù xung quanh.Vì vaäy caùc khoâng gian seõ söû duïng nhöõng ñöôøng neùt khoâng quaù khoâ cöùng cuõng nhö maøu saùc töôi môùi . 7
 15. Hình 9 : YÙ töôûng thieát keá H 2.2 Hoà sô kieán truùc: C TE U H Hình 10: Hồ sơ kiến trúc Hoà sô coâng trình kieán truùc Vinamilk Tower,goàm 12 taàng,1 taàng löûng vaø 2 taàng haàm.Toång chieàu cao 51,8m,caùc taàng coù coát cao ñoä laø 3,8m 8
 16. Söû duïng maët baèng taàng 2 cuûa coâng trình ñeå boá trí noäi thaát cho ñoà aùn “vaên phoøng coâng ty Wacom”.Maët baèng boá trí goàm caùc khu chính : giaùm ñoác,hoïp ,tieáp taân, khu tröng baøy, khu baûo haønh, keá toaùn ,kinh doanh vaø marketing , khu kó thuaät.Caùc khu phuï : haønh lang thang maùy,cafe,kho ,veä sinh Caùc khoâng gian thieát keá chính goàm: Khu leã taân, phoøng giaùm ñoác, phoøng hoïp ,phoøng trưng baøy , phoøng baûo haønh. H C TE U H Hình 11: Mặt bằng 9
 17. 2.3 Khu tieáp tân: H C Hình 12: Khu lễ tân TE Khu tieáp taân ñöôïc ñaët ngay gaàn haønh lang cuûa thang maùy.Khoâng gian böøng saùng vôùi maøu vaøng noåi baät cuøng vôùi logo cuûa quaày leã taân U Theâm vaøo ñoù laø caùc maøu saéc töôi taén treân neàn traéng taïo neân khoâng khí vui töôi vaø thoaûi maùi nhöng cuõng khoâng keùm phaàn trang troïng. H Haønh daïng cuûa quaày leã taân ñöôïc laáy yù töôûng töø chöõ “a” trong logo “wacom” cuûa haõng. 10
 18. 2.4 Khu hoïp: H Hình 13: Phoøng hoïp –Phoái caûnh 1 C TE Laáy yù töôûng chuû yeáu töø nhöõng ñöôøng neùt bo goùc meàm maïi laøm cho khoâng gian khoâng quaù cöùng nhaéc. Caûm nhaän 1 chuùt höông vò cuûa cuûa nhöõõng maøu saéc raát töï nhieân trong caên phoøng, taïo caûm giaùc gaàn guõi hôn vôùi thieân nhieân.Maøu ñoûû thöôøng taïo caûm giaùc noùng böùc hay khoù chòu bôûi noù laø maøu cuûa maët trôøi ,cuûa löûa U nhöng ñaây cuõng laø1 maøu goác trong baûng maøu ,maø neáu thieáu noù thì cuoäc soáng naøy khoâng coøn maøu saéc .Noù töôïng tröng cho söï maïnh meõ , cuõng laø maøu mang laïi nhieàu may maén trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng H 11
 19. H Hình 14: Phoøng hoïp –Phoái caûnh 2 C Coâng ty luoân chuù troïng gaén keát vaø hoøa mình vaøo moâi tröôøng töï nhieân , ñeå con ngöôøi vaø thieân nhieân hieåu nhau hôn. TE Saùng taïo cuøng vôùi thieân nhieân deå mang ñeán hieäu quaû cao nhaát 2.5 Khu tröng baøy. U Nhu caàu tìm hieåu vaø söû duïng saûn phaåm baøn veõ ñieän töû ngaøy caøng taêng leân khoâng chæ treân theá giôùi maø coøn ôû taïi Vieät Nam .Vì vaäy xaây döïng khoâng gian H naøy ñeå quaûng baù saûn phaåm ñoàng thôøi giôùi thieäu vaø duøng thöû saûn phaåm neáu khaùch haøng coù nhu caàu hoaëc quan taâm ñeán . Khu tröng baøy laáy maøu xanh laù laøm maøu chuû ñaïo,1 moät maøu coù trong logo .Ñeå thoâng qua khoâng gian truyeàn taûi ñeán ngöôøi duøng yù nghóa vaø muïc ñích söû duïng saûm phaåm . Haàu heát caùc saùng taïo ñeàu baét ngöoàn töø thieân nhieân ,mang thieân nhieân vaøo trong aûn phaåm luoân ñöôïc khuyeán khích. Duøng caùc neùt bo goùc töø ñöôøng neùt cuûa saûn phaåm laøm meàm khoâng gian tröng baøy . Keä tröng baøy thieát keá ñöïa theo font cuûa chöõ “C” vaø Chöõ ‘’O” trong logo . 12
 20. Hình 15 : Khu tröng baøy – phoái caûnh 1 H C TE U H Hình 16: Khu tröng baøy _ Phoái caûnh 2 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2