Luận văn xây dựng công trình_Móng tại chân cột B

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
148
lượt xem
77
download

Luận văn xây dựng công trình_Móng tại chân cột B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Căn cứ vào mặt cắt địa chất tại nơi xây dựng, dùng móng cọc cắm sâu vào lớp cát ở trạng thái chặt vừa.
- Căn cứ vào điều kiện thi công và biện pháp thi công cọc.
- Chọn loại bê tông cốt thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn xây dựng công trình_Móng tại chân cột B

  1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM II)- MOÙNG TAÏI CHAÂN COÄT B ( TRUÏC 5 ) : ( Kyù hieäu treân baûn veõ : M2 ) 1- Taûi troïng : N0tt = - 58.3 T M0tt = - 6.824 Tm Qmax = 2.4 T 2- Choïn loaïi coïc vaø kích thöôùc moùng coïc : - Caên cöù vaøo maët caét ñòa chaát taïi nôi xaây döïng; duøng moùng coïc caém saâu vaøo lôùp caùt ôû traïng thaùi chaët vöøa. - Caên cöù vaøo ñieàu kieän thi coâng vaø bieän phaùp thi coâng coïc. - Choïn loaïi coïc beâ toâng coát theùp C5-25 Mac 200. Ñoaïn ôû muõi coïc : daøi 5 m ; ñoaïn ôû phaàn coïc noái daøi 5 m. Troïng löôïng coïc : loaïi 5m laø 0.51 T. Theùp doïc chòu löïc goàm 4 Φ12; loaïi theùp A-I Vì moùng chòu moment khaù lôùn neân ta ngaøm ñaàu coïc vaøo ñaøi baèng caùch haøn vaøo maët bích ñaàu coïc 4 ñoaïn theùp Φ12, moãi ñoaïn daøi 0.3m vaø choân ñaàu coïc vaøo ñaøi 0.1m. 3- Löïa choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc : Ta coù : taïi ñoä saâu töø 0.8 ñeán 2.1 m döôùi maët ñaát thieân nhieân coù lôùp seùt pha caùt ôû traïng thaùi deûo meàm ; B = 0.62. Ta choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc h = 1.6 m; ñaùy ñaøi naèm ngang möïc nöôùc ngaàm oån ñònh; ñaøi coïc ñöôïc caáu taïo baèng beâ toâng Mac 200. 4- Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc : • AÙp duïng coâng thöùc 5-2 , trang 258 [ 1 ] - ñeå tính toaùn söùc chòu taûi cuûa coïc theo khaû naêng chòu löïc cuûa vaät lieäu: P = kv . m.( Rn.F + mct.Rct.Fct ) Trong ñoù: kv = 0.9 ; m = 0.7 Rn = 90 kg/cm2. F = 25 x 25 = 625 cm2. mct Rct = 2100 kg/cm2. Fct = 4.52 cm2. Vaäy : P = 0.9 x 0.7 x ( 90 x 625 + 2100 x 4.52 ) = 41417.5 KG ≈ 41.42 T • Söùc chòu taûi cuûa coïc theo khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát neàn: P = k.m.( Rtc.F + ∑u fitc.Li ) Trong ñoù: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 57
  2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM k = 0.7 ; m=1 u : chu vi tieát dieän coïc u = 4 x 0.25 = 1 m F = 0.252 = 0.0625 m2. Ñoái vôùi muõi coïc ngaäp trong caùt vöøa - nhoû vaø vôùi chieàu saâu coïc L = ( 5 + 5 ) + 1.6 – 0.1 = 11.5 m keå töø maët ñaát ; tra baûng vaø noäi suy: ⇒ Rtc = 410 T/m2. Khi coïc xuyeân qua caùc lôùp ( tra baûng 5-6 , trang 261 [ 1 ] ) cho ta : Lôùp soá 2 : seùt pha caùt Z1 = 2.25 m ⇒ f1tc = 0.70 T/m2. Lôùp soá 3 : seùt pha caùt Z2 = 3.80 m ⇒ f1tc = 5.00 T/m2. Lôùp soá 4 :caùt pha seùt Z3 = 6.05 m ⇒ f1tc = 1.05 T/m2. Lôùp soá 5 : caùt vöøa Z4 = 9.20 m ⇒ f1tc = 6.05 T/m2. Vaäy : P = 0.7[ 410 x 0.0625 + 1 (0.7 x1.3 + 5.0 x1.8 +1.05 x 2.7 + 6.05 x 3.6)] = 42.11 T • Ñeå ñaûm baûo thieát keá coïc an toaøn , ôû ñaây ta choïn trò soá nhoû hôn, töùc ’ laø laáy Pñ = Pñ / 1.4 = 41.42 / 1.4 = 30T ñeå ñöa vaøo tính toaùn 5- Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc : • Khi khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø 3d, thì aùp löc tính toaùn giaû ñònh taùc duïng leân ñeá ñaøi do phaûn löïc ñaàu coïc gaây ra: ' P tt = Pñ = 30 = 53.4T/m2. (3d )2 (3x0.25 )2 • Dieän tích sô boä ñeá ñaøi: tt = N tt 58.3 0 2 F P tt − γ .h.n 53.4 − 2x1.6x1.1 = 1.17 m . = tb Choïn Fñ = 1.2 x 1.2 = 1.44 m2. • Troïng löôïng cuûa ñaøi vaø ñaát phuû treân ñaøi: Nñtt =n . Fñ . h . γtb = 1.1 x 1.44 x 1.6 x 2 = 5.07 T. • Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: Ntt = N0tt + Nñtt = 58.3 + 5.07 = 63.37 T. • Soá löôïng coïc ñöôïc xaùc ñònh sô boä: N tt 63.37 n coïc = = = 2.112 coïc. Choïn nc’ = 4 coïc. P ' 30 ñ • Caáu taïo coïc : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 58
  3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM Coïc boá trí nhö hình veõ; khoaûng caùch giöõa caùc coïc (3 – 6) x d; choïn 3d: C = 3d = 3 x 0.25 = 0.75m; choïn chieàu coïc ngaøm vaøo ñaøi h1 = 10 cm. Chieàu cao ñaøi choïn hñ = 50 cm. Vì ñaàu coïc naèm trong phaïm vi hình thaùp eùp loõm , cho neân khoâng caàn phaûi kieåm tra caùc ñieàu kieän eùp loõm. • Boá trí coïc trong maët baèng nhö hình veõ: 225 750 4 3 225 1200 750 1 2 225 1200 • Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi: Mtt = M0tt + Qtt . h = 6.842 + 2.4 x 0.5 = 8.042 Tm. • Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: tt tt tt = N ± M y x max = 63.37 ± 8.042x0.37 5 Pmax n n'c ∑ x i1 4 4x0.375 2 min i=1 i Pmaxtt = 15.84 + 5.36 = 21.2 T. Pmintt = 15.84 - 5.36 = 10.48 T. Ta thaáy : Pmaxtt = 21.2 T < Pñ’ = 30.08 T , nhö vaäy thoûa ñieàu kieän löïc max truyeàn xuoáng coïc cuûa daõy bieân ; vaø Pmintt = 10.48 T > 0 neân khoâng caàn phaûi kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. 6)-Kieåm tra neàn moùng coïc ma saùt theo ñieàu kieän bieán daïng : Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa neàn khoái moùng quy öôùc coù maët caét ôû taïi maët phaúng ñaùy moùng khoái quy öôùc. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 59
  4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM ϕ tc Trong ñoù : α = tb 4 ( ⎜) ϕ .h + ⎛ϕ .h ⎞ + ϕ .h + ⎛ϕ .h ⎞ tc = 2 2 ⎝ 3 3 ⎠ ⎟ ⎜ 4 4 ⎝ 5 5⎠ ⎟ ( ) Ta coù : ϕ tb h +h +h +h 2 3 4 5 ⎛11030' x1.3 ⎞ + ⎛14015' x1.8 ⎞ + ⎛13020' x2.7 ⎞ + ⎛ 28030' x3.6 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ϕ tc = ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ = 190. tb 1.3 + 1.8 + 2.7 + 3.6 Vaäy : α = 19 / 4 = 4.75 = 40 45’ 0 0 • Xaùc ñònh ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = Bm = b + 2(0.25/2) + 2L.tgα = 0.75 + 0.25 + 2 x 9.9 tg 4045’ = 2.6 m. Choïn Lm = Bm = 2.6 m. ; Fm = 2.6 x 2.6 = 6.76 m2. • Chieàu cao khoái moùng quy öôùc: Hmqu = 9.9 + 1.6 = 11.5 m. • Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc: 0.1 0.5 1.1 0.1 6.3 9.9 3.6 4.75° SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 60
  5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM -Trong phaïm vi töø ñaùy ñaøi trôû leân coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: N1tc = Fm x h1 x γtb = 6.76 x 1.6 x 2 = 21.632 T. - Troïng löôïng caùc lôùp ñaát trong phaïm vi töø ñeá ñaøi ñeán ñaùy cuûa moãi lôùp (tröø ñi phaàn theå tích do coïc choaùn choã coù keå ñeán ñaåy noåi ) N2tc = (Fm x h2 -h2 x Fc x nc’) γ2 = (7.84 x 1.3 – 1.3 x 0.0625 x 5)0.79 = 7.73 T N3tc = (Fm x h3 -h3 x Fc x nc’) γ3 = (7.84 x 1.8 – 1.8 x 0.0625 x 5)1.02 = 13.82 T N4tc = (Fm x h4 -h4 x Fc x nc’) γ4 = (7.84 x 2.7 – 2.7 x 0.0625 x 5)0.99 = 20.12 T N5tc = (Fm x h5 -h5 x Fc x nc’) γ5 = (7.84 x 3.6 – 3.6 x 0.0625 x 5)0.95 = 25.75 T -Troïng löôïng caùc coïc trong phaïm vi töø ñeá ñaøi ñeán ñaùy cuûa moãi lôùp Q2 = Q0 x h2 x nc’ = 0.51/5 x 1.3 x 5 = 0.66 T. Q3 = Q0 x h3 x nc’ = 0.51/5 x 1.8 x 5 = 0.92 T. Q4 = Q0 x h4 x nc’ = 0.51/5 x 2.7 x 5 = 1.38 T. Q5 = Q0 x h5 x nc’ = 0.51/5 x 3.6 x 5 = 1.84 T. ⇒ Toång troïng löôïng khoái moùng quy öôùc: Nqötc = 21.632 + 7.73 + 13.82 + 20.12 + 25.75 + 0.66 + 0.92 + 1.38 + 1.84 = 93.852 T. • Löïc doïc tieâu chuaån do coät truyeàn xuoáng: N tt 58.3 N tc = = = 50.7T. n 1.15 • Moment töông öùng vôùi troïng taâm ñaùy khoái moùng quy öôùc: M tt Q tt 6.842 2.4 M tc = + .L c = + .10 = 26.82Tm. k tc k tc 1.15 1.15 • Ñoä leäch taâm e : M tc 26.82 26.82 e= = = = 0.19m. Ntc + N tc 50.07 + 93.852 144.552 qu • AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái moùng quy öôùc: tc tc ⎛ tc = N + N qu ⎜1 ± 6.e ⎟ = 144.552 ⎛1 ± 6x0.19 ⎞ = 21.38(1 ± 0.44) ⎞ Pmax ⎜ ⎟ F m ⎜ ⎝ L ⎟ m⎠ 6.76 ⎜⎝ 2.6 ⎟⎠ min Pmaxtc = 30.79 T/m2. Pmintc = 11.973 T/m2. tc tc P tc = Pmax + Pmin = 30.79 + 11.973 = 21.38 T/m2. tb 2 2 • Xaùc ñònh aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc : Rmtc = m [(A.bm + B.hm). γtb + D.ctc] SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 61
  6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM Trong ñoù : m = 1 vôùi ϕtc = 280 30’ ; ctc = 0.27 t/m2 ; tra baûng 3-2 , trang 97 [ 1 ] noäi suy : A = 1.023 ; B = 5.095 ; D = 7.58 + Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích trung bình cuûa caùc lôùp ñaát keå töø maët phaúng muõi coïc trôû leân: ⎛ L ⎞ γ xaø baàn L +⎜ γ W L'2 +γ ñn L 2 ⎟+γ3 L3 +γ ñn L 4 +γ ñn L 5 2 ñn W 1 ⎜ ⎝ 2 ⎟ ⎠ 4 5 γ = tb L +L' +L +L +L 1 2 3 4 5 2x0.8 +(1.85x0.4 + 0.79x1.3 )+1.024x1.8 +0.99x2.7 + 0.96x3.6 γ tb = = 1.07 T/m3. 0.8 + 0.4 + 1.3 + 1.8 + 2.7 + 3.6 Vaäy: Rmtc=1[ (1.023 x 2.5 + 5.095 x11 )x1.07 +7.58 x 0.27] = 64.97 T/m2. 1.2 Rmtc = 1.2 x 64.97 = 77.96 T/m2. Thoûa ñieàu kieän: Pmaxtc = 30.79 T/m2 < 1,2 Rmtc = 77.96 T/m2. Ptbtc = 21.38 T/m2 < Rmtc = 64.97 T/m2. 7)- Tính toaùn ñoä luùn cuûa neàn (theo quan nieäm neàn bieán daïng tuyeán tính) • AÙp löïc baûn thaân ñaùy khoái moùng quy öôùc: σbt = γWxa baàn L1 + γWL2 L2’ +γ2ñn L2 +γ3ñn L3 +γ4ñn L4 +γ5ñn L5 = 11.34 T/m2. • ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy khoái moùng quy öôùc: σZ=0gl = Ptbtc - σbt = 21.38 – 11.34 = 10.4 T/m2. Ta chia phaàn ñaát neàn thaønh nhöõng lôùp phaân toá coù chieàu daøy hi ( quy phaïm 45- 78 ) hi ≤ 0.4 bm Vôùi bm = 2.6 m γ5ñn = 0.96 T/m3. Ta coù : hi ≤ 0.4 x 2.6 = 1.04 m Choïn hi = 0.5 m. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 62
  7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM BAÛNG GIAÙ TRÒ TÍNH ÖÙNG SUAÁT TÖØ ÑAÙY KHOÁI MOÙNG QUY ÖÔÙC Z 2Z Lm σZigl σZigl σZibt σZigl Lôùp Ñieåm B B K0 (m) m m (T/m2) (T/m2) (T/m2) (T/m2) 1 0 0 1 1 10.4 11.34 1 10.19 11.58 2 0.5 0.4 1 0.96 9.984 11.82 2 9.152 12.06 3 1 0.8 1 0.8 8.32 12.3 3 7.311 12.54 4 1.5 1.2 1 0.606 6.302 12.78 4 5.486 13.02 5 2 1.6 1 0.449 4.67 13.26 5 4.082 13.5 6 2.5 2 1 0.336 3.494 13.74 6 3.084 13.98 7 3 2.4 1 0.257 2.673 14.22 7 2.382 14.46 8 3.5 2.8 1 0.201 2.09 14.7 Chaám döùt gaây luùn taïi lôùp 7 ( ñieåm giöõa 7 - 8 ) coù : σgl = 2.382 T/m2 < 0.2 σbt = 0.2 x 14.46 T/m2 = 2.892 T/m2 ÔÛ ñoä saâu – 14.25 m keå töø maët ñaát thieân nhieân; töùc laø ôû ñoä saâu – 3.25 m keå töø ñaùy moùng khoái quy öôùc. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 63
  8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM BIEÅU ÑOÀ ÖÙNG SUAÁT GAÂY LUÙN x 11.58 1 10.19 12.06 2 9.152 12.54 3 7.311 13.02 4 5.486 13.5 5 4.082 13.98 6 3.084 14.46 7 2.832 z • Ñoä luùn cuûa neàn: ( theo coâng thöùc 4-179 , trang 201 [ 1 ] ) n β S = ∑ P .h i=1 Zi i E0i Trong ñoù : n : Soá lôùp ñaát laáy ñeå tính toaùn Pzi = σtbigl : trung bình coäng caùc öùng suaát phaùp PZ taùc duïng leân maët treân vaø maët döôùi lôùp ñaát thöù i. hi : chieàu daøy cuûa lôùp ñaát thöù i. β : Heä soá khoâng thöù nguyeân ; ñoái vôùi caùt nhoû β = 0.8 E0i : Modul toång bieán daïng ñöôïc laáy baèng 1800 T/m2. 0.5 ⎛ 10.19 2.832 ⎞ S = 0.8x ⎜ + 9.152 + 7.311 + 5.486 + 4.082 + 3.084 + ⎟ 1800 ⎝ 2 2 ⎠ = 0.008 m Vaäy : S = 0.8 cm < Sgh = 8 cm. Thoûa yeâu caàu veà ñoä luùn SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 64
  9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 8)- Tính toaùn coát theùp cho ñaøi coïc : 225 750 4 3 II II 200 400 1200 300 750 225 175 1 2 1200 I Tính toaùn moment vaø boá trí theùp cho ñaøi coïc : o Moment töông öùng vôùi maët ngaøm I - I : MI = r1 (P2 + P3 ) Vôùi P2 =P3 = Pmax = 21.2 T MI = 0.175 x (21.2 + 21.2) = 7.42Tm. o Moment töông öùng vôùi maët ngaøm II - II : MII = r2 ( P1 + P4 ) Vôùi P1 = Pmin = 10.48T ; P4 = Pmax = 21.2 T MII = 0.2 (10.48 + 21.2) = 6.336 Tm. Coát theùp : M 742000 F = I = = 11.22 cm2. a1 0.9xR xh a 0 0.9x2100x3 5 Choïn : 8Φ14 ; coù Fa = 12.31 cm2. Khoaûng caùch tim 2 coát theùp caïnh nhau : f .b 1.539x120 U= a = = 15cm ; choïn a = 15 cm F 12.31 a Chieàu daøi moãi thanh laø : l =1.05m = 105 cm SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 65
  10. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM M 633600 F = II = = 9.6 cm2. a2 0.9xR xh a 0 0.9x2100x3 5 Choïn : 9 Φ12; coù Fa = 10.18 cm2. Khoaûng caùch tim 2 coát theùp caïnh nhau : f .b 1.131x120 U= a = = 13.33cm ; choïn a = 13 cm F 10.18 a Chieàu daøi moãi thanh laø : l =1.05m = 105 cm SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU(MOÙNG) TRANG : 66

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản