Luận văn xây dựng công trình_Tổng quan

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
111
lượt xem
43
download

Luận văn xây dựng công trình_Tổng quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề chỗ ở trong các thành phố lớn đã trở thành vấn đề rất bức xúc, nhất là các thành phố có dân số khá đông như TPHCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn xây dựng công trình_Tổng quan

  1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC I. MÔÛ ÑAÀU : Trong giai ñoaïn hieän nay, vaán ñeà choã ôû trong caùc thaønh phoá lôùn ñaõ trôû thaønh vaán ñeà raát böùc xuùc, nhaát laø caùc thaønh phoá coù daân soá khaù ñoâng nhö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ñeå taïo myõ quan cho ñoâ thò vaø nhaát laø söï phuø hôïp cho tình hình quy hoaïch chung cuûa Thaønh Phoá. Vì vaäy, caàn phaûi giaûi toûa moät soá khu vöïc trong noäi oâ, vaø ñoàng thôøi giaûi quyeát vaán ñeà caáp baùch nôi ôû môùi cho caùc hoä coù thu nhaäp trung bình ( nhö Coâng chöùc Nhaø nöôùc, ngöôøi laøm coâng aên löông,...) ñaây laø hai vieäc phaûi thöïc hieän cuøng moät luùc. Khu chung cö trong luaän vaên naày chính laø moät trong nhöõng giaûi phaùp toát nhaát goùp phaàn giaûi quyeát ñoàng thôøi hai vieäc ñaõ noùi ôû treân. II. VÒ TRÍ XAÂY DÖÏNG VAØ HIEÄN TRAÏNG COÂNG TRÌNH : a. Vò trí xaây döïng : Chung cö naèm gaàn ñaàu caàu LEÂ VAÊN SYÕ thuoäc phöôøng 9- Quaän 3 Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. b. Hieän traïng coâng trình : khu chung cö goàm 3 loâ : A – B – C - Trong ñoà aùn naày ñöôïc thöïc hieän cho loâ C, khu ñaát söû duïng vaø muïc ñích choã ôû cho soá daân chuyeån cö vaø taïo ñieàu kieän quy hoaïch khu ôû trong noäi oâ Thaønh Phoá. - Khu ñaát coù ñuû dieän tích ñeå quy hoaïch cho haï taàng cô sôû nhö giao thoâng noäi boä, ñieän, nöôùc, caây xanh, caùc dòch vuï khaùc ... III. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH : - Coâng trình xaây döïng goàm 5 taàng ( Taàng treät vaø laàu 2,3,4,5) nhaèm phuïc vuï choã ôû cho caùc caên hoä. Töøng caên hoä ñöôïc boá trí töông ñoái nhu caàu toái thieåu cho aên ôû khoaõng 3-4 thaønh vieân. - Coâng trình coù taát caû boán hoà nöôùc ñöôïc ñaët treân taàng maùi. - Toaøn boä coâng trình ñöôïc duøng cho 4 thang boä ôû 2 ñaàu nhaø nhaèm phuïc vuï vieäc ñi laïi cho caùc caên hoä. Hoä xa nhaát ñeán caàu thang laø 24 meùt ( caàu thang boä coù beà roäng 1.8 m ) ñaûm baûo ñuû khaû naêng thoaùt hieåm khi coù söï coá hoûa hoaïn. - Coâng trình naèm trong moät khu qui hoaïch daân cö vôùi nhieàu chung cö, vaán ñeà thieát keá vaø qui hoaïch kieán truùc cuûa coâng trình cuõng ñöôïc quan taâm. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KIEÁN TRUÙC TRANG : 2
  2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH - Moät soá caùc thoâng soá veà kích thöôùc cuûa coâng trình : + Toång chieàu cao coâng trình laø 17.7m ( tính töø maët ñaát ). + Toång chieàu daøi coâng trình laø 52.62m. + Toång chieàu roäng laø 24m. + Toång dieän tích xaây döïng S = 1403 m2. + Taàng treät cao 3.3m. Taàng naøy bao goàm : caùc caên hoä vaø nhaø giöõ xe, phoøng baûo veä. + Caùc taàng laàu cao 3m, bao goàm caùc caên hoä. + Phaàn maùi che ñöôïc lôïp baèng tolle traùng keõm. IV. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT : + Heä thoáng ñieän : • Nguoàn ñieän ñöôïc cung caáp töø nguoàn ñieän chính cuûa Thaønh Phoá . • Heä thoáng daây ñieän bao quanh coâng trình döôùi daïng laép döïng truï. • Toaøn khu coù chung moät traïm haï theá 3 pha vaø töøng loâ coù moät ñoàng hoà toång coù laép ñaët caùc duïng cuï baùo quaù taûi, caàu dao töï ñoäng, heä thoáng ñieàu hoaø ñieän. • heä thoáng ñöôøng daây ñieän ñöôïc boá trí ngaàm trong töôøng vaø saøn , coù heä thoáng phaùt ñieän rieâng phuïc vuï cho coâng trình khi caàn thieát . + Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc : • Nöôùc treân maùi vaø döôùi ñaát ñöôïc daãn tröïc tieáp taäp trung taïi hoá chính daãn ra ngoaøi heä thoáng coâng trình. • Heä thoáng thoaùt nöôùc möa töø maùi ñöa veà seânoâ maùi thoaùt veà caùc oáng nhöïa PVC ñöa thaúng xuoáng hoá daãn ra ngoaøi heä thoáng coâng trình. • Heä thoáng thoaùt nöôùc sinh hoaït hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa treân maùi. • Caùc thieát bò veä sinh ñöôïc noái nhau thaønh oáng thoaùt nöôùc ra heä thoáng coáng thaûi chính cuûa Thaønh Phoá qua heä thoáng loïc. • Treân maùi ñaàu nhaø truïc 1 – 2 vaø 14 –15 theo phöông ngang vaø CD; EF theo phöông doïc nhaø coù 4 hoà nöôùc theå tích moãi beå ( 4,2 x 3 x1,5) = 19m3 coù theå caáp cho toaøn boä coâng trình vaø caáp nöôùc cho PCCC. ( 19m3 x 4 = 76m3) + Heä thoáng phoøng chaùy chöûa chaùy : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KIEÁN TRUÙC TRANG : 3
  3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH • Heä thoáng baùo ñoäng : Ñöôïc laép ñaët cho toaøn boä coâng trình. • Vò trí ñaët bình chöõa chaùy vaø baûng noäi quy PCCC nhö bình CO2, bình boät ñöôïc ñaët treân töøng daõy nhaø cuûa moãi taàng. • Heä thoáng PCCC do ñoäi PCCC Thaønh Phoá laép ñaët. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KIEÁN TRUÙC TRANG : 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản