intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn: Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

397
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thế giới, công nghệLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Công Nghệ điệnLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Điên Tử thoại IP đã được thương mạiLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Thương Mại hoá từ năm 1995, với lợi thế giá cước thấp, chất lượng dịch vụ có thể chấp nhận đã làm nhiều nhà kinh doanhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế viễn thôngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Viễn Thông quan tâm. Tại Việt Nam, dịch vụ này cũng vừa mới được đưa vào sử dụng nhưng còn mang......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP

 1. Luận văn Xử lí cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP
 2. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 1 MUÅC LUÅC Lúâi noái àêì u ....................................................................................... 3 Chûúng 1: Dõch vuå àiïån thoaåi IP ................................................. 5 1. Àiïån thoaåi IP........................................................................... 5 1.1 Giúái thiïåu............................................................................ 5 1.2 Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP....................................... 7 1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP................................................... 9 1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuãa àiïån thoaåi IP.................... 10 2. Phaát triïín dõch vuå àiïån thoaåi IP .......................................... 11 2.1 Khaã nùng triïín khai dõch vuå àiïån thoaåi IP................... 11 2.1 Caác yïu cêìu khi phaát triïín àiïån thoaåi IP...................... 12 2.3 Nhûäng khoá khùn khi triïín khai dõch vuå ....................... 13 2.4 Xu hûúáng phaát triïín ........................................................ 14 3. H323 - tiïu chuêín aáp duång cho àiïån thoaåi IP .................... 14 3.1 Giúái thiïåu.......................................................................... 14 3.2 Cêëu hònh maång theo chuêín H323.................................. 15 3.3 Caác giao thûác H323 tham chiïëu àïën.............................. 20 Chûúng 2: Xûã lyá cuöåc goåi ............................................................ 28 1. Caác thuã tuåc thûåc hiïån trïn kïnh H225 RAS ...................... 28 1.1 Tòm gatekeeper................................................................ 28 1.2 Thuã tuåc àùng kñ vúái gatekeeper ..................................... 29 1.3 Àõnh võ àiïím cuöëi............................................................. 31 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 2 1.4 Caác thuã tuåc khaác .............................................................. 31 2. Cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong maång H323 .................. 32 2.1 Àõnh tuyïën kïnh àiïìu khiïín vaâ baáo hiïåu...................... 32 2.2 Caác thuã tuåc baáo hiïåu vaâ xûã lñ cuöåc goåi ........................... 35 Chûúng 3: Xêy dûång gateway giûäa maång PSTN vaâ maång IP. 71 1. Khaái quaát chung.................................................................... 71 1.1 Muåc tiïu............................................................................ 71 1.2 Möi trûúâng phaát triïín ..................................................... 73 1.3 Cêëu hònh thûã nghiïåm ...................................................... 74 2. Xaác àõnh giaãi phaáp phêìn cûáng. ............................................ 74 2.1 Xem xeát möåt söë giaãi phaáp phêìn cûáng........................... 74 2.2 Cêëu truác phêìn cûáng......................................................... 77 2.3 Giúái thiïåu kiïën truác Dm3 cuãa Card Dm3/IP Link........ 78 1.3 Cêëu truác chûúng trònh..................................................... 86 Chûúng 4: Xêy dûång phêìn mïìm xûã lñ cuöåc goåi cho gateway..... 89 1. Lûåa choån mö hònh lêåp trònh............................................. 89 2. Thû viïån AFC cho card Dm3/IP Link.............................. 94 3. Xêy dûång maáy traång thaái .................................................. 97 4. Xêy dûång chûúng trònh ................................................... 102 Kïët luêån vaâ khuyïën nghõ............................................................ 105 Thuêåt ngûä vaâ tûâ viïët tùæt ............................................................. 108 Taâi liïåu tham khaão ...................................................................... 111 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 3 LÚÂI NOÁI ÀÊÌU Trïn thïë giúái, cöng nghïå àiïån thoaåi IP àaä àûúåc thûúng maåi hoaá tûâ nùm 1995, vúái lúåi thïë giaá cûúác thêëp, chêët lûúång dõch vuå coá thïí chêëp nhêån àaä laâm nhiïìu nhaâ kinh doanh viïîn thöng quan têm. Taåi Viïåt Nam, dõch vuå naây cuäng vûâa múái àûúåc àûa vaâo sûã duång nhûng coân mang tñnh chêët thûã nghiïåm. Qua möåt thúâi gian sûã duång, nhúâ giaá cûúác reã hún hùèn so vúái dõch vuå thoaåi truyïìn thöëng, dõch vuå naây thûåc sûå àaä mang laåi nhûäng lúåi ñch to lúán cho ngûúâi sûã duång. Nhêån thêëy khaã nùng phaát triïín cuãa dõch vuå naây trong tûúng lai, Viïån khoa hoåc vaâ kyä thuêåt bûu àiïån àaä triïín khai, nghiïn cûáu nhiïìu àïì taâi khoa hoåc vïì cöng nghïå thoaåi IP, tiïën haânh xêy dûång thûã nghiïåm saãn phêím Gateway PSTN - IP vaâ àaä thaânh cöng vúái gateway dung lûúång 4 kïnh thoaåi tûúng tûå. Hiïån taåi, viïåc phaát triïín gateway vúái dung lûúång luöìng E1 àang àûúåc “Phoâng nghiïn cûáu dõch vuå múái vaâ tûå àöång hoaá” triïín khai xêy dûång àïí coá thïí aáp duång taåi caác bûu àiïån tónh. Trong thúâi gian thûåc têåp taåi “Phoâng nghiïn cûáu dõch vuå múái vaâ tûå àöång hoaá”, em àaä àûúåc tham gia vaâo nhoám nghiïn cûáu phaát triïín saãn phêím gateway. Vò vêåy, em àaä lûåa choån àïì taâi “Xûã lñ cuöåc goåi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 4 dõch vuå àiïån thoaåi IP vaâ ûáng duång trong Gateway PSTN-IP“ àïí laâm àöì aán töët nghiïåp. Àöì aán àûúåc chia laâm 4 chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch vuå àiïån thoaåi IP, àûa ra nhûäng ûáng duång, lúåi ñch cuãa dõch vuå naây, xem xeát caác ûu àiïím, nhûúåc àiïím cuãa cöng nghïå thoaåi IP, khaã nùng phaát triïín dõch vuå, nghiïn cûáu tiïu chuêín àûúåc aáp duång. + Chûúng 2: Ài sêu vaâo vêën àïì xûã lñ cuöåc goåi, trûúác tiïn laâ cuöåc goåi giûäa hai àiïím cuöëi trong cuâng maång IP vúái caác trûúâng húåp khaác nhau, sau àoá laâ cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa maång chuyïín maåch kïnh. + Chûúng 3: Giúái thiïåu dûå aán phaát triïín saãn phêím Gateway PSTN - IP vúái giao tiïëp maång thoaåi laâ luöìng E1. Trong chûúng naây àûa ra muåc tiïu cêìn àaåt àûúåc, caác giaãi phaáp phêìn cûáng, giúái thiïåu kiïën truác phêìn cûáng, phên chia cêëu truác phêìn mïìm. + Chûúng 4: ÛÁng duång cú súã lñ thuyïët trong chûúng 2 àïí xêy dûång thiïët kïë phêìn mïìm xûã lñ cuöåc goåi cho gateway. Em xin chên thaânh caãm ún sûå hûúáng dêîn têån tònh cuãa PGS PTS Höì Anh Tuyá, Ths Àinh Vùn Duäng àaä giuáp em hoaân thaânh àöì aán naây. Sinh viïn thûåc hiïån Thaái Quang Tuâng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 5 CHÛÚNG 1: DÕCH VUÅ ÀIÏÅN THOAÅI IP 1. Àiïån thoaåi IP 1.1 Giúái thiïåu Trong àiïån thoaåi thöng thûúâng, tñn hiïåu thoaåi coá têìn söë nùçm trong khoaãng 0.4 - 3.3 KHz àûúåc lêëy mêîu vúái têìn söë 8KHz theo Nyquyst. Sau àoá caác mêîu seä àûúåc lûúång tûã hoaá vúái 8bit/mêîu vaâ àûúåc truyïìn vúái töëc àöå 64KHz àïën maång chuyïín maåch sau àoá àûúåc truyïìn túái àñch. úã bïn nhêån, doâng söë 64 Kbps naây àûúåc giaãi maä àïí cho ra tñn hiïåu thoaåi tûúng tûå. 64 Kbps Lêëy Lûúång tûã hoaá mêîu 8 8bit/mêîu Chuyïín KHz maåch …110001…. thûúâng Thûåc chêët thoaåi qua maång IP (Voice over IP - VoIP) cuäng khöng hoaân toaân khaác hùèn àiïån thoaåi thöng thûúâng. Àêìu tiïn tñn hiïåu thoaåi cuäng àûúåc söë hoaá, nhûng sau àoá thay vò truyïìn trïn maång PSTN qua caác trûúâng chuyïín maåch, chuáng seä àûúåc neán xuöëng töëc àöå thêëp, àoáng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 6 goái vaâ chuyïín lïn maång IP. Taåi bïn nhêån, caác goái tin naây àûúåc giaãi neán thaânh caác luöìng PCM 64 Kb truyïìn àïën thuï bao bõ goåi. Sûå khaác nhau chñnh laâ maång truyïìn dêîn vaâ khuön daång thöng tin duâng àïí truyïìn dêîn. Trïn hònh 1.2 àûa ra vñ duå vïì möåt cuöåc goåi VoIP: Giaã sûã thuï bao A muöën goåi àïën thuï bao B. Thuï bao A quay söë àiïån thoaåi cuãa thuï bao B. Maång PSTN coá nhiïåm vuå phên tñch àõa chó vaâ kïët nöëi àïën gateway1. Taåi àêy àõa chó cuãa B laåi àûúåc phên tñch vaâ gateway 1 xaác àõnh àûúåc thuï bao B àûúåc kiïím soaát búãi gateway2. Noá seä thiïët lêåp möåt phiïn liïn kïët vúái gateway2. Caác thöng tin baáo hiïåu maâ gateway1 nhêån àûúåc tûâ PSTN seä àûúåc chuyïín àöíi thñch húåp sang daång goái vaâ truyïìn àïën gateway2. Taåi gateway2, caác goái tin laåi àûúåc chuyïín àöíi ngûúåc laåi vaâ truyïìn sang maång PSTN. Maång PSTN coá nhiïåm vuå àõnh tuyïën cuöåc goåi àïën thuï bao B. Caác thöng tin traã lúâi seä àûúåc chuyïín àöíi ngûúåc laåi qua gateway2 àïën gateway1. Sau khi cuöåc goåi àûúåc thiïët lêåp, caác gateway coá nhiïåm vuå chuyïín àöíi giûäa caác goái tin thoaåi trïn maång IP vaâ caác luöìng PCM truyïìn trïn maång PSTN . P S T N Gateway I Gateway II Internet/ Hònh 1 2:ÀiïnthoaiIP http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 7 Ngoaâi cêëu hònh “phone to phone” úã trïn, dõch vuå thoaåi IP coân cho pheáp caác PC ( Personal Computer ) coá trang bõ àiïån thoaåi trong caác maång LAN coá thïí trao àöíi thoaåi vúái nhau (cêëu hònh PC to PC) vaâ vúái caác thuï bao àiïån thoaåi trong maång PSTN (cêëu hònh PC to phone hay phone to PC) nhû trong hònh 1.2. 1.2 Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP Giao tiïëp thoaåi seä vêîn laâ daång giao tiïëp cú baãn cuãa con ngûúâi. Maång àiïån thoaåi cöng cöång khöng thïí bõ àún giaãn thay thïë, thêåm chñ thay àöíi trong thúâi gian túái. Muåc àñch tûác thúâi cuãa caác nhaâ cung cêëp dõch vuå àiïån thoaåi IP laâ taái taåo laåi khaã nùng cuãa àiïån thoaåi vúái möåt chi phñ vêån haânh thêëp hún nhiïìu vaâ àûa ra caác giaãi phaáp kyä thuêåt böí sung cho maång PSTN. Àiïån thoaåi coá thïí àûúåc aáp duång cho gêìn nhû moåi yïu cêìu cuãa giao tiïëp thoaåi, tûâ möåt cuöåc àaâm thoaåi àún giaãn cho àïën möåt cuöåc goåi höåi nghõ nhiïìu ngûúâi phûác taåp. Chêët lûúång êm thanh àûúåc truyïìn cuäng coá thïí biïën àöíi tuyâ theo ûáng duång. Ngoaâi ra, vúái khaã nùng cuãa Internet, dõch vuå àiïån thoaåi IP seä cung cêëp thïm nhiïìu tñnh nùng múái. Ta coá thïí xem xeát möåt vaâi ûáng duång trûúác mùæt cuãa àiïån thoaåi: Thoaåi thöng minh Hïå thöëng àiïån thoaåi ngaây caâng trúã nïn hûäu hiïåu: reã, phöí biïën, dïî sûã duång, cú àöång. Nhûng noá hoaân toaân “ngúá ngêín”. Noá chó coá möåt söë phñm àïí àiïìu khiïín . Trong nhûäng nùm gêìn àêy, ngûúâi ta àaä cöë gùæng àïí taåo ra thoaåi thöng minh, àêìu tiïn laâ caác thoaåi àïí baân, sau laâ àïën caác server. Nhûng moåi cöë gùæng àïìu thêët baåi do sûå töìn taåi cuãa caác hïå thöëng coá sùén. Intrnet seä thay àöíi àiïìu naây. Kïí tûâ khi Internet phuã khùæp toaân cêìu, noá àaä àûúåc sûã duång àïí tùng thïm tñnh thöng minh cho maång àiïån thoaåi toaân cêìu. Giûäa maång maáy tñnh vaâ maång àiïån thoaåi töìn taåi möåt möëi liïn hïå. Internet cung cêëp caách giaám saát vaâ àiïìu khiïín caác cuöåc thoaåi möåt caách tiïån lúåi hún. Chuáng ta coá thïí thêëy àûúåc khaã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 8 nùng kiïím soaát vaâ àiïìu khiïín caác cuöåc thoaåi thöng qua maång Internet. Dõch vuå àiïån thoaåi Web "World Wide Web" àaä laâm cuöåc caách maång trong caách giao dõch vúái khaách haâng cuãa caác doanh nghiïåp. Àiïån thoaåi Web hay " bêëm söë" (click to dial) cho pheáp caác nhaâ doanh nghiïåp coá thïí àûa thïm caác phñm bêëm lïn trang web àïí kïët nöëi túái hïå thöëng àiïån thoaåi cuãa hoå. Dõch vuå bêëm söë laâ caách dïî nhêët vaâ an toaân nhêët àïí àûa thïm caác kïnh trûåc tiïëp tûâ trang Web cuãa baån vaâo hïå thöëng àiïån thoaåi. Truy cêåp caác trung têm traã lúâi àiïån thoaåi Truy nhêåp àïën caác trung têm phuåc vuå khaách haânh qua maång Internet seä thuác àêíy maånh meä thûúng maåi àiïån tûã. Dõch vuå naây seä cho pheáp möåt khaách haânh coá cêu hoãi vïì möåt saãn phêím àûúåc chaâo haâng qua Internet àûoåc caác nhên viïn cuãa cöng ty traã lúâi trûåc tuyïën. Dõch vuå fax qua IP Nïëu baån gûãi nhiïìu fax tûâ PC, àùåc biïåt laâ gûãi ra nûúác ngoaâi thò viïåc sûã duång dõch vuå Internet faxing seä giuáp baån tiïët kiïåm àûúåc tiïìn vaâ caã kïnh thoaåi. Dõch vuå naây seä chuyïín trûåc tiïëp tûâ PC cuãa baån qua kïët nöëi Internet. Haâng nùm, thïë giúái töën hún 30 tyã USD cho viïåc gûãi fax àûúâng daâi. Nhûng ngaây nay Internet fax àaä laâm thay àöíi àiïìu naây.Viïåc sûã duång Internet khöng nhûäng àûúåc múã röång cho thoaåi maâ coân cho caã dõch vuå fax. Khi sûã duång dõch vuå thoaåi vaâ fax qua Internet, coá hai vêën àïì cú baãn: Nhûäng ngûúâi sûã duång dõch vuå thoaåi qua Internet cêìn coá chûúng trònh phêìn mïìm chùèng haån Quicknet's Internet PhoneJACK. Cêëu hònh naây cung cêëp cho ngûúâi sûã duång khaã nùng sûã duång thoaåi qua Internet thay cho sûã duång àiïån thoaåi àïí baân truyïìn thöëng. Kïët nöëi möåt gateway thoaåi qua Internet vúái hïå thöëng àiïån thoaåi hiïån haânh. Cêëu hònh naây cung cêëp dõch vuå thoaåi qua Internet giöëng nhû viïåc múã röång hïå thöëng àiïån thoaåi hiïån haânh cuãa baån. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 9 1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP Cöng nghïå VoIP seä àem laåi nhûäng lúåi ñch chuã yïëu sau: Giaãm chi phñ: Möåt giaá cûúác chung seä thûåc hiïån àûúåc vúái maång Internet vaâ do àoá tiïët kiïåm àaáng kïí caác dõch vuå thoaåi vaâ fax. Ngûúâi ta ûúác tñnh coá khoaãng 70% caác cuöåc goåi àïën Chêu AÁ laâ àïí gûãi fax, phêìn lúán trong söë àoá coá thïí àûúåc thay thïë búãi FoIP (Fax over IP). Sûå chia seä chi phñ thiïët bõ vaâ thao taác giûäa nhûäng ngûúâi sûã duång thoaåi vaâ dûä liïåu cuäng tùng cûúâng hiïåu quaã sûã duång maång búãi leä dû thûâa bùng têìn trïn maång cuãa ngûúâi naây coá thïí àûúåc sûã duång búãi möåt ngûúâi khaác. Àún giaãn hoaá: Möåt cú súã haå têìng tñch húåp höî trúå têët caã caác hònh thûác thöng tin cho pheáp chuêín hoaá töët hún vaâ giaãm töíng söë thiïët bõ. Cú súã haå têìng kïët húåp naây coá thïí höî trúå viïåc töëi ûu hoaá bùng têìn àöång. Thöëng nhêët: Vò con ngûúâi laâ nhên töë quan troång nhûng cuäng dïî sai lêìm nhêët trong möåt maång viïîn thöng, moåi cú höåi àïí húåp nhêët caác thao taác, loaåi boã caác àiïím sai soát vaâ thöëng nhêët caác àiïím thanh toaán seä rêët coá ñch. Trong caác töí chûác kinh doanh, sûå quaãn lñ trïn cú súã SNMP (Simple Network Management Protocol) coá thïí àûúåc cung cêëp cho caã dõch vuå thoaåi vaâ dûä liïåu sûã duång VoIP. Viïåc sûã duång thöëng nhêët giao thûác IP cho têët caã caác ûáng duång hûáa heån giaãm búát phûác taåp vaâ tùng cûúâng tñnh mïìm deão. Caác ûáng duång liïn quan nhû dõch vuå danh baå vaâ dõch vuå an ninh maång coá thïí àûúåc chia seã dïî daâng hún. Nêng cao ûáng duång: Thoaåi vaâ fax chó laâ caác ûáng duång khúãi àêìu cho VoIP, caác lúåi ñch trong thúâi gian daâi hún àûúåc mong àúåi tûâ caác ûáng duång àa phûúng tiïån (multimedia) vaâ àa dõch vuå. Chùèng haån caác giaãi phaáp thûúng maåi Internet coá thïí kïët húåp truy cêåp Web vúái viïåc truy nhêåp trûåc tiïëp àïën möåt nhên viïn höî trúå khaách haâng... http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 10 1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuãa àiïån thoaåi IP Vïì mùåt kyä thuêåt àiïån thoaåi IP coá nhûäng ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím sau: Ûu àiïím: - Thöng tin thoaåi trûúác khi àûa lïn maång IP seä àûúåc neán xuöëng dung lûúång thêëp (tuyâ theo kyä thuêåt neán), vò vêåy seä laâm giaãm àûúåc lûu lûúång maång. - Trong trûúâng húåp cuöåc goåi úã maång chuyïín maåch kïnh möåt kïnh vêåt lñ seä àûúåc thiïët lêåp vaâ duy trò giûäa hai bïn cho àïën khi möåt trong hai bïn huyã boã liïn kïët. Nhû vêåy, trong khoaãng thúâi gian khöng coá tiïëng noái, tñn hiïåu thoaåi vêîn àûúåc lêëy mêîu, lûúång tûã hoaá vaâ truyïìn ài. Vò vêåy, hiïåu suêët àûúâng truyïìn seä khöng cao. Àöëi vúái àiïån thoaåi Internet coá caác cú chïë àïí phaát hiïån khoaãng lùång (khoaãng thúâi gian khöng coá tiïëng noái) nïn seä laâm tùng hiïåu suêët maång. Nhûúåc àiïím: - Nhûúåc àiïím chñnh cuãa àiïån thoaåi qua maång IP chñnh laâ chêët lûúång dõch vuå. Caác maång söë liïåu vöën dô khöng phaãi xêy dûång vúái muåc àñch truyïìn thoaåi thúâi gian thûåc, vò vêåy khi truyïìn thoaåi qua maång söë liïåu cho chêët lûúång cuöåc goåi thêëp vaâ khöng thïí xaác àõnh trûúác àûúåc. Súã dô nhû vêåy laâ vò goái tin truyïìn trong maång coá trïî thay àöíi trong phaåm vi lúán, khaã nùng mêët maát thöng tin trong maång hoaân toaân coá thïí xêíy ra. Möåt yïëu töë laâm giaãm chêët lûúång thoaåi nûäa laâ kyä thuêåt neán àïí tiïët kiïåm àûúâng truyïìn. Nïëu neán xuöëng dung lûúång caâng thêëp thò kyä thuêåt neán caâng phûác taåp, cho chêët lûúång khöng cao vaâ àùåc biïåt laâ thúâi gian xûã lñ seä lêu, gêy trïî. - Möåt nhûúåc àiïím khaác cuãa àiïån thoaåi IP laâ vêën àïì tiïëng voång. Nïëu nhû trong maång thoaåi, do trïî ñt nïn tiïëng voång khöng aãnh hûúãng nhiïìu thò trong maång IP, do trïî lúán nïn tiïëng voång aãnh hûúãng nhiïìu àïën chêët lûúång thoaåi. Vò vêåy, tiïëng voång laâ möåt vêën àïì cêìn phaãi giaãi quyïët trong àiïån thoaåi IP. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 11 2. Phaát triïín dõch vuå àiïån thoaåi IP 2.1 Khaã nùng triïín khai dõch vuå àiïån thoaåi IP Thoaåi qua IP hiïån àaä àõnh hònh thaânh möåt dõch vuå, nhûng àiïìu khiïën noá trúã thaânh möåt phêìn chñnh yïëu cuãa thõ thûúâng thoaåi tñch húåp hay vêîn chó laâ möåt dõch vuå thiïíu söë phuå thuöåc nhiïìu vaâo sûå phaát triïín cuãa maång Internet noái chung. Thúâi àiïím chuyïín tûâ maång chuyïín maåch kïnh sang maång chuyïín maåch goái laâ möåt yïëu töë quyïët àõnh sûå thaânh baåi cuãa nhaâ cung cêëp dõch vuå vaâ vai troâ cuãa VoIP trong tûúng lai. Khaã nùng phöí biïën dich vuå VoIP nùçm giûäa hai phûúng aán: Thiïëu taâi nguyïn trïn Giao thûác interrnet múái Chêët lûúång Vol IP vêîn thêëp Khöng coân lúåi thïë giaá caã Dõch vuå Vol IP vêîn laâ thiïíu söë Hònh 1.3: Dõch vuå àiïån thoaåi IP vêîn chiïëm thiïíu söë Phûúng aán 1 - chêët lûúång dõch vuå cuãa maång Internet tiïëp tuåc khöng öín àõnh, cûúác àiïån thoaåi giaãm maånh (loaåi boã khaã nùng haå giaá thoaåi Internet), vaâ VoIP vêîn chó laâ möåt dõch vuå chiïëm thiïíu söë Phûúng aán 2 - hiïåu quaã vaâ tùng trûúãng cuãa caác dõch vuå vaâ maång tñch húåp khiïën khaách haâng chuyïín sang duâng maång Internet laâm cho hiïåu quaã kinh tïë tùng cuâng vúái tùng trûúãng cuãa lûu lûúång. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 12 Àuã taâi nguyïn trïn maång inerternet Dõch vuå trïn IP phaát Giaá cung cêëp VoIP thay àöíi Lúåi thïë giaá caã trúã nïn khöng cêìn thiïët Caác nhaâ cung cêëp dõch vuå múái vaâ ISP coá chöî Maång IP taãi phêìn lúán lûu Hònh 1.4: Àiïån thoaåi IP àûúåc sûã suång röång 2.1 Caác yïu cêìu khi phaát triïín àiïån thoaåi IP Muåc àñch cuãa nhaâ phaát triïín laâ thïm caác tñnh nùng goåi àiïån thoaåi (caã truyïìn thoaåi vaâ baáo hiïåu) vaâo caác maång IP, kïët nöëi chuáng vúái maång àiïån thoaåi cöng cöång, caác maång àiïån thoaåi caá nhên sao cho duy trò chêët lûúång thoaåi hiïån taåi vaâ caác tñnh chêët maâ ngûúâi duâng mong muöën úã àiïån thoaåi. Coá nhûäng yïu cêìu chñnh khi phaát triïín VoIP nhû sau: Chêët lûúång thoaåi phaãi so saánh àûúåc vúái chêët lûúång thoaåi cuãa maång PSTN vaâ vúái caác maång coá chêët lûúång phuåc vuå khaác nhau. Maång IP cú baãn phaãi àaáp ûáng àûúåc nhûäng tiïu chñ hoaåt àöång khùæt khe göìm giaãm thiïíu viïåc khöng chêëp nhêån cuöåc goåi, mêët maát goái vaâ mêët liïn laåc. Àiïìu naây àoâi hoãi ngay caã trong trûúâng húåp maång bõ ngheän hoùåc khi nhiïìu ngûúâi sûã duång chung nùng lûåc cuãa maång cuâng möåt luác. Tñn hiïåu àiïìu khiïín goåi (baáo hiïåu) khöng aãnh hûúãng àïën hoaåt àöång cuãa maång sao cho ngûúâi sûã duång khöng biïët hoå àang àûúåc cung cêëp dõch vuå dûåa trïn cöng nghïå gò ?. Liïn kïët caác dõch vuå PSTN/VoIP bao göìm caác Gateway giûäa caác möi trûúâng maång thoaåi vaâ maång dûä liïåu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 13 Quaãn lñ hïå thöëng an toaân, àõa chó hoaá vaâ thanh toaán phaãi àûúåc cung cêëp, töët nhêët laâ àûúåc húåp nhêët vúái caác hïå thöëng höî trúå hoaåt àöång PSTN. Cuöåc chaåy àua taåo ra caác saãn phêím VoIP phuâ húåp vúái möåt daãi röång caác cêëu hònh cuãa ngûúâi sûã duång múái chó bùæt àêìu. Caác chuêín phaãi àûúåc thöng qua vaâ thûåc thi, caác gateway dung lûúång cao cung cêëp giao diïån giûäa maång IP vaâ maång PSTN phaãi àûúåc triïín khai, caác maång sùén coá cêìn àûúåc höî trúå QoS vaâ caác dõch vuå cöng cöång toaân cêìu cêìn àûúåc thiïët lêåp. 2.3 Nhûäng khoá khùn khi triïín khai dõch vuå Coá 3 khoá khùn chñnh khi triïín khai VoIP àoá laâ: - Vêën àïì tiïu chuêín: Do tiïu chuêín quöëc tïë cuãa àiïån thoaåi IP coân àang khöng ngûâng phaát triïín vaâ hoaân thiïån vaâ àùåc biïåt laâ tiïu chuêín thöng tin giûäa caác miïìn khaác nhau, giûäa caác maång khaác nhau vv.. coân àang trong thúâi gian tranh luêån àaä aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën sûå tûúng thñch giûäa caác saãn phêím àiïån thoaåi IP cuãa caác nhaâ cung cêëp khaác nhau. Ngoaâi ra vêën àïì chuyïín maåch cuãa thuï bao úã caác miïìn khaác nhau, vêën àïì löå trònh vaâ vêën àïì tûúng thñch dõch vuå, vêën àïì thanh toaán cûúác phñ giûäa caác nhaâ cung cêëp dõch vuå khaác nhau coân àang chúâ àûúåc giaãi quyïët. - Vêën àïì maång truyïìn taã i: Àiïån thoaåi IP dûåa trïn Internet, maâ giao thûác cuãa Internet laâ TCP/IP àûúåc thiïët kïë chuã yïëu nhùçm cho dõch vuå dûä liïåu phi thúâi gian thûåc. Trûúác mùæt chûa coá thïí thûåc hiïån quaãn lñ àöå röång daãi thöng, khöëng chïë lûu lûúång cho nïn khöng thïí cung cêëp caác dõch vuå QoS. Lûu lûúång truyïìn dêîn trong maång Internet laâ khöng thïí xaác àõnh trûúác àûúåc vaâ luön thay àöíi, vò vêåy aãnh hûúãng nghiïm troång àïën chêët lûúång thöng thoaåi. Cùn cûá vaâo tònh hònh kyä thuêåt hiïån nay coá thïí noái Internet àöëi vúái thöng tin àiïån thoaåi thúâi gian thûåc yïu cêìu chêët lûúång cao coân töìn taåi nhiïìu khiïëm khuyïët. - Vêën àïì dung lûúång thiïët bõ: Caác nhaâ saãn xuêët thiïët bõ tiïëp nhêån Internet vaâ caác nhaâ saãn xuêët thiïët bõ cöíng maång àïëu àang cöë gùæng phaát triïín vúái quy mö lúán, tûâ vaâi cûãa ra E1 cho àïën hún 100 cûãa http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 14 ra E1. Tuy nhiïn dung lûúång cuãa thiïët bõ hiïån nay coân caách xa so vúái caác saãn phêím cuãa viïîn thöng. 2.4 Xu hûúáng phaát triïín Hiïån taåi maãnh àêët hûáa heån cho VoIP hiïån nay laâ caác maång doanh nghiïåp Intranet vaâ maång Extranet thûúng maåi. Cú súã haå têìng dûåa trïn IP cho pheáp àiïìu khiïín quaãn lñ viïåc sûã duång caác dõch vuå, cho pheáp hay khöng cho pheáp truy nhêåp caác dõch vuå. Caác saãn phêím àiïån thoaåi trïn maång Internet chûa thïí àaáp ûáng caác yïu cêìu chêët lûúång dõch vuå nhû àiïån thoaåi thöng thûúâng. Búãi vêåy, phaát triïín VoIP trïn Intranet, Extranet laâ hûúáng phaát triïín trûúác mùæt. Möåt xu hûúáng phaát triïín khaác cuäng nhiïìu hûáa heån laâ xêy dûång caác cöíng nöëi giûäa maång IP vaâ maång thoaåi (caác VoIP Gateway). Nhûäng Gateway naây xêy dûång tûâ nïìn taãng PC trúã thaânh caác hïå thöëng maånh coá khaã nùng àiïìu khiïín haâng trùm cuöåc goåi àöìng thúâi. Búãi vêåy caác doanh nghiïåp seä phaát triïín möåt lûúång lúán caác Gateway trong nöî lûåc giaãm caác chi phñ liïn quan àïën lûu lûúång thoaåi, fax vaâ video höåi nghõ. 3. H323 - tiïu chuêín aáp duång cho àiïån thoaåi IP 3.1 Giúái thiïåu H323 laâ möåt chuêín quöëc tïë vïì höåi thoaåi trïn maång àûúåc àûa ra búãi hiïåp höåi viïîn thöng quöëc tïë ITU (International Telecommunication Union). Chuêín H323 cuãa ITU xaác àõnh caác thaânh phêìn, caác giao thûác, caác thuã tuåc cho pheáp cung cêëp dõch vuå truyïìn dûä liïåu àa phûúng tiïån (multimedia) audio, video, data thúâi gian thûåc qua maång chuyïín maåch goái (bao göìm caã maång IP) maâ khöng quan têm àïën chêët lûúång dõch vuå. H323 nùçm trong böå caác khuyïën nghõ H32x cung cêëp caác dõch vuå truyïìn dûä liïåu àa phûúng tiïån qua caác loaåi maång khaác nhau. Möåt trong caác ûáng duång cuãa H323 chñnh laâ dõch vuå àiïån thoaåi IP. Àïën nay, H323 àaä phaát triïín thöng qua hai phiïn baãn. Phiïn baãn thûá nhêët àûúåc thöng qua vaâo nùm 1996 vaâ phiïn baãn thûá hai àûúåc thöng qua vaâo nùm 1998. ûáng duång vaâo chuêín naây rêët röång bao göìm caã caác thiïët bõ hoaåt àöång àöåc lêåp cuäng nhû ûáng duång truyïìn thöng nhuáng trong möi trûúâng maáy tñnh caá nhên, coá thïí aáp duång cho http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 15 àaâm thoaåi àiïím - àiïím cuäng nhû cho truyïìn thöng höåi nghõ. H323 coân bao göìm caã chûác nùng àiïìu khiïín cuöåc goåi, quaãn lñ thöng tin àa phûúng tiïån vaâ quaãn lñ bùng thöng vaâ àöìng thúâi coân cung cêëp giao diïån giûäa maång LAN vaâ caác maång khaác. 3.2 Cêëu hònh maång theo chuêín H323. Hònh 1.5: Caác thaânh phêìn trong maång H323 Maång H323 dûåa trïn cú súã maång IP cung cêëp caác dõch vuå truyïìn dûä liïåu àa phûúng tiïån thúâi gian thûåc (trong àoá coá dõch vuå thoaåi IP), hoaåt àöång theo chuêín H323. Cêëu hònh cuãa maång H323 coá thïí bao göìm caác thaânh phêìn cú baãn nhû trïn hònh 1.5. Thiïët bõ àêìu cuöëi H323 Terminal laâ möåt thiïët bõ àêìu cuöëi trong maång LAN coá khaã nùng truyïìn thöng hai chiïìu. Noá coá thïí laâ möåt maáy PC hoùåc möåt thiïët bõ àöåc lêåp. Têët caã caác àêìu cuöëi H323 àïìu phaãi àûúåc höî trúå khaã nùng truyïìn dûä liïåu audio vaâ video hai chiïìu vaâ phaãi höî trúå chuêín H245 àûúåc duâng àïí àiïìu tiïët caác kïnh truyïìn dûä liïåu. Ngoaâi ra noá phaãi àûúåc höî trúå caác thaânh phêìn sau: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 16 - Giao thûác baáo hiïåu H225 phuåc vuå trong quaá trònh thiïët lêåp vaâ huyã boã cuöåc goåi. - Giao thûác H225 RAS (Registration/Admision/Status) thûåc hiïån caác chûác nùng àùng kñ, thu nhêån... vúái gatekeeper. - Giao thûác RTP/RCTP àïí truyïìn vaâ kïët húåp caác goái tin audio, video... Möåt àêìu cuöëi H323 cuäng coá thïí àûúåc trang bõ thïm caác tñnh nùng nhû: - Maä hoaá vaâ giaãi maä caác tñn hiïåu audio, video. - Höî trúå giao thûác T120 phuåc vuå cho viïåc trao àöíi thöng tin söë liïåu (data). - Tûúng thñch vúái MCU àïí höî trúå caác liïn kïët àa àiïím Video CODEC Receive Path Camera, Delay Display Líp ®ãng gãi d÷ liÖu Media Giao diÖn víi m¹ng LAN Audio CODEC Speaker (G.711, G.722, G.723, G.728,... ÛÁng duång söë liïåu Chûác nùng àiïìu khiïín hïå thöëng Giao diÖn ®iÒu khiÓn H245 Control hÖ thèng cho ng-êi sö dông RAS Control Call Control Caác chûác nùng H323 H×nh 1.6: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi H323 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 17 Gatekeeper Gatekeeper laâ möåt thaânh phêìn quan troång trong maång H323, noá àûúåc xem nhû böå naäo cuãa maång. Gatekeeper hoaåt àöång nhû möåt böå chuyïín maåch aão. Gatkeeper coá caác chûác nùng nhû àaánh àõa chó; cho pheáp vaâ xaác nhêån caác àêìu cuöëi H323, caác gateway; quaãn lñ giaãi thöng; tñnh cûúác cuöåc goåi; ngoaâi ra noá coân coá thïí cung cêëp khaã nùng àõnh tuyïën cuöåc goåi. gatekeeper quaãn lñ giaãi thöng nhúâ khaã nùng cho pheáp hay khöng cho pheáp caác cuöåc goåi xaãy ra. Khi söë cuöåc goåi àaä vûúåt qua möåt ngûúäng naâo àoá thò noá seä tûâ chöëi têët caã caác cuöåc goåi khaác. Ngoaâi ra gatekeeper coân coá thïí cung cêëp khaã nùng àõnh tuyïën baáo hiïåu. Mùåc duâ vêåy, gatekeeper laâ thaânh phêìn tuyâ choån trong maång H323. Tuy nhiïn nïëu trong maång coá gatekeeper thò caác thiïët bõ àêìu cuöëi vaâ caác Gateway phaãi sûã duång caác thuã tuåc cuãa gatekeeper. Caác chûác nùng cuãa möåt gatekeeper àûúåc phên biïåt laâm 2 loaåi laâ caác chûác nùng bùæt buöåc vaâ caác chûác nùng khöng bùæt buöåc. Caác chûác nùng bùæt buöåc cuãa gatekeeper - Chûác nùng dõch àõa chó: - gatekeeper seä thûåc hiïån viïåc chuyïín àöíi tûâ möåt àõa chó hònh thûác (daång tïn goåi) cuãa caác thiïët bõ àêìu cuöëi vaâ gateway sang àõa chó truyïìn dêîn thûåc trong maång (àõa chó IP). Chuyïín àöíi naây dûåa trïn baãng àöëi chiïëu àõa chó àûúåc cêåp nhêåt thûúâng xuyïn bùçng baãn tin àùng kyá dõch vuå cuãa caác àêìu cuöëi. - Àiïìu khiïín truy nhêåp - gatekeeper seä chêëp nhêån möåt truy nhêåp maång LAN bùçng caách sûã duång caác baãn tin H.225.0 laâ ARQ/ACF/ARJ . Viïåc àiïìu khiïín naây dûåa trïn àöå röång bùng têìn vaâ àùng kyá dõch vuå hoùåc caác thöng söë khaác do nhaâ saãn xuêët qui àõnh. Àêy cuäng coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng coá nghôa laâ chêëp nhêån moåi yïu cêìu truy nhêåp cuãa caác thiïët bõ àêìu cuöëi. - Àiïìu khiïín àöå röång bùng têìn - gatekeeper höî trúå viïåc trao àöíi caác baãn tin H.225.0 laâ BRQ/BCF/BRJ àïí àiïìu khiïín àöå röång bùng têìn cuãa möåt cuöåc goåi. Àêy cuäng coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng coá nghôa laâ noá chêëp nhêån moåi yïu cêìu vïì sûå thay àöíi àöå röång bùng têìn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 18 - Àiïìu khiïín miïìn - Möåt miïìn laâ möåt nhoám caác àêìu cuöëi H323, caác gateway, MCU àûúåc quaãn lñ búãi 1 gatekeeper. Trong möåt miïìn coá töëi tiïíu möåt àêìu cuöëi H323, möîi miïìn chó coá duy nhêët möåt gatekeeper. Möåt miïìn hoaân toaân coá thïí àöåc lêåp vúái cêëu truác maång, bao göìm nhiïìu maång àûúåc kïët nöëi vúái nhau. Thöng qua caác chûác nùng úã trïn: dõch àõa chó, àiïìu khiïín truy nhêåp, àiïìu khiïín àöå röång bùng têìn, gatekeeper cung cêëp khaã nùng quaãn lñ miïìn. Caác chûác nùng khöng bùæt buöåc cuãa Gatekeeper - Àiïìu khiïín baáo hiïåu cuöåc goåi - gatekeeper coá thïí lûåa choån giûäa hai phûúng thûác àiïìu khiïín baáo hiïåu cuöåc goåi laâ: noá kïët húåp vúái kïnh baáo hiïåu trûåc tiïëp giûäa caác àêìu cuöëi àïí hoaân thaânh baáo hiïåu cuöåc goåi hoùåc chó sûã duång caác kïnh baáo hiïåu cuãa noá àïí xûã lyá baáo hiïåu cuöåc goåi. Khi choån phûúng thûác àõnh tuyïën baáo hiïåu cuöåc goåi trûåc tiïëp giûäa caác àêìu cuöëi, thò gatekeeper seä khöng phaãi giaám saát baáo hiïåu trïn kïnh H.225.0. - Haån chïë truy nhêåp - Gatekeeper coá thïí sûã duång baáo hiïåu trïn kïnh H.225.0 àïí tûâ chöëi möåt cuöåc goåi cuãa möåt thiïët bõ àêìu cuöëi khi nhêån thêëy coá löîi trong viïåc àùng kyá. Nhûäng nguyïn nhên tûâ chöëi bao göìm: möåt Gateway hoùåc àêìu cuöëi àùng kyá haån chïë goåi ài maâ laåi cöë gùæng thûåc hiïån möåt cuöåc goåi ài vaâ ngûúåc laåi hoùåc möåt àêìu cuöëi àùng kyá haån chïë truy nhêåp trong nhûäng giúâ nhêët àõnh. - Giaám saát àöå röång bùng têìn - Gatekeeper coá thïí haån chïë möåt lûúång nhêët àõnh caác àêìu cuöëi H.232 cuâng möåt luác sûã duång maång. Noá coá thïí thöng qua kïnh baáo hiïåu H.225.0 tûâ chöëi möåt cuöåc goåi do khöng coá àuã bùng têìn àïí thûåc hiïån cuöåc goåi. Viïåc tûâ chöëi naây cuäng coá thïí xaãy ra khi möåt àêìu cuöëi àang hoaåt àöång yïu cêìu thïm àöå röång bùng. Àêy coá thïí laâ möåt thuã tuåc röîng nghôa laâ têët caã moåi yïu cêìu truy nhêåp àïìu àûúåc àöìng yá. - Giaám saát cuöåc goåi - Möåt vñ duå cuå thïí vïì chûác nùng naây cuãa Gatekeeper laâ noá lûu danh saách têët caã caác cuöåc goåi H.323 hûúáng ài àang thûåc hiïån àïí chó thõ caác thuï bao bõ goåi naâo àang bêån vaâ cung cêëp thöng tin cho chûác nùng quaãn lyá àöå röång bùng têìn. MCU (Multipoint Control Unit) http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 19 MCU laâ möåt àiïím cuöëi (Endpoint) trong maång, noá cung cêëp khaã nùng nhiïìu thiïët bõ àêìu cuöëi, gateway cuâng tham gia vaâo möåt liïn kïët àa àiïím (multipoint conference). Noá bao göìm möåt MC (Multipoimt Controller) bùæt buöåc phaãi coá vaâ möåt MP (Multipoint Process) coá thïí coá hoùåc khöng. Nhiïåm vuå cuãa MC laâ àiïìu tiïët khaã nùng audio, video, data giûäa caác thiïët bõ àêìu cuöëi theo giao thûác H245. Noá cuäng àiïìu khiïín caác taâi nguyïn cuãa höåi thoaåi bùçng viïåc xaác àõnh doâng audio, video, data naâo cêìn àûúåc gûãi àïën caác àêìu cuöëi. Tuy nhiïn, MC khöng thao taác trûåc tiïëp trïn caác doâng dûä liïåu maâ nhiïåm vuå naây àûúåc giao cho MP. MP seä thûåc hiïån viïåc kïët húåp, chuyïín àöíi, xûã lñ caác bñt dûä liïåu. Gateway Nhiïåm vuå cuãa gateway laâ thûåc hiïån viïåc kïët nöëi gûäa 2 maång khaác nhau. H323 gateway cung cêëp khaã nùng kïët nöëi giûäa 1 maång H323 vaâ möåt maång khaác (khöng phaãi H323). Vñ duå nhû möåt gateway coá thïí kïët nöëi vaâ cung cêëp khaã nùng truyïìn tin giûäa möåt àêìu cuöëi H323 vaâ maång chuyïín maåch kïnh (bao göìm têët caã caác loaåi maång chuyïín maåch àiïån thoaåi chùèng haån PSTN). Viïåc kïët nöëi naây àûúåc thûåc hiïån nhúâ chûác nùng chuyïín àöíi giao thûác trong quaá trònh thiïët lêåp, giaãi phoáng cuöåc goåi vaâ chûác nùng biïën àöíi khuön daång dûä liïåu giûäa hai maång khaác nhau cuãa gateway. Nhû vêåy àöëi vúái kïët nöëi giûäa hai thiïët bõ àêìu cuöëi H323 thò khöng cêìn thiïët phaãi coá gateway, nhûng àöëi vúái cuöåc goåi coá sûå tham gia cuãa maång chuyïín maåch kïnh thò gateway laâ bùæt buöåc phaãi coá. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2