Mạch kẹp - mạch ghim điện áp

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
502
lượt xem
122
download

Mạch kẹp - mạch ghim điện áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch kẹp hay còn gọi mạch ghim điện áp, mạch dich mức DC của tín hiệu AC đạt đến một mức xác định, mà không bị biến dạng sóng. Mạch kẹp được dựa trên cơ sở như một mạch phục hồi thành phần điện áp DC. Nó dùng để ổn định nền hoặc đỉnh của tín hiệu xung ở một mức xác định nào đó bằng hoặc khác không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch kẹp - mạch ghim điện áp

 1. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 CHÖÔNG 5. MAÏCH KEÏP I. KHAÙI NIEÄM Maïch keïp hay coøn goïi laø maïch ghim ñieän aùp, maïch dòch möùc DC cuûa tín hieäu AC ñaït ñeán moät möùc xaùc ñònh, maø khoâng bò bieán daïng soùng. Maïch keïp ñöôïc döïa treân cô sôû nhö moät maïch phuïc hoài thaønh phaàn ñieän aùp DC. Noù duøng ñeå oån ñònh neàn hoaëc ñænh cuûa tín hieäu xung ôû moät möùc xaùc ñònh naøo ñoù baèng hoaëc khaùc khoâng. Nhö vaäy maïch seõ keïp tín hieäu ôû nhöõng möùc DC khaùc nhau Daïng soùng ñieän aùp coù theå bò dòch moät möùc, do nguoàn ñieän aùp khoâng phuï thuoäc ñöôïc coäng vaøo. Maïch keïp vaän haønh dòch möùc, nhöng nguoàn coäng vaøo khoâng lôùn hôn daïng soùng ñoäc laäp. Löôïng dòch phuï thuoäc vaøo daïng soùng hieän thôøi. Maïch keïp caàn coù: Tuï C ñoùng vai troø phaàn töû tích naêng löôïng Diode D ñoùng vai troø khoùa Ñieän trôû R Nguoàn DC taïo möùc DC Hai loaïi maïch keïp chính: Maïch keïp Diode vaø Transistor. Daïng naøy ghim möùc bieân ñoä döông hoaëc möùc bieân ñoä aâm, vaø cho pheùp ngoõ ra môû roäng chæ theo moät höôùng töø möùc chuaån. Maïch keïp khoùa (ñoàng boä) duy trì ngoõ ra taïi moät soá möùc coá ñònh cho ñeán khi ñöôïc cung caáp xung ñoàng boä vaø luùc ñoù ngoõ ra môùi ñöôïc cho pheùp lieân heä vôùi daïng soùng ngoõ vaøo. Ñieàu kieän maïch keïp: Giaù trò R vaø C phaûi ñöôïc choïn ñeå haèng soá thôøi gian τ = RC ñuû lôùn ñeå suït aùp qua tuï khoâng quaù lôùn Trong phaàn lyù thuyeát naøy ta xem tuï naïp ñaày sau 3τn vaø tuï xaû heát sau 3τx Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc maïch ghim ñieän aùp döïa treân vieäc öùng duïng hieän töôïng thieân aùp, baèng caùch laøm cho caùc haèng soá thôøi gian phoùng vaø naïp cuûa tuï trong maïch khaùc haún nhau. GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 73
 2. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 II. MAÏCH KEÏP DUØNG DIODE LYÙ TÖÔÛNG Loaïi maïch keïp ñôn giaûn söû duïng moät Diode keát hôïp vôùi maïch RC. Tuï C ñoùng vai troø laø phaàn töû tích - phoùng naêng löôïng ñieän tröôøng, Diode D ñoùng vai troø laø khoùa ñieän töû , coøn nguoàn DC taïo möùc chuaån. Caùc giaù trò R vaø C phaûi choïn thích hôïp, ñeå haèng soá thôøi gian τ = RC ñuû lôùn nhaèm laøm suït aùp qua tuï C khoâng quaù lôùn hoaëc tuï C khoâng ñöôïc xaû ñieän nhanh. Tuï naïp ñaày vaø phoùng ñieän heát trong thôøi gian 3τ ñeán 5τ, ôû ñaây caùc Diode ñöôïc xem laø lyù töôûng. 1. Maïch Ghim Ñænh Treân Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Khoâng Daïng maïch Xeùt tín hieäu vaøo laø chuoãi xung coù bieân ñoä max laø ±Vm C Vv Vra D R Hình 5.1 Ñaây laø maïch keïp ñænh treân cuûa tín hieäu ôû möùc ñieän aùp laø 0v. Ñieän trôû R coù giaù trò lôùn, vôùi nhieäm vuï laø nhaèm khaéc phuïc nhöôïc ñieåm: Khi bieân ñoä tín hieäu vaøo giaûm thì maát khaû naêng ghim ñænh treân cuûa tín hieäu vaøo ôû möùc khoâng. Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 74
 3. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, thôøi ñieåm toàn taïi xung döông ñaàu tieân, vv = Vm , Diode D daãn, tuï C ñöôïc naïp ñieän qua Diode (khoâng qua R, vì ñieän trôû thuaän cuûa D raát nhoû), cöïc aâm cuûa tuï taïi ñieåm A, tuï naïp vôùi haèng soá thôøi gian laø: τ n = CRd = 0 ⇒ VC = +Vm (tuï naïp ñaày töùc thôøi) luùc naøy Vr = Vv - Vc = 0 Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2, thôøi ñieåm maø ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, VV = -Vm, Diode bò phaân cöïc nghòch, D ngöng daãn, luùc naøy tuï C phoùng ñieän qua R, coù daïng maïch töông ñöông nhö hình veõ. Vc = V V V R Vra V R Vra Thôøi haèng phoùng ñieän laø τf = CR , thôøi gian naøy raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi gian töø t1 ñeán t2 , do vaäy tuï C chöa kòp xaû maø vaãn coøn tích laïi moät löôïng ñieän aùp laø Vc = Vm. Do vaäy, vr = vv - vc = -Vm -Vm = - 2Vm . 2. Maïch Ghim Ñænh Treân Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Ñieän Aùp Baát Kyø Daïng maïch C D Vv R Vra Vdc Hình 5.3 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 75
 4. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Tín hieäu vaøo laø daïng xung coù taàn soá f = 1 Hz vaø bieân ñoä max laø ±Vm. Giaû söû cho C = 0,1 μ F, VDC = 5v, R = 1000 k Ω , Vm = 10(v) 1 Ta coù f = 1KHz ⇒ T = = 1(ms ) f T Baùn kyø coù thôøi gian laø = 0.5(ms ) 2 Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng: Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = Vm =10v >VDC, Diode D daãn ñieän, tuï C ñöôïc naïp ñieän qua Diode D vôùi haèng soá thôøi gian τ = rd.C ≈ 0 Tacoù VDC + Vγ + VC = VV giaù trò ñieän aùp maø tuï naïp ñaày laø: Vc = Vv - Vγ - VDC = 10 – 5 = 5(v) Do ñoù Vra = VDC - Vγ = 5(v) Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 thì ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm = -10v, Diode D ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R, vôùi thôøi haèng phoùng ñieän τf = CR = 0,1.10-6 .106 = 0,1(s ) = 10 (ms). Vaäy sau 5τ thì tuï phoùng heát, töùc sau 5.10 = 50 (ms), thôøi gian naøy lôùn gaáp 20 laàn thôøi gian töø t1 ñeán t2 (0,5ms), do vaäy vc vaãn giöõ möùc ñieän aùp laø 5v Vr = Vv - Vc = -10 - 5 = -15v . Neáu ñaûo cöïc tính cuûa nguoàn VDC thì ñænh treân ghim ôû möùc ñieän aùp laø -5(v). 3. Maïch Ghim Ñænh Döôùi Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Khoâng Daïng maïch C D Vv R Vra Hình 5.4a GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 76
 5. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Hình 5.4b Maïch naøy coù chöùc naêng coá ñònh ñænh döôùi cuûa tín hieäu ôû möùc 0(v). Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, toàn taïi xung döông, Vv = + Vm, Diode ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian laø τn = RC, vì R raát lôùn neân τn raát lôùn, do ñoùτn >> so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1. Do vaäy tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc naïp vc = 0, do ñoù Vra = Vv = + Vm. Thôøi ñieåm t1 ñeán t2, ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm , Diode daãn ñieän, tuï C ñöôïc naïp qua Diode, thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, vc = Vm (tuï naïp ñaày töùc thôøi), luùc naøy Vra = Vv + Vc = -Vm +Vm = 0. Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo Vv = +Vm, Diode ngöng daãn, tuï C xaû qua R vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C.R. τf raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3, do vaäy tuï C vaãn giöõ nguyeân möùc ñieän aùp laø Vm . Maïch töông ñöông cuûa tröôøng hôïp naøy nhö sau: Vc=Vm V R Vra Hình 5.5 Ta coù Vra = VV + VC = Vm + Vm = 2Vm GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 77
 6. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Nhaän xeùt Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1 daïng soùng ra coù xung döông khoâng oån ñònh so vôùi chuoãi xung ra. Do vaäy, xung naøy khoâng xeùt ñeán maø chæ xeùt caùc xung oån ñònh töø thôøi ñieåm t1 trôû ñi. 4. Maïch Ghim Ñænh Döôùi Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Ñieän aùp Baát Kyø Daïng maïch 1 C 2 D Vv R Vra 1 Vdc Hình 5.6 Nguoàn VDC taïo möùc ghim döôùi cuûa tín hieäu vaøo,VDC = 1/2 Vm Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông, Vv = +Vm , VDC < Vm, Diode D ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian τn = RC, do τn raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1 , neân tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc naïp, vc = 0, nhö vaäy Vra = VV = + Vm . Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm , D daãn, tuï C ñöôïc naïp qua D, cöïc döông cuûa tuï taïi ñieåm A, thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, tuï C naïp ñaày töùc thôøi Ta coù Vc + Vv = VDC - Vγ tuï naïp ñaày ñeán giaù trò laø vc = VDC - vv = VDC + Vm Do ñoù Vra = VDC + Vγ = VDC GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 78
 7. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3 ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo, Vv = + Vm, Diode ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R vôùi haèng soá thôøi gian τf = CR. τf raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3 do vaäy tuï C vaãn coá ñònh möùc ñieän aùp vc = VDC + Vm trong khoaûng thôøi gian naøy. Maïch töông ñöông cuûa tröôøng hôïp naøy laø: Vc=Vm + Vdc V R Vra Hình 5.7 Ta coù vr = vv + vc = Vm + VDC + Vm = 2 Vm + VDC Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1 ta khoâng xeùt (caùch giaûi thích nhö phaàn II .3) Daïng maïch 2 C D1 Vv R Vra D2 Hình 5.8 Vz2 = 1/2Vm Vγ1= 1/10 Vm Vz2 + Vγ 1 = (1/2 + 1/10)Vm = 3/5Vm GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 79
 8. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = +Vm , Caû D1 vaø D2 ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ n = RC , do τn raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1, neân tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc naïp Vc = 0, Vra = Vv = + Vm Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = - Vm , luùc naøy D1 hoaït ñoäng nhö Diode thöôøng, D2 hoaït ñoäng nhö Diode Zenner. Tuï C ñöôïc naïp qua D1 vaø D2 , thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, tuï C naïp ñaày töùc thôøi, giaù trò lôùn nhaát maø tuï coù theå naïp ñöôïc laø: Vc = -Vv + VZ2 + Vγ 1 = Vm + 3/5Vm = 8/5 Vm Do ñoù Vra = -(VZ2 + Vγ 1 ) = - 3/5Vm Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3 ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo, Vv = + Vm, Diode ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ f = CR. Do τf raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3, do vaäy tuï C vaãn coá ñònh möùc ñieän aùp laø Vc = 8/5 Vm Ta coù Vra = Vv + Vc = Vm+ 8/5 Vm = 13/5 Vm III. MAÏCH KEÏP DIODE KHI KEÅ ÑEÁN ÑIEÄN TRÔÛ THUAÄN VAØ ÑIEÄN TRÔÛ NGUOÀN 1. Phaân tích maïch Xeùt daïng maïch nhö hình sau, boû qua aûnh höôûng cuûa Vγ ( Vγ = 0) C Rng D R Vra Vng Hình 5.9 Tröôùc khi ñaït traïng thaùi xaùc laäp, maïch coù moät giai ñoaïn quaù ñoä. Bieân ñoä cuûa nguoàn vaøo, Vng , phaûi ñuû lôùn ñeå laøm taét hay môû Diode (Diode khi ñöôïc phaân cöïc thuaän xem nhö moät ñieän trôû vaø nguoàn vaøo coù noäi trôû beân trong, do ñoù GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 80
 9. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 caàn nguoàn vaøo ñuû lôùn ñeå sau khi boû qua suït aùp treân caùc ñieän trôû naøy vaãn coøn taét môû ñöôïc Diode). Tín hieäu cuûa nguoàn vaøo coù daïng xung, bieân ñoä max laø ±Vm . Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = + Vm , Diode daãn, tuï C ñöôïc naïp qua Rng vaø rd vôùi thôøi haèng naïp cuûa tuï laø τn = C.(Rng + rd) Giaû söû Rng vaø R >> rd Tuï naïp theo quy luaät haøm muõ vôùi giaù trò ñieän aùp ñöôïc naïp laø Vc = Vm (1-e-t /τ n) giaù trò naøy taêng daàn, do ñoù ñieän aùp ra ñöôïc laáy treân ñieän trôû rd giaûm daàn cuõng theo quy luaät haøm muõ. Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy nhö sau: C A Rng Vng Rd Vra B Hình 5.10 Ta coù VAB = Vm e-t/τ n rd rd v ra = v AB = .Vm .e −t / τ n rd + Rng rd + Rng rd Bieân ñoä max laø .Vm < Vm rd + Rng rd Taïi t = 0 ⇒ vr = Vm rd + Rng Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo khoâng toàn taïi xung, Vng = 0, Diode ngöng daãn (do ñieän aùp treân tuï C phaân cöïc ngöôïc). Tuï C phoùng ñieän qua Rng vaø R vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C(R+Rng). Giaù trò ñieän aùp cuûa tuï khi xaû theo quy luaät haøm muõ. Khi ñoù, ñieän aùp treân tuï giaûm daàn coøn ñieän aùp ôû ngoõ ra taêng daàn. GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 81
 10. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy laø C A Rng Vng R Vra B Hình 5.11 vc(t) ñoùng vai troø laø nguoàn cung caáp cho maïch. Ñieän aùp cuûa tuï ôû quaù trình naøy coù daïng nhö sau:vc(t) = Vm e-t/τ f VAB = Vm (1 – e-t/ τ f) R −R −t / τ Do ñoù v ra = v AB = Vm .(1 − e f ) , taïi t = 0, vr = 0 Rng + R Rng + R R Bieân ñoä max laø Vm . < Vm Rng + R Nhaän xeùt Thôøi haèng phoùng τf > τn, thôøi gian phoùng ñieän heát cuûa tuï raát chaäm. Do ñoù trong nhöõng baùn kyø aâm ñieän aùp cuûa tuï giaûm raát chaäm, coøn ñieän aùp ngoõ ra treân ñieän trôû R taêng raát chaäm ( gaàn nhö giöõ coá ñònh ôû möùc ñieän aùp max laø R Vm ). Rng + R ÔÛ baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä ñieän aùp max giaûm daàn ôû nhöõng baùn kyø döông tieáp sau. Giaûi thích: khi ôû baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä max laø rd vm . , maø ta bieát rd laø ñieän trôû ñoäng, thay ñoåi phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, Rng + rd do ñoù bieân ñoä max ôû moãi baùn kyø döông sau laø giaûm daàn. 2. Ñònh Lyù Maïch Keïp Khi truyeàn moät tín hieäu ñieän aùp coù chu kyø qua tuï phaân caùch, tuï seõ giöõ laïi thaønh phaàn moät chieàu cuûa tín hieäu, nghóa laø trong cheá ñoä xaùc laäp tuï ñieän ñöôïc naïp ñieän ñeán möùc maø laøm cho ñieän aùp treân tuï ñuùng baèng thaønh phaàn moät chieàu cuûa tín hieäu vaøo. Do ñoù neáu ñieän aùp ñaàu vaøo laø ñoái xöùng, töùc laø coù thaønh phaàn moät chieàu baèng 0, thì sau moät chu kyø tín hieäu vaøo ñieän aùp treân tuï cuõng baèng 0. Khi Diode daãn, tuï C seõ naïp ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τn = C(rd + Rng) GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 82
 11. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Khi Diode taét, tuï C seõ phoùng ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C(R + Rng) vì R >> rd , do ñoù τf >> τn, quaù trình naïp cuûa tuï C nhanh hôn quaù trình xaû. Do vaäy, ñieän aùp treân tuï C daàn daàn ñöôïc taêng leân. Khi ñeán traïng thaùi xaùc laäp, ñieän aùp treân tuï C khoâng taêng nöõa. Luùc naøy löôïng ñieän tích naïp seõ baèng löôïng ñieän tích phoùng. vr Trong thôøi gian naïp ñieän, qua tuï C seõ coù doøng naïp in = , do ñoù ñieän tích rd treân tuï taêng leân moät löôïng ΔQn laø. t2 t 1 2 s1 ΔQn = ∫ in dt = ∫ vr dt = rd t1 rd t1 vr Trong thôøi gian phoùng ñieän, qua tuï C seõ coù doøng i f = , do ñoù ñieän tích treân R tuï seõ giaûm moät löôïng ΔQf laø: t3 t3 t vr 1 3 s ΔQ f = ∫ i f dt = ∫ dt = ∫ v r dt = 2 t2 t2 R R t2 R S1, S2 laø phaàn ñieän tích ñöôïc veõ treân hình sau S1 Hình 5.12 Khi ñaït ñeán traïng thaùi xaùc laäp, ta coù ñieàu kieän caân baèng ñieän tích laø: s1 s 2 ΔQ n = ΔQ f ⇔ = rd R GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 83
 12. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 ÔÛ ñaây khoâng ñi saâu quaù vaøo phaàn phaân tích ñònh löôïng maø chæ giôùi thieäu aûnh höôûng cuûa rd vaø Rng trong vieäc laøm meùo daïng soùng ra Vieäc tính toaùn chi tieát neân tham khaûo saùch: Pulse, digital and switching waveform, taùc giaû: Jacob Millman vaø Herbert Taub IV. MAÏCH KEÏP CÖÏC NEÀN CUÛA BJT Xeùt maïch Vcc Rb Rc Rng C Vc Vng Hình 5.13 Neáu bieân ñoä tín hieäu ñuû lôùn ñeå laøm taét môû diode BE, ta coù maïch keïp ôû cöïc neàn. Khi coù tín hieäu vaøo ta coù maïch töông ñöông Rng C Vng Vb Vng Rb Dbe ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp ta coù VB C(rd + Rng) C(RB + Rng) VC Hình 5.14 Baõo hoøa VCEbh GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 84
 13. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Baøi taäp chöông 4 1 Cho maïch nhö Hình 1A vaø Hình 1B. Bieát Vγ = 0,7 V , VZ = 3,6V , caùc giaù trò RC thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp Vin(t) Vin(t) C VoutA(t) Vin(t) C VoutB(t) +10V 0 t R R -10V 1,5V Hình 3A Hình 3B Veõ daïng soùng ngoõ ra khi a. rD = 0 b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50% 2. Cho maïch nhö Hình 03A vaø Hình 3B. Bieát Vγ = 0,6V , VZ = 5V , caùc giaù trò RC thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp Vin(t) Vin(t) C VoutA(t) Vin(t) C VoutB(t) +10V 0 R t 3V R -10V 2V Hình 3A Hình 3B Veõ daïng soùng ngoõ ra khi a. rD = 0 b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50% 3. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 85
 14. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Vcc Vm Vin(t) Rb Rc 0 t -Vm Vra = Vce C Vv 4. Neáu noái ngoõ ra cuûa baøi 3 vôùi maïch xeùn nhö sau, giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch vaø veõ daïng soùng ngoõ ra Vcc Vra C V2 V1 Khi a. rD = 0 b. rD ≠ 0 5. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch Vcc Vin(t) Vm Rb 0 t Vra -Vm Vv C Re 6. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 86
 15. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Vcc Vin(t) Vm Rb T1 0 Vra t -Vm T2 Vv Rt C 7. Xeùt maïch sau, vôùi L laø ñieän caûm ngoõ vaøo cuûa taàng keá (relay), noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch Vcc L R Vin(t) Vm Rb Vra 0 t Rc -Vm Vv GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 87

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản