Mainboard Jet way 845ca

Chia sẻ: HỒ THANH BÌNH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
9
download

Mainboard Jet way 845ca

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mainboard Jet way 845ca

 1. 8 7 6 5 4 3 2 1 845CA CPU1 NET CHANGE Assignment to DATA VCCP North Decoupling CPU MCH VCCP VCCP E21 HDBI0 D[0..15]# C42 10ua C41 10ua + HDBI0 2 CPU2 CPU3 HA3 K2 DINV#0 G25 HDBI1 D[16..31]# + 2 HA3 HA3 DINV#1 HDBI1 2 2 HA4 HA4 K4 P26 HDBI2 HDBI2 2 D[32..47]# A10 B19 D10 AE22 HA5 L6 HA4 DINV#2 V21 HDBI3 D[48..63]# A12 VCCP VCCP B7 A11 GND GND AE24 C52 10ua C51 10ua + 2 HA5 HA5 DINV#3 HDBI3 2 VCCP VCCP GND GND HA6 K1 AE5 VID0 A14 B9 FSB ADDR&CNTL A13 AE26 + 2 HA6 HA6 VID0 VID0 8,12 VCCP VCCP GND GND D 2 HA7 HA7 L3 AE4 VID1 VID1 8,12 A16 C10 C8 104P A15 AE7 D HA8 M6 HA7 VID1 AE3 VID2 A18 VCCP VCCP C12 C22 104P A17 GND GND AE9 C63 10ua C62 10ua + 2 HA8 HA8 VID2 VID2 8,12 VCCP VCCP GND GND HA9 L2 AE2 VID3 HOST --> VRM A20 C14 C40 104P A19 AF1 + 2 HA9 HA9 VID3 VID3 8,12 VCCP VCCP GND GND 2 HA10 HA10 M3 AE1 VID4 VID4 8,12 A8 C16 C71 104P A21 AF10 HA11 M4 HA10 VID4 AA10 VCCP VCCP C18 A24 GND GND AF12 C78 10ua C77 10ua + 2 HA11 HA11 VCCP VCCP GND GND HA12 N1 AA21 H_GTLREF2 AA12 C20 FSB DATA A26 AF14 + 2 HA12 HA12 GTLREF0 VCCP VCCP GND GND 2 HA13 HA13 M1 AA6 H_GTLREF3 HOST --> GTerm AA14 C8 C99 104P A3 AF16 HA14 N2 HA13 GTLREF1 F20 AA16 VCCP VCCP D11 C112 104P A9 GND GND AF18 C84 10ua C83 10ua + 2 HA14 HA14 GTLREF2 VCCP VCCP GND GND HA15 N4 F6 AA18 D13 C127 104P AA1 AF20 + 2 HA15 HA15 GTLREF3 VCCP VCCP GND GND HOST_ADDRESS 2 HA16 HA16 N5 AA8 D15 C144 104P AA11 AF26 R63 NC-470 HA17 T1 HA16 AC6 H_BPM0 AB11 VCCP VCCP D17 C153 104P AA13 GND SKTOCC# AF6 C94 10ua 2 HA17 HA17 BPM0 VCCP VCCP GND GND MCH CPU HA18 R2 AB5 H_BPM1 AB13 D19 C167 104P AA15 AF8 + 2 HA18 HA18 BPM1 VCCP VCCP GND GND 2 HA19 HA19 P3 AC4 AB15 D7 AA17 B10 HA20 P4 HA19 BPM2 Y6 AB17 VCCP VCCP D9 AA19 GND GND B12 C93 10ua 2"~10"+/-200mil 2 HA20 HA20 BPM3 VCCP VCCP GND GND HA21 R3 AA5 H_BPM4 AB19 E10 AA23 B14 + 2 HA21 HA21 BPM4 VCCP VCCP GND GND REF. TO GND 2 HA22 HA22 T2 AB4 H_BPM5 HOST ITP AB7 E12 AA26 B16 HA23 U1 HA22 BPM5 AB9 VCCP VCCP E14 AA4 GND GND B18 2 HA23 HA23 VCCP VCCP GND GND 2 HA24 HA24 P6 J1 H_REQ-0 H_REQ-0 2 AC10 E16 AA7 B20 South Decoupling HA25 U3 HA24 REQ#0 K5 H_REQ-1 AC12 VCCP VCCP E18 AA9 GND GND B23 2 HA25 HA25 REQ#1 H_REQ-1 2 VCCP VCCP GND GND HA26 T4 J4 H_REQ-2 AC14 E20 AB10 B26 C60 10ua C43 10ua + 2 HA26 HA26 REQ#2 H_REQ-2 2 VCCP VCCP GND GND HA27 V2 J3 H_REQ-3 AC16 E8 AB12 B4 + 2 HA27 HA27 REQ#3 H_REQ-3 2 VCCP VCCP GND GND 2 HA28 HA28 R6 H3 H_REQ-4 H_REQ-4 2 CPU MCH AC18 F11 AB14 B8 10ua HA29 W1 HA28 REQ#4 AC8 VCCP VCCP F13 AB16 GND GND C11 C46 10ua C53 + 2 HA29 HA29 VCCP VCCP GND GND HA30 T5 AC24 TESTHI4 AD11 F15 AB18 C13 + 2 HA30 HA30 TESTHI4 VCCP VCCP GND GND 2 HA31 HA31 U4 AC23 TESTHI5 AD13 F17 AB20 C15 10ua HA31 TESTHI5 AB22 TESTHI7 AD15 VCCP VCCP F19 AB21 GND GND C17 C66 10ua C72 + HD0 B21 TESTHI7 AC21 TESTHI2 AD17 VCCP VCCP F9 AB24 GND GND C19 + 2 HD0 HD0 TESTHI2 VCCP VCCP GND GND 2 HD1 HD1 B22 AD19 AB3 C2 10ua HD2 A23 HD1 AF22 CK100CPU AD7 VCCP AB6 GND GND C22 C76 10ua C82 + 2 HD2 HD2 BCLK0 CK100CPU 3 VCCP GND GND HD3 A25 AF23 CK100CPU- HOST NC -- NOT SUPPORT AE20 AC2 D16 HD10 G22 HD9 AP1 L24 H_COMP0 AE6 VCCP AC22 GND GND D18 2 HD10 HD10 COMP0 VCCP GND GND 2 HD11 HD11 H21 P1 H_COMP1 HOST --> HTrem AE8 AC25 D20 HD12 C26 HD11 COMP1 J26 AF11 VCCP AC5 GND GND D21 2 HD12 HD12 DEP0 VCCP GND GND C 2 HD13 HD13 D23 K25 AF13 AC7 D24 C HD14 J21 HD13 DEP1 K26 AF15 VCCP AC9 GND GND D3 2 HD14 HD14 DEP2 VCCP GND GND 2 HD15 HD15 D25 L25 CPU MCH AF17 AD1 D6 HD16 H22 HD15 DEP3 HOST ADDRESS Storbe AF19 VCCP AD10 GND GND D8 2 HD16 HD16 VCCP GND GND 2 HD17 HD17 E24 L5 H_ADSTB-0 H_ADSTB-0 2 REQ[0..4],A[16..3]# AF2 AD12 E1 HD18 G23 HD17 ADSTB0 R5 H_ADSTB-1 A[35..17]# AF21 VCCP AD14 GND GND E11 2 HD18 HD18 ADSTB1 H_ADSTB-1 2 VCCP GND GND 2 HD19 HD19 F23 AF5 AD16 E13 HD20 F24 HD19 F21 H_DSTBP-0 D[0..15]# AF7 VCCP AD18 GND GND E15 2 HD20 HD20 STBP#0 H_DSTBP-0 2 VCCP GND GND 2 HD21 HD21 E25 J23 H_DSTBP-1 H_DSTBP-1 2 D[16..31]# AF9 AD21 E19 HD22 F26 HD21 STBP#1 P23 H_DSTBP-2 D[32..47]# B11 VCCP AD23 GND GND E23 2 HD22 HD22 STBP#2 H_DSTBP-2 2 VCCP GND GND 2 HD23 HD23 D26 W23 H_DSTBP-3 H_DSTBP-3 2 D[48..63]# B13 AD4 E26 HD24 L21 HD23 STBP#3 E22 H_DSTBN-0 D[0..15]# B15 VCCP AF4 VCCVID AD8 GND GND E4 2 HD24 HD24 STBN#0 H_DSTBN-0 2 VCCP VCCVID GND GND 2 HD25 HD25 G26 K22 H_DSTBN-1 H_DSTBN-1 2 D[16..31]# B17 AE11 E7 HD26 H24 HD25 STBN#1 R22 H_DSTBN-2 D[32..47]# VCCP AF3 AE13 GND GND E9 2 HD26 HD26 STBN#2 H_DSTBN-2 2 VCCVIDPRG GND GND 2 HD27 HD27 M21 W22 H_DSTBN-3 H_DSTBN-3 2 D[48..63]# AE23 AE15 F10 HD28 L22 HD27 STBN#3 CPU MCH AD20 VCCIOPLL AD22 AE17 GND GND F12 2 HD28 HD28 VCCA VSSA GND GND 2 HD29 HD29 J24 D1 INTR INTR 7 HOST_DATA_Strobe AE19 F14 HD30 K23 HD29 LINT0 E5 NMI Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil GND GND F16 2 HD30 HD30 LINT1 NMI 7 GND 2 HD31 HD31 H25 AC3 F478B J25 F18 HOST_DATA HD32 M23 HD31 IERR# V6 J5 GND GND F2 2 HD32 HD32 MCERR# GND GND 2 HD33 HD33 N22 B6 FERR- FERR- 7 Trace Length -- See Figure 1 K21 F22 MCH CPU HD34 P21 HD33 FERR# Y4 STPCLK- VCCP K24 GND GND F25 2 HD34 HD34 STPCLK# STPCLK- 7 GND GND 2 HD35 HD35 M24 AA3 Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil 100uF/6.3V K3 F5 HD36 N23 HD35 BINIT# W5 H_INIT- FB5 1 2 22uH C109 K6 GND GND F8 + 2"~10"+/-100mil 2 HD36 HD36 INIT# H_INIT- 7,10 GND GND 2 HD37 HD37 M26 AB2 L1 G21 HD38 N26 HD37 RSP# H5 H_DBSY- L23 GND GND G24 REF. TO GND 2 HD38 HD38 DBSY# H_DBSY- 2 GND GND 2 HD39 HD39 N25 H2 H_DRDY- H_DRDY- 2 100uF/6.3V L26 G3 HD40 R21 HD39 DRDY# J6 H_TRDY- FB6 1 2 22uH C114 L4 GND GND G6 + 2 HD40 HD40 TRDY# H_TRDY- 2 GND GND 2 HD41 HD41 P24 G1 H_ADS- H_ADS- 2 M2 H1 HD42 R25 HD41 ADS# G4 H_LOCK- wide->7mil, space->13mil M22 GND GND H23 2 HD42 HD42 LOCK# H_LOCK- 2 GND GND 2 HD43 HD43 R24 H6 H_BREQ0- H_BREQ0- 2 13 VCCVID VCCVID M25 H26 HD44 T26 HD43 BR0# G2 H_BNR- M5 GND GND H4 2 HD44 HD44 BNR# H_BNR- 2 SET 1.2V GND GND 2 HD45 HD45 T25 F3 H_HIT- H_HIT- 2 N21 J2 HD46 T22 HD45 HIT# E3 H_HITM- C540 C539 N24 GND GND J22 2 HD46 HD46 HITM# H_HITM- 2 GND GND 2 HD47 HD47 T23 D2 H_BPRI- H_BPRI- 2 0.1U 0.1U N3 HD48 U26 HD47 BPRI# E2 H_DEFER- N6 GND U22 2 HD48 HD48 DEFER# H_DEFER- 2 GND GND 2 HD49 HD49 U24 D4 H_TCK P2 U25 HD50 U23 HD49 TCK C1 H_TDI P22 GND GND U5 2 HD50 HD50 TDI GND GND 2 HD51 HD51 V25 F7 H_TMS P1IN/SAGND need close together and parallel P25 V1 B HD52 U21 HD51 TMS E6 H_TRST- P5 GND GND V23 B 2 HD52 HD52 TRST# and ground guards. GND GND 2 HD53 HD53 V22 D5 H_TDO R1 V26 HD54 V24 HD53 TDO B3 P1IN R23 GND GND V4 2 HD54 HD54 THERMDA P1IN 8 GND GND 2 HD55 HD55 W26 C4 SAGND SAGND 8 Wide->10mil,Space->10mil,Max Length->8000mil R26 W21 HD56 Y26 HD55 THERMDC A2 THERMTRIP- R4 GND GND W24 2 HD56 HD56 THERMTRIP GND GND 2 HD57 HD57 W25 T21 W3 HD58 Y23 HD57 C3 H_PROCHOT- Trace Length -- See Figure 1 T24 GND GND W6 2 HD58 HD58 PROCHOT# GND GND 2 HD59 HD59 Y24 B2 IGNNE- IGNNE- 7 Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil T3 Y2 VCC3 HD60 Y21 HD59 IGNNE# B5 XSMI- Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil T6 GND GND Y22 2 HD60 HD60 SMI# XSMI- 7 GND GND 2 HD61 HD61 AA25 C6 K_A20M- K_A20M- 7 Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil U2 Y25 HD62 AA22 HD61 A20M# AB26 SLP- Wide->7mil,space->10mil,Max Length->12000mil E17 GND GND Y5 2 HD62 HD62 SLP# SLP- 7 GND GND 2 HD63 HD63 AA24 AB23 PWR_GD PWR_GD 7 Trace Length -- See Figure 2 R14 V3 HD63 PWRGOOD AB25 H_CPURST- VCCP RSVD/A32- RESET# H_CPURST- 2 1K W2 AA2 TESTHI1 RN7 F478C-2 Y1 RSVD/A33- TESTHI1 1 2 TESTHI0 BSEL1 AB1 RSVD/A34- AD24 TESTHI0 PLACE AT ICH END OF ROUTE 3 4 TESTHI12 RSVD/A35- TESTHI0 A5 5 6 TESTHI5 FPRST- AE25 VCC_SENSE A4 VCCP 7 8 TESTHI4 BSEL0 AD6 DBRESET# VSS_SENSE AC26 CK100ITP 3 BSEL0 BSEL0 ITPCLK0 CK100ITP 3 BSEL1 AD5 AD26 CK100ITP- CK100ITP- 3 R275 62 FERR- 1K_8P4R A22 BSEL1 ITPCLK1 RN8 BSEL1 BSEL0 A7 RESEV0 U6 TESTHI8 R64 300 PWR_GD 1 2 TESTHI3 AD2 RESEV1 TESTHI8 W4 TESTHI9 3 4 TESTHI2 100Mhz 0 0 AD3 RESEV2 TESTHI9 Y3 TESTHI10 R65 51 H_CPURST- 5 6 TESTHI6 AE21 RESEV3 TESTHI10 A6 TESTHI11 7 8 TESTHI7 133Mhz 0 1 AF24 RESEV4 TESTHI11 AC20 TESTHI3 R18 51 H_BREQ0- AF25 RESEV5 TESTHI3 AA20 TESTHI6 1K_8P4R RESEV6 TESTHI6 AD25 TESTHI12 PLACE AT CPU END OF ROUTE RN3 TESTHI12 2 1 TESTHI1 F478A 4 3 TESTHI8 6 5 TESTHI10 R58 51B H_COMP0 8 7 TESTHI9 CAD NOTES: 12MIL TRACE 20MIL SPACE R13 51B H_COMP1 1K_8P4R VCCP VCCP AGTL+Vref R38 1KTESTHI11 PLACE THESE OUTSIDE SOCKET CAVITY R24 62 THERMTRIP- Trace Space --> 20mil Trace Space --> 20mil Place close to the CPU Pin NA A R56 Trace Wide --> 12mil R9 Trace Wide --> 12mil R21 62 H_PROCHOT- A 49.9B H_GTLREF2 TRACE LENGTH < 1500mil 49.9B H_GTLREF3 TRACE LENGTH < 1500mil VCCP RN2 H_GTLREF2 H_GTLREF3 51_8P4R GTerm --> HOST GTerm --> HOST 2 1 H_BPM5 4 3 H_BPM0 R57 C115 C91 C89 R8 C16 C59 C61 6 5 H_BPM4 VCCP 100B 105P 221P 221P 100B 105P 221P 221P 8 7 H_BPM1 R62 NC-150 FPRST- R29 75 H_TDO PLACE INSIDE CPU CAVITY PLACE INSIDE CPU CAVITY JET WAY INFORMATION R37 39.2B H_TMS R17 150 H_TDI Title PLACE CAP CLOSE THE RES. DIVIDER PLACE CAP CLOSE THE RES. DIVIDER R20 27 H_TCK 1.7V*(100/100+49.9)=1.7V*0.667=1.1339V 1.7V*(100/100+49.9)=1.7V*0.667=1.1339V R36 680 H_TRST- Pentium 4 Processor Size Document Number Rev PLACE CLOSE TO CPU SOCKET C 845CA 5.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 1 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 2. 8 7 6 5 4 3 2 1 CAD NOTE: 5MIL TRACE 15MIL SPACE PRCOMP R119 40.2B VCC18 GRCOMP R118 40.2B HXRCOMP R87 24.9B HYRCOMP R82 24.9B VCC15 CAD NOTE:NEAR THE MCH (
 3. 8 7 6 5 4 3 2 1 VCC3 L29 FB1206-300 CK408VDD C304 C308 C309 C311 C354 C353 C352 U9 + C329 1 46 CKCPU-1 R228 27 CK100CPU- CK100CPU- 1 104P 22U 104P 104P 104P 104P 104P 104P 7 VDDREF CPUC0 47 R227 27 CK100CPU VDDPCI CPUT0 CK100CPU 1 13 18 VDDPCI PIN8 PIN14 PIN19 PIN32 PIN46 PIN50 30 VDD3V66 43 CKCPU-2 R229 NC-27 CK100ITP- PCLK123 C328 10P VDD3V66 CPUC1 CK100ITP- 1 PCICLKI 1-2 3-4 CLC FILTER PLACE CAP CLOSE TO CK408 PIN 33 44 R213 NC-27 CK100ITP CK100ITP 1 C332 10P 41 AVDD48 CPUT1 LANCLK C366 10P ON OFF AUTO 45 VDDCPU 39 CKCPU-3 R230 27 CK100MCH- SIOCLK C302 10P VDDCPU CPUC2 CK100MCH- 2 8 SIOCLK 40 R215 27 CK100MCH CK100MCH 2 7 USBCLK USBCLK C293 10P D OFF ON 100 CPUT2 PCICLKA C371 10P D 9 PCICLKA 37 CK408IREF R217 475a 9 PCICLKB PCICLKB C374 10P OFF OFF 133 IREF 36 PCICLKC C373 10P GND 9 PCICLKC 4,5,7,8,10,12 SDA SDA R232 10 CK408SDA 27 9 PCICLKD PCICLKD C372 10P SCL R219 10 CK408SCK 28 SDATA 9 PCICLK0 R268 33 PCICLKA PCICLKE C375 10P 4,5,7,8,10,12 SCL SCLK WDEN/PCICLK0 PCICLKA 9 9 PCICLKE 8 PCICLKF PCICLKF C370 10P 133FSB CK408VDD R216 10K 38 10 PCICLK1 R281 33 PCICLKD PCICLKD 9 10 PCICLKG PCICLKG C376 10P CK408VDD R238 10K MULTISEL0 PCICLK1 PCLKICH C377 10P 7 PCLKICH JP7 CK408VDD 11 PCICLK2 R269 33 PCICLKC PCICLKC 9 7 ICH66 ICH66 C367 10P BSEL0 1 2 R233 PCICLK2 AGP66 C379 10P 1 BSEL0 6 AGP66 3 4 R234 1K 4.7K 12 PCICLK3 R282 33 PCICLKB PCICLKB 9 2 MCH66 MCH66 C378 10P PCICLK3 HEADER_2X2 R290 15 PCICLK4 R283 33 PCICLKE PCICLKE 9 7 CLK14 CLK14 C313 10P 100FSB 4.7K CK408PWG 26 PCICLK4 C VTT_PWRGD/PD# 16 PCICLK5 R270 33 PCICLKG 2,7 JBSEL0 PCICLK5 PCICLKG 10 R289 1K B Q22 VCCP MMBT3904 17 PCICLK6 R284 33 PCLKICH C PCICLK6 PCLKICH 7 R291 C351 18P CLK_X1 2 CK100MCH- R200 49.9B FS4 X1 FS0 PCICLKF CK100MCH E R237 4.7K B Q23 5 R267 33 R199 49.9B FS0/PCI_F0 PCICLKF 8 2 2N3904 Y2 CK100ITP- R214 49.9B 1K 14.318MHZ 6 FS1 R250 33 PCICLKI CK100ITP R198 49.9B FS1/PCI_F1 PCICLKI 9 CK100CPU- R212 49.9B E 1 C365 18P CLK_X2 3 PCICLK1 R280 33 LANCLK CK100CPU R211 49.9B X2 LANCLK 15 VCC3 PCICLK0 R248 33 PCLK123 FS0 PCLK123 15 CK408VDD R254 4.7K L30 FB0603-300 CK408VDDA 24 23 R439 0 RST- 11,12 CK408VDD R246 4.7K PCICLK0 25 VDDA #RESET R244 NC-4.7K C356 C339 GNDA 31 FS4 R253 4.7K FS1 22U + C350 C310 C355 3V66_0/VCH_CLK/FS4 104P 103P 103P 103P 20 3V66_1 R285 33 MCH66 MCH66 2 R245 4.7K FS2 CLC FILTER 3V66_1 42 21 3V66_2 R271 33 ICH66 ICH66 7 R201 4.7K FS3 PIN 1 PIN 26 PIN 37 32 GND 3V66_2 29 GND 22 3V66_3 R272 33 AGP66 GND 3V66_3 AGP66 6 PLACE CAP CLOSE TO CK408 PIN 19 14 GND 34 48MDOT R218 33 SIOCLK GND 48M_DOT SIOCLK 8 8 4 GND 35 FS3 R231 33 USBCLK C GND 48M_USB/FS3 USBCLK 7 C 48 FS2 R226 33 CLK14 CLK14 7 REF/FS2 FS4 FS3 FS2 FS1 FS0 CPU 3V66 PCI ICS950202/RTM660-109R 0 0 0 0 1 100 66.6 33.3 PIN9:ICS950202 PULL HI:ENABLE WATCHDOG PIN9:RTM660-109R PULL HI:DISABLE WATCHDOG 1 0 0 0 1 133 66.6 33.3 1 1 1 1 0 66.6 66.6 33.3 1 1 1 1 1 200 66.6 33.3 B B A A JET WAY INFORMATION Title CLOCK Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 3 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 4. 8 7 6 5 4 3 2 1 VCC3 VCC3 102 110 124 133 143 157 168 102 110 124 133 143 157 168 18 26 40 41 49 59 73 84 90 18 26 40 41 49 59 73 84 90 DIMM1 DIMM2 6 6 D D VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 MHAA00 33 147 MHAA00 33 147 2,5 MHAA00 MHAA01 A[0] REOE/NC MHDD00 MHAA01 A[0] REOE/NC MHDD00 2,5 MHAA01 117 A[1] DQ[0] 2 MHDD00 2,5 117 A[1] DQ[0] 2 MHAA02 34 3 MHDD01 MHAA02 34 3 MHDD01 2,5 MHAA02 MHAA03 A[2] DQ[1] MHDD02 MHDD01 2,5 MHAA03 A[2] DQ[1] MHDD02 2,5 MHAA03 118 A[3] DQ[2] 4 MHDD02 2,5 118 A[3] DQ[2] 4 MHAA04 35 5 MHDD03 MHAA04 35 5 MHDD03 2,5 MHAA04 MHAA05 A[4] DQ[3] MHDD04 MHDD03 2,5 MHAA05 A[4] DQ[3] MHDD04 2,5 MHAA05 119 A[5] DQ[4] 7 MHDD04 2,5 119 A[5] DQ[4] 7 MHAA06 36 8 MHDD05 MHAA06 36 8 MHDD05 2,5 MHAA06 MHAA07 A[6] DQ[5] MHDD06 MHDD05 2,5 MHAA07 A[6] DQ[5] MHDD06 2,5 MHAA07 120 A[7] DQ[6] 9 MHDD06 2,5 120 A[7] DQ[6] 9 MHAA08 37 10 MHDD07 MHAA08 37 10 MHDD07 2,5 MHAA08 MHAA09 A[8] DQ[7] MHDD07 2,5 MHAA09 A[8] DQ[7] 2,5 MHAA09 121 A[9] NC 164 121 A[9] NC 164 MHAA10 38 11 MHDD08 MHAA10 38 11 MHDD08 2,5 MHAA10 MHAA11 A[10]/AP DQ[8] MHDD09 MHDD08 2,5 MHAA11 A[10]/AP DQ[8] MHDD09 2,5 MHAA11 123 A[11] DQ[9] 13 MHDD09 2,5 123 A[11] DQ[9] 13 MHAA12 126 14 MHDD10 MHAA12 126 14 MHDD10 2,5 MHAA12 A[12] DQ[10] MHDD11 MHDD10 2,5 A[12] DQ[10] MHDD11 DQ[11] 15 MHDD11 2,5 DQ[11] 15 MHSBS0 122 16 MHDD12 MHSBS0 122 16 MHDD12 2,5 MHSBS0 MHSBS1 BA[0] DQ[12] MHDD13 MHDD12 2,5 MHSBS1 BA[0] DQ[12] MHDD13 2,5 MHSBS1 39 BA[1] DQ[13] 17 MHDD13 2,5 39 BA[1] DQ[13] 17 132 19 MHDD14 132 19 MHDD14 A[13] DQ[14] MHDD14 2,5 A[13] DQ[14] 1010000B DQ[15] 20 MHDD15 MHDD15 2,5 1010001B DQ[15] 20 MHDD15 NC 51 NC 51 55 MHDD16 55 MHDD16 MDQM0 DQ[16] MHDD17 MHDD16 2,5 MDQM0 DQ[16] MHDD17 5 MDQM0 28 DQM[0] DQ[17] 56 MHDD17 2,5 28 DQM[0] DQ[17] 56 MDQM1 29 57 MHDD18 MDQM1 29 57 MHDD18 5 MDQM1 MDQM2 DQM[1] DQ[18] MHDD19 MHDD18 2,5 MDQM2 DQM[1] DQ[18] MHDD19 5 MDQM2 46 DQM[2] DQ[19] 58 MHDD19 2,5 46 DQM[2] DQ[19] 58 MDQM3 47 60 MHDD20 MDQM3 47 60 MHDD20 5 MDQM3 MDQM4 DQM[3] DQ[20] MHDD21 MHDD20 2,5 MDQM4 DQM[3] DQ[20] MHDD21 5 MDQM4 112 DQM[4] DQ[21] 65 MHDD21 2,5 112 DQM[4] DQ[21] 65 C MDQM5 113 66 MHDD22 MDQM5 113 66 MHDD22 C 5 MDQM5 MDQM6 DQM[5] DQ[22] MHDD23 MHDD22 2,5 MDQM6 DQM[5] DQ[22] MHDD23 5 MDQM6 130 DQM[6] DQ[23] 67 MHDD23 2,5 130 DQM[6] DQ[23] 67 MDQM7 131 146 MDQM7 131 146 5 MDQM7 DQM[7] NC 69 MHDD24 DQM[7] NC 69 MHDD24 DQ[24] MHDD25 MHDD24 2,5 DQ[24] MHDD25 DQ[25] 70 MHDD25 2,5 DQ[25] 70 MHSCB0 21 71 MHDD26 MHSCB0 21 71 MHDD26 2,5 MHSCB0 MHSCB1 CB[0] DQ[26] MHDD27 MHDD26 2,5 MHSCB1 CB[0] DQ[26] MHDD27 2,5 MHSCB1 22 CB[1] DQ[27] 72 MHDD27 2,5 22 CB[1] DQ[27] 72 MHSCB2 52 74 MHDD28 MHSCB2 52 74 MHDD28 2,5 MHSCB2 MHSCB3 CB[2] DQ[28] MHDD29 MHDD28 2,5 MHSCB3 CB[2] DQ[28] MHDD29 2,5 MHSCB3 53 CB[3] DQ[29] 75 MHDD29 2,5 53 CB[3] DQ[29] 75 MHSCB4 105 76 MHDD30 MHSCB4 105 76 MHDD30 2,5 MHSCB4 MHSCB5 CB[4] DQ[30] MHDD31 MHDD30 2,5 MHSCB5 CB[4] DQ[30] MHDD31 2,5 MHSCB5 106 CB[5] DQ[31] 77 MHDD31 2,5 106 CB[5] DQ[31] 77 MHSCB6 136 145 MHSCB6 136 145 2,5 MHSCB6 MHSCB7 CB[6] NC MHDD32 MHSCB7 CB[6] NC MHDD32 2,5 MHSCB7 137 CB[7] DQ[32] 86 MHDD32 2,5 137 CB[7] DQ[32] 86 87 MHDD33 87 MHDD33 MH-RAS DQ[33] MHDD34 MHDD33 2,5 MH-RAS DQ[33] MHDD34 2,5 MH-RAS 115 SRAS# DQ[34] 88 MHDD34 2,5 115 SRAS# DQ[34] 88 MH-CAS 111 89 MHDD35 MH-CAS 111 89 MHDD35 2,5 MH-CAS SCAS# DQ[35] MHDD36 MHDD35 2,5 SCAS# DQ[35] MHDD36 DQ[36] 91 MHDD36 2,5 DQ[36] 91 MHSCS0 30 92 MHDD37 MHSCS4 30 92 MHDD37 2 MHSCS0 MHSCS1 S#[0] DQ[37] MHDD38 MHDD37 2,5 2 MHSCS4 MHSCS5 S#[0] DQ[37] MHDD38 2 MHSCS1 114 S#[1] DQ[38] 93 MHDD38 2,5 2 MHSCS5 114 S#[1] DQ[38] 93 MHSCS2 45 94 MHDD39 MHSCS6 45 94 MHDD39 2 MHSCS2 MHSCS3 S#[2] DQ[39] MHDD39 2,5 2 MHSCS6 MHSCS7 S#[2] DQ[39] 2 MHSCS3 129 S#[3] NC 135 2 MHSCS7 129 S#[3] NC 135 95 MHDD40 95 MHDD40 MH-WE DQ[40] MHDD41 MHDD40 2,5 MH-WE DQ[40] MHDD41 2,5 MH-WE 27 WE0# DQ[41] 97 MHDD41 2,5 27 WE0# DQ[41] 97 48 98 MHDD42 48 98 MHDD42 WE2# DQ[42] MHDD43 MHDD42 2,5 WE2# DQ[42] MHDD43 DQ[43] 99 MHDD43 2,5 DQ[43] 99 SDRCK0 42 100 MHDD44 SDRCK4 42 100 MHDD44 2,5 SDRCK0 SDRCK1 CK[0] DQ[44] MHDD45 MHDD44 2,5 2,5 SDRCK4 SDRCK5 CK[0] DQ[44] MHDD45 2,5 SDRCK1 125 CK[1] DQ[45] 101 MHDD45 2,5 2,5 SDRCK5 125 CK[1] DQ[45] 101 SDRCK2 79 103 MHDD46 SDRCK6 79 103 MHDD46 2,5 SDRCK2 SDRCK3 CK[2] DQ[46] MHDD47 MHDD46 2,5 2,5 SDRCK6 SDRCK7 CK[2] DQ[46] MHDD47 2,5 SDRCK3 163 CK[3] DQ[47] 104 MHDD47 2,5 2,5 SDRCK7 163 CK[3] DQ[47] 104 B MHSCKE0 128 134 MHSCKE2 128 134 B 2 MHSCKE0 MHSCKE1 63 CKE[0] NC 139 MHDD48 2 MHSCKE2 MHSCKE3 63 CKE[0] NC 139 MHDD48 2 MHSCKE1 CKE[1] DQ[48] MHDD49 MHDD48 2,5 2 MHSCKE3 CKE[1] DQ[48] MHDD49 DQ[49] 140 MHDD49 2,5 DQ[49] 140 141 MHDD50 141 MHDD50 SCL DQ[50] MHDD51 MHDD50 2,5 SCL DQ[50] MHDD51 3,5,7,8,10,12 SCL 83 SCL DQ[51] 142 MHDD51 2,5 83 SCL DQ[51] 142 SDA 82 144 MHDD52 SDA 82 144 MHDD52 3,5,7,8,10,12 SDA SDA DQ[52] MHDD53 MHDD52 2,5 SDA DQ[52] MHDD53 165 149 R25 2.2K 165 149 SA[0] DQ[53] MHDD54 MHDD53 2,5 VCC3 SA[0] DQ[53] MHDD54 166 SA[1] DQ[54] 150 MHDD54 2,5 166 SA[1] DQ[54] 150 167 151 MHDD55 167 151 MHDD55 SA[2] DQ[55] MHDD55 2,5 SA[2] DQ[55] 109 VCC3 109 NC MHDD56 NC MHDD56 DQ[56] 153 MHDD56 2,5 DQ[56] 153 154 MHDD57 R22 154 MHDD57 SDRWP DQ[57] MHDD58 MHDD57 2,5 SDRWP DQ[57] MHDD58 5 SDRWP 81 WP/NC DQ[58] 155 MHDD58 2,5 81 WP/NC DQ[58] 155 24 156 MHDD59 24 156 MHDD59 NC DQ[59] MHDD60 MHDD59 2,5 NC DQ[59] MHDD60 25 NC DQ[60] 158 MHDD60 2,5 2.2K 25 NC DQ[60] 158 50 159 MHDD61 50 159 MHDD61 NC DQ[61] MHDD62 MHDD61 2,5 NC DQ[61] MHDD62 31 NC/OE#0 DQ[62] 160 MHDD62 2,5 31 NC/OE#0 DQ[62] 160 44 161 MHDD63 44 161 MHDD63 NC/OE#2 DQ[63] MHDD63 2,5 NC/OE#2 DQ[63] VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS NC NC NC NC NC NC NC NC 108 107 116 127 138 148 152 162 108 107 116 127 138 148 152 162 SDRAM DIMM (HIGH) SDRAM DIMM (HIGH) 61 62 80 12 23 32 43 54 64 68 78 85 96 61 62 80 12 23 32 43 54 64 68 78 85 96 1 1 A VCC3 A C24 C23 C164 C200 C96 C116 C97 C47 C118 C141 C171 C133 C161 C199 C162 1 C55 C20 C54 C101 C117 C135 C163 C134 JET WAY INFORMATION 1000uF 1uF 0.1uF 0.01uF 0.1uF 0.1uF 1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF Title 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.1uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 0.01uF 2 DIMM1 & DIMM2 Size Document Number Rev B 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 4 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 5. 8 7 6 5 4 3 2 1 VCC3 102 110 124 133 143 157 168 18 26 40 41 49 59 73 84 90 DIMM3 6VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 D D MHAA00 33 147 2,4 MHAA00 MHAA01 A[0] REOE/NC MHDD00 2,4 MHAA01 117 A[1] DQ[0] 2 MHDD00 2,4 MHAA02 34 3 MHDD01 2,4 MHAA02 MHAA03 A[2] DQ[1] MHDD02 MHDD01 2,4 2,4 MHAA03 118 A[3] DQ[2] 4 MHDD02 2,4 MHAA04 35 5 MHDD03 2,4 MHAA04 MHAA05 A[4] DQ[3] MHDD04 MHDD03 2,4 2,4 MHAA05 119 A[5] DQ[4] 7 MHDD04 2,4 MHAA06 36 8 MHDD05 2,4 MHAA06 MHAA07 A[6] DQ[5] MHDD06 MHDD05 2,4 MDQM1 120 9 RN9 1 2 1K_8P4R 2,4 MHAA07 MHAA08 A[7] DQ[6] MHDD07 MHDD06 2,4 MDQM5 2,4 MHAA08 37 A[8] DQ[7] 10 MHDD07 2,4 3 4 MHAA09 121 164 MDQM0 5 6 2,4 MHAA09 MHAA10 38 A[9] NC 11 MHDD08 MDQM4 7 8 2,4 MHAA10 MHAA11 A[10]/AP DQ[8] MHDD09 MHDD08 2,4 MDQM3 123 13 RN6 1 2 1K_8P4R 2,4 MHAA11 MHAA12 A[11] DQ[9] MHDD10 MHDD09 2,4 MDQM7 2,4 MHAA12 126 A[12] DQ[10] 14 MHDD10 2,4 3 4 15 MHDD11 MDQM6 5 6 MHSBS0 DQ[11] MHDD12 MHDD11 2,4 MDQM2 2,4 MHSBS0 122 BA[0] DQ[12] 16 MHDD12 2,4 7 8 MHSBS1 39 17 MHDD13 2,4 MHSBS1 BA[1] DQ[13] MHDD14 MHDD13 2,4 132 A[13] DQ[14] 19 MHDD14 2,4 1010010B DQ[15] 20 MHDD15 MHDD15 2,4 SDRCK0 51 R68 51 C128 270P NC MHDD16 2,4 SDRCK0 SDRCK1 R66 51 C125 270P DQ[16] 55 MHDD16 2,4 2,4 SDRCK1 MDQM0 28 56 MHDD17 SDRCK2 R34 51 C44 270P 4 MDQM0 MDQM1 DQM[0] DQ[17] MHDD18 MHDD17 2,4 2,4 SDRCK2 SDRCK3 29 57 R39 51 C45 270P 4 MDQM1 MDQM2 DQM[1] DQ[18] MHDD19 MHDD18 2,4 2,4 SDRCK3 4 MDQM2 46 DQM[2] DQ[19] 58 MHDD19 2,4 MDQM3 47 60 MHDD20 4 MDQM3 MDQM4 DQM[3] DQ[20] MHDD21 MHDD20 2,4 SDRCK4 112 65 R71 51 C130 270P 4 MDQM4 MDQM5 DQM[4] DQ[21] MHDD22 MHDD21 2,4 2,4 SDRCK4 SDRCK5 113 66 R69 51 C129 270P 4 MDQM5 MDQM6 DQM[5] DQ[22] MHDD23 MHDD22 2,4 2,4 SDRCK5 SDRCK6 130 67 R32 51 C37 270P 4 MDQM6 MDQM7 DQM[6] DQ[23] MHDD23 2,4 2,4 SDRCK6 SDRCK7 C 131 146 R30 51 C35 270P C 4 MDQM7 DQM[7] NC MHDD24 2,4 SDRCK7 DQ[24] 69 MHDD24 2,4 70 MHDD25 MHSCB0 DQ[25] MHDD26 MHDD25 2,4 SDRCK8 21 71 R74 51 C138 270P 2,4 MHSCB0 MHSCB1 CB[0] DQ[26] MHDD27 MHDD26 2,4 SDRCK9 22 72 R73 51 C136 270P 2,4 MHSCB1 MHSCB2 CB[1] DQ[27] MHDD28 MHDD27 2,4 SDRCK10 52 74 R27 51 C32 270P 2,4 MHSCB2 MHSCB3 CB[2] DQ[28] MHDD29 MHDD28 2,4 SDRCK11 53 75 R26 51 C29 270P 2,4 MHSCB3 MHSCB4 CB[3] DQ[29] MHDD30 MHDD29 2,4 2,4 MHSCB4 105 CB[4] DQ[30] 76 MHDD30 2,4 MHSCB5 106 77 MHDD31 2,4 MHSCB5 MHSCB6 CB[5] DQ[31] MHDD31 2,4 2,4 MHSCB6 136 CB[6] NC 145 MHSCB7 137 86 MHDD32 2,4 MHSCB7 CB[7] DQ[32] MHDD33 MHDD32 2,4 DQ[33] 87 MHDD33 2,4 PLACE THOSE PARTS BELOW MH-RAS 115 88 MHDD34 3RD DIMM FOR TERMINATION 2,4 MH-RAS MH-CAS SRAS# DQ[34] MHDD35 MHDD34 2,4 2,4 MH-CAS 111 SCAS# DQ[35] 89 MHDD35 2,4 91 MHDD36 MHSCS8 DQ[36] MHDD37 MHDD36 2,4 2 MHSCS8 30 S#[0] DQ[37] 92 MHDD37 2,4 MHSCS9 114 93 MHDD38 2 MHSCS9 MHSCS10 S#[1] DQ[38] MHDD39 MHDD38 2,4 2 MHSCS10 45 S#[2] DQ[39] 94 MHDD39 2,4 MHSCS11 129 135 2 MHSCS11 S#[3] NC MHDD40 DQ[40] 95 MHDD40 2,4 MH-WE 27 97 MHDD41 2,4 MH-WE WE0# DQ[41] MHDD42 MHDD41 2,4 48 WE2# DQ[42] 98 MHDD42 2,4 99 MHDD43 SDRCK8 DQ[43] MHDD44 MHDD43 2,4 2 SDRCK8 42 CK[0] DQ[44] 100 MHDD44 2,4 SDRCK9 125 101 MHDD45 2 SDRCK9 SDRCK10 CK[1] DQ[45] MHDD46 MHDD45 2,4 2 SDRCK10 79 CK[2] DQ[46] 103 MHDD46 2,4 SDRCK11 163 104 MHDD47 2 SDRCK11 MHSCKE4 CK[3] DQ[47] MHDD47 2,4 2 MHSCKE4 128 CKE[0] NC 134 MHSCKE5 63 139 MHDD48 B 2 MHSCKE5 CKE[1] DQ[48] MHDD49 MHDD48 2,4 B DQ[49] 140 MHDD49 2,4 141 MHDD50 SCL DQ[50] MHDD51 MHDD50 2,4 3,4,7,8,10,12 SCL 83 SCL DQ[51] 142 MHDD51 2,4 SDA 82 144 MHDD52 3,4,7,8,10,12 SDA SDA DQ[52] MHDD53 MHDD52 2,4 165 SA[0] DQ[53] 149 MHDD53 2,4 R19 2.2K 166 150 MHDD54 VCC3 SA[1] DQ[54] MHDD55 MHDD54 2,4 167 SA[2] DQ[55] 151 MHDD55 2,4 NC 109 153 MHDD56 DQ[56] MHDD57 MHDD56 2,4 DQ[57] 154 MHDD57 2,4 SDRWP 81 155 MHDD58 4 SDRWP WP/NC DQ[58] MHDD59 MHDD58 2,4 24 NC DQ[59] 156 MHDD59 2,4 25 158 MHDD60 NC DQ[60] MHDD61 MHDD60 2,4 50 NC DQ[61] 159 MHDD61 2,4 31 160 MHDD62 NC/OE#0 DQ[62] MHDD63 MHDD62 2,4 44 NC/OE#2 DQ[63] 161 MHDD63 2,4 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS NC NC NC NC 108 107 116 127 138 148 152 162 SDRAM DIMM (HIGH) 61 62 80 12 23 32 43 54 64 68 78 85 96 1 A A JET WAY INFORMATION Title DIMM3 Size Document Number Rev B 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 5 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 6. 8 7 6 5 4 3 2 1 IDE TRACE
 7. 8 7 6 5 4 3 2 1 VRTC 3VSB C362 VCCP 104P 3VSB R276 18VSB VCCP CLOSE TO ICH VCC3 VCC18 10K C307 5VSB 104P NEAR THE ICH2 E14 E15 E16 E17 E18 F18 G18 P18 K19 V17 V18 V14 V16 V15 V19 H18 R18 D10 U18 U20 U21 D12 D13 J18 L19 T18 G5 R5 U5 D2 H5 U22A1 R266 22K U22B1 V5 V6 V7 V8 V9 F5 E5 P5 J5 T5 VCCSUS3/TP0 VCCSUS3 VCCSUS3 VCCSUS3 VCC18 VCC18 VCC18 VCCPU1 VCCSUS18 VCCSUS18 VCCSUS18 VCC18 VCC18 VCC18 VCC18 VCCPU2 VCCSUS3 VCCSUS3 VCCSUS3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCCRTC VCCSUS18 VCCSUS18 5VREF_SUS D D11 K_A20M- K_A20M- 1 GP25 W15 D A_D0 AA4 A20M# A12 SLP- GP24 V21 GP25 E21 CS1P- 9,15 A_D0 AD0 CPUSL# SLP- 1 GP24 PDCS#1 CS1P- 6 A_D1 AB4 R22 FERR- FERR- 1 THERM- AA13 C15 CS1S- CS1S- 6 9,15 A_D1 A_D2 Y4 AD1 FERR# A11 IGNNE- 8 THERM- SLPS3- W16 THRM# SDCS#1 E19 CS3P- 9,15 A_D2 AD2 IGNNE# IGNNE- 1 8 SLPS3- SLP_S3# PDCS#3 CS3P- 6 A_D3 W5 C12 H_INIT- H_INIT- 1,10 SLPS5- AB18 D15 CS3S- CS3S- 6 9,15 A_D3 A_D4 W4 AD3 INIT# C11 INTR PWROK R20 SLP_S5# SDCS#3 9,15 A_D4 AD4 INTR INTR 1 12 PWROK PWROK A_D5 Y5 B11 NMI NMI 1 RSMOK- Y16 9,15 A_D5 A_D6 AB3 AD5 NMI B12 XSMI- 11 RSMOK- WSPSW- W21 RSM_PWROK F20 PDA0 9,15 A_D6 AD6 SMI# XSMI- 1 8 WSPSW- PWBTN# PDA0 PDA0 6 A_D7 AA5 C10 STPCLK- STPCLK- 1 ICHRI- AA17 F19 PDA1 PDA1 6 9,15 A_D7 A_D8 AB5 AD7 STPCLK# B13 KBRST- 8,11 ICHRI- R21 RI# PDA1 E22 PDA2 9,15 A_D8 AD8 RCIN# KBRST- 8 RSMRST# PDA2 PDA2 6 A_D9 Y3 C13 A20GATE A20GATE 8 Y17 A16 SDA0 SDA0 6 9,15 A_D9 A_D10 W6 AD9 A20GATE A13 PWR_GD SUSCLK R309 NA AA18 SUSSTA# SDA0 D16 SDA1 9,15 A_D10 AD10 CPUPWRGD PWR_GD 1 8 SUSCLK 0 SUSCLK SDA1 SDA1 6 A_D11 W3 B16 SDA2 SDA2 6 9,15 A_D11 A_D12 Y6 AD11 SMBDAT AA16 SDA2 9,15 A_D12 AD12 9 SMBDAT SMBDATA A_D13 Y2 A4 HL0 HL0 2 VCC18 9 SMBCLK SMBCLK AB16 9,15 A_D13 A_D14 AA6 AD13 HL0 B5 HL1 ALERT- AB17 SMBCLK G22 PREQ 9,15 A_D14 AD14 HL1 HL1 2 SMBALERT/GP11 PDDREQ PREQ 6 A_D15 Y1 A5 HL2 HL2 2 C318 104P B18 SREQ SREQ 6 9,15 A_D15 A_D16 V2 AD15 HL2 B6 HL3 EXTSMI- Y11 SDDREQ F22 PDACK- 9,15 A_D16 AD16 HL3 HL3 2 11 EXTSMI- GP6 PDDACK# PDACK- 6 A_D17 AA8 B7 HL4 HL4 2 C306 104P PIRQH M4 B17 SDACK- SDACK- 6 9,15 A_D17 A_D18 V1 AD17 HL4 A8 HL5 9 PIRQH INTRD- T19 PIRQ#H/GP5 SDDACK# G19 PIOR- 9,15 A_D18 AD18 HL5 HL5 2 INTRUDER# PDIOR# PIOR- 6 A_D19 AB8 B8 HL6 HL6 2 D17 SIOR- SIOR- 6 9,15 A_D19 A_D20 U4 AD19 HL6 A9 HL7 CLK14 M19 SDIOR# G21 PIOW- 9,15 A_D20 AD20 HL7 HL7 2 NEAR ICH2 HL PIN 3 CLK14 CLK14 PDIOW# PIOW- 6 A_D21 W9 C8 HL8 HL8 2 USBCLK P20 C17 SIOW- SIOW- 6 9,15 A_D21 A_D22 U3 AD21 HL8 C6 HL9 3 USBCLK ICH66 D4 CLK48 SDIOW# G20 PIORDY 9,15 A_D22 AD22 HL9 HL9 2 3 ICH66 CLK66 PIORDY PIORDY 6 A_D23 Y9 C7 HL10 HL10 2 A17 SIORDY SIORDY 6 9,15 A_D23 A_D24 U2 AD23 HL10 C5 HL11 SIORDY 9,15 A_D24 A_D25 AB9 AD24 HL11 A6 HLSTB ACRST- V22 PDD[0..15] 9,15 A_D25 AD25 HLSTB HLSTB 2 10 ACRST- AC_RST# PDD[0..15] 6 A_D26 U1 A7 HLSTB- HLSTB- 2 ICHACSYNC P19 H19 PDD0 9,15 A_D26 A_D27 W10 AD26 HLSTB# A3 ICHCMP ACBCLK R19 AC_SYNC PDD0 H22 PDD1 9,15 A_D27 A_D28 T4 AD27 HCOMP B4 HUBREF 10 ACBCLK ICHACSDO P21 AC_BIT_CLK PDD1 J19 PDD2 9,15 A_D28 AD28 HUBREF HUBREF 2 AC_SDATA_OUT PDD2 A_D29 Y10 ACDAIN0 Y22 J22 PDD3 9,15 A_D29 A_D30 T3 AD29 10 ACDAIN0 ACDAIN1 W22 AC_SDATA_IN0 PDD3 K21 PDD4 9,15 A_D30 A_D31 AA10 AD30 P1 PIRQ-0 10 ACDAIN1 ICHSPK N22 AC_SDATA_IN1 PDD4 L20 PDD5 9,15 A_D31 AD31 PIRQ#A PIRQ-0 6,9 11 ICHSPK R299 8.2K SPKR PDD5 P2 PIRQ-1 PIRQ-1 6,9 M21 PDD6 PIRQ#B P3 PIRQ-2 R293 8.2K PDD6 M22 PDD7 RN13 PIRQ-2 9 C_BE-0 1 2 CBE-0 AA3 PIRQ#C N4 PIRQ-3 LAD0 Y12 PDD7 L22 PDD8 9,15 C_BE-0 C_BE#0 PIRQ#D PIRQ-3 9 8,10 LAD0 LAD0/FWH0 PDD8 C_BE-1 3 4 CBE-1 AB6 LAD1 W12 L21 PDD9 9,15 C_BE-1 C_BE-2 5 6 CBE-2 Y8 C_BE#1 F21 IRQ14 8,10 LAD1 LAD2 AB13 LAD1/FWH1 PDD9 K22 PDD10 9,15 C_BE-2 C_BE#2 IRQ14 IRQ14 6 8,10 LAD2 LAD2/FWH2 PDD10 C_BE-3 7 8 CBE-3 AA9 C16 IRQ15 IRQ15 6 LAD3 AB12 K20 PDD11 C 9,15 C_BE-3 C_BE#3 IRQ15 N20 8,10 LAD3 LFRAME- AB11 LAD3/FWH3 PDD11 J21 PDD12 C 10X4 APICCLK 8,10 LFRAME- LFRAME#/FWH4 PDD12 N19 PICD1 LDRQ-0 Y13 J20 PDD13 PCLKICH W11 APICD1 P22 PICD0 ICH2->ATerm 8 LDRQ-0 W13 LDRQ#0 PDD13 H21 PDD14 R301 3 PCLKICH DEVSEL- DEVS- AB7 PCICLK APICD0 N21 SERIRQ ICH2SIO R307 NA AA12 LDRQ#1 PDD14 H20 PDD15 9,15 DEVSEL- 0 DEVSEL# SERIRQ SERIRQ 8 10K FS0 PDD15 FRAME- 2 FRAM- FRAM- V3 9,15 FRAME- TRDY- 1 4 RTDY- RIDY- W8 FRAME# SDD[0..15] 9,15 TRDY- STOP- IRDY# SDD[0..15] 6 3 6 RSTP- RTDY- V4 R2 PREQ-0 USBP0+ W17 D18 SDD0 9,15 STOP- IRDY- TRDY# PREQ#0 PREQ-0 9,15 11 USBP0+ USBP0P SDD0 5 8 RIDY- RSTP- W1 R3 PREQ-1 USBP0- Y18 B19 SDD1 9,15 IRDY- DEVRST- STOP# PREQ#1 PREQ-1 9 11 USBP0- USBP0N SDD1 7 AA15 T1 PREQ-2 PREQ-2 9 USBP1+ AB19 D19 SDD2 2,8,10 DEVRST- RN12 PLOCK- AA7 PCIRST# PREQ#2 AB10 PREQ-3 11 USBP1+ USBP1- AA19 USBP1P SDD2 A20 SDD3 9 PLOCK- PAR PLOCK# PREQ#3 PREQ-3 9 11 USBP1- USBP1N SDD3 10X4 W2 P4 PREQ-4 PREQ-4 9 USBP2+ W18 C20 SDD4 9,15 PAR SERR- W7 PAR PREQ#4 11 USBP2+ USBP2- Y19 USBP2P SDD4 C21 SDD5 9,15 SERR- PERR- Y7 SERR# 11 USBP2- USBP3+ AB20 USBP2N SDD5 D22 SDD6 9,15 PERR- PCIPME- Y15 PERR# M2 PGNT-0 11 USBP3+ USBP3- AA20 USBP3P SDD6 E20 SDD7 6,9,15 PCIPME- PME# GNT#0 PGNT-0 15 11 USBP3- USBP3N SDD7 M1 PGNT-1 PGNT-1 9 W19 D21 SDD8 GNT#1 R4 PGNT-2 OC-0 Y20 OC#0 SDD8 C22 SDD9 3VSB GNT#2 PGNT-2 9 11 OC-0 OC#1 SDD9 * REQ-A M3 REQ#A/GP0 GNT#3 T2 PGNT-3 PGNT-3 9 Y21 OC#2 SDD10 D20 SDD10 L2 R1 PGNT-4 PGNT-4 9 OC-1 W20 B20 SDD11 GNT#A/GP16 GNT#4 11 OC-1 OC#3 SDD11 9 PREQ-5 * PREQ-5 L3 REQ#B/GP1/PREQ# SDD12 C19 SDD12 PGNT-5 L4 A19 SDD13 9 PGNT-5 GNT#B/GP17/GNT# G2 LAN_RXD0 EE_CS K4 SDD13 C18 SDD14 R286 R288 LAN_RXD0 LAN_RXD0 10 10 EE_CS EE_CS SDD14 G1 LAN_RXD1 LAN_RXD1 10 EE_DIN K3 A18 SDD15 PIRQE N3 LAN_RXD1 H1 LAN_RXD2 10 EE_DIN EE_DOUT J4 EE_DIN SDD15 9 PIRQE PIRQ#E/GP2 LAN_RXD2 LAN_RXD2 10 10 EE_DOUT EE_DOUT PIRQF N2 F3 LAN_TXD0 LAN_TXD0 10 EE_SHCLK J3 4.7K 4.7K 9,15 PIRQF PIRQG N1 PIRQ#F/GP3 LAN_TXD0 F2 LAN_TXD1 10 EE_SHCLK EE_SHCLK U19 ICH2SMLINK0 9 PIRQG PIRQ#G/GP4 LAN_TXD1 LAN_TXD1 10 SMLINK0 8 LPCPME- * LPCPME- AA11 GP7 LAN_TXD2 F1 LAN_TXD2 LAN_TXD2 10 SMLINK1 V20 ICH2SMLINK1 2,3 JBSEL0 R308 * GP8 NC-0 Y14 GP8 VBIAS T21 VBIAS W14 G3 LAN_CLK LAN_CLK 10 X1 U22 B15 ICH2VRM R224 10K AB15 GP12 LAN_CLK H2 LAN_SYNC X2 T22 RTCX1 VRMPWRGD VCC3 GP13 LAN_RSTSYNC LAN_SYNC 10 RTCX2 A15 T20 D10 B120B VCC3 D14 GP18 RTCRST# K2 GP19 10M 10M 5VREF1 C14 R350 M20 VREF5V R236 1K VCC GP21 L1 GP20 C439 R279 5VREF2 GP22 B14 GP21 C340 C344 13 GP22 GP23 A14 GP22 473P GP22_VDDAGP SEL F4,G4,H3,H4,J1,C1,D1,E1,E2,E3,E4,J2 --> NC VSS37 VSS39 VSS41 VSS43 VSS45 VSS47 VSS49 VSS51 VSS53 VSS55 VSS57 VSS59 VSS61 VSS63 VSS65 VSS67 VSS69 VSS71 VSS38 VSS40 VSS42 VSS44 VSS46 VSS48 VSS50 VSS52 VSS54 VSS56 VSS58 VSS60 VSS62 VSS64 VSS66 VSS68 VSS70 10 GP23 GP23 105P 104P GP23_BIOS_WPT GP27 AB14 R351 3VSB 12 GP27 GP28 AA14 GP27 D12 GP27_FM3570 MUX SEL GP28 1K VRTC VBAT A1 C ICH2B VSS10 VSS12 VSS14 VSS16 VSS18 VSS20 VSS22 VSS24 VSS26 VSS28 VSS30 VSS32 VSS34 VSS36 VSS11 VSS13 VSS15 VSS17 VSS19 VSS21 VSS23 VSS25 VSS27 VSS29 VSS31 VSS33 VSS35 K10 K11 K12 K13 K14 P10 P11 P12 P13 P14 J9 L9 M9 N9 J12 J13 J14 L10 L11 L12 L13 L14 M10 M11 M12 M13 M14 K1 K9 P9 N10 N11 N12 N13 N14 B B VSS2 VSS4 VSS6 VSS8 VSS1 VSS3 VSS5 VSS7 VSS9 X2 A2 PICD0 R264 10K C433 ICH2A 105P AA21 AA22 B10 B21 B22 A10 A21 A22 AB21 AB22 C2 C3 C4 C9 D3 D5 D6 D7 D8 D9 J10 J11 AA1 AA2 AB1 AB2 A1 A2 B1 B2 B3 B9 E6 E7 E8 E9 BAT54C/SOT C357 PICD1 R251 10K VCC 10P C360 15P BT1 CR2032 R327 JP10 TRACE 10MIL, LENGTH < 500MIL 1K INTRD- R349 10K 1 C R348 2 EE_DOUT R258 NA U14A U13A U13B 15K 105P 3 ICHCMP R221 40.2a VCC18 BPCIRST- DEVRST- BAT54C C431 ICHSPK R259 NA 6 BPCIRST- 2 1 2 1 4 3 C432 HL11 R220 NA 15ms JP3 1-2:NORMAL PCIRST- 7407B HCT14A HCT14A C415 105P NA R345 2-3:CLEAR CMOS 10K 10K 6,9,15 PCIRST- NA A1 A2 1K C414 105P 100P VCC3 R326 NA Place 104P in each corner RN11 10K ACSYNC R256 33 ICHACSYNC VCC3 1 2 PIRQH 10 ACSYNC 3 4 PIRQE ACDAOUT R265 33 ICHACSDO R260 8.2K 5 6 PIRQG R337 NC-4.7K 10 ACDAOUT 7 8 PIRQF 3VSB R333 NC-4.7K VCC3 8.2KX4 9 SMBDAT SMBDAT 3VSB 9 SMBCLK SMBCLK C368 3VSB D 3VSB * FOR DEBUG ONLY Debug only C387 SLPS3- R305 10K Q24 G R332 18VSB 104P VCC3 Debug only +12V NC-7002 0 VCC18 C359 2 GP27 SLPS5- R317 10K GP22 GP28 S 10U C531 R223 8.2k RN16 1 4 R325 NC-2.7K C536 PGNT-4 R292 8.2k 8.2KX4 3 6 GP25 D DEVS- 9 PGNT-4 PGNT-2 R287 8.2k 5 8 GP24 C529 104P 9 PGNT-2 Debug only 104P C301 PGNT-3 R297 8.2k 7 WSPSW- R298 10K 12 PWDATX PWDATX R331 NC-10K G R341 R302 9 PGNT-3 PGNT-0 R274 8.2k 0 104P C535 ICH66 10 15 PGNT-0 PGNT-1 R273 8.2k R316 10K ALERT- Q25 104P C528 9 PGNT-1 PGNT-5 S A 104P R262 8.2k R342 2.7K A GP23 R210 8.2k VCC3 R336 2.7K NC-7002 C532 104P C312 C314 C402 104P GP21 R257 1K VCC3 C361 3,4,5,8,10,12 SCL SCL 18P NA 68P 104P 103P IRQ14 R239 8.2K 3,4,5,8,10,12 SDA SDA C533 C391 Only for Debug IRQ15 R225 8.2K 104P VCC3 C407 CLOSE TO ICH 104P 103P ICH2SIO SERIRQ R255 8.2k C530 * REQ-A R263 8.2k 104P KBRST- R209 8.2k * LPCPME- R303 8.2k 103P EXTSMI- R306 8.2k JET WAY INFORMATION C534 THERM- R304 8.2k Title Nearthe ICH2 Power pin ICH2 A20GATE R222 8.2k 103P Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 7 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 8. 8 7 6 5 4 3 2 1 PD0 RN19 PD1 8 7 PD2 6 5 D2 RP2 PD3 4 333X4 N23056 RP1 P5V N23040 1 C 2 1 VCC RN17 4.7KX8 ERR- R12 C5 10 5 VCC PD7 2 1 1N4148 N23030 R23 VCC3 PD6 4 3 N23024 R34 R1 C R2 C PD5 6 5 N23056 R46 PD4 N23084 R4 R6 R8 R3 R5 R7 8 7 R75 R57 4.7K N23048 R68 PARALLEL 114 U18 33X4 N29814 R79 27 28 12 48 77 1 2 3 4 6 7 8 9 R8 LAD0 27 47 STB- N23024 1 VCC3V VCC VCC VCC VCC 3VSB 7,10 LAD0 LAD1 26 LAD0 STB# 42 PD0 N23030 4.7KX8 7,10 LAD1 LAD1 PD0 14 DEVRST- LAD2 25 41 PD1 N23040 2 7,10 LAD2 LAD3 24 LAD2 PD1 40 PD2 N23048 7,10 LAD3 LAD3 PD2 15 LDRQ-0 22 39 PD3 N23056 3 R424 C461 7 LDRQ-0 LFRAME- 29 LDRQ# PD3 38 PD4 N23064 7,10 LFRAME- LFRAME# PD4 16 D 8.2K NC-100P DEVRST- 30 37 PD5 N23072 4 D 2,7,10 DEVRST- LRESET# PD5 36 PD6 N23082 101P PD6 17 ICHRI- ICHRI- 7,11 LPCPME- 19 35 PD7 N23092 5 15 7 LPCPME- SERIRQ 23 PME# PD7 34 ACK- 18 D SIOCLK 7 SERIRQ SERIRQ ACK# 33 BUSY BUSY 6 D20 R426 Q34 32 PE 19 MRI1- G 2N7002 R346 10K PE 31 SLCT VCC3 SLCT 7 C436 20 28 S 1N4148 47K R425 NC-10P 43 SLIN- N23084 8 C508 SLIN# 44 INIT- 10P INIT# 21 D21 1U 45 ERR- N23066 9 MGND MRI2- 47K ERR# 46 AFD- N23032 AFD# 22 10 1N4148 SCL 92 23 3,4,5,7,10,12 SCL SCL/GP21 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 SDA 91 11 3,4,5,7,10,12 SDA SDA/GP22 C146 24 180P 12 25 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 13 180PX4 RC6 RC4 RC3 RC5 180PX4 180PX4 180PX4 26 SIOCLK 18 MGND 3 SIOCLK PCICLKF 21 CLKIN 3 PCICLKF N23184 75 PCICLK COM1 R368 0 +12V 7 SUSCLK SUSCLKIN VCC +12V U12 11 20 1 MGND DB25 R7 56 DCD1- 19 +5V +12 2 MDCD1- NC-4.7K DCDA# RY1 RA1 1 KEYLOCK- 58 50 DSR1- 18 3 MDSR1- 6 11 KEYLOCK- A20GATE 59 KBLOCK# DSRA# 53 SIN1 17 RY2 RA2 4 MSIN1- 7 A20GATE GA20M SINA RY3 RA3 2 E R1 Put caps near the KBRST- 60 51 RTS1- 16 5 MRTS1- 7 Q1 0 end of power pin 7 KBRST- KBRST RTSA# 54 SOUT1 15 DA1 DY1 6 MSO1- R4 3 R5 NC-2K B NC-3906 VBAT 5VSB SOUTA 49 CTS1- 14 DA2 DY2 7 MCTS1- 8 DB9 COM1 61 CTSA# 52 DTR1- 13 RY4 RA4 8 MDTR1- 4 D C 4.7K 74 VSB DTRA# 57 RI1- 12 DA3 DY3 9 MRI1- VBAT RIA# RY5 RA5 9 Q2 R3 27K CSFAN 0.1U C470 11 10 5 2 4 6 8 FPWM1 G NC-2N7002 C9 3 GND -12 2 D1 R6 NC-510 1N4148 R2 SPSW 68 GD75232 -12V 10 2 4 6 8 S 10u 1 C3 11 SPSW WSPSW- 67 PSIN# RN20 7 WSPSW- PCTL- 72 PSOUT# RC1 RC2 SLIN- N23084 10K 103P 12 PCTL- PWRCTL#/GP31 2 1 INIT- 1 3 5 7 C CPUFAN NC-331PX4 MGND 4 3 N29814 C WAFER FAN 3P LPCRSM- 70 NC-331PX4 AFD- N23032 11 LPCRSM- RSMRST#/GP33 6 5 1 3 5 7 CPU FAN LRST- 71 STB- 8 7 N23024 12 LRST- PWROK/GP32 VCC U17 +12V MGND 11 33X4 CHASSIS SLPS3- 73 20 1 7 SLPS3- 89 SLP_SX#/GP30 84 DCD2- 19 +5V +12 2 MDCD2- WDTO/GP24 DCDB# RY1 RA1 1 OPEN=CASE CLOSE SUSLED 64 79 DSR2- 18 3 MDSR2- 6 SYSTEM FAN 11 SUSLED PLED 90 SUSLED/GP35 DSRB# 82 SIN2 17 RY2 RA2 4 MSIN2- 11 PLED PLED/GP23 SINB RY3 RA3 2 THERM- 105 80 RTS2- 16 5 MRTS2- 7 COM2 7 THERM- BEEP 118 OVT# RTSB# 83 SOUT2 15 DA1 DY1 6 MSO2- 11 BEEP BEEP SOUTB DA2 DY2 3 78 CTS2- 14 7 MCTS2- 8 DB9 +12V CTSB# DTR2- RY4 RA4 MDTR2- CASEOP VRTC R369 10M DTRB# 81 13 DA3 DY3 8 4 76 85 RI2- 12 9 MRI2- 9 R91 NC-4.7K 1 CASEOPEN# RIB# 11 RY5 RA5 10 5 2 VID0 110 GND -12 RC8 1,12 VID0 VID0 2 4 6 8 2 4 6 8 NC-HEADER2 1,12 VID1 VID1 109 GD75232 -12V NC-331PX4 10 E R89 VID2 108 VID1 RC7 1,12 VID2 VID2 Q11 0 R105 12V*(10K+27K/(4.7K+27K+10K))=10.647V 1,12 VID3 VID3 107 NC-331PX4 R90 NC-2KB NC-3906 VID4 106 VID3 1,12 VID4 VID4 COM2 1 3 5 7 1 3 5 7 PFV 12V*(10K/(27K+4.7K))0=2.8776V RN22 10K VCC MGND D C 4.7K VCC R96 Q13 P1FAN VCCP 7 8 VCP1 100 R107 27K FPWM2 G NC-2N7002 C188 3 VCC15 5 6 BVTT 99 VCOREA MGND 2 D6 VCC3 VCOREB 2 4 6 8 1N4148 R110 3 4 P3V 98 S NC-510 10u 1 C214 1 2 10KX4 +3.3VIN RN18 R347 103P R373 28Ka 1KX4 1K 10K +12V SYSFAN R388 10Ka P12V 96 FDD +12VIN 1 3 5 7 WAFER FAN 3P SAGND 1 DRVDE0 2 1 DRVDEN0 4 OO 3 R372 232Ka N12V 95 2 DRVDE1 6 OO 5 -12V -12VIN DRV1/IRQI1 OO R387 56Ka 3 INDEX- 8 7 +12V VREF INDEX# 4 MTR0- 10 OO 9 R371 56Ka N5V 94 MOA# 5 DR1- 12 OO 11 -5V R370 120Ka -5VIN DSB# 6 DR0- 14 OO 13 FDD CONNECTOR DSA# 7 MTR1- 16 OO 15 MOB# 8 DIR- 18 OO 17 R359 DIR# 9 STEP- 20 OO 19 D13 4.7K CSFAN 113 STEP# 10 WDATA- 22 O O21 B SYSFN1 1N4148 P1FAN 112 FANIO1 WD# 11 WGATE- 24 OO 23 B R356 PWFAN PWFAN 111 FANIO2 WE# 13 TRK0- 26 OO 25 3 FANIO3 TRAK0# 14 WRPRO- 28 OO 27 2 27K WP# 15 RDATA- 30 OO 29 1 R354 FPWM1 116 RDATA# 16 HDSEL- 32 OO 31 FPWM2 115 FANPWM1 HEAD# 17 DSKCH- 34 OO 33 WAFER FAN 3P 10K TO CPU D+/D- FANPWM2 DSKCHG# VCC OO P1IN VREF 101 VCC 1 P1IN VREF G5V R390 R389 R375 R374 R358 R357 L14 GAME 1 SAGND 100K 100K 80/3AS8 16 10KX4 SYSIN 104 600/S6 0 30Ka 10Ka 10Ka BPIN 103 VTIN1 119 MSI R92 7 8 2.2K N23564 8 BPIN SYSIN CSIN CSIN 102 VTIN2 MSI/GP20 120 MSO L15 5 6 VTIN3 MSO/IRQIN0 A.0 R112 2.2K 15 3 4 121 L22 600/S6 GSA2 7 GPSA2/GP17 122 RN10 GSB2 L3 1 2 RT1 GPSB2/GP16 14 IOVSB DEL RT2 C473 C434 RT2 C483 123 GPY1 GPX1 7 JGPX1 JGPY1 6 NC-FB1206-300 RN1 NA GPY1/GP15 124 GPY2 GPX2 8 5 JGPX2 JGPY2 10K25C GPY2/P16/G14 13 L1 BVCC 3300P 104P 10K25C 104P 125 GPX2 GPY2 6 3 JGPY2 F1 GPX2/P15/G13 5 1 2 FVCC BVCC SAGND 126 GPX1 GPY1 4 1 JGPY1 N23578 12 FB1206-300 GPX1/P14/G12 127 2 GPSB1/P13/G11 4 1.1A POLYFUSE C1 CPU1 SYSTEM CASE 128 JGPX2 11 GPSA1/P12/G10 2.2KX4 JGPX1 RN21 3 J1B 104P MDATA N23642 66 GPX1 GSB1 L5 MDAT 10 16 MSDT 1 2 7 8 N23650 65 GPX2 GSA1 2 MSCK 5 6 N23656 63 MCLK 87 IRTX GPY2 11 9 KDAT IRTX/GP26 9 7 MSDT 0 3 4 N23666 62 88 IRRX GPY1 1 1 2 KCLK IRRX/GP25 L7 8 MSCK 1 2 MCLK 33X4 69 CIRRX C187 C219 C218 C216 C196 C192 C184 17 BVCC CIRRX/GP34 12 10 L31 AGND 17 0 LVCC 97 471P 471P 103P 103P 103P 103P 150P VSS VSS VSS VSS VCC AVCC 1M 1M 1M 1M L0603-31 DB15 L2 C472 C446 C456 PS2KBM PKDT 1 2 KBDATA W83627HF 103P 103P R109 R100 93 20 55 86 117 J1A L32 104P C445 C455 R106 R98 G5V 14 0 SAGND 103P 103PVCC AGND PKCK 5 3 L4 L0603-31 IR R111 2.2K GSA1 A 1 PKDT PKCK 1 2 KBCLK P5 A 13 JP1 5 P4 R93 2.2K GSA2 2 0 1 4 P3 VCC 3 6 4 BVCC 2 IOVSB JGPX1 P2 R108 2.2K GSB1 C10 C6 C15 C13 3 JGPX2 2 15 5VSB P1 JGPY1 1 R97 2.2K GSB2 47P 47P 47P 47P C7 JGPY2 C510 C512 C511 C509 PS2KBM 10u 47P 47P 47P 104P IrDA MGND C213 C209 GND 2-3 ON:K/B POWER ON NC-103P NC-103P JET WAY INFORMATION Title C212 C201 SUPER IO NC-103P NC-103P Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 8 of 8 7 6 5 4 3 2 1
 9. 8 7 6 5 4 3 2 1 PREQ-0A 15 PREQ-0A -12V VCC VCC +12V -12V VCC VCC +12V -12V VCC VCC +12V -12V VCC VCC +12V VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 AD30:A,B,C,D VCC3 AD25:B,C,D,A AD26:C,D,A,B AD27:D,A,B,C PCI1 PCI2 PCI3 PCI4 B1 A1 PTRST- B1 A1 PTRST- B1 A1 PTRST- B1 A1 PTRST- PTCK B2 -12V TRST- A2 PTCK B2 -12V TRST- A2 PTCK B2 -12V TRST- A2 PTCK B2 -12V TRST- A2 B3 TCK +12V A3 PTMS B3 TCK +12V A3 PTMS B3 TCK +12V A3 PTMS B3 TCK +12V A3 PTMS B4 GND TMS A4 PTDI B4 GND TMS A4 PTDI B4 GND TMS A4 PTDI B4 GND TMS A4 PTDI B5 TDO TDI A5 B5 TDO TDI A5 B5 TDO TDI A5 B5 TDO TDI A5 B6 +5V +5V A6 PIRQ-0 B6 +5V +5V A6 PIRQ-1 B6 +5V +5V A6 PIRQ-2 B6 +5V +5V A6 PIRQ-3 PIRQ-1 B7 +5V INTA- A7 PIRQ-2 PIRQ-2 B7 +5V INTA- A7 PIRQ-3 PIRQ-3 B7 +5V INTA- A7 PIRQ-0 PIRQ-0 B7 +5V INTA- A7 PIRQ-1 PIRQ-3 B8 INTB- INTC- A8 PIRQ-0 B8 INTB- INTC- A8 PIRQ-1 B8 INTB- INTC- A8 PIRQ-2 B8 INTB- INTC- A8 B9 INTD- +5V A9 B9 INTD- +5V A9 B9 INTD- +5V A9 B9 INTD- +5V A9 B10 PRSNT1- RSV A10 B10 PRSNT1- RSV A10 B10 PRSNT1- RSV A10 B10 PRSNT1- RSV A10 D D B11 RSV +5V A11 3VSB B11 RSV +5V A11 3VSB B11 RSV +5V A11 3VSB B11 RSV +5V A11 3VSB B12 PRSNT2- RSV A12 B12 PRSNT2- RSV A12 B12 PRSNT2- RSV A12 B12 PRSNT2- RSV A12 B13 GND GND A13 B13 GND GND A13 B13 GND GND A13 B13 GND GND A13 B14 GND GND A14 B14 GND GND A14 3 PCICLKC B14 GND GND A14 3 PCICLKD B14 GND GND A14 B15 RSV RSV A15 PCIRST- B15 RSV RSV A15 PCIRST- B15 RSV RSV A15 PCIRST- B15 RSV RSV A15 PCIRST- GND RESET- PCIRST- 6,7,15 GND RESET- GND RESET- GND RESET- PCICLKA B16 A16 PCICLKB B16 A16 PCICLKC B16 A16 PCICLKD B16 A16 3 PCICLKA B17 CLK +5V A17 PGNT-0A 3 PCICLKB B17 CLK +5V A17 PGNT-1 B17 CLK +5V A17 PGNT-2 B17 CLK +5V A17 PGNT-3 GND GNT- PGNT-0A 15 GND GNT- GND GNT- GND GNT- PREQ-0A B18 A18 PREQ-1 B18 A18 PREQ-2 B18 A18 PREQ-3 B18 A18 B19 REQ- GND A19 PCIPME- B19 REQ- GND A19 PCIPME- B19 REQ- GND A19 PCIPME- B19 REQ- GND A19 PCIPME- +5V RSV PCIPME- 6,7,15 +5V RSV +5V RSV +5V RSV A_D31 B20 A20 A_D30 A_D31 B20 A20 A_D30 A_D31 B20 A20 A_D30 A_D31 B20 A20 A_D30 A_D29 B21 AD(31) AD(30) A21 A_D29 B21 AD(31) AD(30) A21 A_D29 B21 AD(31) AD(30) A21 A_D29 B21 AD(31) AD(30) A21 B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 A_D27 B23 GND AD(28) A23 A_D26 A_D27 B23 GND AD(28) A23 A_D26 A_D27 B23 GND AD(28) A23 A_D26 A_D27 B23 GND AD(28) A23 A_D26 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 B25 AD(25) GND A25 A_D24 B25 AD(25) GND A25 A_D24 B25 AD(25) GND A25 A_D24 B25 AD(25) GND A25 A_D24 C_BE-3 B26 +3.3V AD(24) A26 RA_D30 C_BE-3 B26 +3.3V AD(24) A26 RA_D25 C_BE-3 B26 +3.3V AD(24) A26 RA_D26 C_BE-3 B26 +3.3V AD(24) A26 RA_D27 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 A_D23 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 A_D23 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 A_D23 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 A_D23 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 A_D21 B29 GND AD(22) A29 A_D20 A_D21 B29 GND AD(22) A29 A_D20 A_D21 B29 GND AD(22) A29 A_D20 A_D21 B29 GND AD(22) A29 A_D20 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 B31 AD(19) GND A31 A_D18 B31 AD(19) GND A31 A_D18 B31 AD(19) GND A31 A_D18 B31 AD(19) GND A31 A_D18 A_D17 B32 +3.3V AD(18) A32 A_D16 A_D17 B32 +3.3V AD(18) A32 A_D16 A_D17 B32 +3.3V AD(18) A32 A_D16 A_D17 B32 +3.3V AD(18) A32 A_D16 C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- IRDY- B35 GND FRAME- A35 IRDY- B35 GND FRAME- A35 IRDY- B35 GND FRAME- A35 IRDY- B35 GND FRAME- A35 B36 IRDY- GND A36 TRDY- B36 IRDY- GND A36 TRDY- B36 IRDY- GND A36 TRDY- B36 IRDY- GND A36 TRDY- DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 B38 DEVSEL- GND A38 STOP- B38 DEVSEL- GND A38 STOP- B38 DEVSEL- GND A38 STOP- B38 DEVSEL- GND A38 STOP- PLOCK- B39 GND STOP- A39 PLOCK- B39 GND STOP- A39 PLOCK- B39 GND STOP- A39 PLOCK- B39 GND STOP- A39 PERR- B40 LOCK- +3.3V A40 SDONE PERR- B40 LOCK- +3.3V A40 SDONE PERR- B40 LOCK- +3.3V A40 SDONE PERR- B40 LOCK- +3.3V A40 SDONE B41 PERR- SDONE A41 SBO- B41 PERR- SDONE A41 SBO- B41 PERR- SDONE A41 SBO- B41 PERR- SDONE A41 SBO- SERR- B42 +3.3V SBO- A42 SERR- B42 +3.3V SBO- A42 SERR- B42 +3.3V SBO- A42 SERR- B42 +3.3V SBO- A42 B43 SERR- GND A43 PAR B43 SERR- GND A43 PAR B43 SERR- GND A43 PAR B43 SERR- GND A43 PAR C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 B45 C/BE-(1) AD(15) A45 A_D14 B45 C/BE-(1) AD(15) A45 A_D14 B45 C/BE-(1) AD(15) A45 A_D14 B45 C/BE-(1) AD(15) A45 A_D14 B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 A_D10 B48 AD(12) AD(11) A48 A_D10 B48 AD(12) AD(11) A48 A_D10 B48 AD(12) AD(11) A48 A_D10 B48 AD(12) AD(11) A48 C B49 AD(10) GND A49 A_D9 B49 AD(10) GND A49 A_D9 B49 AD(10) GND A49 A_D9 B49 AD(10) GND A49 A_D9 C GND AD(09) GND AD(09) GND AD(09) GND AD(09) KEY KEY KEY KEY A_D8 B52 A52 C_BE-0 A_D8 B52 A52 C_BE-0 A_D8 B52 A52 C_BE-0 A_D8 B52 A52 C_BE-0 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 A_D5 B55 +3.3V AD(06) A55 A_D4 A_D5 B55 +3.3V AD(06) A55 A_D4 A_D5 B55 +3.3V AD(06) A55 A_D4 A_D5 B55 +3.3V AD(06) A55 A_D4 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 B57 AD(3) GND A57 A_D2 B57 AD(3) GND A57 A_D2 B57 AD(3) GND A57 A_D2 B57 AD(3) GND A57 A_D2 A_D1 B58 GND AD(02) A58 A_D0 A_D1 B58 GND AD(02) A58 A_D0 A_D1 B58 GND AD(02) A58 A_D0 A_D1 B58 GND AD(02) A58 A_D0 B59 AD(1) AD(00) A59 B59 AD(1) AD(00) A59 B59 AD(1) AD(00) A59 B59 AD(1) AD(00) A59 AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- B61 ACK64- REQ64- A61 B61 ACK64- REQ64- A61 B61 ACK64- REQ64- A61 B61 ACK64- REQ64- A61 B62 +5V +5V A62 B62 +5V +5V A62 B62 +5V +5V A62 B62 +5V +5V A62 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V PCI_CON_2 PCI_CON_2 PCI_CON_2 PCI_CON_2 R243 -12V VCC VCC +12V -12V VCC VCC +12V RA_D30 A_D30 VCC RP5 VCC3 VCC3 VCC3 VCC3 100 *** 1 5 PERR- 2 R1 C 10 AD31:G,F,E,H AD28:E,F,G,H 7,15 PERR- R2 C R296 *** 3 RA_D25 A_D25 PLOCK- 4 R3 PCI6 PCI5 B1 A1 PTRST- B1 A1 PTRST- 7 PLOCK- RQ64- 6 R4 PTCK B2 -12V TRST- A2 PTCK B2 -12V TRST- A2 PGNT-0 AK64- 7 R5 100 B3 TCK +12V A3 PTMS B3 TCK +12V A3 PTMS 7,15 PGNT-0 PGNT-1 PAR 8 R6 B4 GND TMS A4 PTDI B4 GND TMS A4 PTDI 7 PGNT-1 PGNT-2 7,15 PAR SERR- 9 R7 R300 B5 TDO TDI A5 B5 TDO TDI A5 RA_D26 A_D26 7 PGNT-2 PGNT-3 7,15 SERR- R8 B6 +5V +5V A6 PIRQG B6 +5V +5V A6 PIRQE 7 PGNT-3 PGNT-4 PIRQE 7 2.7KX8 PIRQH B7 +5V INTA- A7 PIRQE PIRQF B7 +5V INTA- A7 PIRQG 7 PGNT-4 PGNT-5 PIRQG 7 100 PIRQF B8 INTB- INTC- A8 7,15 PIRQF PIRQH B8 INTB- INTC- A8 7 PGNT-5 R340 B9 INTD- +5V A9 7 PIRQH B9 INTD- +5V A9 RA_D27 A_D27 B10 PRSNT1- RSV A10 B10 PRSNT1- RSV A10 VCC B B11 RSV +5V A11 3VSB B11 RSV +5V A11 3VSB B 100 RP4 B12 PRSNT2- RSV A12 B12 PRSNT2- RSV A12 PTDI 1 5 R355 B13 GND GND A13 B13 GND GND A13 RA_D28 A_D28 PTMS 2 R1 C 10 B14 GND GND A14 B14 GND GND A14 FRAME- 3 R2 C B15 RSV RSV A15 PCIRST- B15 RSV RSV A15 PCIRST- 7,15 FRAME- 4 R3 100 PCICLKI B16 GND RESET- A16 PCICLKE B16 GND RESET- A16 STOP- 6 R4 R380 3 PCICLKI B17 CLK +5V A17 PGNT-5 3 PCICLKE B17 CLK +5V A17 PGNT-4 RA_D31 A_D31 7,15 STOP- DEVSEL- 7 R5 GND GNT- GND GNT- PGNT-4 7 7,15 DEVSEL- R6 PREQ-5 B18 A18 PREQ-4 B18 A18 TRDY- 8 B19 REQ- GND A19 PCIPME- B19 REQ- GND A19 PCIPME- 7,15 TRDY- IRDY- 9 R7 100 A_D31 B20 +5V RSV A20 A_D30 A_D31 B20 +5V RSV A20 A_D30 7,15 IRDY- R8 AD(31) AD(30) 7,15 A_D31 AD(31) AD(30) A_D30 7,15 A_D29 B21 A21 A_D29 B21 A21 2.7KX8 VCC B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 7,15 A_D29 B22 AD(29) +3.3V A22 A_D28 GND AD(28) GND AD(28) A_D28 7,15 A_D27 B23 A23 A_D26 A_D27 B23 A23 A_D26 A_D26 7,15 7 SMBCLK R381 NC-0 SDONE RP3 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 7,15 A_D27 A_D25 B24 AD(27) AD(26) A24 PREQ-4 1 5 B25 AD(25) GND A25 A_D24 7,15 A_D25 B25 AD(25) GND A25 A_D24 R382 NC-0 SBO- 7 PREQ-4 PREQ-3 2 R1 C 10 +3.3V AD(24) +3.3V AD(24) A_D24 7,15 7 SMBDAT 7 PREQ-3 R2 C C_BE-3 B26 A26 RA_D31 C_BE-3 B26 A26 RA_D28 PREQ-2 3 A_D23 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 7,15 C_BE-3 A_D23 B27 C/BE-(3) IDSEL A27 7 PREQ-2 PREQ-0 4 R3 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 7,15 A_D23 B28 AD(23) +3.3V A28 A_D22 7,15 PREQ-0 PIRQ-2 6 R4 GND AD(22) GND AD(22) A_D22 7,15 7 PIRQ-2 R5 A_D21 B29 A29 A_D20 A_D21 B29 A29 A_D20 A_D20 7,15 PREQ-5 7 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 7,15 A_D21 A_D19 B30 AD(21) AD(20) A30 VCC VCC3 7 PREQ-5 PIRQ-3 8 R6 B31 AD(19) GND A31 A_D18 7,15 A_D19 B31 AD(19) GND A31 A_D18 7 PIRQ-3 PREQ-1 9 R7 +3.3V AD(18) +3.3V AD(18) A_D18 7,15 7 PREQ-1 R8 A_D17 B32 A32 A_D16 A_D17 B32 A32 A_D16 A_D16 7,15 C322 104P C336 104P C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 7,15 A_D17 C_BE-2 B33 AD(17) AD(16) A33 PCIRST- 2.7KX8 B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- 7,15 C_BE-2 B34 C/BE-(2) +3.3V A34 FRAME- C411 104P C388 104P IRDY- B35 GND FRAME- A35 IRDY- B35 GND FRAME- A35 B36 IRDY- GND A36 TRDY- B36 IRDY- GND A36 TRDY- C383 104P C424 104P DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 DEVSEL- B37 +3.3V TRDY- A37 C479 PTCK R376 5.6K B38 DEVSEL- GND A38 STOP- B38 DEVSEL- GND A38 STOP- NA C465 104P C451 104P PTRST- R378 5.6K PLOCK- B39 GND STOP- A39 PLOCK- B39 GND STOP- A39 LOCK- +3.3V LOCK- +3.3V 101P PERR- B40 A40 SDONE PERR- B40 A40 SDONE C480 104P B41 PERR- SDONE A41 SBO- B41 PERR- SDONE A41 SBO- VCC3 SERR- B42 +3.3V SBO- A42 SERR- B42 +3.3V SBO- A42 PLACE CLOSE TO PCI5 SLOTS R294 B43 SERR- GND A43 PAR B43 SERR- GND A43 PAR PIRQ-1 C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 C_BE-1 B44 +3.3V PAR A44 A_D15 6,7 PIRQ-1 C/BE-(1) AD(15) 7,15 C_BE-1 C/BE-(1) AD(15) A_D15 7,15 A_D14 B45 A45 A_D14 B45 A45 3VSB 2.7K B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 7,15 A_D14 B46 AD(14) +3.3V A46 A_D13 A_D13 7,15 R295 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 A_D12 B47 GND AD(13) A47 A_D11 PCIPME- R379 22K PIRQ-0 AD(12) AD(11) 7,15 A_D12 AD(12) AD(11) A_D11 7,15 6,7 PIRQ-0 A_D10 B48 A48 A_D10 B48 A48 B49 AD(10) GND A49 A_D9 7,15 A_D10 B49 AD(10) GND A49 A_D9 A GND AD(09) GND AD(09) A_D9 7,15 22K NC-8.2K A Only for Debug KEY KEY A_D8 B52 A52 C_BE-0 A_D8 B52 A52 C_BE-0 C_BE-0 7,15 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 7,15 A_D8 A_D7 B53 AD(8) C/BE-(0) A53 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 7,15 A_D7 B54 AD(7) +3.3V A54 A_D6 VCC +3.3V AD(06) +3.3V AD(06) A_D6 7,15 A_D5 B55 A55 A_D4 A_D5 B55 A55 A_D4 A_D4 7,15 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 7,15 A_D5 A_D3 B56 AD(5) AD(04) A56 B57 AD(3) GND A57 A_D2 7,15 A_D3 B57 AD(3) GND A57 A_D2 GND AD(02) GND AD(02) A_D2 7,15 A_D1 B58 A58 A_D0 A_D1 B58 A58 A_D0 A_D0 7,15 B59 AD(1) AD(00) A59 7,15 A_D1 B59 AD(1) AD(00) A59 C420 C327 C444 + + + AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- AK64- B60 +5V +5V A60 RQ64- 100u 100u 100u B61 ACK64- REQ64- A61 B61 ACK64- REQ64- A61 JET WAY INFORMATION B62 +5V +5V A62 B62 +5V +5V A62 Title +5V +5V +5V +5V PCI_CON_2 PCI_CON_2 PCI Size Document Number Rev PLACE CLOSE TO PCI SLOTS C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 9 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 10. 8 7 6 5 4 3 2 1 78L05 VCC3 O G I 1K +12V + C369 R185 L26 100u C320 C358 C363 C364 C325 0 600/S8 LININ 10u 104P 104P 10u 104P LINR C296 105P 1 2 LINNR 5 VCC3 AC5V 4 1K 3 AC5V VCC LINL C297 105P 1 2 LINNL 2 U11 L50 1 R187 L27 O C253 C254 VOUT 0 600/S8 LINE IN I NC-1206-300 R204 R186 221P 221P I NC-100K NC-100K U10 DIP 26 25 44 43 42 40 38 ALC201A 9 7 1 4 C401 G C380 C385 C264 R134 AGND AGND AGND C400 GND 104P 10u CDR 105P 4.7K CR AGND DVSS2 DVSS1 D D AVDD1 AVDD3 AVDD2 DVDD2 DVDD1 AVSS1 AVSS3 AVSS2 AVSS2 10u 104P 78L05 BODY OF CONNECTOR TO BE GND AGND AGND FB7 R143 1 2 4.7K 12 NC-FB-1206-300 A CNRRST- 11 PC_BEEP AGND ACDAOUT 5 RESET# 24 LINR AGND ACDAIN0 R247 33 A9DIN 8 SDATA_OUT LINE_IN_R 23 LINL CDL C261 CL ACSYNC 10 SDATA_IN LINE_IN_L ACBCLK R252 33 ABCLK 6 SYNC 21 MIC C319 105P R136 BIT_CLK MIC1 4.7K 22 AUDIO OPOUTR R278 NC-0 HPRO 41 MIC2 LINNL LINNR OPOUTL R277 NC-0 HPLO LNLVL_OUT_R CDR R145 39 20 104P 1 2 LNLVL_OUT_L CD_R 18 CDL AGND 4.7K XMIC 3 4 XMICREF CD_L 19 CDG 5 6 CDIN 45 CD_GND SPKL 7 8 SPKR AGND R135 1 46 CS0 16 9 10 C265 CS1 VIDEO_L CDG 2 47 17 HEADER5X2 3 48 CHAIN_IN VIDEO_R 105P 0 4 CHAIN_CLK 14 AUXL R144 R153 C349 22P 24.576M AUX_L 15 AUXR NC-4.7K NC-6.8K AUX_R 2 AGND AGND (BOX) CD-IN R261 2 13 AC5V X1 1M XTL_IN PHONE 37 MONO_OUT 1 AGND AGND 3 36 OPOUTR R189 1.8K R133 2K XMICREF XTL_OUT LINE_OUT_R OPOUTL C343 22P 35 LINE_OUT_L ACRST- R405 0 CNRRST- + C278 VREFOUT 10U FILT_R AFILT2 AFILT1 VCC3 FILT_L VREF RX3D CX3D R180 VREFO NC-2.2K AGND 5 28 27 33 34 32 31 30 29 R428 L28 4 NC-10K R188 600/S8 3 VREFO MIC 1K FNTMIC 1 2 XMIC 2 C CNRDWEN- 1 C C299 MIC C333 1U C298 C255 C256 MIC R422 C330 C331 C348 C345 C342 C341 100P 221P 221P 0 104P NC-104P C346 NC-10u 104P 105P 102P 102P 10K 105P C347 VCC 105P AGND AGND R404 CNRSA0 LINE_OUT 10K AGND R402 CNRSA1 CNR B1 A1 B2 RESERVED RESERVED A2 10K B3 RESERVED RESERVED A3 R403 CNRSA2 B4 RESERVED GND A4 B5 GND RESERVED A5 B6 RESERVED RESERVED A6 10K B7 RESERVED GND A7 LAN_TXD2 GND LAN_TXD2 LAN_TXD2 7 LAN_TXD1 B8 A8 LAN_TXD0 LAN_TXD0 7 7 LAN_TXD1 LAN_SYNC B9 LAN_TXD1 LAN_TXD0 A9 7 LAN_SYNC B10 LAN_RSTSYNC GND A10 LAN_CLK GND LAN_CLK LAN_CLK 7 LAN_RXD2 B11 A11 LAN_RXD1 LAN_RXD1 7 7 LAN_RXD2 LAN_RXD0 B12 LAN_RXD2 LAN_RXD1 A12 7 LAN_RXD0 B13 LAN_RXD0 RESERVED A13 B14 GND USB+ A14 B15 RESERVED GND A15 5VSB ACOC- B16 +5VDU USB- A16 11 ACOC- USB_OC# +12V +12V B17 A17 B18 GND GND A18 -12V -12V +3.3VDU 3VSB VCC3 B19 A19 VCC +3.3VD +5VD B20 A20 * GND GND 7 EE_DIN * EE_DIN B21 EE_DOUT EE_DIN A21 EE_DOUT EE_DOUT 7 EE_SHCLK B22 A22 EE_CS EE_CS 7 B 7 EE_SHCLK B23 EE_SHCLK EE_CS A23 CNRSA1 B CNRSA0 B24 GND SMB_A1 A24 CNRSA2 SCL B25 SMB_A0 SMB_A2 A25 SDA 3,4,5,7,8,12 SCL SMB_SCL SMB_SDA SDA 3,4,5,7,8,12 CNRDWEN- B26 A26 ACRST- ACRST- 7 B27 PRIMARY_DN# RESET# A27 ACSYNC B28 GND RESERVED A28 ACDAIN1 7 ACSYNC SYNC SDATA_IN1 ACDAIN1 7 ACDAOUT B29 A29 ACDAIN0 ACDAIN0 7 7 ACDAOUT ACBCLK B30 SDATA_OUT SDATA_IN0 A30 7 ACBCLK BITCLK GND CNR C496 C497 C495 R406 R407 104P 10K 104P 104P 10K L24 600/S8 SPK OPOUTR C315 220u R183 10 1 2 SPKR 5 + C499 R421 8.2K C498 L25 4 104P R427 10K 104P 600/S8 3 OPOUTL C316 220u R184 10 1 2 SPKL 2 + 1 VCC3 104P C252 C251 SPKOUT C458 R203 R202 100K 100K NA NA C459 R361 101P 101P 104P 0 AGND U19 AGND FVPP 1 6 P66D P66D 6 VPP FGPI0 5 S66D FGPI1 S66D 6 LAD0 13 4 7,8 LAD0 LAD1 14 FWH0 FGPI2 3 7,8 LAD1 LAD2 15 FWH1 FGPI3 30 7,8 LAD2 LAD3 17 FWH2 FGPI4 R206 AUX 7,8 LAD3 LFRAME- 23 FWH3 22 AUXL C300 NC-4.7K AL 1 7,8 LFRAME- FWH4 RFU 21 R362 VCC3 2 RFU NC-104P R191 DEVRST- 2 20 8.2K 3 2,7,8 DEVRST- FWH_INIT- 24 RST# RFU 19 R377 1K FWH_INIT- AUXR C292 NC-4.7K AR 4 INIT# RFU 18 RFU NC-104P PCICLKG 31 +12V C A 3 PCICLKG CLK A 12 R205 R190 NC-AUX 7 ID0 11 R392 4.7K Q28 NC-4.7K NC-4.7K AGND WP# ID1 B R352 4.7K WTBL- 8 10 3904 VCC3 TBL# ID2 9 (BOX HEADER) 29 ID3 E C GP23 R353 470 IC/VIL 25 VCCP AGND AGND 7 GP23 VCC VCC3 VCC3 27 32 H_INIT- R397 4.7K B Q29 BODY OF CONNECTOR TO BE GND VCCA VCC 26 C476 1,7 H_INIT- HOST->FWH 3904 GND C475 C462 28 16 GNDA GND 104P 104P E GP23 104P FWH HI:UNLOCKED JET WAY INFORMATION LO:LOCKED * VOLTAGE MODIFIER : VCCP -> VCC3 Title 32PIN PLCC AC97 & CNR & FWH Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 10 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 11. 8 7 6 5 4 3 2 1 VCC VCC VCC R394 R395 VCC3 R410 NC-150 10K 10K D15 L ==> GLED-->Black PLED-->H ==> GLED-->Light 1K E C484 SJPKR -->FPIO BIOS --> S1 State VCC BUZZER 104P C513 R396 4.7K --> FPIO 470U GLED L37 C 104P SIO --> VCC FB1206-300 B C489 8 PLED C504 F3 L39 USB2 USB1 Q32 E 471P 5VSB VCCU1 1 2 SBV1 SBV1 3904 SBD2- 1 2 SBD3- 3 4 R360 40Mil Trace width NC-FUSE_SMD SBD2+ SBD3+ 4.7K FB-1206-300 5 6 OC-1 7 8 7 OC-1 9 10 VCC3 SIO --> R398 220K USB2 HEADER 5X2 8 SUSLED 5V*(560/(560+470))=2.718V C486 2 C488 102P R399 10u C494 D14 560K L38 NA FPIO --> 1N4148 471P NC-FB1206-300 R416 --> ICH2 SMIFP- EXTSMI- EXTSMI- 7 1 100 C26 20mil H--> 3.3V C502 FPIO --> --> SIO 40Mil Trace width 470U L--> 3.3V*(100/(8200+100))=0.0398V 101P R419 L6 RSPSW SPSW SPSW 8 104P C NC-FB1206-300 100 C L9 C19 J2 R420 F2 MGND 20mil 20mil 5V*(10000/(10000+200)=4.902V C487 10K H5 H3 VCCU0 1 2 SBV0 1 5 SBV0 104P IOVSB 20mil SBD0- SBD1- 2 6 FUSE_SMD SBD0+ 3 7 SBD1+ FB1206-300 SBG0 4 8 SBG0 OC-0 20mil H6 H4 7 OC-0 2 10mil R314 220K L11 ATXUSB VCC 5V*(560/(560+470))=2.718V C403 MGND FP C406 R408 10 10mil 102P 10u NC-FB1206-300 1 2 KEYLOCK- 1 2 R322 3 4 KEYLOCK- 8 3 4 560K 5 6 1 SJPKR SPKR 5 6 7 8 R413 330 7 8 POWER LED RST- 9 10 VCC 9 10 3,12 RST- 11 12 RESET 11 12 13 14 13 14 15 16 VCC TURBO LED 15 16 TURBO S/W R415 330 SMIFP- VCC HLED- 17 18 19 20 20mil R417 330 R418 330 RN14 C491 C492 5VSB GLED 21 22 RSPSW 5VSB 1 2 47P 47P 23 24 USBP3- 8 7 L36 1 2 120/S6 SBD3- IDELED 3 4 SMI S/W 7 USBP3- USBP3+ L35 120/S6 SBD3+ 7 USBP3+ 6 5 1 2 F_PNL USBP2- 4 3 L34 1 2 120/S6 SBD2- 7 USBP2- USBP2+ L33 120/S6 SBD2+ R414 330 C500 7 USBP2+ 2 1 1 2 221P 15X4 C490 1 2 C396 C493 ACPILED 3 4 PWR BTN C399 C397 C398 2 4 6 8 47P 47P NC-47P NC-47P NC-47P NC-47P 1 3 5 7 RN15 15KX4 USB2
 12. 8 7 6 5 4 3 2 1 +12V +12V V12MOS R54 10-0805 D5 C120 SMB120 VRMPGD ³æÂI±µ¦a 10U VCCP C123 19 18 C541 L12 500nH/DIP C57 VCCP 1,2,3,7,8 NC-0.1U 103P PGOOD VCC C140 1U D D 22 13 10uF C4 C17 C28 C50 C81 C106 ENABLE/SS BOOTA R432 + + + + + + Socket North Q6 10 1500U 1500U 1500U 1500U 1500U 1500U VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE 1 1 1 1 1 OFF C126 14 R48 10-0805 IR3704S R61 HIDRVA 1 1 1 1 0 1.100 0.1U 21 15 1 1 1 0 1 1.125 DROOP/E* SWA 13 PWMGOD 20K 1 1 1 0 0 1.150 Q7 1 1 0 1 1 1.175 Q8 R53 R55 1-0805 1 1 0 1 0 1.200 2N7002 20 IR3711S 1 1 0 0 1 1.225 ILIM C108 + C121 + C132 + C147 + C160 + C168 + C172 1 1 0 0 0 1.250 VCC3 200K 17 R67 NC-2.2-0805 Q35 1000P 1 0 1 1 1 1.275 LODRVA 16 R437 0 1500U 1500U 1500U 1500U 1500U 1500U Socket South R52 PGNDA 1 0 1 1 0 1.300 23 C537 472P NC-FQB95N03L 1 0 1 0 1 1.325 RT 61.9K_1% 1 0 1 0 0 1.350 D4 D3 1 0 0 1 1 1.375 6 12 V12MOS L13 500nH/DIP BYPASS BOOTB VCC 1 0 0 1 0 1.400 C165 8 6 4 2 1 0 0 0 1 1.425 C142 SMB120 SMB120 1U 1 0 0 0 0 1.450 R12 RN4 Q10 C542 + C103 + C34 + C95 + C100 + C104 + C107 + C90 + C86 + C64 + C74 0 1 1 1 1 1.475 1K 1K 1U C143 IR3704S 103P R433 1U 4.7 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 0 1 1 1 0 1.500 7 AGND 1-0805 0 1 1 0 1 1.525 11 R83 7 5 3 1 0 1 1 0 0 1.550 HIDRVB SWB 10 0 1 0 1 1 1.575 PVID4 5 0 1 0 1 0 1.600 PVID3 VID4 Q9 4 VID3 0 1 0 0 1 1.625 PVID2 3 R70 10-0805 C150 + C79 + C85 + C65 + C75 + C80 0 1 0 0 0 1.650 PVID1 VID2 1000P 2 VID1 IR3711S 10ua 10ua 10ua 10ua 10ua 0 0 1 1 1 1.675 PVID0 1 0 0 1 1 0 1.700 VID0 R72 NC-2.2-0805 LODRVB 8 R59 1K R438 0 Q36 0 0 1 0 1 1.725 VCC 24 VFB PGNDB 9 0 0 1 0 0 1.750 C538 472P NC-FQB95N03L 0 0 0 1 1 1.775 U3 0 0 0 1 0 1.800 FAN5093 0 0 0 0 1 1.825 0 0 0 0 0 1.850 Close CPU ¥½ºÝ R431 15 VCCP C C R60 NC R44 0 5VSB 5VSB R42 NC-1K Q3 R45 NC-2N3904 4.7K C R43 NC-4.7K B 8 PCTL- E 5VSB Q4 C73 105P NC-2N7002 RAWS- 13 R47 VCC -5V -12V VCC3 VCC3 +12V VCC NC-1K VCC Q5 ATXPWR VCC NC-2N7002 11 1 6 TYPEDET# 12 3.3V3.3V 2 13 -12V3.3V 3 R329 14 GND GND 4 R46 D11 PSN# 5V 10K 15 GND GND 5 LED2 16 6 1N4148 NC-RED_LED GND 5V R328 10K 17 GND GND 7 U14B R334 U13C U13D U14C 18 8 RAWS- 100 3 4 5 6 9 8 5 6 PWDATX -5V PWK PWDATX 7 19 5V 5VS 9 5VSB 20 10 7407B 100 HCT14A HCT14A 7407B 5V 12V B C88 C417 C418 C416 VCC3 B C21 104P ATXPWR 221P 103P 103P 10u +12V VCC C98 104P VCC3 C27 104P R315 FPIO--> C102 104P C30 104P 1K C105 104P C56 104P 3,11 RST- RST- U14D C48 104P 9 8 PWROK PWROK 7 C25 104P VRMPGD R330 NC-0 Default VCCP = 1.725V -12V C92 104P SIO --> 7407B VID[4..0]=1,1,1,1=VCCP->0.000V C36 104P Place Caps Close +12VPWR Pin -5V LRST- R335 0 VID[4..0]=0,0,0,0=VCCP->1.850V 8 LRST- Place Caps Close ATXPOWER Pin VCC3 VCC3 C14 104P R10 R15 ATX12V 223-101091-110 10K 1 10K GND AUX12V +12V L10 V12MOS GND 2 U1 12V 3 4 1 20 12V 3,4,5,7,8,10 SCL SCL VCC 2 19 +12VPWR 1u/10AD9 C31 3,4,5,7,8,10 SDA SDA ASEL 3 18 + C39 + C38 + C159 C58 C166 VID0 4 OVERRIDE WP 17 C12 104P C5 104P 105Pa 1,8 VID0 I0 NMO 1000U/16V 2200u/16V2200u/16V 104P VID1 5 16 R11 0 2200u/16V 1,8 VID1 VID2 6 I1 MUX_SEL 15 PVID0 GP27 7 TO PWM C11 104P 1,8 VID2 I2 Y0 VID3 7 14 PVID1 1,8 VID3 VID4 8 I3 Y1 13 PVID2 REGULATOR VCC3 VCC 1,8 VID4 I4 Y2 VCC3 R23 0 9 10 LEVEL Y3 12 11 PVID3 PVID4 and I/O ATXP9 1 GND Y4 GND A FOR FM3570 WHM GND 2 3 C137 104P A FM3570M20 GND VID Adjusetable Function 4 C131 104P 3.3V 5 C139 104P 3.3V 6 5V R16 AUXPWR Place Caps Close AUXPWR Pin NC-0_8P4R C145 7 8 1000U/6.3V 5 6 3 4 1 2 JET WAY INFORMATION RN5 NC-0 Title 12VATXPOWER SPEC. Ver. 1.0 HIP6303/ATX12V Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 12 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 13. 5 4 3 2 1 VCC3 R161 660_1% C294 U6A 10U 4 3 + Q16 1 55N03 2 - R160 LM324M VCC15 11 1.2K_1% C241 1.5V/7A D + D 1000U VCC3 5VSB R182 2.5V VCC3 R148 6K_1% 220 D VR1 G + + + + GP22 7 TL431C Q18 C326 C468 C419 C110 1.8V S NDS7002E 1000U 1000U 1000U 1000U R162 U6B + C289 4 390B 10U 5 + GP22 VCC15 7 6 - 1 1.5V LM324M Q15 0 1.6V 11 HUF76107D3S R163 1KB VCC18 + 1.8V/2A C242 + C291 1000U 1000U VCC3 3VSB C R132 1.25V U6C C 4 1.05K 10 + 8 Q17 U15 ANODE 9 - 2N7002 L1087-ADJ 18VSB R323 NC-22_1% LM324M 11 5VSB 3 2 REF CATHODE R131 VIN VOUT ADJ TL431 Top view 1K 0.6A VCCVID 1 R344 3VSB + 1.2V/0.1A 100 R324 C260 C408 NC-27_1% 1 + 10U-1206 + C474 100U +12V 10U D9 1N4148 RAWS- 12 R343 C271 5VSB 44 0.1U VCC3 R147 VCC18 1K U6D PWMGOD 12 4 R129 E VOUT=1.25*(1+RGND/ROUT) 1.5K 1.0V 12 + 10mS R207 R235 14 10V 220 220 B Q20 1V 13 - Q14 2N3906 R128 2N7002 C U16 C LM324M 10K C250 L1087-ADJ 11 1V B Q19 R130 1U 2N3904 3VSB 1K R208 3 2 5VSB VIN VOUT E 470 ADJ DELAY TIMES = 10ms 0.6A R127 3mS C295 4.7K 0.1U R338 100_1% C409 1 + +12V 100U B B R339 164_1% R434 NC-4.7K D R435 NC-4.22K_1% G Q37 NC-NDS7002E D S G Q38 NC-NDS7002E S R436 NC-909_1% A A JET WAY INFORMATION Title POWER2 Size Document Number Rev Custom 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 13 of 15 5 4 3 2 1
 14. 8 7 6 5 4 3 2 1 VCC3 +12v -12v VCC15 C18 VCC3 VCC VCC VCC -5v C482 C321 C381 + D D + 1000U VCC C386 C437 C457 C225 + C198 104P 10u 10u + C443 C463 C410 + 10u 104P 104P 104P + + 1000U C464 C454 C471 C224 C435 C290 1000u 10u 104P + C404 C426 C405 10u 104P 104P 104P 105P 104P C223 C389 A.0 C323 103P 104P 105P C429 C447 C430 104P 105P 104P C222 C452 A.0 C324 103P 104P 104P C449 C448 104P 105P 104P 103P 104P C C VCC VCC3 C441 U13E 11 10 104P C382 C334 C453 HCT14A U13F 13 12 1 1 1 1 1 1 104P 104P 104P VCC3 C422 C450 C466 HCT14A 1 1 1 1 1 1 104P 104P 104P C477 C467 M5 M3 M1 M2 M6 M4 C337 C384 C390 C412 C481 C425 104P 104P 104P 104P 104P 104P 104P 104P FIDMARK FIDMARK PAD4MM PAD4MM PAD4MM PAD4MM C442 C413 104P 104P C338 C317 1 1 1 1 1 1 104P 104P 1 1 1 1 1 1 JP9 JP6 JP5 JP4 JP2 JP3 FIDMARK-CHIP B FIDMARK-CHIP FIDMARK-CHIP FIDMARK-CHIP B FIDMARK-CHIP FIDMARK-CHIP 5VSB 3VSB MH2 MH5 2 9 2 9 3 8 3 8 C427 C421 4 7 4 7 5 6 5 6 VRTC VBAT 104P 104P C428 C469 C438 C440 MH4 MH6 2 9 2 9 104P 104P 3 8 3 8 104P 104P C460 C478 4 7 4 7 5 6 5 6 104P 104P C33 C423 MH7 MH3 MH1 2 9 2 9 2 9 104P 104P 3 8 3 8 3 8 C2 C335 4 7 4 7 4 7 5 6 5 6 5 6 104P 104P A A JET WAY INFORMATION Title MISC Size Document Number Rev C 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 14 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
 15. 8 7 6 5 4 3 2 1 LANVDD LANVDD LANVDD 2 2 2 LANV25 L16 L17 L18 Y1 25MHz D22 FB0603-300 FB0603-300 FB0603-300 CLKOUT XTALFB E R94 1K C202 C203 C204 1N4148 D8 VCC3 C194 27pF VCTRL B Q12 1 1 1 VCC3 NC-2N3906 GND 0.1U 0.1U GND 0.1U GND 27pF C195 SMB120 C R101 GND GND L23 15K D7 LANV25 3VSB 3VSB VO33 1 2 LANVDD LWAKE 11 D GND CLKOUT D XTALFB SMB120 PCIPME- C220 VCC VCC3 FB1206-300 PCIPME- 6,7,9 VCTRL + C197 C258 22U 0.1U 0.1U PREQ-0A R194 2.7K PREQ-0B R196 2.7K PGNT-0A R195 8.2K R103 PGNT-0B R197 8.2K 1.8K VCC3 GND U7 L19 FB0603-300 PREQ-0 STOP- 1 SYSREQ# 16 STOP- 7,9 1 2 7,9 PREQ-0 PGNT-0 2 STOP# 15 VCC3 LANV25 7 PGNT-0 SYSGNT VCC LANVDD LANVDD R114 1 2 NC-510 LED1 NC-LED PREQ-0A 3 14 R154 0 C267 9 PREQ-0A PCIREQ1# PCICLK PCLK123 3 C205 GND 4 13 PCIRST- 0.1U PGNT-0A VSS PCIRESET# PCIRST- 6,7,9 5 12 GND 9 PGNT-0A PCIGNT1# GND LED0 LED1 LANV25 ISOB LANV25 LWAKE 0.1U PREQ-0B 6 11 VCC3 RXIN+ RXIN- PCIREQ2# VCC GND TXD+ GND GND GND TXD- GND VCC3 7 10 LED2 LANV25 PGNT-0B 8 VCC PCIGNT3# 9 PCIGNT2# PCIREQ3# AT123S_SSOP16 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 U5 R104 5.6K PREQ-0 R192 NC-0 PREQ-0A LANVDD AVDD AVDD AVDD VCTRL TXD+ TXD- PMEB AVDD25 AVDD25 AVDD25 RTSET NC ISOLATEB RTT3 RXIN+ NC NC NC LED0 LED1 LED2 GND RXIN- GND GND X1 X2 GND VDD25 LWAKE PGNT-0 R193 NC-0 PGNT-0A R99 NC-5.6K PIRQF 81 50 LANAUX 5VSB 5VSB U4 7,9 PIRQF PCIRST- INTAB AUX EECS EECS LANVDD 82 RSTB EECS 49 1 8 6,7,9 PCIRST- RLANCLK 83 48 EESK EESK 2 CS VCC 7 3 LANCLK PGNT-0B 84 CLK EESK 47 EEDI EEDI 3 SK NC 6 C210 R113 GNTB EEDI DI NC 0 PREQ-0B 85 46 EEDO EEDO 4 5 GND A_D31 86 REQB EEDO 45 A_D0 DO GND 0.1U A_D30 87 AD31 AD0 44 A_D1 9346 C GND 88 AD30 AD1 43 GND C A_D29 89 GND GND 42 A_D2 GND LANVDD 90 AD29 AD2 41 A_D3 A_D28 91 VDD AD3 40 LANV25 A_D27 92 AD28 VDD25 39 LANVDD A_D26 93 AD27 VDD 38 A_D4 A_D25 94 AD26 AD4 37 A_D5 A_D24 95 AD25 AD5 36 A_D6 LANV25 96 AD24 AD6 35 LANV25 LANVDD LANVDD 97 VDD25 VDD25 34 LANVDD C_BE-3 98 VDD VDD 33 A_D7 7,9 C_BE-3 A_D29 99 CBE3B AD7 32 C_BE-0 IDSEL CBE0B C_BE-0 7,9 DEVSELB A_D23 100 31 GND FRAMEB AD23 GND PERRB SERRB TRDYB STOPB CBE2B CBE1B VDD25 IRDYB AD22 AD21 AD20 AD19 AD18 AD17 AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 GND GND VDD VDD PAR AD9 AD8 RTL8100BL-LQFP + C236 C231 C233 C257 C259 C243 C232 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22U 0.1U 0.1U 0.1U 0.1U 0.1U 0.1U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANVDD LANV25 A_D22 GND A_D21 A_D20 A_D19 A_D18 A_D17 A_D16 C_BE-2 FRAME- IRDY- TRDY- DEVSEL- GND STOP- PERR- SERR- PAR C_BE-1 LANVDD A_D15 A_D14 A_D13 A_D12 A_D11 A_D10 A_D9 A_D8 7,9 C_BE-2 C_BE-1 7,9 RTL8100BL:R49:NC,R103:5.6K 7,9 FRAME- PAR 7,9 7,9 IRDY- SERR- 7,9 7,9 TRDY- PERR- 7,9 7,9 DEVSEL- STOP- 7,9 A_D[0..31] 7,9 A_D[0..31] B B 3VSB LANVDD UL_B1 CONNECTOR TOP VIEW LED1 L10 L9 R28 510 P/N:UB1112C-L1 (FONCONN) LANVDD LED2 L12 PLED0 VCC L11 R31 510 PLED1 VCC C113 C122 L9 L10 L11 L12 0.1U 0.1U + C124 22U C119 0.1U RX+ L3 RO+ o o o o RX- L6 L7 L5 L3 L1 L5 RO- NC UL-2 LAN o o o o R51 R50 L4 50 50 U2 NC o x H1 o o o o L8 L6 L4 L2 H2 x o TX+ L1 RXIN+ 1 7 TO+ H1 H3 H4 RXIN- 2 RD+ RD- RX+ CT 5 TX- L2 L7 L8 TO- NC NC HOLE HOLE HOLE HOLE H2 H7 H8 x ooooo oU1 U5 x U2 U6 U3 U7 U4 U8 3 6 CT RX- UL-2 H5 o o o o H6 TXD- 15 TD- TX- 11 RJ45 UL-1 USB o x o x TXD+ 14 16 CT TD+ CMT TX+ 12 10 L8 x o H7 H8 x o 1 2 R35 R33 FC515 75 75 NC-FB1206-31 R95 LANVDD R102 50 R49 50 C49 .01U + A R40 R41 A 0 75 75 C111 0.1U C193 0.1U JET WAY INFORMATION Title RTL8100B(L) Size Document Number Rev Custom 845CA 3.0 Date: Friday, December 28, 2001 Sheet 15 of 15 8 7 6 5 4 3 2 1
Đồng bộ tài khoản