Marketing tới thế hệ GX

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Marketing tới thế hệ GX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những thay đổi lớn nhất là sự tập trung cho gia đình. Thế hệ GX lớn lên trong một thế giới, ở đó không có sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ (trong những năm 60 và 70) và sử dụng tất cả những năm tháng tuổi trẻ tới cố gắng tìm ra con đường của riêng họ (trong những năm 80 và 90).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing tới thế hệ GX

  1. Marketing t i th h GX a s doanh nghi p nh n th c t t cách th c ti p th t i th h Generation X (1961 -1981). S dĩ như v y là b i vì, ngày nay có quá nhi u ngư i làm kinh doanh thu c th h này. Nhưng khi nh ng ngư i này bư c vào kho ng gi a i ngư i ( t 28 – 48 tu i), chúng tôi ang th y s thay i m nh m trong cách h nhìn nh n th gi i và mua s m. M t trong nh ng thay i l n nh t là s t p trung cho gia ình. Th h GX l n lên trong m t th gi i, ó không có s quan tâm c bi t cho nh ng a tr (trong nh ng năm 60 và 70) và s d ng t t c nh ng năm tháng tu i tr t i c g ng tìm ra con ư ng c a riêng h (trong nh ng năm 80 và 90). Như m t nguyên t c, h là nh ng ngư i khá c l p và không tin tư ng M t trong nh ng thay i l n nh t là s t p trung vào gia ình. Th h X này l n lên trong m t th gi i không quan tâm c bi t n tr con (trong su t th p niên 60 và 70) và trong th i gian trai tr tìm con ư ng riêng cho mình (trong th p niên 80 và 90). Như m t quy t c, h khá c l p và không tin ch c th ch hay chính quy n có s quan tâm c a h . Nhưng khi th h th c d ng và cá nhân này tr thành nh ng ngư i cha ho c m , m t s giá tr c a h ang thay i. Gi ng như cha m mình, th h GX mu n mang n cho lũ tr c a h s b o v , tình thương mà h chưa bao gi có ư c trong th i tr . M c dù th h Baby Bomer (1943 – 1960) nhìn chung cũng là nh ng ngư i quan tâm chăm
  2. sóc con cái, nhưng GX ti n m t bư c xa hơn so v i h . H u h t GX là nh ng ngư i r t có nh hư ng và s n sàng hy sinh cho tương lai c a con cái. Ai là con c a th h GX? Ph n l n h ư c bi t n như Millennials (1982 – 2005) Thông tin chung v ba th h g n ây nh t như sau: * Boomer: T p chung vào các giá tr và s thích riêng v i nh n th c m nh m v l ph i. * GX: Th c t và cá nhân v i mong mu n b o v b n thân h và nh ng ngư i g n gũi v i h . * Millennials: Nhi t tình, b thúc y b i tinh th n h p tác và mong mu n thay i th gi i ngày m t t t p hơn. Các millennials v n còn ang tr i nghi m các trư ng ph thông (m c dù nh ng thành viên u th h ch c h n ã có m t t m b ng i h c và i làm), nhưng tính cách c a cha m h ã thay i t Boomer thành GX. Các giáo viên ti u h c ã c nh báo, s thay i ch c ch n di n ra trong kho ng th i gian t 6 -8 tu i. Các b c cha m GX ngày càng yêu c u kh t khe hơn và có chi u hư ng ít tin tư ng ý ki n c a trư ng h c. H cũng có xu hư ng t p trung cho s vui v và h nh phúc c a riêng con cái h hơn là toàn th l p h c ho c trư ng h c. H thư ng có s s p x p tương i phía sau – cho n khi h c m th y mình sai… và r i có th nhanh chóng gây s c ép nh m t o ra s thay il n trong th i gian ng n. H mong i s rõ ràng và trách nhi m, gi ng như nh ng gì h mong i trên th trư ng.
  3. i u này t o s c ép l n lên các trư ng h c kh p m i nơi, và nó cũng ang t o nh hư ng lên marketing, nhưng theo cách ít rõ ràng hơn. Chúng ta bi t r ng, th h Millennial hòa h p v i cha m hơn hai th h trư c. Ph n l n trong h tin tư ng ý ki n c a cha m và thư ng nhìn vào cha m có nh ng nh hư ng trư c khi ra quy t nh. ó là ngu n g c c a cái ư c g i là “co – purchase,” trong ó, các Millennial tr tu i ra quy t nh mua bán sau khi ã tham v n v i cha m h và ngư c l i. Th h GX có th h i nh ng ưa tr c a mình, h nên mua Ipod nào, và các Millennial ch c ch n s mu n h i ý ki n cha m h khi h mu n mua m t chi c xe hơi. ây chính là s c ng tác, và các marketer c n nh n bi t nó m t cách linh ho t. Có r t nhi u ý tư ng v cách ti p th t i th h Millennial. Millennials và the Pop Culture, vi t b i William Strauss và Neil Howe ã xác nh m t cách rõ ràng cách th c bán hàng t i th h ang lên này. Marketing t i th h GX khác v i Millennial ho c th h GX lúc tr . GX có m t chút tr m l ng trong th i tr và c khi trư ng thành, nhưng h hoài nghi hơn. Nh ng GX tu i n a i ngư i có m t chút lòng tin vào th ch và các t ch c. Khi vai trò m i (nh ng b c cha m ch o trong xã h i) mang n cho h cái nhìn v trách nhi m và mong mu n làm cho th gi i t t p hơn. M t ví d i n hình v th t b i trong vi c ti p th n th h GX là nh ng tranh lu n g n ây, ư c kh i xư ng b i ch t ch AL Gore sau m t cu c nói chuy n v i m t nhóm Millennial. Gore ã c g ng thuy t ph c nh ng a tr nên nghi ng ý ki n c a cha m chúng, và ó là m t bư c lùi l n sau s ki n.
  4. M t ví d c khác là qu ng cáo c a AAAPR (t ch c do m t Boomer qu n lý), m t s so sánh gi a Millennial và GX qua m t bài thơ do m t Millennial sáng tác. M c dù, vi c so sánh th h này v i th h khác có th t o ra s c ép, nhưng nó s không thành công v i c hai nóm n u b n mong i xây d ng ni m tin. M t s t p chung t t trong vi c bán hàng t i th h GX nên ư c xây d ng d a trên s b o v và chăm sóc c a h dành cho con cái. N u giá tr c a s n ph m hay d ch v không t ư c nh ng tiêu chu n ó, nó không phù h p v i th h GX. T t nhiên, marketer luôn có th h p d n th h GX v i s hoài ni m v quá kh , nhưng ó ch là m t l i mòn, b i vì có quá nhi u marketer là ngư i thu c th h GX. When bán hàng cho các b c cha m GX, các marketer nên truy n t i các thông i p v s an toàn và s c kh e tr em, và s liên h th h GX có v i lũ tr c a h . V i nhi u GX, có nh ng a re là i u áng t hào nh t trong cu c s ng, b i vì ph n i còn l i c a h ch là s sinh t n. Có nhi u GX khó ch u v quan i m “ngư i d n u” trong s các Millennial trên phương di n làm vi c, v y nên ng s d ng cách ti p c n này trong nh ng n l c marketing c a b n. GX có th n i gi n v i quan i m r ng lũ tr có quy n ư c làm nh ng gì chúng thích, nhưng n u h là cha m h s không mu n áp t cho con cái mình. Nguyên t c marketing t i GX ngày là gì? * Khơi d y ni m t hào v con cái trong h . * ng th i marketing t i GX và Millennial v i thông i p ng th i t o ti ng vang trong c hai th h .
  5. * Thông i p nên riêng tư và t p trung vào m i quan h cá nhân gi a cha m và con cái, hơn là ch t p trung vào con cái. Hi u bi t v các th h trên th trư ng có th giúp b n xác nh nhu c u th c s c a h . i u ó ch c ch n úng, b i vì khi m i th h bư c vào m t giai o n m i, nhu c u c a h cũng có s thay i.
Đồng bộ tài khoản