Mấu giấy tờ thanh toán trong công ty

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
882
lượt xem
142
download

Mấu giấy tờ thanh toán trong công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mấu đề nghị thanh toán, đề nghị thanh toán tạm ứng, giấy tạm ứng áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mấu giấy tờ thanh toán trong công ty

  1. IBOSS VN,. JSC §Ò nghÞ thanh to¸n Sè: /IB No: Ng-êi ®Ò nghÞ: §Þa chØ: Lý do: S sè hãa ®¬n diÔn gi¶i thuÕ (VAT) Sè tiÒn Tæng tiÒn TT tr-íc thuÕ Tæng chi phÝ B»ng ch÷: Ng-êi yªu cÇu Ngµy DuyÖt bëi: Ngµy KiÓm tra bëi Ngµy Ghi chó
  2. IBOSS VN,. JSC Sè: /IB ®Ò nghÞ thanh to¸n No: Ng-êi ®Ò nghÞ §Þa chØ: Lý do: T¹m øng: Ngµy ThuÕ (VAT) TiÒn tr-íc Tæng tiÒn thuÕ (VAT) Sè tiÒn t¹m øng: B»ng ch÷: stt sè hãa ®¬n diÔn gi¶i Tæng chi phÝ: Sè d-: B»ng ch÷: Ng-êi yªu cÇu: Ngµy DuyÖt bëi Ngµy KiÓm tra bëi Ngµy Ghi chó

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản