Mẫu quyết định thay đổi

Chia sẻ: Lê Thị Minh Châu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
456
lượt xem
92
download

Mẫu quyết định thay đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu quyết định thay đổi của Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định thay đổi

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:_____/QĐ _HĐQT__ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- Đà nẵng, ngày ….. tháng …. năm 2010 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ................... - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP ……………….đã được thông qua - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày ………/2010, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty. Tại điều 4: Ngành, nghề kinh doanh: Nay bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau: Số TT Mã ngành Tên ngành 1 6201011 Phần mềm ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý 2 465 / Mua bán trang thiết bị tin học viễn thông 47003 Điều 2: Giao cho ………….. (người đại diện theo pháp luật) công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch kiêm Giám Đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nơi nhận: - Các thành viên - Văn thư,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản