intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu Sơ yếu lí lịch khoa học

Chia sẻ: Khanhvi Khanhvi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

10.275
lượt xem
920
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

lam thế nào để kinh doanh 1 cách hợp lý nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Sơ yếu lí lịch khoa học

  1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ, tỉnh………......... Độc lập – tư do – hạnh phúc …………………….. -----***----- Đơn vị công tác…… …………………….. LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên………………... Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình đọ trên đại ………………………….. học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày 18/8/1966 Sinh ngày…../…../……… của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Giới tính:………………… Chức vụ, đơn vị công tác Ảnh trước khi đi nghiên cứu, thực Ngành học………………………………... tập…………………… …………………………………………… …………………………… Chuyên môn……………………………… Lương chính…..….....đồng ……………………………………………. I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Nguyên quán………………………………… Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………... Nơi sinh……………………………………… Ngày vào Đảng CSVN………………………......... Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ lien Ngày vào Đảng chính thức……………………….. lạc……………. Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã ………………………………………………. qua (nơi, thời gian) Dân tộc…………….Tôn giáo………………. ………………………………... Thành phần gia đình………………………… …………………………………………………….. Thành phần bả n S ức than………………………… khỏe…………………………………………... II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trung học chuyên nghiệp Chế độ học……………………………………. Thời gian học: Từ…………..đến……………….. Nơi học (trường, thành phố) ……………………………………………………………………………….. Ngành học…………………………………………………………………………………………………. Đại học, Cao đẳng Chế độ học: chính qui? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ…………..đến………………. Nơi học (trường, thành phố) ……………………………………………………………………………….. Ngành học…………………………………………………………………………………………………. Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. . Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp…………………………………………………....
  2. Người hướng dẫn………………………………………………………………………………………….. Trên đại học - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ…………………đến………………tại (trường, viện, nước) …………... …………………………………………………………………………………………………………….. Nội dung thực tập…………………………………………………………………………………………. - Nghiên cứu sinh: từ………………………đến………………….tại (trường, viện, nước) …………........ …………………………………………………………………………………………………………….. Tên luận án………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….. . Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..
  3. - Nghiên cứu cấp II: từ…………………….đến…………………..tại (trường, viện, nước) …………........ …………………………………………………………………………………………………………….. Tên luận án………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….. . Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn………………………………………………………………………………………….. Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, Duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học............................................................ ...................................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... . Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)............................................... ...................................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... . Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ......... Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... . III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT
  4. 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học). Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác 2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
  5. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
  6. Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... - Ngày về nước............................................................................................................................................. - Ngày đến đăng ký...................................................................................................................................... Ngày .....tháng.....năm 20..... Cơ quan xác nhận Người khai ký tên Ký tên đóng dấu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2