Microsoft Word - VN-PARENTS_RIGHTS_2007

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
75
lượt xem
15
download

Microsoft Word - VN-PARENTS_RIGHTS_2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phụ huynh của con em sẽ được nhận hay có thể hội đủ điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt và các phục vụ liên quan, bạn có một vài quyền theo như luật pháp của Tiểu bang và Liên bang. Nếu bạn có thắc mắc về các quyền này và những biện pháp an toàn về thủ tục, xin liên lạc với khu học chánh của bạn, hay Bộ Giáo Dục của tiểu bang Oklahoma (OSDE), Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (SES). Các quyền này và những biện pháp an toàn về thủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Word - VN-PARENTS_RIGHTS_2007

 1. QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT: THÔNG BÁO VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN VỀ THỦ TỤC Là phụ huynh của con em sẽ được nhận hay tiếng mẹ đẻ của bạn hay cách thức thông đạt có thể hội đủ điều kiện cho chương trình khác không phải là ngôn ngữ viết được, khu giáo dục đặc biệt và các phục vụ liên quan, học chánh của bạn cần phải bảo đảm là bạn có một vài quyền theo như luật pháp của thông báo này phải được phiên dịch bằng lời Tiểu bang và Liên bang. Nếu bạn có thắc hay với phương cách khác bằng tiếng mẹ đẻ mắc về các quyền này và những biện pháp của bạn hay với phương cách thông đạt an toàn về thủ tục, xin liên lạc với khu học khác; là bạn phải hiểu nội dung của tờ thông chánh của bạn, hay Bộ Giáo Dục của tiểu báo; và phải có bằng chứng trên văn bản là bang Oklahoma (OSDE), Chương Trình các điều kiện này đã được hội đủ. Giáo Dục Đặc Biệt (SES). Các quyền này và những biện pháp an toàn về thủ tục phù THÔNG BÁO TRƯỚC CHO PHỤ hợp với Đạo luật 34 của Bộ Luật về Điều Lệ HUYNH Liên Bang để thực thi Đạo Luật Giáo Dục cho Cá Nhân với Khuyết Tật (IDEA) 2004. Khu học chánh của bạn cần phải thông báo trước cho bạn mỗi lần họ đề nghị hay từ chối Thông thường, một bản sao của những biện việc khởi xướng hay thay đổi việc nhận pháp an toàn về thủ tục phải được trao cho diện, việc giám định, hay sắp chỗ giáo dục bạn (hay cho trẻ em mới đạt tuổi trưởng cho con em của bạn hay trong điều khoản thành—18 tuổi) chỉ một lần cho mỗi năm, của chương trình giáo dục công cộng miễn ngoại trừ bản sao cũng cần phải được trao phí và thích hợp (FAPE) cho con em của cho bạn: khi được giới thiệu lần đầu tiên bạn. hay khi quý vị yêu cầu một cuộc giám định; khi có việc nộp đơn khiếu nại với Tiểu bang Giấy thông báo phải bao gồm: hay khiếu nại về thủ tục tòa; và khi được • Sự mô tả hành động mà khu học chánh đề bạn yêu cầu. nghị hay từ chối thực thi hành động đó; • Sự giải thích tại sao khu học chánh đề Mạng lưới điện tử—khu học chánh của bạn nghị hay từ chối thực thi hành động đó; có thể đặt bản sao của những biện pháp an • Sự mô tả những lựa chọn mà khu học toàn về thủ tục trên mạng nếu có địa chỉ chánh xem xét và lý do tại sao những lựa mạng đó. chọn đó bị từ chối; • Cho biết mỗi thủ tục giám định, nhận Giấy thông báo biện pháp an toàn về thủ tục định, hồ sơ, hay bản báo cáo khu học cần phải giải thích đầy đủ những biện pháp chánh dùng để quyết định đưa ra đề nghị an toàn về thủ tục, viết bằng ngôn ngữ dễ hay từ chối thực thi hành động; hiểu cho mọi người, và cung cấp văn bản • Một sự mô tả các yếu tố khác nào đó liên bằng tiếng mẹ đẻ của bạn hay phương cách quan tới sự đề nghị hay từ chối của khu thông đạt mà bạn dùng, ngoại trừ rõ ràng là học chánh; không thể nào thực hiện điều này được nếu Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 1
 2. • Một văn bản cho biết bạn được bảo đảm bởi những biện pháp an toàn về thủ tục Nếu khu học chánh cho bạn lựa chọn để của phần này, và, nếu giấy thông báo nhận văn bản qua thư điện tử (e-mail), bạn không phải là giấy giới thiệu giám định sơ cũng có thể nhận các văn bản sau đây qua khởi, phương cách để có một bản sao mô thư điện tử: tả những biện pháp an toàn về thủ tục, và • Giấy Thông Báo Trước; bao gồm các nơi để bạn liên lạc để giúp • Giấy Thông Báo những Biện Pháp An bạn hiểu Phần B của đạo luật IDEA. Toàn về thủ tục; và • Giấy Thông báo có liên quan đến một Giấy thông báo cần phải: khiếu nại về thủ tục pháp lý. • Viết bằng một ngôn ngữ dể hiểu cho mọi người; và SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH—ĐỊNH • Viết bằng tiếng mẹ đẻ của bạn hay bằng NGHĨA phương cách thông tin khác bạn dùng, Đồng ý có nghĩa là: ngoại trừ rõ ràng là điều này không thể • Bạn đã được cho biết một cách đầy đủ qua nào thực hiện được. ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hay bằng phương cách thông đạt khác, tất cả các thông tin TIẾNG MẸ ĐẺ có liên quan tới các sinh hoạt mà bạn đã đồng ý; Nếu tiếng mẹ đẻ của bạn hay phương cách • Bạn hiểu và đồng ý bằng văn bản việc thông đạt khác không phải là ngôn ngữ viết thực thi hành động mà họ muốn bạn đồng được, khu học chánh cần phải bảo đảm là ý, và giấy đồng ý mô tả hành động và liệt giấy thông báo phải được dịch cho bạn bằng kê những hồ sơ (nếu có) sẽ được đưa ra và lời nói hay với cách thức khác bằng ngôn cho người nào đó; và ngữ của bạn hay bằng phương cách thông • Bạn hiểu là sự đồng ý là tự nguyện và bạn đạt khác và bạn hiểu nội dung của giấy có thể hủy bỏ sự đồng ý của bạn bất cứ thông báo này. lúc nào trước khi hành động được thực thi. Trong trường hợp một đương sự có LEP, Không cần có sự đồng ý của bạn trước khi tiếng mẹ đẻ tức là ngôn ngữ thông thường khu học chánh của bạn có thể: được sử dụng bởi người đó. Trong trường • Duyệt xét các dữ liệu hiện tại trong phần hợp của trẻ em, tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ giám định hay tái giám định con em quý thông thường được dùng bởi phụ huynh của vị; hay con em trong các tiếp xúc trực tiếp với con • Trắc nghiệm hay dùng cách giám định em. Trong tất cả các tiếp xúc trực tiếp với khác như đã làm cho tất cả các con em con em, điều này nói đến ngôn ngữ thông khác, ngoại trừ, trước khi trắc nghiệm hay thường được sử dụng bởi con em khi ở trong giám định, cần phải có sự đồng ý của tất nhà hay trong môi trường học hỏi. cả phụ huynh của tất cả con em. Đối với một một người bị điếc hay bị mù, hay một người không có ngôn ngữ viết được, cách thức thông đạt là ngôn ngữ của SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH CHO SỰ người đó thường dùng (thí dụ như ngôn ngữ GIÁM ĐỊNH SƠ KHỞI bằng dấu, chữ nổi Braille, hay đàm thoại). Khu học chánh cần phải có sự đồng ý của THƯ ĐIỆN TỬ (E-MAIL) bạn trước khi thực hành cuộc thẩm định sơ Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 2
 3. khởi để ấn định nếu con em của bạn có hội Nếu phụ huynh không đồng ý cho việc thẩm đủ điều kiện dưới Phần B của đạo luật IDEA định, LEA có thể vẫn tiếp tục theo đuổi việc để được nhận vào chương trình giáo dục đặc thẩm định bằng cách sử dụng một cuộc hòa biệt và các dịch vụ liên quan. Sự đồng ý của giải và những thủ tục kiện tụng, ngoại trừ bạn cho một cuộc giám định sơ khởi không nếu luật pháp của tiểu bang không phù hợp có nghĩa là bạn đã đồng ý cho khu học với điều khoản liên hệ đến sự đồng ý của chánh cung cấp giáo dục đặc biệt và những phụ huynh. Sự đồng ý của phụ huynh cho dịch vụ liên hệ cho con em của bạn. Khu việc giám định không được coi là sự đồng ý học chánh phải cố gắng một cách hợp lý để để sắp xếp cho chương trình giáo dục đặc được sự đồng ý của bạn cho việc thẩm định biệt và các dịch vụ liên quan. Nếu LEA sơ khởi hầu ấn định là con em của bạn là theo đuổi việc thẩm định theo thủ tục kiện một trẻ có khuyết tật hay không. tụng, và viên chức điều giải quyết định về phía bên LEA/cơ quan, thì LEA/cơ quan có TRẺ DƯỚI SỰ GIÁM HỘ CỦA TIỂU thể thẩm định con em mà không cần sự đồng BANG ý của phụ huynh. Điều này vẫn phải tùy thuộc những quyền của phụ huynh nằm Nếu con em là trẻ dưới sự giám hộ của tiểu trong những điều khoản về việc kháng cáo bang và không có sống chung với phụ huynh hành chánh, những duyệt xét khách quan, của em, khu học chánh không cần có sự kiện tụng dân sự, thời hạn theo thủ tục pháp đồng ý của phụ huynh cho việc giám định sơ lý, và tình trạng của con em trong khi thủ khởi để ấn định con em là một trẻ có khuyết tục của IDEA diễn tiến. LEA/cơ quan cần tật nếu: phải thông báo với phụ huynh về các hành • Mặc dù đã cố gắng một cách hợp lý, khu động của họ và phụ huynh có quyền được học chánh vẫn không tìm được phụ huynh kháng cáo, cũng như những biện pháp an của con em; toàn và những quyền trong buổi điều giải. • Quyền của phụ huynh đã bị chấm dứt theo luật pháp của Tiểu bang; hay CHUYỂN GIAO QUYỀN CỦA PHỤ • Một quan toà đã chuyển quyền quyết định HUYNH KHI TRẺ TỚI TUỔI THÀNH về giáo dục và quyền đồng ý việc thẩm NIÊN định, cho một cá nhân chỉ định bởi quan toà để đại diện cho con em. Khi thanh thiếu niên có khuyết tật đến tuổi thành niên (18 tuổi) theo luật của Tiểu bang Trẻ dưới sự giám hộ của tiểu bang như được (ngoại trừ thanh thiếu niên có khuyết tật đã ghi trong IDEA, là một trẻ, như được ấn được ấn định là bất khả năng theo luật của định bởi tiểu bang về nơi cư ngụ của con Tiểu bang): em, là: • Khu học chánh phải cung cấp giấy thông • Một trẻ ở chỗ nuôi tạm; báo ấn định bởi luật pháp cho cả thanh • Trẻ được coi là dưới sự giám hộ của tiểu thiếu niên và phụ huynh; bang theo luật pháp của Tiểu bang • Tất cả các quyền khác ban cho phụ huynh Oklahoma; hay trong IDEA Phần B sẽ được chuyển giao • Dưới sự giám hộ của một cơ quan công cho thanh thiếu niên; cộng bảo vệ trẻ em. • Khu học chánh phải thông báo cho đương sự và phụ huynh về sự chuyển giao quyền; Định nghĩa này không kể con nuôi có cha và mẹ nuôi hội đủ ý nghĩa là một phụ huynh. • Tất cả quyền ban cho phụ huynh theo điều luật này được chuyển giao cho thanh thiếu Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 3
 4. niên đang bị giam giữ trong nhà tù cho Một cuộc thẩm định sơ khởi cần phải được người lớn hay trẻ em trong liên bang, tiểu thực hiện trong vòng 45 ngày học từ lúc bang, hay địa phương. nhận được giấy đồng ý của phụ huynh cho cuộc thẩm định sơ khởi cho đến khi việc ấn Nếu, theo luật Tiểu bang, thanh thiếu niên định sự hội đủ điều kiện sơ khởi đã được có khuyết tật đã tới tuổi thành niên mà chưa hoàn tất. được ấn định là bất khả năng, nhưng được ấn định không có đủ khả năng để hiểu rõ Nếu con em có tham dự trong thủ tục nhận quyền đồng ý trong chương trình giáo dục định sự đáp ứng của trẻ với sự can thiệp có của em, thì Tiểu bang cần phải thiết lập một căn bản nghiên cứu khoa học, những chiến thủ tục để chỉ định phụ huynh của con em, thuật hướng dẫn được dùng và các dữ liệu hay nếu phụ huynh không có mặt, một có liên quan về học sinh thu thập được cần đương sự thích hợp khác, để đại diện quyền phải ghi chép trong văn bản là phụ huynh lợi giáo dục của thanh thiếu niên trong của con em đã được thông báo về những nguyên thời hạn đủ điều kiện của thanh chính sách của Tiểu bang về số lượng và bản thiếu niên trong phần này. tính của những dữ liệu về tính năng của học sinh được thu thập và các dịch vụ giáo dục GIÁM ĐỊNH thông thường sẽ được cung cấp; những chiến thuật để gia tăng mức độ học hỏi của Phụ huynh hay trường học khu vực có thể con em; và quyền của phụ huynh để yêu cầu khởi xướng việc thẩm định sơ khởi để ấn một cuộc thẩm định. định nếu con em là một trẻ bị khuyết tật. SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH CHO Việc giám định có nghĩa là dùng nhiều cách CÁC DỊCH VỤ thức nhận định khác nhau, các kế hoạch, dụng cụ kỹ thuật, và các phương pháp dùng Khu học chánh của bạn cần phải có sự đồng đúng như quy định của IDEA để ấn định nếu ý của bạn trước khi cung cấp dịch vụ con em có hội đủ điều kiện là trẻ có khuyết chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch tật được định nghĩa bởi IDEA và các cần vụ liên quan cho con em của bạn lần đầu thiết về giáo dục cho con em. Từ ngữ này tiên. có nghĩa là các thủ tục được lựa chọn riêng biệt cho từng cá nhân của con em và không Khu học chánh của bạn cần phải duy trì các bao gồm các thẩm định căn bản hay các văn bản ghi chép về những cố gắng hợp lý phương pháp thẩm định khác áp dụng cho để xin sự đồng ý hiểu rõ của bạn. tất cả trẻ em trong trường học, trong một cấp, hay trong một lớp học. Sau khi hoàn tất Văn bản ghi chép phải bao gồm hồ sơ về sự sự ấn định các trắc nghiệm và các phương cố gắng của khu học chánh trong những pháp thẩm định khác, kể cả các thông tin phạm vi sau đây, như là: cung cấp bởi phụ huynh, sự ấn định xem con • Hồ sơ cặn kẽ về các lần gọi điện thoại đã em có hội đủ điều kiện là trẻ có khuyết tật sẽ gọi hoặc cố gắng liên lạc và kết quả của được thực hiện bởi một nhóm nhân viên các lần gọi đó; chuyên môn và phụ huynh. Một bản sao của • Bản sao của thư từ gởi cho bạn và các thư báo cáo thẩm định và các văn bản ghi chép đáp đã nhận được; và việc ấn định sự hội đủ điều kiện sẽ được đưa • Hồ sơ cặn kẽ về các cuộc viếng thăm tại cho phụ huynh. nhà hay nơi làm việc của bạn và kết quả của các cuộc viếng thăm đó. Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 4
 5. SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH CHO Nếu bạn từ chối không đồng ý cho con em CUỘC TÁI GIÁM ĐỊNH được chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên hệ lần đầu tiên, hay nếu bạn Khu học chánh của bạn phải có sự đồng ý không trả lời cho việc yêu cầu cung cấp sự của bạn trước khi tái giám định con em của đồng ý đó và khu học chánh không cung cấp bạn, ngoại trừ khu học chánh có thể chứng cho con em của bạn chương trình giáo dục minh là: đặc biệt và các dịch vụ liên hệ mà họ đã yêu • Khu học chánh đã làm những cố gắng hợp cầu bạn đồng ý, khu học chánh của bạn lý để có sự đồng ý của bạn cho việc tái không được cung cấp giáo dục đặc biệt và giám định con em của bạn; và các dịch vụ liên hệ cho con em của bạn. • Bạn đã không hồi đáp. Nếu bạn từ chối không đồng ý với việc cung Khu học chánh của bạn có thể, nhưng không cấp của chương trình giáo dục đặc biệt và buộc phải làm vậy, theo đuổi việc tái giám các dịch vụ liên hệ, hay nếu bạn không hồi định con em bằng cách dùng cuộc hòa giải, đáp việc yêu cầu cung cấp cho sự đồng ý đó cuộc họp giải quyết khiếu nại theo đúng thủ thì: tục, và/hay dùng thủ tục kiện tụng khách • Khu học chánh không có vi phạm các điều quan để vượt qua sự từ chối của bạn không kiện phải cho con em bạn hưởng FAPE vì chịu đồng ý cho con em được tái giám định. họ không cung cấp dịch vụ này cho con Tuy nhiên, như với cuộc giám định sơ khởi, em của bạn; và khu học chánh không vi phạm bổn phận của • Khu học chánh không phải có buổi họp họ theo Phần B của IDEA nếu họ từ chối cho chương trình giáo dục theo cá nhân không theo đuổi việc tái giám định bằng (IEP) hay phát triển một IEP cho con em cách này. bạn về chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên hệ mà họ đã yêu cầu sự THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO đồng ý của bạn. DỤC ĐỘC LẬP Ngoại trừ buổi thẩm định sơ khởi và sự sắp Bạn có quyền được đòi hỏi việc thẩm định xếp sơ khởi cho con em của bạn vào chương giáo dục độc lập (IEE) cho con em của bạn. trình giáo dục đặc biệt, điều lệ liên bang quy định là sự đồng ý không bắt buộc là một Nếu bạn yêu cầu một IEE, khu học chánh điều kiện để bạn hay con em của bạn hưởng phải cung cấp thông tin cho bạn nơi nào có bất cứ quyền lợi nào. Bất cứ các thay đổi thể cung cấp một IEE. nào trong chương trình giáo dục đặc biệt của con em bạn, sau sự sắp xếp sơ khởi, không Một cuộc thẩm định chương trình giáo dục phải có sự đồng ý của phụ huynh theo IDEA độc lập có nghĩa là một cuộc thẩm định Phần B, nhưng phải tuân theo giấy thông được tiến hành bởi một nhân viên chuyên báo trước đó và các điều kiện của IEP. Các môn khảo sát không phải là nhân viên làm thủ tục của Oklahoma cũng đòi hỏi phải cho khu học chánh có trách nhiệm về thông báo trước cho phụ huynh và cơ hội chương trình giáo dục của con em bạn. tham gia trong việc phát triển hay duyệt xét những IEP trước khi thực hành cuộc tái Dùng công qũy công để trả lệ phí IEE, có giám định. nghĩa là khu học chánh trả hoàn toàn lệ phí của cuộc thẩm định hay bảo đảm là cuộc Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 5
 6. thẩm định này được cung cấp miễn phí cho con em; một ký hiệu nhận diện cá nhân, thí bạn. dụ như số an sinh xã hội của con em hay số thẻ học sinh; hay danh sách những đặc điểm Bất cứ khi nào IEE được trả bởi công quỹ, cá nhân hay các thông tin khác để giúp nhận tiêu chuẩn cho việc thẩm định, kể cả địa diện được đứa trẻ một cách chắc chắn. điểm thẩm định và trình độ khả năng của người khám nghiệm, cũng phải giống như NHỮNG QUYỀN TIẾP CẬN tiêu chuẩn, mà trường học khu vực đã dùng khi thẩm định ban đầu. Mỗi khu học chánh phải cho phép bạn được xem xét và kiểm tra bất cứ hồ sơ giáo dục Bạn có quyền được một IEE trả bởi công nào có liên quan đến con em của bạn về vấn quỹ nếu bạn không đồng ý với sự thẩm định đề nhận diện, giám định, và sắp xếp chương con em của bạn thực hiện bởi khu học trình giáo dục cho con em, và việc cung cấp chánh. Tuy nhiên, khu học chánh có thể một FAPE cho con em của bạn, những điều khởi xướng một phiên điều giải khiếu nại về này được thu thập, duy trì, hay được sử dụng thủ tục pháp lý để chứng minh sự thẩm định bởi khu học chánh trong phần này. Khu học của họ là thích hợp. Nếu quyết định tối chánh phải tuân theo sự yêu cầu của bạn mà cùng là cuộc thẩm định thích hợp, bạn vẫn không được trì hoãn một cách vô cớ và có quyền được dùng một IEE, nhưng sẽ trước bất cứ buổi họp nào về một IEP hay không trả bởi công quỹ. buổi điều giải khách quan về thủ tục pháp lý, và bất kề trường hợp nào, không được quá Khu học chánh có thể đòi hỏi bạn thông báo 45 ngày sau khi có sự yêu cầu. trước trước khi bạn được một IEE trả bởi công quỹ; tuy nhiên, khu học chánh vẫn phải Quyền được xem xét và kiểm tra hồ sơ giáo trả cho một IEE dù bạn không thông báo dục trong đoạn này gồm có: khu học chánh biết là bạn muốn đưọc một • Quyền được khu học chánh hồi đáp cho IEE. sự yêu cầu hợp lý của bạn để được giải thích và giảng giải hồ sơ; Nếu bạn được một IEE với chi phí riêng, kết • Quyền của bạn để người đại diện của bạn quả của việc thẩm định cần phải được cứu kiểm tra và duyệt xét hồ sơ; và xét bởi khu học chánh về bất cứ quyết định • Quyền được yêu cầu khu học chánh cung nào được đưa ra về quy định của FAPE đối cấp bản sao của hồ sơ nếu bạn không thể với con em của bạn, và có thể được dùng để nào kiểm tra và duyệt xét hồ sơ một cách làm bằng chứng tại phiên điều giải về thủ hiệu quả, ngoại trừ bạn đã nhận được tục pháp lý về con em của bạn. những bản sao đó. Nếu viên chức điều giải đòi hỏi một IEE như Một khu học chánh có thể coi là bạn có thẩm một thành phần trong quyết định điều giải, quyền để xem xét và kiểm tra hồ sơ có liên chi phí cho việc thẩm định sẽ được trả bởi quan đến con em của bạn ngoại trừ khu học công quỹ. chánh được thông báo là bạn không còn thẩm quyền theo luật Tiểu bang ứng dụng THÔNG TIN TỨC NHẬN DIỆN CÁ quy định các vấn đề như sự giám hộ, ly thân, NHÂN và ly hôn. Thông tin nhận diện cá nhân gồm có: tên của con em, tên của phụ huynh, địa chỉ của Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 6
 7. HỒ SƠ CỦA SỰ TIẾP CẬN phần này là không chính xác, sai lạc, hay vi phạm luật tư mật hay các quyền khác của Mỗi khu học chánh phải giữ hồ sơ của các con em, bạn có thể yêu cầu khu học chánh đương sự không được phép tiếp cận các hồ phụ trách thông tin, thay đổi thông tin này. sơ giáo dục được thu thập, duy trì, hay sử dụng theo phần này, (ngoại trừ sự tiếp cận Khu học chánh phải quyết định xem họ có bởi phụ huynh và nhân viên được ủy quyền muốn thay đổi thông tin theo sự yêu cầu của của khu học chánh), kể cả tên của đương sự, bạn trong một thời gian hợp lý từ lúc nhận ngày sự tiếp cận được cho phép, và mục được sự yêu cầu. Nếu khu học chánh quyết đích mà đương sự được phép sử dụng hồ sơ. định từ chối sự yêu cầu thay đổi thông tin của bạn, họ phải thông báo cho bạn biết lý HỒ SƠ CỦA HƠN MỘT TRẺ EM do sự từ chối và cho bạn biết về quyền của bạn để có một phiên hòa giải như được ghi Nếu bất cứ hồ sơ giáo dục nào bao gồm trong IDEA và Đạo luật về Quyền Giáo dục thông tin của hơn một trẻ, phụ huynh của Gia Đình và Đạo luật về Tư Mật (FERPA). các trẻ em đó chỉ được quyền xem xét và kiểm tra tin tức có liên quan đến con em của CƠ HỘI ĐỂ CÓ PHIÊN DIỀU GIẢI họ mà thôi hay được cho biết thông tin rõ rệt đó. Với sự yêu cầu, khu học chánh phải cho bạn một cơ hội có phiên điều giải để thách đố DANH SÁCH CỦA LOẠI VÀ ĐỊA ĐIỂM thông tin trong hồ sơ giáo dục về con em CỦA THÔNG TIN của bạn để bảo đảm các thông tin phải chính xác, không bị sai, hay không có vi phạm về Khi có sự yêu cầu, mỗi khu học chánh phải luật tư mật hay các quyền khác của con em cung cấp cho bạn một danh sách của các loại của bạn. Nếu, sau khi có kết quả của phiên và địa điểm của hồ sơ giáo dục đã thu thập toà, khu học chánh quyết định là tin tức được, duy trì, hay sử dụng bởi khu học không đúng, sai lạc, hay vi phạm luật tư mật chánh. hay các quyền khác của con em của bạn, họ phải sửa đổi tin tức cho đúng và thông báo LỆ PHÍ ĐỂ LỤC TÌM, LẤY RA, VÀ LÀM cho bạn biết bằng văn bản. BẢN SAO CÁC HỒ SƠ KẾT QUẢ CỦA BUỔI ĐIỀU GIẢI Mỗi khu học chánh không thể lấy lệ phí để lục tìm hay lấy thông tin ra theo đạo luật Nếu, sau khi có kết quả của phiên điều giải, IDEA, Phần B. Mỗi khu học chánh có thể khu học chính quyết định là tin tức đúng, tính lệ phí để làm bản sao các hồ sơ, được không sai lạc, hay không có vi phạm luật tư thực hiện cho bạn nếu lệ phí này không ngăn mật hay các quyền khác của con em của bạn, ngừa bạn một cách hữu hiệu trong việc thực họ phải thông báo cho bạn biết quyền của thi quyền hạn của bạn để xem xét và kiểm bạn để đặt trong hồ sơ họ phụ trách về con tra các hồ sơ đó. em của bạn một bản chú giải về thông tin hoặc cung cấp những lý do gì mà bạn bất TU CHÍNH HỒ SƠ KHI PHỤ HUYNH đồng với quyết định của khu học chánh. YÊU CẦU Một sự giải thích như vậy đặt trong hồ sơ Nếu bạn tin là thông tin trong hồ sơ giáo dục của con em cần phải được duy trì bởi khu được thu thập, duy trì, hay sử dụng trong học chánh như là một phần của hồ sơ của Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 7
 8. con em bạn miễn là hồ sơ hoặc phần tranh chấp được duy trì bởi khu học chánh. Nếu Tất cả cá nhân thu thập hay sử dụng thông khu học chánh tiết lộ hồ sơ của con em hay tin nhận diện cá nhân cần phải được huấn phần tranh chấp trong hồ sơ cho bất cứ luyện hay hướng dẫn về thủ tục và những người nào, thì sự giải thích này cũng phải chính sách và thủ tục của Tiểu bang về tư được tiết lộ cho mỗi bên. mật theo Phần B của IDEA và FERPA. ĐỒNG Ý TIẾT LỘ TIN TỨC CÁ NHÂN Mỗi khu học chánh cần phải duy trì, để công chúng kiểm tra, một danh sách cập nhật của Ngoại trừ tin tức nằm trong hồ sơ giáo dục, tên và chức vụ của các nhân viên trong khu và sự tiết lộ được cho phép không cần sự vực có thể tiếp cận thông tin nhận diện cá đồng ý của phụ huynh theo điều luật nhân. FERPA, cần phải có sự đồng ý của bạn trước khi tin tức cá nhân được tiết lộ cho các TIÊU HỦY CÁC THÔNG TIN đương sự khác không phải là các nhân viên của cơ quan tham gia. Sự đồng ý của bạn sẽ Khu học chánh cần phải báo cáo cho bạn không cần thiết trước khi thông tin nhận biết khi tin tức nhận diện cá nhân được thu diện cá nhân được đưa cho các nhân viên thập, duy trì, hay sử dụng đã không còn cần của các cơ quan tham gia với mục đích đáp thiết nữa cho việc cung cấp các dịch vụ giáo ứng một điều kiện của Phần B của IDEA. dục cho con em của bạn. Sự đồng ý của bạn cần phải có trước khi Thông tin phải bị tiêu hủy khi được bạn yêu thông tin cá nhân được tiết lộ cho các nhân cầu; tuy nhiên, hồ sơ cố định như tên, địa viên chính thức có tham gia trong việc cung chỉ, số điện thoại, cấp lớp, hồ sơ điểm danh, cấp và trả chi phí cho các phục vụ chuyển lớp tham dự, điểm cho mỗi lớp học xong, và tiếp. năm được hoàn tất, có thể được lưu giữ không hạn định. Nếu con em đang học, hay sắp đi học, tại một trường tư không ở cùng khu học chánh SỰ HÒA GIẢI nơi bạn đang cư ngụ, sự đồng ý của bạn cần phải có trước khi bất cứ tin tức nhận diện cá SEA hay khu học chánh cần phải có buổi nhân nào của con em của bạn được đưa ra hòa giải để cho phép bạn và khu học chánh giữa nhân viên trong khu học chánh nơi giải quyết những bất đồng ý kiến liên quan trường tư tọa lạc và nhân viên của khu học tới bất cứ vấn đề gì trong Phần B của IDEA, chánh nơi bạn cư ngụ. kể cả các vấn đề xuất phát trước khi nộp đơn kiện về thủ tục pháp lý. Như vậy, sự hòa NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN giải có hiện hữu để giải quyết các vấn đề theo Phần B của IDEA, bất kể bạn có nộp Mỗi khu học chánh cần phải bảo vệ sự tư đơn khiếu nại thủ tục pháp lý để yêu cầu mật của các tin tức nhận diện cá nhân trong một phiên toà về thủ tục pháp lý. các giai đoạn thu thập, cất giữ, tiết lộ, và phá hủy. Khi một khiếu nại về thủ tục pháp lý được khởi xướng theo IDEA, khu học chánh phải Mỗi khu học chánh phải có một nhân viên thông báo cho bạn biết sự hiện hữu của việc chịu trách nhiệm bảo đảm sự tư mật của tất hòa giải như là một phương cách khác để cả các thông tin nhận diện cá nhân. giải quyết những sự tranh chấp. Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 8
 9. được trả tiền bởi cơ quan hay khu học chánh Những phương thức phải bảo đảm thủ tục để làm công việc của một người hòa giải. hòa giải: • Là tự nguyện phía bên bạn và phía bên Những người hòa giải được huấn luyện, đủ khu học chánh; tiêu chuẩn, và khách quan có hiện hữu, và • Là không phải dùng để từ chối quyền có thể được yêu cầu từ những Trung Tâm được yêu cầu phiên toà về thủ tục pháp lý, Phân Giải Sớm thuộc Hệ Thống Phân Giải hay từ chối các quyền khác bạn có trong Khiếu Nại Khác, dưới sự chỉ dẫn của Văn điều luật Phần B của IDEA; và Phòng Hành Chánh Tòa. Thông Tin và sự • Được điều hành bởi người hòa giải có đủ giới thiệu có thể nhận miễn phí tại tư cách và không thiên vị được huấn luyện OSDESES, OASIS, Trung Tâm Thông Tin trong các phương pháp có hiệu quả. và Huấn Luyện cho Phụ Huynh của Oklahoma, hay Trung Tâm Pháp Lý Khuyết CƠ HỘI ĐỂ GẶP VỚI MỘT ĐƯƠNG SỰ Tật của Oklahoma (ODLC). VÔ TƯ OSDE-SES ủng hộ sự giải quyết các cuộc SEA hay khu học chánh có thể thiết lập tranh luận, bao gồm bất cứ vấn đề gì liên hệ những thủ tục để cho bạn và những trường đến những khiếu nại thủ tục pháp lý, qua sự học quyết định không dùng thủ tục hòa giải hòa giải hay các phương cách không nghi được cơ hội gặp với một đương sự vô tư có thức giữa phụ huynh và khu học chánh liên hợp đồng với: quan đến sự giáo dục của con em có khuyết • Một thực thể giải quyết bất hòa theo tật hay được cho là có khuyết tật. Tiểu bang phương cách khác (Hệ Thống Giải Quyết chịu trách nhiệm cho các lệ phí của thủ tục Khiếu Nại Khác của Trung Tâm Thoả hòa giải. Thuận Sớm, dưới sự quản lý của Văn Phòng Hành Chánh Tòa), một trung tâm Mỗi buổi họp trong thủ tục hòa giải cần phải thông tin và huấn luyện phụ huynh sắp xếp theo đúng thời gian tính và tổ chức (Trung Tâm Thông Tin và Huấn Luyện tại một địa điểm thuận tiện cho bạn và cho Phụ Huynh của Oklahoma), JOIN, hay khu học chánh. Sự hòa giải không phải một trung tâm giúp cộng đồng phụ huynh dùng để từ chối hay làm chậm trể quyền có trong Tiểu bang; hay phiên điều giải về thủ tục pháp lý hay để từ • Khuyến khích nên dùng, và giải thích các chối các quyền khác được có theo những lợi ích của thủ tục hòa giải cho bạn. điều kiện này. Đồng thời, buổi họp hòa giải cũng không làm thay đổi thời gian cần thiết Người hòa giải: để có phiên điều giải về thủ tục pháp lý. • Không được là nhân viên của SEA hay của khu học chánh có liên quan đến giáo Để giải quyết một tranh chấp qua thủ tục dục hay chăm sóc cho con em của bạn; và hòa giải, bạn và khu học chánh cần phải • Không có quyền lợi cá nhân hay nghề thực hiện một hợp đồng bó buộc về mặt nghiệp đối ngược với sự khách quan của pháp lý trong đó ghi rõ sự phân giải và: người hòa giả. • Nêu là tất cả các thảo luận đã xảy ra trong thủ tục hòa giải sẽ được giữ kín và không Một nguời có đủ khả năng là hòa giải viên được dùng làm chứng cớ cho bất cứ phiên không phải là nhân viên của khu học chánh toà về thủ tục pháp lý hay các thủ tục dân hay cơ quan của Tiểu bang chỉ tại vì họ sự; và Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 9
 10. • Được ký bởi bạn và một đại diện cho khu o Trong trường hợp của con em hay trẻ học chánh mà có thẩm quyền ràng bó khu em vô gia cư, tin tức liên lạc cho con học chánh. em và tên của trường học nơi con em đang học; Một bản hợp đồng trong cuộc hòa giải được o Mô tả làm cách nào mà khu học chánh thảo ra, và ký tên sẽ có hiệu lực trong các đã vi phạm các điều kiện của IDEA có toà án của Tiểu bang hay các thẩm quyền có liên quan đến sự tố cáo; và khả năng hay trong toà án liên bang Hoa Kỳ. o Đề nghị giải quyết vấn đề cho tới mức được biết và có sẵn cho mỗi bên sau Cuộc hòa giải có thể được yêu cầu bởi bạn khi có khiếu nại vào lúc đơn kiện được hay trường học khu vực nhưng hai bên cần nộp. phải có mặt và đồng ý. Những bên có liên quan có thể hay không có thể có đại diện tại Đơn kiện phải cho biết là sự vi phạm xảy ra buổi hòa giải; tuy nhiên, các cá nhân hiện không quá một năm trước khi ngày đơn kiện diện phải ở một vị thế có thẩm quyền để được nộp. quyết định. Cả hai bên có quyền từ chối không tham gia trong buổi hội thảo mà Thông Tin liên hệ có thể được trình bày không gây tác hại nào cho các biện pháp an bằng lời nói và bằng văn bản về vấn đề để toàn về thủ tục theo luật thích hợp của Tiểu được cứu xét trong việc ấn định có vi phạm bang hay liên bang. của điều luật IDEA Phần B hay không. NỘP ĐƠN KIỆN Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG Một mẫu đơn cho mục đích này có sẵn tại HAY CẤP TIỂU BANG văn phòng OSDE-SES để giúp đỡ bạn điền đơn kiện chính thức. Một đơn kiện có ký tên về viện lẽ vi phạm điều luật của IDEA Phần B có thể được nộp Một lá thư cho biết quyết định sẽ được gởi với quản trị viên của khu học chánh địa ra trong vòng 60 ngày sau khi nhận được phương hay với SEA. đơn kiện chính thức, ngoại trừ trường hợp khác thường thì đòi hỏi thời gian dài hơn. Nếu đơn kiện được nộp với khu học chánh địa phương, người thưa kiện có thể yêu cầu Cuộc hòa giải cũng được khuyến khích như Tiểu bang duyệt xét những quyết định . là một lựa chọn để giúp giải quyết sớm hơn những vấn đề khiếu nại. Thông tin để giúp Đơn kiện phải bao gồm: đỡ trong việc yêu cầu cuộc hòa giải hay điền • Sự trình bày là khu học chánh đã vi phạm đơn kiện có thể lấy được bằng cách liên lạc một điều kiện của IDEA Phần B; với giám đốc của chương trình giáo dục đặc • Các dữ kiện mà sự trình bày đã dựa vào; biệt hay quản trị viên của khu học chánh hay • Chữ ký và tin tức liên lạc của người thưa văn phòng OSDE-SES. kiện; và • Nếu các vi phạm có liên quan đặc biệt đến NỘP ĐƠN KIỆN VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ con em: o Tên của con em và địa chỉ nơi cư ngụ Bạn hay khu học chánh có thể nộp đơn kiện của con em; về thủ tục pháp lý trong bất cứ vấn đề gì có o Tên của trường học nơi con em đang liên quan đến sự đề nghị hay sự từ chối việc học; đề xướng hay thay đổi sự nhận diện, sự giám Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 10
 11. định, hay sự sắp xếp chương trình giáo dục • Tên trường học nơi em đang học; của con em, hay điều khoản của FAPE. • Nếu con em là trẻ em vô gia cư, tin tức liên lạc của con em và tên của trường học Đơn kiện về thủ tục pháp lý cần phải viện là nơi em đang học; sự vi phạm đã xảy ra không hơn hai năm • Lớp hiện tại hay lớp sắp xếp hiện tại của trước khi bạn hay khu học chánh biết về sự con em; việc hay phải biết về sự việc được dùng làm • Khuyết tật của con em hay khuyết tật tự căn bản của đơn kiện về thủ tục pháp lý. nhận của con em; • Sự diễn tả bản chất của vấn đề của con em Thời hạn trên đây không có áp dụng cho bạn liên quan tới hành động đề nghị hay từ nếu bạn không thể nào nộp đơn kiện về thủ chối, kể cả các dữ kiện có liên quan đến tục pháp lý tại vì: vấn đề; • Khu học chánh rõ ràng trình bày sai về • Một đề nghị giải quyết vấn đề cho tới mức việc đã giải quyết xong cho vấn đề tạo được biết và có sẵn cho bạn hay cho khu thành căn bản của sự khiếu nại; hay học chánh trong lúc này; và • Khu học chánh đã giữ lại tin tức không • Lý do để phản đối sự nhận diện, giám cho bạn biết mà đáng lý phải cung cấp cho định, sắp xếp chương trình giáo dục cho bạn dựa theo Phần B của IDEA. con em, hay việc cung cấp một FAPE cho con em. Khu học chánh cần phải thông báo cho bạn biết tất cả các dịch vụ luật pháp miễn phí Một bên không có thể có phiên toà về thủ hay dịch vụ pháp lý có lệ phí thấp hay các tục pháp lý cho đến khi bên kia, hay luật sư dịch vụ khác liên hệ khác trong khu vực của đại diện cho bên đó, đưa ra thông báo có hội bạn nếu bạn có yêu cầu được tin tức đó, hay đủ các điều kiện. nếu bạn hay khu học chánh có đưa đơn kiện đúng theo thủ tục. Mẫu đơn cho mục đích này có sẵn tại văn phòng OSDE-SES để giúp bạn nộp đơn kiện KHIẾU NẠI VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ đúng theo thủ tục. Để yêu cầu có một phiên điều giải, bạn hay Một bản sao của sự yêu cầu này cần phải gởi khu học chánh (hay luật sư của bạn hay luật bởi bạn, hay bởi luật sư đại diện cho bạn sư của trường học khu vực) cần phải cung thay cho con em của bạn, tới khu học chánh, cấp một đơn kiện về thủ tục pháp lý cho bên và tới văn phòng OSDE-SES, Attention: kia. Đơn kiện đó cần phải bao gồm tất cả Due Process Hearing Requests, 2500 North các nội dung được liệt ra dưới đây và cần Lincoln Boulevard, Room 412, Oklahoma phải giữ sự tư mật. City, Oklahoma 73105-4599. Bạn hay khu học chánh, bên nào nộp đơn Đơn kiện về thủ tục pháp lý sẽ được xem là kiện, cũng phải cung cấp cho SEA một bản đầy đủ ngoại trừ bên nhận đơn kiện có thông sao của đơn kiện. báo viên chức điều giải và bên kia, qua văn bản, nội trong 15 ngày khi nhận được đơn Đơn kiện về thủ tục pháp lý cần phải viết kiện, là đơn kiện không có hội đủ các yếu tố trên văn bản, ký tên, và bao gồm: liệt ra trên đây. Trong vòng 5 ngày từ khi • Tên của con em; nhận được thông báo, cho biết bên nhận cho • Ngày sinh của con em; là đơn kiện về thủ tục pháp lý không đầy đủ, • Địa chỉ nơi con em cư ngụ; viên chức điều giải phải quyết định là đơn Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 11
 12. kiện về thủ tục pháp lý có hội đủ điều kiện liệt ra trên đây, và phải thông báo bằng văn Ngoại trừ như được ghi ở trên, bên nhận bản ngay lập tức cho hai bên về quyết định được đơn kiện về thủ tục pháp lý, trong đó. vòng 10 ngày từ khi nhận được đơn kiện, cần phải gởi cho bên kia một bản đáp lời Bạn hay khu học chánh chỉ có thể sửa đổi trong đó trả lời một cách rõ rệt những vấn đề đơn kiện về thủ tục pháp lý nếu: nêu ra trong đơn kiện. • Bên kia chấp thuận sự sửa đổi qua văn bản và được cho cơ hội để giải quyết đơn NHỮNG BUỔI PHÂN GIẢI kiện về thủ tục pháp lý qua buổi họp để phân giải; hay Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được • Không quá 5 ngày trước khi phiên toà về thông báo đơn kiện về thủ tục pháp lý của thủ tục pháp lý bắt đầu, viên chức điều bạn, và trước khi phiên toà về thủ tục pháp giải cho phép sửa đổi. lý bắt đầu, khu học chánh phải triệu tập một buổi họp với bạn và các hội viên liên quan Nếu bên đương đơn sửa đổi đơn kiện về thủ của nhóm IEP mà hiểu rõ các dữ kiện nêu ra tục pháp lý, thời hạn cho buổi họp giải trong đơn kiện về thủ tục pháp lý. Buổi họp: quyết, và thời hạn cho sự giải quyết sẽ bắt • Phải có một người đại diện cho khu học đầu lại từ ngày mà đơn đã được sửa đổi chánh mà có thẩm quyền quyết định thay được nộp. cho khu học chánh; và • Không được có mặt một luật sư của khu Không có gì trong phần này có thể coi là cản học chánh, trừ khi bạn có luật sư đi cùng trở bạn trong việc nộp một đơn thỉnh cầu với bạn. riêng biệt cho một khiếu nại về thủ tục pháp lý cho một vấn đề khác với đơn khiếu nạo đã Bạn và khu học chánh ấn định các hội viên được nộp. liên quan của nhóm IEP để tham dự buổi họp. Nếu khu học chánh không gởi thông báo trước đây cho bạn về vấn đề ghi trong đơn Lý do của buổi họp là để cho bạn thảo luận kiện của bạn, khu học chánh phải, trong khiếu nại về thủ tục pháp lý của bạn, và các vòng 10 ngày từ khi nhận được đơn kiện của dữ kiện dùng làm căn bản của vụ kiện. Khu bạn, gởi cho bạn một bản trả lời trong đó học chánh được có cơ hội để giải quyết sự phải gồm: khiếu nại, trừ phi bạn và khu học chánh • Sự giải thích tại sao khu học chánh đề đồng ý bằng văn bản việc miễn buổi họp, nghị hay từ chối thực hiện hành động nêu hay đồng ý dùng thủ tục hòa giải. ra trong đơn kiện về thủ tục pháp lý; • Sự mô tả các lựa chọn khác mà nhóm IEP Nếu khu học chánh không giải quyết được của con em đã cúu xét và lý do tại sao các khiếu nại của bạn một cách thích đáng trong lựa chọn đó bị từ chối; vòng 30 ngày từ khi nhận được đơn kiện về • Sự mô tả mỗi thủ tục giám định, nhận thủ tục pháp lý, phiên tòa điều giải về thủ định, hồ sơ hay báo cáo mà khu học chánh tục pháp lý có thể xảy ra. đã sử dụng làm căn bản cho sự đề nghị hay sự từ chối; và Thời hạn 45 ngày để ban một quyết định tối • Sự mô tả các dữ kiện khác có liên quan cùng bắt đầu kể từ lúc thời gian 30 ngày cho đến sự đề nghị hay từ chối của khu học việc giải quyết đã hết hạn, trừ phi bạn và chánh. khu học chánh cả hai đã đồng ý miễn thủ tục Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 12
 13. giải quyết hay dùng cuộc hòa giải. Trong pháp lý của IDEA bởi tòa án Liên bang và trường hợp này, thời hạn 45 ngày sẽ bắt đầu Tiểu bang; kể từ ngày kế tiếp. • Phải có sự hiểu biết và khả năng để điều khiển phiên điều giải, theo đúng với tiêu Nếu, sau khi đã làm những cố gắng hợp lý chuẩn thích hợp của việc thực thi luật và ghi lại những cố gắng đó, khu học chánh pháp; và đã không đạt được sự tham gia của bạn • Phải có sự hiểu biết và khả năng để ban trong buổi họp phân giải, khu học chánh có và soạn viết những phán quyết định theo thể, sau 30 ngày của thời hạn phân giải, yêu đúng với tiêu chuẩn thích hợp của việc cầu viên chức điều giải bác bỏ đơn kiện về thực thi luật pháp. thủ tục pháp lý của bạn. Bên yêu cầu phiên điều giải về thủ tục pháp Nếu một quyết định phân giải cho sự tranh lý không thể nêu ra những vấn đề tại phiên chấp được giải quyết tại buổi họp phân giải, điều giải về thủ tục pháp lý mà những vấn bạn và khu học chánh phải thực thi một hợp đề đó không đề cập đến trong đơn kiện, trừ đồng bó buộc hợp pháp được: phi bên kia đồng ý. • Ký tên bởi bạn và một đại diện của khu học chánh mà có thẩm quyền ràng buộc SEA có giữ một danh sách các viên chức khu học chánh; và điều giải có đủ khả năng. Khi chỉ định một • Có hiệu lực trong tất cả các tòa án của phiên điều giải về thủ tục pháp lý, SEA phải Tiểu bang có thẩm quyền hữu hiệu hay cung cấp tên của viên chức điều giải được trong tòa án liên bang Hoa Kỳ. chỉ định và khả năng của họ cho các bên liên quan. Nếu bạn và khu học chánh ký một hợp đồng do kết quả của buổi họp phân giải, mỗi bên QUYỀN ĐƯỢC CÓ PHIÊN ĐIỀU GIẢI có thể xóa bỏ bản hợp đồng trong vòng 3 kể VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ từ ngày bạn và khu học chánh ký tên vào bản hợp đồng. Mỗi bên đến phiên phiên điều giải hay kháng cáo phải có quyền: PHIÊN ĐIỀU GIẢI KHÁCH QUAN VỀ Đi cùng với và được cố vấn bởi một luật sư THỦ TỤC PHÁP LÝ hay cá nhân có hiểu biết đặc biệt hay được huấn luyện về các vấn đề của trẻ em có Ở mức tối thiểu, viên chức điều giải: khuyết tật; • Không đươc là nhân viên của SEA hay • Trình bày bằng chứng và đối diện, đối- khu học chánh có liên quan đến giáo dục chất, và đòi hỏi sự hiện diện của các nhân hay chăm sóc cho con em; tuy nhiên, một chứng; cá nhân không phải là nhân viên của cơ • Ngăn cấm việc trình bày các bằng chứng quan chỉ vì họ được trả tiền bởi cơ quan tại phiên tòa mà không tiết lộ trước cho để làm nhiệm vụ một viên chức điều giải; bên kia ít nhất là 5 ngày trước khi có • Không có mâu thuẫn quyền lợi cá nhân phiên điều giải; hay chuyên môn đối với bản tính khách • Được lấy một bản viết, hay, tùy theo sự quan của một viên chức điều giải; lựa chọn của bạn, một bản bằng điện tử, • Phải thông thạo, và hiểu biết, các điều từng chữ một của hồ sơ phiên điều giải; và khoản của IDEA, liên bang, và điều luật • Được lấy một bản viết, hay, tùytheo sự lựa của Tiểu bang về IDEA, và sự giải thích chọn của bạn, một bản bằng điện tử của kết luận vế những sự kiện và những phná Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 13
 14. quyết, mà có sẵn cho quần chúng coi và trong việc kháng cáo với ủy ban cố vấn được truyền cho ủy ban cố vấn của Tiểu chương trình giáo dục đặc biệt của Tiểu bang. Bang; và • Để các kết luận và phán quyết sẵn sàng Một viên chức viên điều giải có thể ngăn cho công chúng coi. cấm bất cứ bên nào không tuân theo điều kiện này, trong việc trình bày các thông tin HIỆU QUẢ TỐI CÙNG CỦA PHÁN thích ứng tại phiên điều giải mà không có sự QUYẾT, SỰ KHÁNG CÁO VÀ SỰ đồng ý của bên kia. DUYỆT XÉT KHÁCH QUAN Bạn có quyền được có con em của bạn hiện Một phán quyết trong phiên điều giải về thủ diện, có quyền được mở phiên tòa cho công tục có hiệu quả tối tối cùng, trừ phi một bên chúng, có quyền được lấy hồ sơ của phiên liên hệ đến phiên điều giải kháng cáo phán điều giải, và những kết luận về sự kiện và quyết trong vòng 30 ngày. nhưng phán quyết cung cấp cho bạn miễn phí. Nếu một bên bị thất kiện bởi những kết luận và phán quyết trong phiên điều giải, họ có PHÁN QUYẾT CỦA PHIÊN ĐIỀU GIÀI thể kháng cáo với SEA. Phán quyết viên chức điều giải về việc con Nếu có một sự kháng cáo, SEA phải thực thi em của bạn có được nhận một FAPE hay một cuộc duyệt xét khách quan những kết không phải dựa trên những lý do mạnh mẽ. luận và phán quyết được kháng cáo. Viên chức thực thi sự duyệt xét phải: Về các vấn đề gán ghép là một vi phạm thủ • Khảo sát toàn bộ hồ sơ của phiên điều tục, viên chức điều giải có thể kết luận là giải; con em của bạn không nhận được một • Bảo đảm là các thủ tục của phiên điều giải FAPE, nếu sự thiếu thốn vế thủ tục: phù hợp với các điều kiện của thủ tục • Cản trở quyền hưởng một FAPE của con pháp lý; em của bạn; • Tìm thêm bằng chứng nếu cần thiết. Nếu • Cản trở lớn lao cơ hội của bạn để tham dự có một phiên điều giải để nhận thêm bằng trong thủ tục quyết định về việc cung cấp chứng, những quyền về phiên điều giải một FAPE cho con em của bạn; hay ghi ở trên được áp dụng; • Gây một mất mát về quyền lợi giáo dục. • Cho hai bên một cơ hội để tranh luận bằng văn bản hay bằng lời nói, hay cả hai, theo Không có điều gì trong đoạn nói về những sự tùy nghi của viên chức duyệt xét; biện pháp an toàn của những điều luật liên • Đi đến một phán quyết độc lập sau khi bang trong Phần B của IDEA có thể hiểu là hoàn toất sự duyệt xét; và ngăn cản bạn nộp một đơn riêng biệt để xin • Đưa cho bạn và khu học chánh một văn một phiên điều giải về thủ tục cho một vấn bản, hay tùy lựa chọn của bạn, một bản đề riêng rẽ với một sự thỉnh cầu đã nộp bằng điện tử, các kết luận về dữ kiện và trước đây. phán quyết. SEA, sau khi xóa bỏ bất cứ thông tin nhận SEA, sau khi xóa bỏ bất cứ thông tin nhận diện cá nhân, phải: diện cá nhân nào, phải chuyển giao các kết • Cung cấp các kết luận và phán quyết trong luận và phán quyết đến cho ủy ban cố vấn phiên điều giải về thủ tục pháp lý hay chương trình giáo dục đặc biệt của Tiểu Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 14
 15. Bang, và để các kết luận và phán quyết sẵn Hoa Kỳ, bất kể số tiền tranh chấp là bao sàng cho công chúng coi. nhiêu. Phán quyết của viên chức duyệt xét có hiệu Người phụ huynh khởi xướng vụ kiện dân lực tối cùng, trừ phi một bên khởi xướng sự này phải có 90 ngày kể từ ngày viên chức một vụ kiện dân sự theo các thủ tục được mô điều giải đưa ra phán quyết để khởi xướng tả dưới đây. vụ kiện như vậy. THỜI GIAN TÍNH VÀ SỰ TIỆN LỢI CỦA Trong bất cứ vụ kiện dân sự nào, tòa án: CÁC PHIÊN ĐIỀU GIẢI VÀ DUYỆT XÉT • Nhận những hồ sơ của các thủ tục hành chánh; SEA phải bảo đảm là không quá 45 ngày sau • Nghe thêm bằng chứng theo sự yêu cầu khi 30 ngày của thời gian có những buổi hợp của một bên; và phân định đã chấm dứt, hay không quá 45 • Căn cứ phán quyết của tòa dựa trên mức ngày sau khi thời gian được điều chỉnh đã ưu thế của bằng chứng, và đưa ra kết quả chấm dứt: tòa án ấn định thích đáng. • Một phán quyết tối cùng đã đạt được trong một phiên điều giải; và LỆ PHÍ LUẬT SƯ • Một bản phán quyết đã được gởi cho bạn và khu học chánh. Trong bất cứ vụ kiện hay thủ tục tố tụng khởi xướng dựa theo Phần B của IDEA, tòa SEA phải bảo đảm là không quá 30 ngày sau án, tùy sự thích nghi, có thể ban lệ phí luật khi nhận được sự thỉnh cầu duyệt xét: sư hợp lý như là một phần của tổn phí • Một phán quyết tối cùng đã đạt được • Cho bên thắng kiện mà là phụ huynh của trong cuộc duyệt xét; và con em có khuyết tật; • Một bản phán quyết đã được gởi cho bạn • Cho bên thắng kiện mà là khu học chánh và khu học chánh. chống lại luật sư của một phụ huynh con em nộp đơn yêu cầu một buổi phiên tòa về Một viên chức điều giải có thể gia hạn thời thủ tục pháp lý hay các kiện tụng tiếp sau gian cụ thể quá thời hạn 45 ngày, nếu bạn có tích cách lông bông, vô lý hay không hay khu học chánh yêu cầu xin gia hạn thời có nền tảng, hay chống lại luật sư của phụ gian rõ ràng. huynh cứ tiếp tục kiện tụng sau khi việc kiện tụng rõ ràng là có tính cách lông Mỗi phiên điều giải phải được thi hành vào bông, vô lý hay không có nền tảng; hay thời gian và nơi mà tiện lợi hợp lý cho bạn • Cho bên thắng kiện là khu học chánh và con em của bạn. chống lại luật sư của một phụ huynh, hay chống lại phụ huynh, nếu sự khiếu nại của QUYỀN THƯA KIỆN DÂN SỰ phụ huynh hay các kiện tụng tiếp sau được đem ra với mục đích không chính Bất cứ bên nào không đồng ý với các kết đáng, như là để sách nhiễu, để gây sự đình luận và phán quyết ở mức duyệt xét của trể không cần thiết, hay để tăng số chi phí Tiểu Bang có quyền khởi xướng một vụ kiện của sự kiện tụng hay thủ tục tố tụng một dân sự về vấn đề nêu ra trong phiên điều giải cách vô lý. về thủ tục pháp lý. Việc kiện tụng này có thể đem đến bất cứ tòa án Tiểu Bang có đủ thẩm Tòa án quyết định số tiền lệ phí luật sư hợp quyền pháp lý hay đến tòa án Liên bang của lý dựa trên các giá cả ở trong cộng đồng mà Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 15
 16. sự tố tụng hay phiên tòa xảy ra cho những Nhân viên trường học có thể dời con em có loại và phẩm lượng dịch vụ cung cấp. khuyết tật vi phạm quy điều hạnh kiểm của Không được tính tiền thưởng hay nhân lên học sinh từ chỗ sắp xếp hiện thời đến một các chi phí khi triết tính lệ phí.. môi trường giáo dục tạm thời thích nghi khác, một môi trường khác, hay treo học, Không được dùng quỹ của IDEA Phần B để không quá 10 ngày học (cho đến mức mà trả lệ phí luật sư hay phí tổn của một bên có những giải pháp này cũng áp dụng cho con liên quan đến kiện tụng hay thủ tục tố tụng. em không có khuyết tật). Các lệ phí cho luật sư không được ban cho Nếu nhân viên trường học muốn tìm cách và các phí tổn liên hệ không được hoàn lại thay đổi chỗ thích hợp của con em hơn 10 trong bất cứ kiện tụng hay thủ tục tố tụng ngày học, và hành vi đưa đến sự vi phạm nào về những dịch vụ thực thi sau khi đã có của quy định nhà trường được ấn dịnh một văn bản đề nghị dàn xếp với bạn, nếu: không phải là biểu lộ của sự khuyết tật của Đề nghị được đưa ra trong vòng thời gian con em, nhân viên nhà trường có thể áp được quy định bởi Điều Lệ 68 của Bộ Điều dụng các phương cách kỷ luật cho con em Lệ Liên Bang về Thủ Tục Tố Tụng Dân Sự của bạn theo cùng cách và cùng thời gian mà hay, trong thủ tục tố tụng hành chánh, bất cứ những phương cách cũng được áp dụng cho lúc nào trên 10 ngày trước khi thủ tục tố trẻ em không bị khuyết tật, trừ khi trường tụng bắt đầu; học phải cung cấp dịch vụ cho con em của • Đề nghị không được chấp nhận trong bạn. vòng 10 ngày; và • Tòa án hay viên chức điều giải hành Nhóm IEP của con em bạn ấn định một môi chánh quyết định là kết quả ban cho bạn trường giáo dục tạm thời cho các dịch vụ đó. cũng không hơn gì với đề nghị để dàn Các dịch vụ này phải được cung cấp cho con xếp. em của bạn nếu bị dời ra khỏi chỗ sắp xếp chương trình giáo dục hiện tại của em trong Lệ phí của luật sư không thể được ban cho một môi trường giáo dục tạm thời khác. liên quan buổi họp nào của nhóm IEP trừ khi buổi họp đó là kết quả của một thủ tục Con em của bạn, nếu bị dời chuyển từ chỗ hành chính hay kiện tụng tòa án, hay, tùy sự được sắp xếp hiện tại trong hơn 10 ngày học thích nghi của Tiểu Bang, cho cuộc hòa giải. phải: • Tiếp tục được nhận các dịch vụ giáo dục, SẮP XẾP VÀ0 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO để giúp con em tham gia trong chương DỤC KHÁC trình giáo dục tổng quát, mặc dù trong một môi trường khác, và để tiến tới mục THẨM QUYỀN CỦA NHÂN VIÊN NHÀ đích đã đặt ra trong IEP của em; và được TRƯỜNG nhận, nếu thích hợp, một FBA, các dịch vụ ngăn ngừa hành vi, và những thay đổi Nhân viên trong trường học có thể cứu xét đã được thiết kế để đáp ứng vào hành vi vi bất cứ những trường hợp độc nhất dựa vào phạm để vấn đề này không xảy ra nữa. từng vụ một, khi ấn định việc thay đổi sắp xếp chỗ cho con em có khuyết tật vi phạm Trong vòng 10 ngày của bất cứ quyết định quy điều hạnh kiểm của học sinh. nào để thay đổi sự sắp xếp của con em của bạn vì vi phạm quy tắc hạnh kiểm của học sinh, khu học chánh, bạn, và các thành viên Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 16
 17. có liên hệ của nhóm IEP (như được ấn định Nếu kết qủa của cuộc duyệt xét là sự ấn định bởi bạn và khu học chánh) cần phải duyệt rằng hành vi của con em không phải là sự xét tất cả thông tin liên hệ trong hồ sơ của biểu hiện của sự khuyết tật của con em, thì con em, kể cả IEP của em, những sự quan những phương cách kỷ luật liên hệ mà được sát của các giáo viên, và các tin tức liên áp dụng cho con em không có khuyết tật có quan bạn đã cung cấp để quyết định là: thể được áp dụng cho con em của bạn cùng • Hành vị đề cập đây được gây ra bởi, hay phương cách như được áp dụng cho con em liên quan trực tiếp và rất gần gũi với sự không có khuyết tật, ngoại trừ một FAPE khuyết tật của em; hay phải được cung cấp cho con em trong thời • Hành vi đề cập đây là kết quả trực tiếp của hạn bị đình chỉ. sự thất bại của khu học chánh để thực hiện IEP cho con em. Nếu khu học chánh khởi xướng những phương càch kỷ luật cho tất cả con em, khu Nếu khu học chánh, bạn, và các thành viên học chánh phải bảo đảm các hồ sơ chương liên quan của nhóm IEP ấn định là cả hai trình giáo dục đặc biệt và kỷ luật của con em đều có thể áp dụng cho con em của bạn, thì của bạn, được chuyển giao để được cứu xét hành vi của con em cần phải được ấn định là bởi (những) người quyết định tối cùng về sự một sự biểu lộ của khuyết tật của con em. kỷ luật. ẤN ĐỊNH HÀNH VI LÀ MỘT SỰ BIỂU CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT HIỆN Bất kể là hành vi có phải là sự biểu hiện của Nếu khu học chánh, bạn và những thành sự khuyết tật của con em , nhân viên nhà viên có liên quan trong nhóm IEP ấn định trường có thể dời con em vào chương trình hành vi là một sự biểu lộ của khuyết tật của giáo dục tạm thời khác cho tới 45 ngày học con em, thì nhóm IEP một là phải: nếu con em của bạn: • Thực hiện một FBA và thi hành một BIP • Mang hay có vũ khí tới trường hay có một cho con em của bạn, trừ phi khu học vũ khí ở trường, ở trong phạm vi trường chánh đã có một cuộc thẩm định trước khi học, hay đến một sinh hoạt của trường học có sự ấn định và hành vi đưa đến việc thay nằm trong thẩm quyền của SEA hay khu đổi sự sắp xếp chỗ; và học chánh; hay • Nếu một BIP đã được phát triển, thì nhóm • Có dụng ý có hay dùng ma túy bất hợp IEP phải họp để cứu xét kế hoạch, và sửa pháp, hay bán hay khuyến dụ để bán chất đổi kế hoạch, khi cần thiết, để chú trọng quốc cấm, trong lúc đang ở trường học, vào hành vi đó. trong phạm vi trường học, hay đến một sinh hoạt của trường học nằm trong thẩm Ngoại trừ được ấn định là các trường hợp quyền của SEA hay khu học chánh; hay đặc biệt, khu học chánh phải trả con em của • Đã gây ra thương tích trầm trọng trên thân bạn lại chổ mà con em đã bị dời đi, trừ khi thể một người khác khi đang trong trường bạn và khu học chánh đồng ý thay đổi sự sắp học, trong phạm vi trường học, hay đến xếp như là một phần trong việc sửa đổi BIP. một sinh hoạt của trường học nằm trong thẩm quyền của SEA hay khu học chánh ẤN ĐỊNH HÀNH VI KHÔNG LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA SỰ KHUYẾT TẬT “Bị Thương Tích Trầm Trọng Trên Thân Thể” được định nghĩa là bị thương trên thân thể có thẻ làm mất tính mạng; đau Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 17
 18. đớn cùng cực; mặt mũi bị xấu xí lâu dài Khu học chánh có thể nộp đơn kiện về thủ và hiển nhiên, hay sự mất mát lâu dài hay tục pháp lý để yêu cầu một phiên điều giải sự suy nhược về chức năng của chân tay, về thủ tục pháp lý nếu họ nghĩ là việc giữ bộ phận hay năng chức của thân thể. con em của bạn ở chỗ thích hợp hiện tại rất có thể gây ra đến thương tích cho con em Không trể hơn ngày quyết định về hành của bạn hay cho những người khác. động kỷ luật được đưa ra, khu học chánh phải thông báo cho bạn về sự quyết định đó, THẨM QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC ĐIỀU và cung cấp bạn với giấy thông tin những GIẢI biện pháp an toàn về thủ tục. Một viên chức điều giải phải điều khiển THAY ĐỔI SỰ SẮP XẾP CHỖ THÍCH phiên điều giải về thủ tục pháp lý và đưa ra HỢP VÌ BỊ DỜI ĐI BỞI LÝ DO KỶ LUẬT một phán quyết. Viên chức điều giải có thể: • Trả con em của bạn lại chỗ thích hợp mà Dời con em của bạn từ nơi được sắp xếp con em đã bị dời đi nếu viên chức điều giáo dục hiện tại là một sự thay đổi nơi sắp giải ấn định là việc dời đi đó vi phạm các xếp thích hợp nếu: điều kiện được diễn tả trong đề mục • Sự dời đi quá 10 ngày liên tục; hay Thẩm Quyền Của Nhân Viên Nhà • Con em của bạn bị dời đi một loạt dời mà Trường, hay là hành vi của con em của trở thánh một mẫu tại vì: bạn là sự biểu hiện của sự khuyết tật; hay o Một loạt dời tổng cộng hơn 10 ngày • Ra lệnh thay đổi việc sắp xếp con em của học trong một năm học; bạn vào một chương trình giáo dục tạm o Hành vi của con em bạn giống như thời thích hợp khác không có quá 45 ngày hành vi của con em trong những lần học nếu viên chức điều giải ấn định là giữ xảy ra trước đây mà dẫn đến kết qủa chỗ hiện tại của con em rất có thể gây một loạt dời; thương tích đến cho con em hay đến o Có vài yếu tố nữa như mỗi lần bị dời những người khác. kéo dài bao lâu, tổng cộng thời gian con em bị dời đi, và thời gian gần Các thủ tục điều giải này có thể lập lại nhiều nhau của lần bị dời đi đến lần kế tiếp; lần, nếu khu học chánh tin tưởng là trả con và em của bạn về chỗ chính gốc thì rất có thể o Một mẫu của những lần dời được coi gây thương tích đến cho con em hay đến là một sự thay đổi việc sắp xếp chỗ những người khác. thích hợp được ấn định theo căn bản từng vụ một bởi khu học chánh, và, Mỗi khi bạn hay khu học chánh không đồng nếu bị phản đối, thì được duyệt xét ý với sự ấn định là hành vi của con em bạn bởi các thủ tục pháp lý. không phải là sự biểu hiện của khuyết tật hay với bất cứ quyết định gì về việc sắp xếp CÁC KHÁNG CÁO chỗ, thì bạn hay khu học chánh có thể yêu cầu một phiên điều giải. Bạn có thể nộp đơn kiện về thủ tục pháp lý để yêu cầu một phiên điều giải về thủ tục SEA hay khu học chánh phải sắp xếp một pháp lý nếu bạn không đồng ý với: phiên tòa nhanh chóng khi bạn yêu cầu. • Bất cứ quyết định gì về sự sắp xếp chỗ theo điều khoản kỷ luật; hay Mỗi khi bạn hay khu học chánh nộp đơn • Sự ấn định về sự biểu hiện. kiện về thủ tục pháp lý để yêu cầu một phiên Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 18
 19. điều giải như vậy, một phiên điều giải phải giáo dục tạm thời trong khi chờ phán quyết được nhóm với đủ những điều kiện như định của viên chức điều giải hay cho đến khi được diễn tả trong đề mục Các Thủ Tục thời gian bị dời đã hết hạn như được ghi và Kiện về Thủ Tục Pháp Lý, Các Phiên mô tả trong đề mục Thẩm Quyền Của Điều Giải về Thủ Tục Pháp Lý, và Kháng Nhân Viên Nhà Trường, tùy cái nào đến Cáo các Phán Quyết; Sự Duyệt Xét trước. Khách Quan, ngoại trừ như sau: • SEA hay khu học chánh phải sắp xếp một SỰ BẢO VỆ CHO CON EM CHƯA CÓ phiên điều giải nhanh chóng, phải xảy ra HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CHƯƠNG trong vòng 20 ngày học từ ngày yêu cầu TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC phiên tòa và phải có kết quả ấn định trong DỊCH VỤ LIÊN HỆ vòng 10 ngày học sau phiên điều giải; • Trừ khi bạn và khu học chánh đồng ý Nếu một trẻ đã được ấn định là có hội đủ bằng thư để miễn buổi họp, hay đồng ý điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt dùng sự hòa giải, một buổi họp phân định và các dịch vụ liên hệ theo IDEA Phần B, vi phải xảy ra trong vòng bảy ngày hay vào phạm điều lệ về hạnh kiểm của học sinh, lúc nhận được thông báo đơn kiện về thủ nhưng khu học chánh đã biết trước khi hành tục pháp lý; và vi đó đã dẫn đến biện pháp kỷ luật, là trẻ đó • Phiên điều giải có thể tiến hành, trừ khi là một trẻ có khuyết tật, thì trẻ đó có thể vấn đề đã được dàn xếp với sự hài lòng dùng bất cứ những biên pháp an toàn về thủ của cả hai bên trong vòng 15 ngày tính từ tục nào được diễn tả trong thông báo này. ngày nhận được đơn kiện về thủ tục pháp lý. Căn bản của sự hiểu biết cho những vấn đề kỷ luật- Tiểu Bang có thể xếp đặt những quy tắc về thủ tục cho các phiên điều giải nhanh chóng Một khu học chánh phải được coi là có sự khác với quy tắc xếp đặt cho các phiên điều hiểu biết con em này là con em có khuyết tật giải về thủ tục pháp lý khác. Ngoại trừ thời nếu, trước khi hành vi dẫn đến biện pháp kỷ gian tính, những quy tắc đó phải phù hợp luật xảy ra: với những quy tắc trong văn bản này về các • Phụ huynh của con em đã viết thư bày tỏ phiên điều giải về thủ tục pháp lý. sự lo lắng là con em cần chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên hệ đến Một bên có thể kháng cáo phán quyết của nhân viên giám thị hay hành chánh của cơ một phiên điều giải nhanh chóng cũng quan giáo dục thích nghi, hay đến một giống như họ có thể kháng cáo những phán giáo viên của con em; quyết trong các phiên điều giải khác về thủ • Phụ huynh yêu cầu một cuộc thẩm định tục lý. liên hệ đến việc hội đủ điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch SẮP XẾP CHỖ THÍCH HỢP TRONG LÚC vụ liên hệ theo Phần B của IDEA; hay ĐANG KHÁNG CÁO • Giáo viên của con em, hay nhân viên khác của khu học chánh, bày tỏ sự lo lắng cụ Khi bạn hay khu học chánh đã nộp đơn kiện thể về một mẫu hành vi biểu hiện bởi con về thủ tục pháp lý liên quan đến các vấn đề em, trực tiếp tới giám đốc của chương kỷ luật, con em của bạn phải (ngoại trừ bạn trình giáo dục đặc biệt của khu học chánh và SEA hay khu học chánh đồng ý khác đi) hay tới nhân viên giám thị của khu học tiếp tục ỏ trong môi trường của chương trình chánh. Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 19
 20. Các Ngoại lệ-- GIỚI THIỆU ĐẾN VÀ HÀNH ĐỘNG BỞI THẨM QUYỀN CÔNG LỰC VÀ THẨM Một khu học chánh không được coi là có sự QUYỀN TƯ PHÁP hiểu biết là con em là một trẻ có khuyết tật: • Nếu phụ huynh của con em không cho IDEA Phần B không được: phép thẩm định con em; • Cấm khu học chánh báo cáo tội phạm thi • Nếu phụ huynh của con em từ chối các hành bởi một trẻ có khuyết tật đến những dịch vụ; hay thẩm quyền thích nghi; hay • Con em đã được thẩm định và được xác • Ngăn cản nhân viên công lực và nhân viên nhận là không có khuyết tật theo IDEA tư pháp của Tiểu Bang Oklahoma thi hành Phần B. những nhiệm vụ trong việc áp dụng luật liên bang và luật của tiểu bang Oklahoma CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG NẾU đối với các tội phạm thi hành bởi một trẻ KHÔNG CÓ CĂN BẢN CỦA SỰ HIỂU có khuyết tật. BIẾT Sự chuyển giao các hồ sơ-- Nếu trước khi dùng những biện pháp kỷ luật đối với con em, khu học chánh không có sự Nếu khu học chánh báo cáo tội phạm thi hiểu biết là con em đó là một trẻ có khuyết hành bởi con em có khuyết tật, khu học tật, như được diễn tả trong Căn Bản của Sự chánh: Hiểu Biết để có Vấn Đề Kỷ Luật và Các • Phải bảo đảm sự chuyển giao các bản sao Ngoại Lệ, con em có thể bị những biện pháp hồ sơ chương trình giáo dục đặc biệt và hồ kỷ luật áp dụng cho các trẻ không bị khuyết sơ kỷ luật của con em để được cứu xét bởi tật mà có những hành vi tương tự. những thẩm quyền thích nghi mà cơ quan đã báo cáo tội phạm; và Tuy nhiên, nếu có sự yêu cầu một cuộc thẩm • Có thể chuyển giao các bản sao hồ sơ định cho con em trong thời gian con em bị chương trình giáo dục đặc biệt và hồ sơ kỷ biện pháp kỷ luật, thì cuộc thẩm định phải luật của con em chỉ tới mức FERMA cho tiến hành một cách nhanh chóng. Cho đến phép mà thôi. khi cuộc thẩm định được hoàn tất, thì con em vẫn tiếp tục ở trong sự sắp xếp của CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ SỰ SẮP XẾP ĐƠN chương trình giáo dục ấn định bởi những PHƯƠNG BỞI PHỤ HUYNH CỦA CON người có thẩm quyền trong trường, kể cả EM VÀO TRONG TRƯỜNG TƯ VỚI việc treo học hay đuổi học mà không được TIỀN CÔNG QUỸ các dịch vụ giáo dục. IDEA Phần B không bắt buộc khu học Nếu con em được ấn định là một trẻ có chánh trả chi phí giáo dục, kể cả chương khuyết tật, với sự cứu xét những thông tin từ trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên cuộc thẩm định thực hành bởi khu học hệ, cho con em có khuyết tật tại trường tư chánh và những thông tin cung cấp bởi các hay một nơi thích nghi tư nếu khu học chánh phụ huynh, khu học chánh phải cung cấp có sẵn một FAPE cho con em của bạn, và chương trình giáo dục đặt biệt và các dịch bạn chọn đặt con em của bạn vào trong một vụ liên hệ thể theo với điều khoản của IDEA trường tư hay một nơi thích nghi tư. Tuy Phần B, kể cả các những điều kiện về kỷ nhiên, khu học chánh nơi trường tư tọa lạc luật được mô tả ở trên đây. phải tính con em của bạn vào trong dân số Quyền Phụ Huynh cho Giáo Dục Đặc Biệt 2007 20
Đồng bộ tài khoản