MINI-LINK E

Chia sẻ: Nguyễn Quang Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
313
lượt xem
106
download

MINI-LINK E

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MINI-LINK E là 1 hệ thống thiết bị truyền dẫn vô tuyến vi ba số, bao gồm 1 module truy nhập (AMM) lắp trong nhà và một khối vô tuyến lắp ngoài trời (RAU) và ănten. MINI-LINK E có thể được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu về dung lượng truyền dẫn và phạm vi áp dụng; nó cung cấp các liên kết truyền dẫn vô tuyến từ 2 đến 17x2 (34+2) Mbit/s và dải tần hoạt động từ 7 ~ 38 GHz. MINI-LINK E có thể được cấu hình cho các thiết bị đầu cuối với chế độ không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MINI-LINK E

 1. 1. Giíi thiÖu. MINI-LINK E MINI-LINK E lµ 1 hÖ thèng thiÕt bÞ truyÒn dÉn v« tuyÕn vi ba sè, bao gåm 1 module truy nhËp (AMM) l¾p trong nhµ vµ mét khèi v« tuyÕn l¾p ngoµi trêi (RAU) vµ ¨nten. MINI-LINK E cã thÓ ®îc cÊu h×nh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ dung lîng truyÒn dÉn vµ ph¹m vi ¸p dông; nã cung cÊp c¸c liªn kÕt truyÒn dÉn v« tuyÕn tõ 2 ®Õn 17x2 (34+2) Mbit/s vµ d¶i tÇn ho¹t ®éng tõ 7 ~ 38 GHz. MINI-LINK E cã thÓ ®îc cÊu h×nh cho c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi víi chÕ ®é kh«ng cã b¶o vÖ (1+0), chÕ ®é cã b¶o vÖ (1+1) hoÆc chÕ ®é m¹ch b¶o vÖ vßng (ring). H×nh 1-1: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E. Cã thÓ tÝch hîp tíi 4 thiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E trong 1 khèi module truy nhËp vµ cã thÓ kÕt hîp c¸c cÊu h×nh, dung lîng lu lîng vµ c¸c b¨ng tÇn kh¸c nhau. Cã thÓ sö dông phÇn mÒm ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®Þnh tuyÕn lu lîng gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi, gi¶m thiÓu lîng c¸p sö dông. H×nh 1-2: ThiÕt bÞ MINI-LINK E Khèi trong nhµ Khèi ngoµi trêi, RAU1 Khèi ngoµi trêi, RAU2 1
 2. C¸p v« tuyÕn 2
 3. 2. M« t¶ kü thuËt 2.1. Giíi thiÖu ThiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E gåm 2 phÇn chÝnh : • PhÇn ngoµi trêi, ®éc lËp hoµn toµn vÒ dung lîng lu lîng vµ hç trî ®îc cho mét sè d¶i tÇn kh¸c nhau. PhÇn nµy chøa mét module ¨ngten, khèi v« tuyÕn (RAU) vµ c¸c phÇn cøng l¾p ®Æt phô trî. Module ¨n-ten vµ khèi v« tuyÕn cã thÓ ®îc tÝch hîp hoÆc l¾p ®Æt rêi. Víi cÊu h×nh b¶o vÖ (1+1), hai khèi v« tuyÕn vµ mét hoÆc 2 ¨n-ten sÏ ®îc sö dông. PhÇn ngoµi trêi nµy ®îc nèi víi phÇn trong nhµ b»ng 1 d©y c¸p ®ång trôc. • PhÇn trong nhµ, module truy nhËp, hoµn toµn ®éc lËp vÒ b¨ng tÇn vµ hç trî c¸c phiªn b¶n kh¸c nhau vÒ dung lîng vµ cÊu h×nh hÖ thèng. Nã bao gåm mét Khèi Modem (MMU) vµ Khèi GhÐp kªnh ChuyÓn m¹ch (SMU) tuú chän. Víi cÊu h×nh dù phßng, 2 khèi modem vµ mét khèi ghÐp kªnh chuyÓn m¹ch ®îc sö dông. Mét khèi truy nhËp dÞch vô (SAU) tuú chän ®îc dïng chung gi÷a 2 m¸y ®Çu cuèi. Cã thÓ sö dông thªm mét khèi ®Êu chÐo MINI-LINK (MXU) cho cÊu h×nh dù phßng ring. TÊt c¶ c¸c khèi trong nhµ ®îc ®Æt trong mét tñ m¸y truy nhËp chung (AMM-Access Module Magazine). C¸c tñ m¸y truy nhËp kh¸c dïng cho c¸c cÊu h×nh m¸y ®Çu cuèi kh¸c còng nh cho c¸c nót m¹ng gåm vµi m¸y ®Çu cuèi còng cã thÓ ®îc thiÕt lËp. HÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn ®îc tÝch hîp sÏ theo dâi liªn tôc chÊt lîng truyÒn dÉn vµ c¸c t×nh tr¹ng c¶nh b¸o. H×nh 3-1: MINI-LINK E A: Khèi ngoµi trêi B: Khèi trong nhµ C: C¸p radio 2.2. PhÇn ngoµi trêi PhÇn ngoµi trêi, dïng cho cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0, lµ mét khèi v« tuyÕn vµ mét ¨n-ten. CÊu h×nh 1+1 yªu cÇu 2 khèi v« tuyÕn vµ 2 ¨n-ten. Thay v× sö dông 2 ¨n-ten, cã thÓ sö dông mét ¨n-ten vµ mét bé chia nguån. 2.2.1 Khèi v« tuyÕn Cã 2 phiªn b¶n khèi v« tuyÕn: RAU1 vµ RAU2. Chóng cã chung chøc n¨ng, nhng kh¸c nhau vÒ thiÕt kÕ c¬ khÝ vµ c«ng nghÖ vi ba. RAU2 cã ®é tÝch hîp c¸c m¹ch vi ba cao h¬n. 1
 4. MINI-LINK E RAU1 vµ RAU2 lµ c¸c khèi vi ba cã khèi thu ph¸t tÝn hiÖu tÇn sè v« tuyÕn (RF). C¸c tÝn hiÖu lu lîng tõ c¸c khèi trong nhµ ®îc xö lý vµ chuyÓn ®æi sang tÇn sè ph¸t vµ ®îc truyÒn qua chÆng vi ba. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi tõ vµ ®Õn khèi radio ®îc thùc hiÖn phÝa sau khèi. Cã c¸c kÕt nèi ®Ó ®ång chØnh ¨n-ten, c¸p v« tuyÕn vµ tiÕp ®Êt. Cã 2 ®Ìn LED ë phÝa sau khèi chØ thÞ c¶nh b¸o vµ nguån (t¾t/bËt) H×nh 3-2: MINI-LINK E RAU1 vµ RAU2 Khèi v« tuyÕn ®îc nèi trùc tiÕp ®Õn ¨ngten kh«ng qua èng dÉn sãng mÒm. Khèi v« tuyÕn cã thÓ l¾p rêi vµ kÕt nèi qua mét èng dÉn sãng dÎo ®Õn bÊt kú ¨ngten nµo víi giao diÖn èng dÉn sãng chuÈn 154 IEC-UBR. Mét bé c«ng cô tuú chän dµnh cho viÖc l¾p ®Æt t¸ch rêi nµy gåm tÊt c¶ c¸c dông cô cÇn thiÕt. Khèi v« tuyÕn cã thÓ t¸ch ra vµ thay thÕ mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn sù ®ång chØnh cña ¨n-ten. Khèi nµy cã 2 b¶n lÒ vµ c¸c chèt ®Ó l¾p ®Æt b»ng mét tay trong suèt qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. 2.2.2 Khèi ¨n-ten • RAU1 cã ¨ngten compact 0,3 mÐt • RAU1 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt • RAU1 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt tÇn sè 7/8GHz • RAU2 cã ¨ngten compact 0,2 mÐt • RAU2 cã ¨ngten compact 0,3 mÐt • RAU2 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt 2
 5. H×nh 3-3: RAU1 vµ RAU2 víi c¸c ¨n-ten kh¸c nhau. Khi l¾p ®Æt rêi, tÊt c¶ c¸c ¨ngten sö dông ®îc víi c¶ RAU1 vµ RAU2 qua èng dÉn sãng mÒm. Danh s¸ch s¶n phÈm MINI-LINK E còng cßn cã c¸c ¨ngten lín h¬n, 1,2 m ®Õn 3m nhng kh«ng ®îc m« t¶ trong tµi liÖu nµy. Xem thªm chi tiÕt ë cataloge s¶n phÈm, MINI-LINK E vµ E Micro. Cã thÓ chuyÓn ®æi ph©n cùc gi÷a däc (tuyÕn tÝnh) vµ ngang. Khèi ¨ngten ®îc g¾n chÆt víi gi¸ ®ì vµ kh«ng cÇn ph¶i th¸o ra trong qu¸ tr×nh b¶o tr× sau khi ®ång chØnh. Gãc n©ng cã thÓ chØnh ± 13o víi ¨ngten 0,2m vµ ± 15o víi ¨ngten 0,3 vµ 0,6 m. Gãc ph¬ng vÞ cã thÓ ®iÒu chØnh ± 65o víi ¨ngten 0,2m vµ ± 40o cho ¨ngten 0,3 vµ 0,6 m. 2.3. PhÇn trong nhµ 2.3.1. Hép module truy nhËp (AMM Access Module Magazine) Hép nµy ®îc thiÕt kÕ ®Ó l¾p vµo 1 rack 19” hoÆc tñ m¸y n»m ngang. Cã 3 lo¹i ®é cao: 1U, 2U vµ 4U t¬ng øng dµnh cho 1, 3, 4 vµ 7 thiÕt bÞ theo danh s¸ch díi ®©y: • AMM 1U cã thÓ chøa 1MMU • AMM 2U-1 cã thÓ chøa 2 MMU + 1 SAU • AMM 2U-2 cã thÓ chøa 2MMU + 1 SMU • AMM 2U-3 cã thÓ chøa 2 MMU +1 SMU + 1 SAU • AMM 4U cã thÓ chøa 4 MMU +2 SMU + 1 SAU Cã thÓ tuú chän l¾p MXU vµo bÊt kú khe trèng nµo trong AMM 2U-3 vµ AMM 4U. Xem thªm th«ng tin trong phÇn híng dÉn l¾p ®Æt MXU, EN/LZT 110 5088. 3
 6. H×nh 3-4: C¸c hép module truy nhËp. • AMM 1U ®îc sö dông cho mét tr¹m ®Çu cuèi ®¬n cã cÊu h×nh 1+0. • AMM 2U ®îc dïng cho ®¬n hoÆc ®«i tr¹m ®Çu cuèi • AMM 4U ®îc sö dông cho c¸c tr¹m cã nhiÒu ®Çu cuèi hîp thµnh C¸c AMM còng cã thÓ ®îc l¾p ®Æt ngang hoÆc däc trªn têng sö dông c¸c thanh xµ. Trong c¸c tñ m¸y víi hÖ thèng lµm m¸t, c¸c khèi ®îc lµm m¸t b»ng luång kh«ng khÝ thæi gi÷a chóng. Cã thÓ g¾n thªm c¸c c¸nh t¶n nhiÖt vµo hép ®Ó t¨ng tiÕt diÖn lµm m¸t hoÆc g¾n mét c¸i qu¹t trong rack. TÊt c¶ c¸c khèi ®îc l¾p vµo hép tõ phÝa tríc. TÊt c¶ c¸c ®Ìn chØ thÞ, ®iÒu khiÓn vµ c¸c giao diÖn ®Êu nèi ngoµi ®Òu ë mÆt tríc cña c¸c khèi. C¸c d©y c¸p ®îc ®i tõ bªn tay tr¸i sang bªn tay ph¶i nh×n tõ phÝa tríc. C¸c hép cã mét tÊm ch¾n ë phÝa tríc ®Ó b¶o vÖ c¸c d©y c¸p, c¸c ®Çu nèi vµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn. Cã thÓ theo dâi c¸c ®Ìn chØ thÞ qua tÊm ch¾n nµy. 2.2.2 C¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong H×nh 3-5: Khèi ®Çu c¾m bªn trong cña hép 2U-3. Cã 3 lo¹i khèi ®Çu c¾m bªn trong: Khèi truy cËp dÞch vô (SAU) • Khèi Modem (MMU) • Khèi ghÐp kªnh chuyÓn m¹ch (SMU) Khèi Modem (Modem Unit - MMU) Khèi MMU lµ giao diÖn trong nhµ ®Õn khèi radio vµ chøa c¸c bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ. Mçi khèi v« tuyÕn cÇn mét khèi MMU. MMU cã 4 phiªn b¶n: • MMU 2x2 cho tèc ®é 2x2 Mbit/s • MMU 4x2/8 cho tèc ®é 4x2 hoÆc 8Mbit/s (bao gåm mét MUX 2/8) 4
 7. • MMU 2x8 cho tèc ®é 2x8 Mbit/s (hoÆc 8x2Mbit/s (víi SMU)) • MMU 34+2 cho tèc ®é 34+2 Mbit/s (hoÆc 17x2 Mbit/s (víi SMU)) Khèi ChuyÓn m¹ch/ GhÐp kªnh (SMU) Khèi SMU sö dông víi cÊu h×nh dù phßng 1+1 ®Ó chuyÓn m¹ch vµ/hoÆc ghÐp kªnh/t¸ch kªnh c¸c luång 2Mbit/s. SMU cã 3 phiªn b¶n: • SMU Sw - Cho ®Çu cuèi cÊu h×nh 1+1 Dung lîng: 2x2, 4x2/8, 8x2 hoÆc 34+2 Mbit/s • SMU 8x2 - Cho cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 hoÆc 1+1 Dung lîng: 8x2 Mbit/s • SMU 16x2 - Cho 2 cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0. Dung lîng: Mét cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 víi 17x2 Mbit/s vµ mét cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 víi 2x2, 4x2/8, 8x2 hoÆc 34 +2 Mbit/s. - Cho 2 cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 : Dung lîng: 8x2 Mbit/s - Cho mét cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+1: 17x2, 4x8+2 Mbit/s Khèi truy nhËp dÞch vô (Service Access Unit- SAU) Khèi SAU hç trî c¸c tÝnh n¨ng më réng nh kªnh dÞch vô, giao diÖn vµo/ra cho ng- êi sö dông vµ c¸c cæng Kªnh C¶nh b¸o ngoµi (External Alarm Channel - EAC). Cã 3 phiªn b¶n: • Basic: Víi 2 cæng kªnh c¶nh b¸o ngoµi, 8 giao diÖn vµo vµ 4 giao diÖn vµo/ra. • Exp 1: Víi chøc n¨ng cña cÊu h×nh Basic céng thªm 2 kªnh dÞch vô sè cho mçi terminal radio vµ Kªnh c¶nh b¸o tõ xa (Remote Alarm Channel). • Exp 2: Víi chøc n¨ng cña cÊu h×nh Basic, thªm mét kªnh dÞch vô t¬ng tù, mét kªnh dÞch vô sè cho mçi m¸y ®Çu cuèi v« tuyÕn vµ Kªnh C¶nh b¸o tõ xa (RAC). 2.4. VËn hµnh & b¶o dìng Bé vi xö lý sÏ theo dâi tÊt c¶ c¸c th«ng tin c¶nh b¸o vµ truyÒn chóng trªn mét bus d÷ liÖu më réng qua m¹ng. C¸c kü s dÞch vô cã thÓ truy nhËp bus c¶nh b¸o nµy ë bÊt kú ®©u qua mét PC ®Ó theo dâi c¸c tr¹ng th¸i m¸y ®Çu cuèi. Còng sö dông bus nµy, c¸c m¹ch vßng ®Çu gÇn vµ ®Çu xa, c¸c kü s cã thÓ dß t×m lçi vµ thùc hiÖn c¸c bµi kiÓm tra qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. HÖ thèng b¶o dìng tÝch hîp nµy ®îc bæ sung mét kªnh dÞch vô víi giao diÖn sè vµ/hoÆc t¬ng tù. Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé (hiÓn thÞ vµ c«ng t¾c) trªn MMU ®îc sö dông ®Ó ®Æt tÇn sè, t¾t/bËt bé ph¸t, nguån cÊp v.v trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Giao diÖn nµy cßn cã kh¶ n¨ng chØ thÞ nh÷ng lçi ®Çu tiªn. Xem m« t¶ chi tiÕt ë phÇn 9.2. Hai phÇn mÒm m¸y tÝnh dïng cho l¾p ®Æt vµ gi¸m s¸t MINI- LINK E lµ: • MINI-LINK Netman, dïng cho gi¸m s¸t tËp trung c¸c m¹ng MINI-LINK E vµ C. • MINI-LINK Service Manager (MSM), dïng cho c¸c m¸y ®Çu cuèi trong m¹ng MINI-LINK E vµ C, bao gåm c¶ l¾p ®Æt vµ t×m lçi. 3. L¾p phÇn trong nhµ 5
 8. H×nh 4-1: L¾p phÇn trong nhµ Thñ tôc l¾p ®Æt Bíc 1 L¾p hép m¸y: trong 1 Rack/ tñ m¸y trªn têng ®Æt trªn gi¸) Bíc 2 G¾n c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong Bíc 3 ChuÈn bÞ vµ nèi c¸c d©y c¸p cho module truy nhËp Bíc 4 D¸n nh·n Bíc 5 Nèi mét PC hoÆc mét Modem (tuú chän) 4. L¾p ®Æt phÇn ngoµi trêi, RAU1. 6
 9. H×nh 5-1: L¾p ®Æt phÇn ngoµi trêi. Thñ tôc l¾p ®Æt Bíc 1: Cµi ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ra cho khèi v« tuyÕn MINI-LINK E (c¸c phÇn trong nhµ ®· thùc hiÖn xong) Bíc 2: L¾p ®Æt tÝch hîp - L¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten compact L¾p riªng - L¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten compact 5. L¾p phÇn ngoµi trêi RAU2 H×nh 5-1 L¾p phÇn ngoµi trêi Thñ tôc l¾p ®Æt Bíc 1 §Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra cho MINI-LINK Bíc 2 L¾p tÝch hîp  khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten. L¾p riªng khèi  v« tuyÕn vµ ¨ngten. 6. L¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn 7
 10. H×nh 6-1: L¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn. Thñ tôc l¾p ®Æt: Bíc 1 : ChuÈn bÞ c¸p v« tuyÕn Bíc 2 : KÕt nèi c¸p ®Õn khèi v« tuyÕn Bíc 3 : Buéc chÆt c¸p b»ng kÑp c¸p Bíc 4 : §Êu ®Êt c¸p Bíc 5 : L¾p thang c¸p trªn têng Bíc 6 : KÕt nèi c¸p víi c¸c khèi trong nhµ KÕt nèi c¸p ®Õn khèi v« tuyÕn Thñ tôc kÕt nèi c¸p lµ nh nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c khèi v« tuyÕn TiÕp ®Êt cho khèi v« tuyÕn lµ yªu cÇu an toµn b¾t buéc. Mét ®Çu cña c¸p tiÕp ®Êt ph¶i ®îc nèi ®Õn ch©n cét. H×nh 7-20 Nèi c¸p v« tuyÕn cho RAU2, t¬ng tù ¸p dông cho RAU1 7. Cµi ®Æt phÇn mÒm vµ kÕt nèi ¨ngten. PhÇn nµy m« t¶ thñ tôc ®ång chØnh ¨ngten vµ cµi ®Æt phÇn mÒm. Sö dông mét m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM ®Ó thùc hiÖn cµi ®Æt phÇn mÒm. Cã thÓ sö dông Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé ®Ó thùc hiÖn mét sè cµi ®Æt Bíc 1 BËt nguån Bíc 2 LÆp l¹i c¸c bíc trong ch¬ng 4 tíi ch¬ng 7 ®èi víi tr¹m ë xa. Bíc 3 §ång chØnh c¸c ¨ngten Bíc 4 Cµi phÇn mÒm trong module truy nhËp MINI-LINK E cÇn ®îc l¾p ë c¶ tr¹m ®Çu cuèi ë xa vµ tr¹m ®Çu cuèi ë gÇn. C«ng suÊt ®Çu ra vµ tÇn sè nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ®Æt tríc khi b¾t ®Çu ®ång chØnh. NÕu cã 1 m¸y tÝnh PC, thùc hiÖn kiÓm tra RF loop ( MINI-LINK 7-E, 8-E, 15-E, 18- E vµ 23-E cho RAU1, tÊt c¶ c¸c model ®èi víi RAU2) trªn mçi MINI-LINK tríc khi b¾t ®Çu thñ tôc ®ång chØnh. 8
 11. NÕu cã thÓ ®îc th× kÕt nèi th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m, ®Ó phèi hîp c¸c ho¹t ®éng ®ång chØnh. Thñ tôc ®ång chØnh 1. §ång chØnh th« híng cña c¶ hai ¨ngten, nhng cµng chÝnh x¸c cµng tèt. 2. BËt m¸y ph¸t lªn. H×nh 8-1: VÞ trÝ cæng ®ång chØnh (AGC) trªn RAU1. H×nh 8-2: VÞ trÝ cæng ®ång chØnh trªn RAU2. Cµi ®Æt: ViÖc ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra b»ng c¸ch sö dông giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU. ViÖc cµi ®Æt phÇn mÒm kh¸c ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM hoÆc MINI-LINK Netnam. 8. KiÓm tra chøc n¨ng vµ gi¸m s¸t côc bé Thñ tôc kiÓm tra Bíc 1 Thùc hiÖn kiÓm tra chøc n¨ng Bíc 2 Khëi ®éng hÖ thèng Gi¸m s¸t côc bé C¸c giao diÖn gi¸m s¸t côc bé bao gåm: - C¸c ®Ìn LED trªn khèi v« tuyÕn ngoµi trêi ®Ó x¸c ®Þnh lçi. - C¸c ®Ìn LED trªn c¸c khèi trong nhµ ®Ó x¸c ®Þnh lçi. - Mµn h×nh vµ c¸c c«ng t¾c ë phÝa tríc MMU ®Ó cµi ®Æt phÇn mÒm vµ x¸c ®Þnh lçi. C¸c ®Ìn LED trªn khèi v« tuyÕn hiÓn thÞ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña khèi. 9
 12. H×nh 9-1 C¸c ®Ìn LED trªn RAU1. H×nh 9-2 C¸c ®Ìn LED trªn RAU2. §Ìn LED xanh (s¸ng liªn tôc) Cã ®iÖn. §Ìn LED ®á (s¸ng liªn tôc) HiÓn thÞ khèi v« tuyÕn bÞ lçi. C¸c ®Ìn LED trªn MMU, SMU, SAU vµ khèi qu¹t chØ thÞ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña mçi khèi. C¸c b¶ng sau m« t¶ c¸c c¸ch kÕt hîp kh¸c nhau. MMU kh«ng cã ®Ìn LED ®á. Thay vµo ®ã cã c¸c ký tù trªn mµn h×nh hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cho thiÕt bÞ ®Çu gÇn vµ ®Çu xa. §á Xanh, s¸ng liªn Xanh, nhÊp nh¸y tôc Khèi qu¹t Khèi qu¹t bÞ lçi. C¶nh b¸o cã Cã ®iÖn - thêi gian trÔ 1gi©y vµ x¶y ra nÕu Ýt nhÊt 2 khèi qu¹t kh«ng ho¹t ®éng. SAU SAU bÞ lçi Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC, EAC hoÆc RAC MMU - Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC SMU SMU bÞ lçi Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC H×nh 9-3 M« t¶ c¸c ®Ìn LED trªn khèi qu¹t, SAU, MMU vµ SMU Mµn h×nh hiÓn thÞ cña MMU 10
 13. HiÓn thÞ (8 ®Æc tÝnh) chÕ ®é “chê” khi nã kh«ng ®îc kÝch ho¹t. ChØ c¸c c¶nh b¸o ®Çu gÇn hiÓn thÞ ë chÕ ®é “chê” (vÞ trÝ 5). §Ó kÝch ho¹t mµn h×nh, ph¶i g¹t l¹i c«ng t¾c hoÆc nhÊn phÝm bÊm trªn MMU mét lÇn n÷a. Mµn h×nh sÏ trë l¹i chÕ ®é “chê” sau 5 phót, nÕu kh«ng ®îc kÝch ho¹t l¹i. Khi g¹t c«ng t¾c hoÆc nhÊn phÝm bÊm, th× sÏ hiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¶nh b¸o. H×nh 9-4: M« t¶ c¸c c¶nh b¸o trªn MMU khi giao diÖn gi¸m s¸t côc bé ®îc kÝch ho¹t. KiÓm tra Thùc hiÖn c¸c bµi kiÓm tra sau trªn c¸c thiÕt bÞ ®Çu xa, ®Çu gÇn vµ ghi l¹i kÕt qu¶ vào b¶n ghi kiÓm tra MINI-LINK E: • Bíc 1: C¸c tham sè thiÕt lËp Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c¸c tham sè chÝnh x¸c ®· ®îc sö dông. o KiÓm tra, b»ng c¸ch sö dông m¸y tÝnh PC cài phÇn mÒm MSM, r»ng tÊt c¶ c¸c tham sè thiÕt lËp ®îc cµi ®Æt theo mÉu Sè liÖu l¾p ®Æt. • Bíc 2: CÊp nguån DC Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng nguån DC chÝnh x¸c ®îc cung cÊp cho MMU. o Sö dông v«n kÕ sè ®Ó ®o ®iÖn ¸p DC gèc ë c¸p DC kÕt nèi víi MMU. Ghi l¹i gi¸ trÞ trong b¶n ghi kiÓm tra. • Bíc 3: C«ng suÊt ®Çu ra m¸y ph¸t. Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c«ng suÊt ®Çu ra t¬ng øng víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ. o NÕu c«ng suÊt ra ®· kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt, ph¶i ghi l¹i gi¸ trÞ tõ b¶n ghi kiÓm tra cña nhµ m¸y. (Kh«ng yªu cÇu ®o). o NÕu c«ng suÊt ra ®· ®îc thay ®æi qua MSM, ghi l¹i gi¸ trÞ ®ã. (Kh«ng yªu cÇu ®o). o NÕu c«ng suÊt ra ®· ®îc thay ®æi b»ng viÖc l¾p thªm bé suy hao cè ®Þnh hoÆc chØnh b»ng tay bé suy hao biÕn ®æi, ®o c«ng suÊt ra b»ng m¸y ®o c«ng suÊt RF vµ ghi l¹i gi¸ trÞ ®ã vµo b¶n ghi kiÓm tra. o So s¸nh gi¸ trÞ ®ã víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ. Liªn hÖ víi bé phËn thiÕt kÕ nÕu c¸c gi¸ trÞ nµy kh¸c nhau. • Bíc 4: Møc ®Çu vµo RF Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng møc vµo t¬ng øng víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ. Chó ý: Trong hÖ thèng cÊu h×nh 1+1, møc thu trong mçi khèi v« tuyÕn cÇn ®îc ®o 2 lÇn. Mét lÇn víi tÝn hiÖu vµo tõ khèi v« tuyÕn ®Çu xa 1, vµ mét lÇn víi tÝn hiÖu vµo tõ khèi v« tuyÕn ®Çu xa 2. o §äc møc ®Çu vµo RF thu ®îc, trªn mµn h×nh ë mÆt tríc cña MMU hoÆc b»ng c¸ch sö dông m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM. Ghi l¹i møc nµy. Bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp c¸c møc ®ã cho c¶ hai khèi v« tuyÕn trong hÖ thèng 1+1. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ thu ®îc víi c¸c gi¸ trÞ nµy vµ ghi l¹i chóng trong b¶n ghi kiÓm tra. o So s¸nh møc ®Çu vµo RF víi møc tÝnh to¸n trong thiÕt kÕ ®êng truyÒn. Hái ý kiÕn bé phËn thiÕt kÕ nÕu sai lÖch lín h¬n 3dB trong ®iÒu kiÖn kh«ng bÞ phading. • Bíc 5: KiÓm tra nhiÔu 11
 14. Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng kh«ng cã c¸c tÝn hiÖu g©y nhiÔu cã thÓ lµm suy gi¶m chÊt lîng. o Truy nhËp thiÕt bÞ ®Çu cuèi xa qua ch¬ng tr×nh MSM vµ t¾t m¸y ph¸t ë xa. Chó ý: Trong hÖ thèng 1+1, c¶ 2 m¸y ph¸t ph¶i ®îc t¾t nguån. o §äc møc ®Çu vµo RF thu ®îc. NÕu møc nµy ≥ 90 dBm, ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña bé phËn thiÕt kÕ. Sau khi thùc hiÖn bµi kiÓm tra, kÝch ho¹t c¸c m¸y ph¸t lÇn n÷a vµ kh«i phôc th«ng tin liªn l¹c qua tuyÕn. • Bíc 6: KiÓm tra c¶nh b¸o gÇn Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c¸c khèi trong nhµ vµ ngoµi trêi ®ang ho¹t ®éng tèt. o KiÓm tra trong MSM hoÆc trªn mµn h×nh côc bé cña MMU r»ng kh«ng cã c¸c c¶nh b¸o ®Çu gÇn nµo ®îc kÝch ho¹t. • Bíc 7: C¸p lu lîng vµ kiÓm tra viÖc ®Êu nèi Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng lu lîng trong mçi khèi ®ang ho¹t ®éng tèt vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Êu nèi c¸p lu lîng lµ tèt. o KiÓm tra r»ng mçi tÝn hiÖu nh¸nh (2Mbit/s, 8Mbit/s hoÆc 34Mbit/s) cã thÓ ®îc loop trë l¹i tõ tr¹m ë xa t¹i ®Çu nèi c¸p lu lîng. NÕu lu lîng ®îc ®Þnh tuyÕn, bªn trong AMM, viÖc kiÓm tra nµy ph¶i ®îc thùc hiÖn tõ tr¹m ë xa cã lu lîng ®îc loop l¹i. o Thùc hiÖn kiÓm tra nhanh trªn mçi nh¸nh b»ng m¸y ®o BER ®Ó kiÓm tra r»ng lu lîng ®ang truyÒn qua hÖ thèng. o KÝch ho¹t C¶nh b¸o Lu lîng §Çu vµo trong khi cµi ®Æt lu lîng, trong thêi gian ®ã kiÓm tra nh¸nh ®ã. Trong khi kiÓm tra nh¸nh, kiÓm tra r»ng C¶nh b¸o Lu lîng §Çu vµo sÏ biÕn mÊt ®èi víi nh¸nh ®ã. o N©ng nhÑ tõng d©y c¸p ®· kiÓm tra, ®Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi cã thÝch hîp hay kh«ng. • Bíc 8: KiÓm tra chuyÓn ®æi cÊu h×nh 1+1 Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra tÝnh n¨ng cña MMU kh«ng cÇn thiÕt, c¸c khèi v« tuyÕn vµ chuyÓn m¹ch SMU. o §Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra nµy, ®¶m b¶o r»ng m¸y ph¸t vµ m¸y thu v« tuyÕn 1 ®ang ho¹t ®éng vµ chÕ ®é chuyÓn m¹ch ®ã ®îc ®Æt tù ®éng. Nèi m¸y ®o BER vµo mét trong c¸c nh¸nh vµ truyÒn lu lîng. o Ng¾t nguån cña MMU1 vµ kiÓm tra, trªn cöa sæ thiÕt bÞ MSM, c¸c chuyÓn m¹ch hÖ thèng cña m¸y ph¸t vµ thu khèi v« tuyÕn 2. KiÓm tra trªn m¸y ®o BER xem lu lîng ®îc kh«i phôc l¹i hay cha sau khi chuyÓn tõ khèi v« tuyÕn 1 sang khèi v« tuyÕn 2. o LÆp l¹i viÖc kiÓm tra chuyÓn ®æi ®èi víi khèi v« tuyÕn 2 (RAU 2) vµ MMU2. o KiÓm tra chuyÓn ®æi kh«ng cÇn gâ: §Êu nèi m¸y ®o BER víi mét trong c¸c nh¸nh vµ truyÒn lu lîng. Truy cËp qua thiÕt bÞ MSM vµ viÖc kiÓm tra sÏ ®- îc tiÕn hµnh. §Æt ngìng c¶nh b¸o AGC cho khèi RAU thu tÝn hiÖu ë møc trªn møc thu ®îc. KÕt qu¶ lµ, x¶y ra sù chuyÓn ®æi tíi khèi v« tuyÕn kh¸c. C¸c lçi bit ph¶i kh«ng kh«ng xuÊt hiÖn trªn m¸y ®o BER. KiÓm tra chÆng vi ba. • Bíc 9: KiÓm tra chÊt lîng Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra chÊt lîng ho¹t ®éng cña chÆng vi ba sau mét thêi gian ho¹t ®éng b×nh thêng cã suy gi¶m hay kh«ng. o ThiÕt lËp l¹i sè liÖu vÒ chÊt lîng cho c¶ hai bªn chÆng vi ba b»ng c¸ch sö dông m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM. TÝnh n¨ng thiÕt lËp l¹i cã thÓ 12
 15. t×m thÊy trong Cöa sæ Qu¶n trÞ ThiÕt bÞ (View menu). Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cho c¶ hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi, vÝ dô sau 24h. o NÕu kh«ng cã sù suy gi¶m chÊt lîng, viÖc kiÓm tra lµ OK. §Ýnh kÌm c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi B¶n ghi kiÓm tra cña MINI-LINK E sau khi kiÓm tra xong. o NÕu chÊt lîng ®· bÞ gi¶m, thùc hiÖn ®o cho 24h tiÕp theo. NÕu chÊt l- îng tiÕp tôc bÞ gi¶m, ph¶i kiÓm tra ®êng truyÒn vµ thñ tôc l¾p ®Æt. • Bíc 10: KiÓm tra EAC, RAC vµ NCC Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi gi¸m s¸t m¹ng MINI-LINK. o §Êu nèi m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM víi cæng O&M trªn SAU vµ dß m¹ng b»ng c¸ch lùa chän Scan Local (dß côc bé) trong danh s¸ch m¹ng. KiÓm tra xem tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi trong danh s¸ch NCC më réng, EAC, vµ RAC cã ®îc hiÓn thÞ trong cöa sæ m¹ng MSM. • Bíc 11: Kªnh phôc vô (SAU) Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc thiÕt lËp kªnh phôc vô. o §¶m b¶o r»ng kªnh phôc vô ®îc thiÕt lËp hîp lý. o Khi sö dông SAU Exp 2: Thùc hiÖn mét cuéc gäi thö. • Bíc 12: §Çu vµo ngêi sö dông (SAU) Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra c¸c ®iÓm ®Êu nèi USER In. o KÝch ho¹t c¸c cæng USER In (®Çu vµo ngêi sö dông) ®Ó sö dông vµ kiÓm tra chØ sè trong MSM. • Bíc 13: §Çu ra ngêi sö dông (SAU) Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra c¸c ®iÓm ®Êu nèi ®Çu ra bªn ngoµi. o Ng¾t nguån DC cho 1 hoÆc vµi MMU qua AMM vµ kiÓm tra r»ng c¸c c¶nh b¸o A vµ B ®ang kÝch ho¹t. • Bíc 14: KiÓm tra C¶nh b¸o Qu¹t Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi c¶nh b¸o Qu¹t. o Ng¾t c¸p cung cÊp nguån DC cho khèi qu¹t. Sö dông m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM ®Ó kiÓm tra r»ng c¸c c¶nh b¸o A vµ B ®ang kÝch ho¹t. 9. Sè liÖu kü thuËt 9.1 C¸c yªu cÇu vÒ m«i trêng: C¸c khèi ngoµi trêi Giíi h¹n nhiÖt ®é bao gåm c¶ bøc x¹ mÆt trêi: -500C ®Õn +600C §é Èm t¬ng ®èi: 8-100% C¸c khèi trong nhµ NhiÖt ®é giíi h¹n bao gåm c¶ bøc x¹ mÆt trêi (®Çy ®ñ chøc n¨ng): -200C ®Õn +600C §é Èm t¬ng ®èi: 5-95% 9.2. Sè liÖu c¬ khÝ ®èi víi thiÕt bÞ ngoµi trêi: 9.2.1. RAU1 Khèi v« tuyÕn KÝch thíc (HxWxD): 411x326x144 mm Khèi lîng: 7 kg 13
 16. H×nh 10-1: KÝch thíc cña khèi v« tuyÕn RAU1. L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,3m KÝch thíc (HxWxD): 434x382x307 mm Khèi lîng: 13,7-14,3 kg* H×nh 10-2: KÝch thíc cña RAU1 víi ¨ngten compact 0,3m. L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,6m KÝch thíc (HxWxD); 635x635x418 mm 715x715x513 mm (®èi víi b¨ng tÇn 7/8 GHz) Khèi lîng: 7,7 – 18,9 kg* H×nh 10-3: KÝch thíc RAU1 cã ¨ngten compact 0,6m. Chó ý: * Phô thuéc vµo b¨ng tÇn cña ¨ngten H×nh 10-4: KÝch thíc RAU1 cã ¨ngten compact 0,6m ®èi víi b¨ng tÇn 7/8 GHz. Lu ý: Träng lîng bé g¸ ¨ngten ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 3,6 kg. 14
 17. 9.2.2. RAU2 Khèi v« tuyÕn KÝch thíc (HxWxD): 321x260x97 mm Khèi lîng: 4,5 kg. H×nh 10-5: KÝch thíc khèi v« tuyÕn RAU2. L¾p ®Æt ®îc tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,2m KÝch thíc (HxWxD): 321x266x171 mm Khèi lîng: 7 kg H×nh 10-6: KÝch thíc RAU2 víi ¨ngten compact 0,2m. L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0.3m KÝch thíc (HxWxD): 382x382x255 mm Khèi lîng: 9,5 – 10,1 kg* H×nh 10-7: KÝch thíc RAU2 cã ¨ngten compact 0,3m. L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,6m KÝch thíc (HxWxD): 635x635x370 mm Khèi lîng: 13,5-14,7 kg* H×nh 10-8: KÝch thíc RAU2 cã ¨ngten compact 0,6m. Lu ý: Khèi lîng bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 3,6 kg. Khèi lîng bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,2 m lµ 2,3 kg. (Phô thuéc vµo b¨ng tÇn ¨ngten). 15
 18. 9.2.3. C¸c lo¹i ¨ngten C¸c lo¹i ¡ng-ten KÝch thíc HxWxD [mm] Khèi lîng [kg] Compact 0,3m cho 382x382x189 6,7-7,3* RAU1 Compact 0,6m cho 635x635x340 10,7-11,9* RAU1 715x715x448 (cho 7/8 GHz) Compact 0,2m cho 296x266x98 2,5 RAU2 Compact 0,3m cho 382x382x185 5,0-5,6* RAU2 Compact 0,6m cho 635x635x363 9,0-10,2* RAU2 Khèi lîng cña bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,2m lµ 2,3kg. Khèi lîng cña bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 2,3kg. * Phô thuéc b¨ng tÇn H×nh 10-9: KÝch thíc ¨ngten compact 0,3m cho RAU1. H×nh 10-10: KÝch thíc ¨ngten compact 0,6m cho RAU1. H×nh 10-11: KÝch thíc ¨ngten compact 0,6m (7/8 GHz) cho RAU1. 16
 19. H×nh 10-12: KÝch thíc ¨ngten compact 0,2m cho RAU2. H×nh 10-13: KÝch thíc ¨ngten compact 0,3m cho RAU2. H×nh 10-14: KÝch thíc ¨ngten compact 0,6m cho RAU2. 9.2.4. BÒ mÆt èng dÉn sãng T¹i khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten T¹i èng dÉn sãng mÒm M4 cho 7-E, 8-E, 13-E vµ 15- M4 cho 7-E, 8-E, 13-E vµ 15- E E M3 cho 23-E, 26-E vµ 38-E M3 cho 23-E, 26-E vµ 38-E H×nh 10-15: BÒ mÆt giao diÖn èng dÉn sãng. RAU1 KÝch thíc (mm) Giao diÖn èng dÉn sãng V« tuyÕn MINI-LINK T¹i èng dÉn sãng a b c T¹i khèi v« tuyÕn mÒm MINI-LINK 7-E vµ 8-E 34,4 47,6 37,4 154 IEC-UBR 84 154 IEC-PBR 84 MINI-LINK 15-E 25,25 33,3 24,28 154 IEC-UBR 154 IEC-PBR 17
 20. 140 140 16,26 22,4 17,02 154 IEC-UBR 154 IEC-PBR MINI-LINK 18-E vµ 23-E 220 220 MINI-LINK 26-E 15,0 22,9 15,8 154 IEC-UBR 154 IEC-PBR 260 260 MINI-LINK 38-E 12,7 19,1 13,46 154 IEC-UBR 154 IEC-PBR 320 320 RAU2 KÝch thíc (mm) Giao diÖn èng dÉn sãng V« tuyÕn MINI- T¹i èng dÉn sãng LINK a b c T¹i khèi v« tuyÕn mÒm MINI-LINK 13-E 26,42 38,1 28,50 154 IEC-UBR 120 154 IEC-PBR 120 MINI-LINK 23-E 16,26 22,4 17,02 154 IEC-UBR 220 154 IEC-PBR 220 9.3. Sè liÖu c¬ khÝ cho thiÕt bÞ trong nhµ 9.3.1. Khèi module truy nhËp AMM 1U Gi¸ 19” 43x483x280 mm (3,7 kg) KÝch thíc vµ khèi lîng Gi¸ l¾p têng 715x61x292 mm (4,5 kg) (HxWxD) Gi¸ ®Æt 71x447x280 mm (3,7 kg) KÝch thíc vµ khèi lîng ®îc ®a ra víi thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ gi¸ ®Ó/têng. H×nh 10-16: KÝch thíc AMM 1U. AMM 2U KÝch thíc vµ khèi lîng Gi¸ 19” 88x483x280 mm (9,4 kg) (HxWxD) Gi¸ l¾p têng 715x94x292 mm (11,1 kg) KÝch thíc vµ khèi lîng cña gi¸ 19’’ ®îc l¾p ®Çy ®ñ vµ cña gi¸ l¾p têng. H×nh 10-17: KÝch thíc AMM 2U. AMM 4U KÝch thíc vµ khèi lîng Gi¸ 19” 176x483x280 mm (16,3 kg) (HxWxD) Gi¸ l¾p têng 715x176x292 mm (19,5 kg) KÝch thíc vµ khèi lîng cña gi¸ 19’’ ®îc l¾p ®Çy ®ñ vµ cña gi¸ l¾p têng. 18
Đồng bộ tài khoản