intTypePromotion=1

Mô hình hóa môi trường-02

Chia sẻ: Tobi Luv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
269
lượt xem
98
download

Mô hình hóa môi trường-02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản của mô hình hóa môi trường...Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính tương tác với hệ thống đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình hóa môi trường-02

 1. Chương 1: MỞ ĐẦU 1
 2. I. Vai troø, yù nghóa moâ hình hoùa moâi tröôøng: Phaân tích hieän traïng. Ø Ñaùnh giaù xu höôùng bieán ñoåi cuûa moâi tröôøng. Ø Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ÑTM. Ø Caùc böôùc xaây döïng moâ hình hoùa. Ø II. Moät soá khaùi nieäm cô baûn. III. Taùc nhaân ñoàng nhaát (heä soá ñoàng nhaát). IV. Nguyeân lyù baûo toaøn vaø caân baèng khoái löôïng. 2
 3. I. Vai troø, yù nghóa moâ hình hoùa moâi tröôøng Ÿ Phaân tích hieän traïng : döï ñoaùn coù cô sôû veà chaát löôïng moâi tröôøng moät caùch lieân tuïc veà khoâng gian vaø thôøi gian Ÿ Ñaùnh giaù xu höôùng bieán ñoåi cuûa moâi tröôøng: xöû lyù moät löôïng thoâng tin lôùn trong thôøi gian Ÿ cöïc ngaén, thoâng tin ñaàu ra laø nhöõng thoâng soá moâi tröôøng Ÿ bieán ñoåi theo thôøi gian vöøa mang tính ñònh tính vöøa mang tính ñònh löôïng moät caùch chính xaùc. Ÿ Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng: ñònh löôïng hoùa nhöõng taùc ñoäng moät caùch cuï theå hôn. 3
 4. I.2. Caùc böôùc xaây döïng moâ hình hoùa Moâi Tröôøng Ñaàu Ñaàu ra vaøo 4
 5. - Döï aùn KTXH - Hoïat ñoäng sx Caáp pheùp ñaàu tö - Hoïat ñoäng khai thaùc Cho pheùp hoïat ñoäng taøi nguyeân Quan traéc toång theå hieän traïng moâi tröôøng - Böùc tranh moâi tröôøng toaøn caûnh. - Xaùc ñònh vaán ñeà? Quan traéc coù noäi - Nguyeân nhaân oâ nhieãm Moâi dung, muïc ñích cuï theå tröôøng? - Tính chaát oâ nhieãm ntn? Xem xeùt phaân tích - Möùc ñoä aûnh höôûng? thoâng tin moâi tröôøng. - Xem xeùt dieãn bieán xu höôùng - Ñaùnh giaù taùc ñoäng - Ñaùnh giaù ruûi ro Caùc xem xeùt khaùc - Xaùc ñònh ñoái töôïng taùc ñoäng. - Caùch thöùc taùc ñoäng Taùc ñoäng quaûn lyù - Thieát keá chöông trình quaûn (chöông trình quaûn lyù) lyù - Laäp keá hoïach thöïc hieän - Thu nhaän keät quaû phaûn hoài - Khoâng caáp pheùp ñaàu tö Hình I-1: Sô ñoà khoái moâ taû caáu truùc cuûa heä thoáng - Taùc ñoäng phaùp lyù 5 quaûn lyù moâi tröôøng. - Loaïi boû
 6. Soá lieäu ñaàu vaøo veà: Soá lieäu ñaàu vaøo veà: Bieán moâi tröôøng Caùc thoâng soá tính toaùn. Thoâng soá ño ñaïc Öôùc löôïng, coâng suaát, taûi löôïng §Tính chaát oâ nhieãm ntn? Xem xeùt phaân tích thoâng §Möùc ñoä aûnh höôûng? tin moâi tröôøng. §Xem xeùt dieãn bieán xu “Nhö theá naøo” höôùng Phaàn meàm + Phaàn cöùng §Ñaùnh giaù taùc ñoäng §Ñaùnh giaù ruûi ro ³+ ¿ Moâ hình §Thoâng tin ñònh tính, ñònh löôïng. §Thoâng tin mang tính ñònh tính, §Phaïm vi aûnh höôûng: dieän tích,vò §Thieáu tính cuï theå. trí..theå hieän baèng baûn ñoà. §Khoâng coù ñöôïc söï cô sôû vöõng §Ñoái töôïng bò taùc ñoäng: möùc ñoä taùc chaéc cho nhöõng phaân tích saâu( veà ñoäng vaøo töøng ñoái töôïng cuï theå. lan truyeàn, bieán ñoåi, phaïm vi möùc §Dieãn bieán lan truyeàn, bieán ñoåi ñoä taùc ñoäng. theo khoâng gian vaø thôøi gian. Hình 1.2: Sô ñoà khoái moâ §Xaùc ñònh nhöõng ruûi ro cuï theå : cuï taû caáu truùc cuûa MMH vaø theå hoùa nhöõng ruûi ro, öôùc löôïng so saùnh vôùi phaân tích ñöôïc taàn xuaát moät caùc chính xaùc ñònh tính hôn. Neù traùnh ñöôïc ruûi ro. Caùc giaûi phaùp quaûn lyù coøn haïn cheá veà söï hieäu quaû Giaûi phaùp quaûn lyù cuï theå, hoøan 6 thieän, hieäu quaû
 7. Sô ñoà quaù trình quaûn lyù nguoàn nöôùc: 7
 8. I.3. Moät soá khaùi nieäm cô baûn: • _ Khoái löôïng: löôïng chaát thaûi trong heä ñöôïc moâ taû baèng khoái löôïng cuûa chuùng. • _ Noàng ñoä: m C= V •C: Noàng ñoä[ML-3] •m: khoái löôïng [M] •V: Theå tích [L3] 8
 9. Moät vaøi giaù trò cuûa caùc yeáu toá chaát löôïng nöôùc vôùi ñôn vò ño löôøng cô baûn: S ‰ [‰] Û [g/l] Û [kg/m3] Û [ppt] Ÿ DO, BOD, NO2 [mg/l] Û [g/m3] Û [ppm] Ÿ PO4,Chla, Toxics [μg/l] Û [mg/m3] Û [ppb] Ÿ Toxic [ng/l] Û [μg/m3] Û [pptr] Ÿ 9
 10. Ñònh nghóa taûi löôïng, löu löôïng vaø thoâng löôïng A Q U C C Taûi löôïng W=Q.C (1.2) Löu löôïng Q=AcU (1.3) U C Thoâng löôïng J=U.C (1.4) Thoâng löôïng laø khoái löôïng treân moät ñôn vò dieän tích trong moät ñôn vò thôøi gian: mW J= = tAc Ac W: taûi löôïng [M/T]. U: vaän toác [L/T]. C: noàng ñoä [M/L3]. t: thôøi gian [T]. Q: löu löôïng [L3/T]. AC: dieän tích maët caét [L2]. 10
 11. I.4. Taùc nhaân ñoàng nhaát (heä soá ñoàng nhaát) Ÿ Moái lieân heä giöõa taûi löôïng vaø noàng ñoä, phuï thuoäc moái lieân heä giöõa caùc quaù trình vaät lyù, hoaù hoïc, sinh hoïc. • C=f(W, vaät lyù, hoaù hoïc, sinh hoïc, …) Ÿ Daïng tuyeán tính: 1 C= W a a: moät nhaân toá (taùc nhaân ñoàng nhaát) ñaëc tröng cho caùc quaù trình vaät lyù, hoaù hoïc, sinh hoïc. 11
 12. I.5. Nguyeân lyù baûo toaøn vaø caân baèng khoái löôïng: •Phöông trình caân baèng khoái löôïng. •Söï tích tuï = söï taûi naïp ± lan truyeàn ± phaûn öùng. •Taát caû bieán ñoåi vaät chaát xaûy ra trong giôùi haïn cuûa heä vaø xaûy ra beân trong heä 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2