intTypePromotion=1

Mô hình hóa môi trường-06 Hệ tác động lùi

Chia sẻ: Tobi Luv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
145
lượt xem
38
download

Mô hình hóa môi trường-06 Hệ tác động lùi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'mô hình hóa môi trường-06 hệ tác động lùi', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình hóa môi trường-06 Hệ tác động lùi

 1. CHÖÔNG V: HEÄ TAÙC ÑOÄNG LUØI 1
 2. I. Phöông trình caân baèng khối lượng. II. Ñoái vôùi heä nhieàu loø. III.Söï bieán ñoåi theo thôøi gian. IV.Caùc phaûn öùng thuaän nghòch Heä ñoùng. Ø Ø Heä môû. 2
 3. Phöông trình caân baèng cuûa 2 loø W1 W2 Q23C2 Q01C0 Q12C1 C1 C2 Q21C2 K2V2C2 K1V1C1 dC1 = W1 + Q01C0 - Q12C1 - K1V1C1 + Q21C2 Loø 1: V1 dt (5.1) dC2 = W2 + Q12C1 - Q21C2 - Q23C2 - K 2V2C2 Loø 2: V2 dt (5.2) 3
 4. Khi heä caân baèng dC1 dC2 = =0 dt dt •a11C1 + a12C2 = W1 (5.3) æ a11 a12 öæ c1 ö æ w1 ö Û ç a a ÷ç c ÷ = ç w ÷ •a21C1 + a22C2 = W2 (5.4) è 21 22 øè 2 ø è 2 ø a11 = Q12 + K1W1 (5.5) Ÿ a12 = -Q21 (5.6) Ÿ a21 = -Q12 (5.7) Ÿ a22 = Q21 + Q23 + K2V2 (5.8) Ÿ Chuù yù laø trong (5.3) W1 = W1 + Q01C0 Ÿ 4
 5. Giaûi heä phöông trình treân 5
 6. Ñoái vôùi heä nhieàu loø • Giaûi quyeát baøi toaùn gioáng nhö ñoái vôùi heä 2 loø • Ñoái vôùi heä 3 loø, coù taùc ñoäng töø phía sau ta seõ coù heä phöông trình: ì a11C1 + a12C2 + a13C3 = W1 ï ía21C1 + a22C2 + a23C3 = W2 ïa C + a C + a C = W î 31 1 32 2 33 3 3 Ta giaûi heä phöông trình tuyeán tính (giaûi ma traän) 6
 7. Söï bieán ñoåi theo thôøi gian •Giaû söû khoâng coù taûi naïp (W=0) vaø khoâng coù löu löôïng vaøo Q01=0 7
 8. Neáu khi t =0 , C1 = C10; C2 = C20 Thì nghieäm toång quaùt seõ laø: • Vôùi 8
 9. λf laø giaù trò ñaëc tröng nhanh λS laø giaù trò ñaëc tröng chaäm. 9
 10. Caùc loø phaûn öùng 2 chieàu Beà maët hoà (lôùp maët) vònh chính lôùp ñaùy Hoà ñaùy Moät soá lieân keát thöôøng gaëp 10
 11. Heä ñoùng • Chæ xeùt caùc phaûn öùng. • Giaû thieát raèng phaûn öùng laø baäc 1 vaø xaûy ra trong heä kín, phöông trình caân baèng khoái löôïng: ÔÛ traïng thaùi caân baèng: dCa dCb Cb K ab = =0Û = =K dt dt Ca K ba K goïi laø heä soá caân baèng 11
 12. C laø khoái löôïng toång coäng cuûa chaát A vaø chaát B C = Ca + Cb • Ta coù: C = Ca +Kca Þ Ca = Fa .C 1 Fa = 1+ K giaù trò giôùi haïn Ca Cb = Fb .C 12
 13. Ñaây laø phöông trình vi phaân tuyeán tính vôùi veá phaûi khaùc 0 khi t = 0 Giaû söû C = Ca0 ta giaûi ra caùc nghieäm sau: (5.32) -(K ab +K ba )t -(K ab +K ba )t Ca =Ca 0 e +Ca (1-e ) -(K ab +K ba )t -(K ab +K ba )t (5.33) C b =Cb0 e +C b (1-e ) 13
 14. Ñoà thò bieán ñoåi Ca vaø Cb 6 Ca 4 2 Cb 2 4 6 8 t95 t 14
 15. Heä môû Nguoàn ra Nguoàn vaøo Ca in Ca out Cb in Cb our K A ‡ K ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ab † B ® K b ba Sô ñoà heä môû 15
 16. Phöông trình caân baèng khoái löôïng ñoái vôùi töøng hoà • Xeùt tröôøng hôïp ñaëc bieät : giaû söû raèng toác ñoä phaûn öùng Kab vaø Kba xaûy ra nhanh hôn raát nhieàu so vôùi Kb Ñaët C = Ca + Cb; Cin = Ca in +Cb in 16
 17. • Phöông trình treân khoâng theå giaûi ñöôïc khi coù 2 aån chöùa bieát (C vaø Cb) • Neáu ta thay Cb = FbC thì ta seõ ñöôïc pt khi coù ñieàu kieän ban ñaàu: dC Q Q (5.37) = Cin - C - K bCb .C dt V V Þ Heä phöông trình ñöôïc thay baèng 1 phöông trình vôùi 1 nghieäm môùi laø haøm bieán ñoåi theo thôøi gian vaø coù theå giaûi ñöôïc . 17
 18. 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2