intTypePromotion=1

Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

Chia sẻ: ViThomasEdison2711 ViThomasEdison2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
30
lượt xem
1
download

Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự kỷ hiện đang được coi là một vấn đề y tế công cộng mới nổi toàn cầu. Việc phát hiện sớm tự kỷ sẽ giúp cho quá trình can thiệp sớm tốt hơn, từ đó giúp tối đa tiềm năng phát triển của trẻ. Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu các công cụ để có thể sàng lọc phát hiện sớm các rối loạn phát triển và tự kỷ, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế để phát triển website a365.vn nhằm sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ chậm phát triển và tự kỷ cho trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 48 tháng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng<br /> Mô hình sàng lọc rối loạn phát<br /> trình phoûng vaán.<br /> sau khitriển<br /> thu thaäpvà ñöôïctự<br /> kieåmkỷ trực<br /> tra, laø m saïch, tuyến<br /> maõ hoaù vaø<br /> 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaä p baè n g phaà n meà m Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ<br /> dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng baè n g tuổi<br /> phaà n meà m Stata 11, thoá n g<br /> %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh  .<br /> keâ moâ taû vôùi tyû leä<br /> 2<br /> 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu<br /> Hoàng Thị Hoa1, Trịnh Thị Hiền1, Lê Thị Hương Giang1, Trần Hùng Minh1, Trần Hoa Mai2,<br /> 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc<br /> Trần Ngọc Nghị3, Vũ Song Hà1 tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa<br /> Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân<br /> Tóm<br /> xaù tắt:soáTự<br /> c ñònh hoäkỷ<br /> giahiện<br /> ñìnhđang<br /> coù baøđược<br /> meï coùcoi<br /> conlàdöôù<br /> một i 5 vấn<br /> tuoåi:đề ycöùtếu công<br /> vaø ñoácộng<br /> i töôïngmới nổin toàn<br /> nghieâ cầu.ngViệc<br /> cöùu. Thoâ phát<br /> tin ñöôï hiệnn<br /> c hoaø<br /> sớm tự kỷ sẽ giúp cho quá trình can thiệp sớm tốt hơn, từ đó giúp tối đa tiềm năng phát triển muï<br /> toaø n baû o maä t vaø keá t quaû chæ ñöôï c söû duï n g cho củac<br /> p 1  P ñích nghieân cöùu.<br /> trẻ. Trong bốiNcảnh Z§2Việt<br /> D · xNam còn 2 thiếu các công cụ để có thể sàng lọc phát hiện sớm các rối loạn<br /> <br /> phát triển và tự kỷ,© Trung<br /> ¨1 ¸<br /> 2¹ tâm<br /> pxH <br /> Sáng kiến Sức khỏe và3.Dân Keát số<br /> quaûđã ứng dụng công nghệ thông tin<br /> trong<br /> Vôùilĩnh vực(öùyngtếvôùđể<br /> Z = 1,96 i  phát triển<br /> = 0,05), website<br /> p = 0,37 [3],  a365.vn<br /> = 0,14 nhằm sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ chậm phát<br /> tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø<br /> triển<br /> choávà tựlôøkỷ<br /> i traû cho<br /> i, cuoá i cuøtrẻ trong<br /> ng côõ độ409<br /> maãu laø tuổi từ ñình<br /> hoä gia 9 đến 48 tháng. Kết<br /> coù con 3.1. quả<br /> Kieánsau<br /> thöùgần<br /> c cuûa2 baø<br /> năm meïtriển<br /> veà caùkhai trang<br /> ch cho treû aêweb<br /> n/<br /> döôù i 5 tuoå i . buù ñuù n g khi bò<br /> cho thấy có 7,618 bài sàng lọc nguy cơ phát triển và tự kỷ đã được thực hiện thông qua trang webtieâ u chaû y<br /> này.2.4.2.<br /> 59 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam có người sử dụng a365.vn để sàng lọc cho trẻ. Những<br /> Caùch choïn maãu:<br /> kết quả<br /> Choï n maãbước<br /> u nhieàđầu u giaicho ñoaïthấy<br /> n mô hình sàng lọc trực tuyến là một giải pháp có tính khả thi và kinh tế<br /> nhằm phát hiện sớm rối loạn phát triển và rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam, và giúp trẻ tiếp cận được<br /> Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh:<br /> sớm các dịchnvụ<br /> Hoøa Bình-mieà Baécan<br /> c, Haøthiệp.<br /> Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân<br /> Giang- Mieàm Nam;<br /> Từ khóa: sàng lọc rối loạn phát triển, sàng lọc tự kỷ, mô hình trực tuyến, website a365.vn, ASQ-3,<br /> M-CHAT-R, Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/<br /> Giai ñoaïn M-CHAT-R/F,<br /> 2: moãi tænh choïnehealth.<br /> ngaãu nhieân 3 xaõ bao<br /> buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö<br /> goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù<br /> (n=409)<br /> khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ;<br /> A Giai web-based platform to support<br /> ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù<br /> early identification of<br /> Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà<br /> caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû<br /> con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi<br /> developmental<br /> tieâ disorders,<br /> u, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia including<br /> ñình tieáp theo, theo autism<br /> bò tieâu chaûy chieá m tyû leä cao for<br /> nhaát vôùchildren<br /> i 83,9%, sau ñoù<br /> phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%.<br /> from 9 to 48 months Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò<br /> 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu<br /> tieâu chaûy (n=409)<br /> Hoang<br /> Boä coâThi Hoa<br /> ng cuï , Trinh<br /> : Phieá<br /> 1<br /> u phoûngThi vaánHien<br /> ñöôïc ,xaâ<br /> Le<br /> 1<br /> Thi<br /> y döïng Huong<br /> vaø Giang1, Tran Thaø<br /> Hung nh<br /> Minh 1<br /> , Tran Hoa Mai2,<br /> Noâng Mieàn nuùi Toång<br /> thò thoân<br /> Nguyen<br /> chænh ThikhiThanh<br /> söûa sau Maim<br /> coù thöû nghieä , Tran Ngoc Nghi4, iVu<br /> 3 taïi Thaïch Thaát, Haø Noä . SongNoäHa 1<br /> i dung p<br /> n % n % n % n %<br /> <br /> Abstract:<br /> PhöôngAutism<br /> phaùp thuspectrum lieäu: Ñieà<br /> thaäp soádisorder isucurrently<br /> tra vieân considered as an<br /> Ngöôøi khaùc khuyeâ n emerging<br /> 1 0,7 6 public<br /> 4,3 0 health<br /> 0 6 problem.<br /> 1,7<br /> phoûng vaán tröïc tieáp caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi.<br /> Early identification enables early intervention, which Sôï treûleads<br /> beänh naënto<br /> g better<br /> 5 3,6outcomes.<br /> 17 12,1 11In8,5<br /> 0,006 the33context<br /> 8,1 of<br /> theâm<br /> lackSai ofsoádevelopmental<br /> vaø khoáng cheá sai andsoá: autism screening<br /> Sai soá do ngöôøi cung for young children in Vietnam, Center for Creative<br /> caá p thoâng tin<br /> Initiatives inboû soùt hoaë<br /> Health and c coá tình sai thöïdeveloped<br /> Population c teá, ñeå haïna365.vn,Nhaä n xeùt: Veà lyùplatform<br /> a web-based do khoântog cho treû aêscreening<br /> support n buù bình<br /> cheá sai soá, ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán kyõ, coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng<br /> and early<br /> nghieä m trong identification<br /> giao tieáp. Sauofkhi developmental<br /> keát thuùc phoûngdisorders<br /> vaán, vaáand<br /> n choautism raèng treûfor children<br /> bò naë ng theâmfrom 9 ptotuï48<br /> neáu tieá months<br /> c cho aên/buù<br /> of age.<br /> ñieà u tra Since itsmlaunch<br /> vieân kieå just uover<br /> tra laïi phieá ngay2 ñeå<br /> years<br /> khoânago,<br /> g boû overbình<br /> 7,618 thöôøtests haveñoùbeen<br /> ng, trong , ngöôøadministered<br /> i daân ôû noâng thoâusing<br /> n chieá the<br /> m<br /> soù t thoâ n g tin. Giaù m saù t vieâ n kieå m tra phieá u khi keá t<br /> system from 59 out of 63 provinces and cities nation-wide. Initial results show that such an on-lineh<br /> tyû leä cao nhaá t vôù i 12,1%, gaá p gaà n 4 laà n so vôù i thaø n<br /> thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng<br /> screening model is a feasible and economical innovation do ngöôøfor i khaùearly identification<br /> c khuyeâ n. Söï khaùc bieäof tdevelopmental<br /> naøy coù yù nghóa<br /> <br /> TaïYp tế<br /> Tạp chí chíCông<br /> Y teá cộng,<br /> Coâng coä<br /> Sốn45<br /> g, 3.2017, Soá 43<br /> tháng 6/2018 15<br /> 45<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> mothersand<br /> disorders being able toindetect<br /> autism some and<br /> Vietnam, severe signschildren<br /> helps of diarrhea and<br /> with ARI conditions<br /> such was low. Only 6.6% the<br /> receive of mothers<br /> therapies<br /> recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of<br /> theymothers<br /> need atrecognized<br /> the most appropriate time.<br /> signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’<br /> Keyknowledge about preventiondisorder<br /> words: developmental of diarrhea and ARI inautism<br /> screening, urban was better than<br /> screening, that detection,<br /> early of mothers in rural and<br /> online model,<br /> mountain regions.<br /> a365.vn, ASQ-3, M-CHAT-R, M-CHAT-R/F, ehealth.<br /> Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.<br /> <br /> Tác giả:<br /> 1. Trung<br /> Taùc giaûtâm<br /> : Sáng kiến Sức khỏe và Dân số<br /> 1. viện<br /> 2. Học VieäBáo<br /> n ñaøo chí<br /> taïo Yvà<br /> hoïTuyên<br /> c döï phoøntruyền<br /> g vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi<br /> Email: thangtcyt@gmail.com<br /> 3. Bộ<br /> 2.<br /> mônCuïNhi, Trường Đại học Y Hà Nội<br /> c phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá<br /> Email: longmoh@yahoo.com<br /> 4. Cục Quản lý Khám chữa bệnh<br /> 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi<br /> Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com<br /> <br /> 4. Boä Y teá<br /> Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Đặt vấn đề trong tăng cường sự tiếp cận, hiệu suất và chất<br /> Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh lượng y tế, và đã được sử dụng rộng rãi trong<br /> tật Hoa Kỳ, cứ 6 trẻ thì có 1 trẻ có rối loạn phát nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ khác nhau từ<br /> triển1.(RLPT)<br /> Ñaët vaán ñeà<br /> hoặc hành vi bao gồm tự kỷ, tăng naê<br /> sàngm 2014. Töø ñoù<br /> lọc, phát coù theå<br /> hiện sớm,ñöa theora moä<br /> dõi,t soáquản<br /> khuyeá<br /> lý,n điều<br /> nghò<br /> phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng<br /> động trị [12, 13]. Việt Nam là một môi trường tiềm<br /> Tieâhoặc<br /> u chaûcác<br /> y vaø RLPT khácn [1,<br /> nhieãm khuaå 2].p caá<br /> hoâ haá Tựp ôûkỷtreûhiện<br /> em caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn<br /> laø hai beä n h coù tyû leä maé c vaø töû<br /> đang được coi là một vấn đề y tế công cộng mớivong cao nhaá t ôû nhöõ ng năng<br /> hieä trong việc ứng dụng công nghệ thông tin<br /> n nay.<br /> nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu vào chăm sóc sức khỏe. Mạng cố định, mạng<br /> nổi toàn cầu với tỷ lệ mắc tăng rất nhanh trong<br /> chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> những<br /> 5 tuoåi moã thập<br /> i naêkỷm maégầnc töø<br /> đây0,8-2,2<br /> [3], và ñôïttỷtieâlệ nàyy,hiện<br /> u chaû öôùc di động và hệ thống cáp quang đã có mặt ở<br /> tính haø n g naê m coù 1100 tröôø n<br /> được ước tính khoảng 1% dân số [4]. Việc phát g hôï p töû vong [6], [5]. tất cả2.1.các<br /> Ñòatỉnh,<br /> ñieåmhệvaø thống<br /> thôøi gian3Gnghieâ<br /> phủ n sóngcöùu 63 tỉnh<br /> Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9<br /> hiện thành14. Số lượng người sử dụng Internet của<br /> laà n, tyûsớm RLPT<br /> leä töû vong và do tự kỷ giúp<br /> NKHH chieáquá<br /> m 1/3 trình can thiệp<br /> (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3<br /> vôù<br /> được diễn ra sớm hơn, từ đó tối đa tiềm nănga<br /> i töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maé c vaø töû vong cuû Việt Hoø<br /> tænh: Nama Bình,tăngHaøliên<br /> Tónhtục<br /> vaø qua<br /> Kieâncác<br /> Giang,năm. ñaïiTừ<br /> dieännăm<br /> cho<br /> hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaøn coù theå haïn cheá 3 mieà n Baé c , Trung, Nam cuû a Vieä<br /> 2010 đến năm 2015, tỷ lệ phần trăm dân số sử t Nam.<br /> phát triển của trẻ [5, 6]. Chi phí chăm sóc suốt<br /> baèng caùch chuû ñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh<br /> đờixöûcủa<br /> vaø người<br /> lí kòp thôøi tựkhikỷbò có<br /> beänthể giảm<br /> h. Ñeå phoøn 2/3 nếu<br /> g choá ngngười<br /> beänh,<br /> dụng Internet<br /> 2.2. Ñoái töôïtăng từ 30,6%<br /> ng nghieâ n cöùu đến 52,7% [15].<br /> ngöôø<br /> đó được phát hiện và can thiệp sớm [7]. rieâ<br /> i daâ n noù i chung vaø ngöôø i chaê m soù c treû noù i Tuyng Nhằm tận dụng sự phát triển của công nghệ<br /> phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi.<br /> nhiên,<br /> lyù khi treûtạibòViệt<br /> maécNam,beänh đa<br /> ñeå số<br /> giaûcác<br /> m tyûtrẻleä tự<br /> maékỷ c vaøvàtöûRLPT<br /> vong. thông tin để xây dựng một dịch vụ phát hiện<br /> khác vẫn<br /> Chính vì lyùchưa<br /> do ñoùđược<br /> , chuùnphát<br /> g toâihiện<br /> thöïc và<br /> hieäcan thiệp<br /> n nghieâ kịp<br /> n cöù u: sớmTieâchậm phát<br /> u chuaå n löïtriển<br /> a choïvà Laøkỷ<br /> n: tự caùcó<br /> c baø meïtiếp<br /> tính coù con<br /> cậndöôù<br /> caoi<br /> “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû<br /> thời do hạn chế về dịch vụ và chính sách [8, 11]. và tiết kiệm chi phí cho người dùng, Trung tâm<br /> phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán.<br /> tính<br /> Ứngôûdụng<br /> treû emcông<br /> taïi moä t soá thông<br /> nghệ vuøng/mieà<br /> tin ntrong<br /> Vieät Nam”,<br /> chăm sócvôùi Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) dưới<br /> muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi sự tàiTieâtrợ<br /> u chuaå<br /> củanquỹ tröø: Tinh<br /> loaïi Grand thaàn khoângCanada<br /> Challenges minh maãđãn<br /> sức khỏe (eHealth, mHealth) đã được Tổ chức Y<br /> 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaëc khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian<br /> tế Thế<br /> hoâ haáp giới<br /> ôû treû(WHO)<br /> em taïi moäkhẳngt soá định tầm nquan<br /> vuøng/mieà Vieättrọng<br /> Nam phát ntriển<br /> nghieâ và ccho<br /> cöùu hoaë khoâra ng đời website<br /> töï nguyeä n, hôïpA365.vn<br /> taùc trong vào<br /> quaù<br /> <br /> 14<br /> 46 Taïp chí Y teá<br /> Tạp Coâng coä<br /> tế Công ng, 3.2017,<br /> cộng, Soá 436/2018<br /> Số 45 tháng<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> trình phoû 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng<br /> tháng 10ngnăm<br /> vaán2015,<br /> . là website đầu tiên tại Việt 01 tháng<br /> sau khi thu10thaänăm<br /> p ñöôï2015 đến<br /> c kieåm tra,hết<br /> laømngày<br /> saïch,30maõtháng 6<br /> hoaù vaø<br /> Nam cóThieá<br /> 2.3. chức năng<br /> t keá sàng<br /> nghieâ n cöùlọc phát<br /> u: Moâ taû hiện sớm nguy<br /> caét ngang nămp 2017.<br /> nhaä Thông<br /> baèng phaà n meàtin sàng lọc<br /> m Epidata của<br /> 3.1, xöûngười<br /> lyù thoándùng<br /> g keâ<br /> baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä<br /> cơ chậm phát triển và tự kỷ. được hệ thống dữ liệu của website a365 lưu lại<br /> 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh 2.<br /> Bài viết này nhằm mô tả mô hình sàng lọc phát triển và được chiết suất, làm sạch để loại trừ các bài<br /> và tự2.4.1. Côõ maã<br /> kỷ trực u A365.vn, trình bày một số kết<br /> tuyến sàng2.7.<br /> lọcÑaï<br /> thử<br /> o nghiệm<br /> ñöùc nghieâ(vín dụ:<br /> cöùucác bài kiểm<br /> : Nghieâ n cöùuthử hệc<br /> ñöôï<br /> tieá n haøncác<br /> thống, h döôù i söï<br /> bài chaáplọc<br /> sàng thuaä<br /> cón tên<br /> cuûa trẻ<br /> chính quyeàn ñòa<br /> là “Test” do<br /> quả Söû<br /> chính của mô hình và thảo luận một số thuận lợi<br /> duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân<br /> cũng nhưsoáthách<br /> xaùc ñònh thức<br /> hoä gia trong<br /> ñình việc<br /> coù baø meïtriển khaidöôù<br /> coù con môi 5hình.<br /> tuoåi: người<br /> cöù u vaø dùng thử<br /> ñoái töôï ngnghiệm<br /> nghieân cöùchức năng)<br /> u. Thoâ ng tinhoặc<br /> ñöôïcác bàin<br /> c hoaø<br /> sàng<br /> toaø lọc<br /> n baû không<br /> o maä hoàn<br /> t vaø keá t quaûthành doclỗi<br /> chæ ñöôï củanghệ<br /> söû duï cho thống<br /> muïc<br /> 2. Phương pháp p 1  P ñích nghieâtích<br /> n cöùbằng<br /> u. phần mềm Excel và SPSS.<br /> N nghiênZ§2 D · x cứu 2  và phân<br /> Nhóm nghiên cứu đã<br /> ¨1 ¸<br /> © 2¹ pxH <br /> sử dụng phối hợp cả hai Để 3.phânKeát tích<br /> quaû các thuận lợi, khó khăn trong<br /> phương<br /> Vôùi Z = pháp:<br /> 1,96 (öùđịnh<br /> ng vôùilượng<br />  = 0,05), vàpđịnh<br /> = 0,37tính.<br /> [3], Số liệu<br /> = 0,14 việc triển khai mô hình, nhóm nghiên cứu sử<br /> tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø<br /> địnhchoálượng được thu thập từ hệ thống dữ liệu<br /> i traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con dụng phương<br /> 3.1. Kieán thöù pháp<br /> c cuûanghiên<br /> baø meï cứu<br /> veà caùđịnh<br /> ch cho tínhtreû [18].<br /> aên/<br /> củadöôù<br /> website<br /> i 5 tuoåi.với các thông tin về nhân khẩu học buù ñuù n g khi bò tieâ u chaû y<br /> Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập thông<br /> của2.4.2.<br /> ngườiCaùsử dụng, số lượng trẻ làm bài sàng<br /> ch choïn maãu: tin định tính từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 9<br /> lọc,nsố<br /> Choï maãbài sàng<br /> u nhieà lọcñoaï<br /> u giai được n thực hiện trên trang, năm 2016 bằng cách thực hiện 2 cuộc thảo luận<br /> số lượt xem các nội dung trên trang. Số lượng nhóm, 10 phỏng vấn sâu trực tiếp và 9 phỏng<br /> Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh:<br /> định tính là các<br /> Hoøa Bình-mieà n Baécuộc<br /> c, Haø phỏng<br /> Tónh – Mieà vấnnsâu Trungvớivaøngười<br /> Kieân vấn sâu qua điện thoại trên nhóm đối tượng<br /> Giang-<br /> sử dụngMieà (baom Nam;gồm cả phụ huynh và cán bộ y tế) cán bộ chuyên môn và người chăm sóc trẻ đã<br /> và các cán bộ trong nhóm dự án trong đánh giá sử<br /> Hình dụng website.<br /> 1. Kieá n thöùc cuûCác cuộc<br /> a baø meï thảo<br /> veà caù luậntreûnhóm<br /> ch cho aên/ và<br /> Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao<br /> cuối kỳnoâcủa môn, hình buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö<br /> goàm xaõ ng thoâ thaønhnhằm<br /> thò (thòtìm<br /> traánhiểu<br /> /phöôøvề<br /> ng) những<br /> vaø khoù phỏng vấn sâu trực tiếp đều được ghi âm với sự<br /> (n=409)<br /> khaê n (mieà n nuù i /haû i ñaû o ): toå n g 9<br /> thuận lợi và khó khăn trong quá trình sử dụngxaõ ; đồng ý của người tham gia. Với các cuộc phỏng<br /> Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà<br /> a365.vn<br /> Giai ñoaï và nnhững<br /> 3: moãigợi xaõ ýchoï nhằm<br /> n 46 hoä cải gia<br /> thiện<br /> ñìnhchất<br /> coù vấn<br /> caù ch qua<br /> cho điện<br /> treû aênthoại,<br /> /buù khinhóm<br /> bò tieânghiên<br /> u chaûy, cứutyû leäghi chépôû<br /> baø meï<br /> lượng<br /> con döôùcủa<br /> i 5 trang web<br /> tuoåi, choï này.u nhieân hoä gia ñình ñaàu<br /> n ngaã mieà n nuùi coù<br /> lại ngay saukieákhi<br /> n thöù c ñuùngvấn<br /> phỏng veà caù ch cho<br /> nhằm treû buù<br /> đảm bảo/aêntính<br /> khi<br /> tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù<br /> Hai bộ phaù<br /> công chính xác. Các băng ghi âm sau đó được nghe<br /> phöông p laøcụ<br /> “coåsàng<br /> ng lieàlọc<br /> n coåtrong<br /> ng”. mô hình là Bộ ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%.<br /> câu hỏi đánh giá theo độ tuổi (Ages & Stages và đánh máy lại. Tất cả các bản gỡ băng và ghi<br /> Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò<br /> 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu chép được phân tích theo chủ đề [18].<br /> Questionnaires® phiên bản 3.4 tiếng Việt tieâu chaû y (n=409)<br /> (ASQ-V.3.4))<br /> Boä coâng cuï: [16],Phieáu và phoûbộ<br /> ng câu hỏic sàng<br /> vaán ñöôï xaây döïlọc tự<br /> ng vaø Bên cạnh đó, các Thaøntài<br /> h liệuNoângcủa dự<br /> Mieà n nuùán bao<br /> i Toå ng gồm:<br /> chænh thò thoân<br /> kỷ ở trẻ nhỏ (Modified Checklist for Autism ini.<br /> söûa sau khi coù thöû nghieä m taïi Thaï ch Thaá t, Haø Noä Noäi dung<br /> đề cương dự án, báo cáo đánh giá nhu cầu, ptài<br /> n % n % n % n %<br /> Toddlers,<br /> PhöôngRevised phaùp thu vớithaä<br /> haipphiên<br /> soá lieäbản:<br /> u: ÑieàM-CHAT-R<br /> u tra vieân liệu yêu cầu kỹ thuật và phân tích khách hàng,<br /> Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7<br /> dành<br /> phoû ng cho<br /> vaán tröïmọi nhóm<br /> c tieá p caùc đối tượng<br /> baø meï coù con người<br /> döôùi dùng<br /> 5 tuoåi.và báo cáo về<br /> Sôï treû beänh naëng<br /> thử nghiệm<br /> 5 3,6<br /> đối với người dùng<br /> 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006<br /> cũng<br /> M-CHAT-R/F dành cho cán bộ y tế để làm kỹ theâm<br /> được sử dụng và bổ sung cho hai nguồn số liệu<br /> Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung<br /> hơn)<br /> caá p thoâ[17].<br /> ng tinCácboû soùbộ câu<br /> t hoaë c coáhỏi<br /> tìnhnày được<br /> sai thöï c teá,chuyển<br /> ñeå haïn trựcNhaä tuyến<br /> n xeùtvà phỏng<br /> : Veà lyù dovấn khoâsâu nóitreû<br /> ng cho trên.<br /> aên Các tài<br /> buù bình<br /> cheá<br /> thành phiên bản trực tuyến để người dùngkinh<br /> sai soá , ñieà u tra vieâ n ñöôï c taä p huaá n kyõ , coù có thöôø<br /> liệu nđượcg khi bò thutieâthập<br /> u chaûtừy, gaà n 10%<br /> tháng 12ngöôø<br /> năm i ñöôï<br /> 2014c phoû<br /> đếnng<br /> nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù<br /> thể điền phiếu và hệ thống sẽ tính để đưa ra gợi<br /> ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû thángthöôø<br /> bình 6 năm 2017.<br /> ng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám<br /> ý tvềthoâsự<br /> soù ng phát<br /> tin. Giaùtriển<br /> m saù vàt vieâ<br /> nguy<br /> n kieåcơ m RLPT<br /> tra phieávàu khitự keá<br /> kỷt tyû leä cao người<br /> Những nhaát vôùisử<br /> 12,1%,<br /> dụnggaátrang<br /> p gaàn 4weblaàn sođều<br /> vôùi thaø nh<br /> được<br /> thuù<br /> nếu có. Mẫu định lượng được thu thập từ ngàyi.<br /> c ñeå kòp thôø i phaù t hieä n sai soá vaø boå sung kòp thôø thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng<br /> thông<br /> do ngöôøbáo<br /> i khaùvề những<br /> c khuyeâ điều<br /> n. Söï khaùkhoản vày điều<br /> c bieät naø kiện<br /> coù yù nghóa<br /> <br /> TaïYp tế<br /> Tạp chí chíCông<br /> Y teá cộng,<br /> Coâng coä<br /> Sốn45<br /> g, 3.2017, Soá 43<br /> tháng 6/2018 15<br /> 47<br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> <br /> <br /> mothers<br /> sử dụng being<br /> trước khiable to ký<br /> đăng detect<br /> tài some<br /> khoảnsevere signs of diarrhea<br /> trên trang. Nội dungandmôARIhình<br /> was low.<br /> sàngOnly<br /> lọc: 6.6% of mothers<br /> Các công cụ sàng<br /> recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of<br /> Cácmothers<br /> thông tin cá nhânsigns<br /> recognized của ofngười sử dụng<br /> dyspnea (25.9 %đều lọc and<br /> in urban trực1.5%<br /> tuyến, bao gồm: region).<br /> in mountainous bộ côngMothers’<br /> cụ ASQ-<br /> được bảo mậtabout<br /> knowledge và chỉ được sử<br /> prevention dụng vào<br /> of diarrhea andmục 3™ V3.4<br /> ARI in urban để theo<br /> was better thandõi<br /> thatsự<br /> of phát triển<br /> mothers của trẻ<br /> in rural andtừ 9<br /> mountain regions.<br /> đích nghiên cứu khoa học. đến 48 tháng tuổi, bộ công cụ M-CHAT-R và<br /> Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge,M-CHAT-R/F underđể sàng lọcchild.<br /> 5-year-old phát hiện nguy cơ tự<br /> 3. Kết quả nghiên cứu kỷ cho trẻ từ 16 đến 48 tháng tuổi () và bảng<br /> 3.1. Mô hình sàng lọc phát triển và tự kỷ trực tổng hợp/ kết quả sàng lọc của mỗi công cụ.<br /> tuyến<br /> TaùcA365.vn<br /> giaû: Cách thức thực hiện sàng lọc phát triển và tự<br /> Mục1. tiêu Vieä<br /> củan ñaø<br /> mô o taïhình:<br /> o Y hoïCung<br /> c döï phoøcấp<br /> ng vaøcông<br /> Y teá coâ<br /> cụngsàng<br /> coäng, tröôøkỷ:<br /> ng ÑaïNgười<br /> i hoïc Y Haø<br /> dùngNoäi cần có máy tính, máy tính<br /> Email: thangtcyt@gmail.com<br /> lọc trực tuyến để theo dõi sự phát triển của trẻ bảng hoặc điện thoại có kết nối Internet để vào<br /> 2. Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá<br /> từ 9 đến 48 tháng<br /> Email: tuổi và phát hiện nguy cơ tự website a365.vn.<br /> longmoh@yahoo.com<br /> kỷ cho<br /> 3. trẻCNYTCC4<br /> từ 16 đến 48hoïtháng<br /> naêm tuổi. Vieän ñaøo taïo Y hoïc Sau<br /> c 2015-2016, khi<br /> döï phoø vào<br /> ng vaø Y website,<br /> teá coâng coänngười dùng<br /> g, tröôøng cóc Ythể<br /> Ñaïi hoï Haølựa<br /> Noäichọn<br /> Đối tượngEmail: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com<br /> sử dụng mô hình: Có 2 nhóm đối sàng lọc có đăng nhập tài khoản hoặc sàng lọc<br /> 4. Boä Y teá<br /> tượng chính là người chăm sóc trẻ (như bố, không đăng nhập tài khoản. Chức năng sàng<br /> Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com<br /> mẹ, ông, bà và những người chăm sóc khác) và lọc không cần đăng nhập được đưa lên website<br /> nhóm cán bộ chuyên môn (ví dụ như cán bộ y vào tháng 12 năm 2016.<br /> tế, cán bộ tâm lý, giáo viên mầm non). Quá trình phát triển mô hình:<br /> <br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò<br /> phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng<br /> Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn<br /> laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän nay.<br /> nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu<br /> chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2