intTypePromotion=1

Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
523
lượt xem
19
download

Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm có 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

 1. LÊ BÍCH NGỌC MODULE MN 43 gI¸O DôC V× Sù PH¸T TRIÓN BÒN V÷NG TRONG GI¸O DôC mÇm non | 69
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giáo dc vì s
 3. phát trin bn vng là mt sáng kin giáo dc quc t, mt ch! tr"#ng l$n c!a Nhà n"$c Vi(t Nam. Phát trin bn vng là nhu c+u c,p bách và xu th t,t yu trong tin trình phát trin c!a xã hi loài ng"0i. 1ây là mt l
 4. a ch3n mang tính chin l"5c mà t,t c6 các quc gia 7u quan tâm. Trong 7ó, con ng"0i là trung tâm và c+n thit 7"5c giáo dc 7 phát trin bn vng. Liên h5p quc 7ã có sáng kin ch3n giai 7o
 5. phát trin bn vng”. Mc 7ích chung c!a “ThDp kE” là thúc 7Iy giáo dc gi vai trò nn t6ng cho mt xã hi bn vng, lKng ghép ni dung giáo dc vì s
 6. phát trin bn vng vào h( thng giáo dc M t,t c6 các c,p h3c, hình thành và tNng c"0ng nhDn thOc v phát trin bn vng cho m3i ng"0i, bin nhDn thOc thành hành 7ng c th vì mt cuc sng bn vng v kinh t, xã hi, môi tr"0ng và vNn hóa. Trên th gi$i, giáo dc vì s
 7. phát trin bn vng 7ã 7"5c trin khai v$i các sáng kin và ho
 8. phát trin bn vng. Hà Lan 7ã thành lDp mt liên kt h5p tác “Ch"#ng trình h3c vì s
 9. phát trin bn vng” gia 6 b, chính quyn các tEnh và Liên hi(p Qu6n lí các n"$c. T
 10. c châu Á Thái Bình D"#ng, nhiu quc gia 7ã và 7ang n[ l
 11. c nâng cao nhDn thOc và th
 12. c hi(n giáo dc vì s
 13. phát trin bn vng trong nghiên cOu và 7ào t
 14. c hành li sng. Nhiu vi(n nghiên cOu và tr"0ng h3c 7ã trM thành “tr"0ng h3c giáo dc phát trin bn vng”. \ Vi(t Nam, t] nNm 1986, công cuc 7Ri m$i 7ã 7
 15. u to l$n. Vi(t Nam 7ã 7"5c Liên h5p quc 7"a ra kh`i nhóm các n"$c kém phát trin, song van thuc nhóm các nn kinh t có thu nhDp th,p. Tc 7 phát trin kinh t — xã hi khá cao, nh"ng ch,t l"5ng tNng tr"Mng ch"a cao, kho6ng cách nông thôn và thành thb, các t( n
 16. phát trin bn vng c!a 7,t n"$c. 70 | MODULE MN 44
 17. Vì vDy, phát trin bn vng 7ã trM thành quan 7im c!a 16ng, 7"0ng li, chính sách c!a Nhà n"$c, 7"5c kheng 7bnh trong Nghb quyt 1
 18. c hi(n tin b, công bhng xã hi và b6o v( môi tr"0ng”; “Phát trin kinh t — xã hi gjn chkt v$i b6o v(, c6i thi(n môi tr"0ng, 76m b6o hài hòa gia môi tr"0ng nhân t
 19. phát trin bn vng trM thành mc tiêu và 7ng l
 20. c cho s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2