intTypePromotion=1

Một số skin khá cool dành cho Invisionfree

Chia sẻ: Fgjỉ Guygh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
54
lượt xem
5
download

Một số skin khá cool dành cho Invisionfree

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số skin khá cool dành cho Invisionfree . Để thêm skin vào trong invisionfree này bạn phải vào Admincp -- Skinning & Styles - Manager Style Sheets ! thay toàn bộ phần mã skin trong ô mã của phần Manager Style Sheet bằng một trong những skin dưới đây !

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số skin khá cool dành cho Invisionfree

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một số skin khá cool dành cho Invisionfree ( phần 1 ) Để thêm skin vào trong invisionfree này bạn phải vào Admincp --- > Skinning & Styles -> Manager Style Sheets ! thay toàn bộ phần mã skin trong ô mã của phần Manager Style Sheet bằng một trong những skin dưới đây ! a – Skin màu hồng : html { overflow-x: auto; } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size: 11px;margin: 0px;padding: 0px;text-align: center;color: #040404;background-color: #F2ECED;background-im age: url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/bg2lv.gif); } TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font- size: 11px;color: #040404; } #ipbwrapper { text-align: left;width: 95%;margin-left: auto;margin-right: auto; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline;color: #040404; } a:hover { text-decoration: underline;color: #049008; } fieldset.search { padding: 6px;line-height: 150%; } label { cursor: pointer; } form { display: inline; } img { vertical-align: middle;border: 0px; } img.attach { padding: 2px;border: 2px outset #EEF2F7; } .googleroot { padding: 6px;line-height: 130%; } .googlechild { padding: 6px;margin-left: 30px;line-height: 130%; } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size: 11px;color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font- size: 14px;font-weight: bold;color: #00D; } .googlepagelinks { font-size: 1.1em;letter-spacing: 1px; } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size: 10px;color: #434951; } li.helprow { padding: 0px;margin: 0px 0px 10px 0px; } ul#help { padding: 0px 0px 0px 15px; } option.cat { font-weight: bold; } option.sub { font-weight: bold;color: #555; } .caldate { text-align: right;font-weight: bold;font-size: 11px;padding:
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4px;margin: 0px;color: #777;background-color: #DFDFDF; } .warngood { color: green; } .warnbad { color: red; } #padandcenter { margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;padding: 14px 0px 14px 0px; } #profilename { font-size: 28px;font-weight: bold; } #calendarname { font-size: 22px;font-weight: bold; } #photowrap { padding: 6px; } #phototitle { font-size: 24px;border-bottom: 1px solid black; } #photoimg { text-align: center;margin-top: 15px; } #ucpmenu { line-height: 150%;width: 22%;background-color: #FAF6F8;border: 1px solid #345487; } #ucpmenu p { padding: 2px 5px 6px 9px;margin: 0px; } #ucpcontent { line-height: 150%;width: auto;background-color: #FAF6F8;border: 1px solid #345487; } #ucpcontent p { padding: 10px;margin: 0px; } #ipsbanner { position: absolute;top: 1px;right: 5%; } #logostrip { height: 89px;padding: 0px;margin: 0px;border-left: 1px solid #E064A5;border-right: 1px solid #E064A5;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforumheader_tile.gi f); } #submenu { font-size: 10px;margin: 0x 0px 0px 0px;font-weight: bold;color: #049008;border: 1px solid #E064A5;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_back.gif ); } #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight: bold;font-size: 10px;text-decoration: none;color: #049008; } #userlinks { font-size: 9px;background-color: #F0F5FA;border: 1px solid #E064A5;background -image: url(http://img.pho tobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/mbar.gif); } #navstrip { font-weight: bold;padding: 6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { padding: 6px;color: #BB5289;background-color: #f1f1f1; } .pformstrip { font-weight: bold;padding: 7px;margin-top: 1px;color: #BB5289;background -color: #DFDFDF; } .pformleft { padding: 6px;margin-top: 1px;width: 25%;border-top: 1px solid #C2CFDF;border-right: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; } .pformleftw { padding: 6px;margin-top: 1px;width: 40%;border-top: 1px solid #C2CFDF;border-right: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; } .pformright { padding: 6px;margin-top: 1px;border-top: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; }
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .signature { font-size: 10px;line-height: 150%;color: #339; } .postdetails { font-size: 10px; } .postcolor { font-size: 12px;line-height: 160%; } .normalname { font-size: 12px;font-weight: bold;color: #003; } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font- size: 12px; } .unreg { font-size: 11px;font-weight: bold;color: #900; } .post1 { background-color: #F5F2F3; } .post2 { background-color: #FAF6F8; } .postlinksbar { padding: 7px;margin-top: 1px;font-size: 10px;background-color: #f1f1f1;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_sub.gif); } .row1 { color: #5B5959;background -color: #FAF6F8; } .row2 { color: #039F07;background-color: #ffffff; } .row3 { background-color: #FAF6F8; } .row4 { background-color: #f1f1f1; } .darkrow1 { color: #E85599;background -color: #DFD8DB;background - image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/dr1.gif); } .darkrow2 { color: #E85599;background -color: #DDCBD0;background- image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/foot.gif); } .darkrow3 { color: #E85599;background -color: #E0DEDF; } .hlight { background-color: #FAF6F8; } .dlight { background-color: #f1f1f1; } .titlemedium { font-weight: bold;padding: 7px;margin: 0px;color: #DD1665;background-color: #ED74B3;background -image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_sub.gif); } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text- decoration: underline;color: FFFFFF; } .maintitle { vertical-align: middle;font-weight: bold;padding: 8px 0px 8px 5px;color: #049008;background-color: #ffffff;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_back.gif ); } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none;color: #049008; } .maintitle a:hover { text-decoration: underline; } .plainborder { background -color: #E064A5;border: 1px solid #E064A5; } .tableborder { background-color: #FFF;border: 1px solid #E064A5; } .tablefill { padding: 6px;background-color: #f1f1f1;border: 1px solid #E064A5; }
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .tablepad { padding: 6px;background-color: #FAF6F8; } .tablebasic { width: 100%;padding: 0px 0px 0px 0px;margin: 0px;border: 0px; } .wrapmini { float: left;line-height: 1.5em;width: 25%; } .pagelinks { float: left;line-height: 1.2em;width: 35%; } .desc { font-size: 10px;color: #049008; } .edit { font-size: 9px; } .searchlite { font-weight: bold;color: #F00;background -color: #FF0; } #QUOTE { white-space: normal;font-family: Verdana, Arial;font-size: 11px;padding-top: 2px;padding-right: 2px;padding-bottom: 2px;padding- left: 2px;color: #E85599;background-color: #FAFCFE;border: 1px solid #000; } #CODE { white-space: normal;font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial;font-size: 11px;padding-top: 2px;padding-right: 2px;padding-bottom: 2px;padding-left: 2px;color: #E85599;background- color: #FAFCFE;border: 1px solid #000; } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif;font-size: 9px;line-height: 12px; } .codebuttons { font-size: 10px;font-family: verdana, helvetica, sans- serif;vertical-align: middle; } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px;font- family: verdana, helvetica, sans-serif;vertical-align: middle; } .thin { padding: 6px 0px 6px 0px;line-height: 140%;margin: 2px 0px 2px 0px;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF; } .purple { font-weight: bold;color: purple; } .red { font-weight: bold;color: red; } .green { font-weight: bold;color: green; } .blue { font-weight: bold;color: blue; } .orange { font-weight: bold;color: #F90; } b – Skin Linux xanh : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: #000; margin:0px 10px 0px 10px;background- color:#F0F0F5; background-image: url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/kangta1.jpg); background- attachment: fixed;} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font- size: 11px; color: #000; }
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #000 } a:hover { color: #5D8AE0; text-decoration:underline } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color:#81084 } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font- size:14px; font-weight:bold; color:#00D; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#555 } .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font- size:11px;color:#777;background- color:#DFE6EF;padding:4px;margin:0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text- align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px }
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #000000;background-color: #F5F9FD } #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #F5F9FD; border:1px solid #000000;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #000000;background-color: #4F6FD2;background - image:url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/logostrip.gif);padding:0px;m argin:0px; } #submenu { border:1px solid #000000;background-color: #DFE6EF;background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png);font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#000000;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font- weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #000000;} #userlinks {padding:-50px; border:1px solid #000000; background-color: #F0F5FA; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/ul.png) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { background-color:#E2DFE2; padding:6px } .pformstrip { background-color: #D1DCEB; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/tm.gif); color:#4F6FD2;font- weight:bold;padding:5px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin- top:1px;width:25%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformleftw { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin- top:1px;width:40%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000; } .pformright { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin- top:1px;border-top:1px solid #000000; } .post1 { background-color: #E7EDF3 } .post2 { background-color: #E7EDF3 } .postlinksbar { background-color:#D1DCEB;padding:7px;margin- top:1px;font-size:10px; background-image:
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png) } .row1 { background-color: #E8E6E8 } .row2 { background-color: #E8E6E8 } .row3 { background-color: #E8E6E8 } .row4 { background-color: #E8E6E8 } .darkrow1 { background -color: #FFF; color:#4C77B6; background- image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/darkrow.gif); } .darkrow2 { background-color: #FFF; color:#000000; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png); } .darkrow3 { background-color: #FFF; color:#000000; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/darkrow.gif); } .hlight { background-color: #DFE6EF } .dlight { background-color: #EEF2F7 } .titlemedium { font-weight:bold; color:#000000; padding:5px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/tm.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text- decoration: underline; color: #000000 } .maintitle { vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#FFF; letter- spacing:1px; padding:6px 0px 6px 5px; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/maintitle2.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text- decoration: none; color: #FFF } .maintitle a:hover { text-decoration: underline } .plainborder { border:1px solid #000;background-color:#F5F9FD } .tableborder { border:1px solid #000;background-color:#FFF; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #000000;background- color:#F5F9FD;padding:6px; } .tablepad { background-color:#F5F9FD;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#434951 }
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #339 } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #003 } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font- size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #900 } .searchlite { font-weight:bold; color:#F00; background-color:#FF0 } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #465584; background-color: #FAFCFE; border: 1px solid #000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #465584; background-color: #FAFCFE; border: 1px solid #000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans- serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { border: 1px solid #000000; font-size: 11px; color:#56566A; background-color: #FCFCFC;font-family: verdana, helvetica, sans-serif; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/input.png);background-repeat:no- repeat; } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #FFF;border-bottom:1px solid #FFF } .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold }
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một số skin khá cool dành cho Invisionfree ( phần 2 ) c – Skin xanh đen : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #B4BFAA; margin:0px 10px 0px 10px;background- color:#050505; scrollbar-face-color: #1D1D1D; scrollbar-shadow-color: #1D1D1D; scrollbar-highlight-color: #2D2D2D; scrollbar-3dlight-color: #1D1D1D; scrollbar-darkshadow-color: #000000; scrollbar-track-color: #030303; scrollbar-arrow-color: #6FC600} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font- size: 10px; color: #B4BFAA; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #6FC600} a:hover { color: #B3FF00; text-decoration:none} fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #000000;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color: #47666 } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #B4BFAA; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font- size:14px; font-weight:bold; color:#B4BFAA; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#B4BFAA} li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#B4BFAA} .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com size:11px;color:#B4BFAA;background-color:#1D1D1D;background- image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif);padding:4px;margin :0px } .warngood { color:#00FF00} .warnbad { color:#FF0000} #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text- align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid #000000} #photoimg { text-align:center; margin-top:15px } #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D; background-image: url();} #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); border:1px solid #000000;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D;background-image:url();padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#759CC1;font- weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font- weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #B4BFAA; } #submenu a:hover { font-weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #93A683; } #userlinks { border:1px solid #000000; background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px;}
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .activeuserstrip { background-color:#1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif);padding:6px } .pformstrip { background -color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); color:#B4BFAA;font-weight:bold;padding:8px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformleftw { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformright { background-color: #1D1D1D; background -image: url(); padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #000000; } .post1 { background-color: #1D1D1D;} .post2 { background-color: #1D1D1D;} .postlinksbar { background-color:#003AF4;padding:5px;margin- top:1px;font-size:10px; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif) } .row1 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row2 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row3 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row4 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .darkrow1 { background-color: #070707; color:#B4BFAA; } .darkrow2 { background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p186095.gif); color:#B4BFAA; } .darkrow3 { background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p186095.gif);color:#B4BFAA; } .hlight { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .dlight { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .titlemedium { font-weight:bold; color:#B4BFAA; padding:8px; margin:0px; background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text- decoration: none; color: #B4BFAA} .titlemedium a:hover{ text-decoration: none; color: #93A683} .maintitle { background-position: center; text-align: center; vertical-
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com align:middle;font-weight:bold; color:#B4BFAA; letter-spacing:1px; padding:9px 0px 9px 5px; background -color: #1D1D1D; background- image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185829.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text- decoration: none; color: #B4BFAA} .maintitle a:hover { text-decoration: underline; color: #93A683 } .plainborder { border:1px solid #000000;background-color:#000000} .tableborder { border:1px solid #070707;background-color:#000000; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #000000;background- color:#1A1A1A;background-image: url();padding:6px; } .tablepad { background-color:#1D1D1D;background-image: url();padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#93A683} .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #93A683} .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160%; } .normalname { font-size: 12px ; font-weight: bold; color: #93A683} .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font- size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #B4BFAA} .searchlite { font-weight:bold; color:#B4BFAA; background- color:#1D1D1D; background-image: url();} #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #93A683; background-color: #202020; background-image: url(); border: 1px solid #000000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #93A683; background-color: #202020; background-image: url(); border: 1px solid #000000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px }
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans- serif; vertical-align: middle; color: #B4BFAA; border: 1px solid #000000; background-colo r: #202020; background-image: url();} .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font- family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle; color: #B4BFAA; border: 1px solid #000000; background-color: #202020; background-image: url();} .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #000000;border-bottom:1px solid #000000} .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold } div.row4 { border-color: #000000!important;background- color:#1D1D1D} d – Xanh mịn : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { cursor:url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/chuot.ani); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #ffffff; margin:0px 0px 0px 0px;background-color:#4778BD ; scrollbar- face-color: #4778BD ; scrollbar-shadow-color: #ffffff; scrollbar- highlight-color: #4778BD ; scrollbar-3dlight-color: #ffffff; scrollbar- darkshadow-color: #4778BD ; scrollbar-track-color: #ffffff; scrollbar- arrow-color: #4778BD;} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font- size: 10px; color: #4778BD; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration:none; color: #4778BD }
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com a:hover { color: "red"; text-decoration:none; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } a:hover img { filter:gray } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color: #} .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #73A01A; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font- size:14px; font-weight:bold; color:#73A01A; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#73A01A } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#73A01A } .caldate { text-align:left;font-weight:bold;font- size:10px;color:#73A01A;background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20942.gif);padding:4px;margin: 0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #pad andcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text- align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px }
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #CCCBCB;background-color: #FCFCFC } #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #FCFCFC; border:1px solid #CCCBCB;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #CCCBCB; background- color:#fff;background - image:url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p23517.gif);padding:0px;m argin:0px; } #submenu { border:1px solid #000;background-color: #; background- image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg); font- size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#4778BD;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font- weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #4778BD; } #submenu a:hover { font-weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: "red"; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif)} #userlinks { border:1px solid #C6C6C6; background-color: #F0F5FA;background- image:url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { border:1px solid #CCCBCB;padding:5px;background- image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20942.gif); } .pformstrip { background-color: #; background-image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg); color:#4778BD;font-weight:bold;padding:7px;margin-top:1px } .pformleft { background -color: #FCFCFC; padding:6px; margin- top:1px;width:25%; border-top:1px solid #CCCBCB; border-right:1px solid #CCCBCB; } .pformleftw { background-color: #FCFCFC; padding:6px; margin- top:1px;width:40%; border-top:1px solid #CCCBCB; border-right:1px solid #CCCBCB; } .pformright { background-color: #FCFCFC; padding:6px; margin- top:1px;border-top:1px solid #CCCBCB; } .post1 {
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com PADDING -RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; BACKGROUND: url(http://67.18.37.17/2487/186/emo/post1.gif) #ffffff no-repeat right bottom; PADDING-BOTTOM: 10px; FONT: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; VERTICAL- ALIGN: top; COLOR: #333333; PADDING-TOP: 11px; HEIGHT: auto } .post2 { PADDING -RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 11px; BACKGROUND: url(http://67.18.37.17/648/44/pip/bg-post.png) #ffffff no -repeat right bottom; PADDING-BOTTOM: 11px; FONT: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; VERTICAL- ALIGN: top; CO LOR: #333333; PADDING-TOP: 11px; HEIGHT: auto } .postlinksbar { font-weight:bold; color:#AEAEAE; padding:6px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20242.gif);margin-top:1px } .row1 { background-color: #FCFCFC } .row2 { background-color: #F6F6F6 } .row2 a:link, .row2 a:visited { color: #73A01A } .row2 a:hover { border:1px solid #cccbcb;background-color: #F6F6F6;color: #D17100; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .row3 { background-color: #FCFCFC } .row4 { background-color: #FCFCFC } .row4 a:link, .row4 a:visited { color: #73A01A } .row4 a:hover { border:1px solid #cccbcb;background-color: #F6F6F6;color: #D17100; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .darkrow1 { background-color: #FCFCFC; color:#D17100; } .darkrow2 { color: #000;background-color: #DEE1DF;background- image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147188.jpg); } .darkrow3 { background-color: #FCFCFC; color:#D17100; } .hlight { background-color: #fff } .dlight { background-color: #FCFCFC } .titlemedium { font-weight:bold; color:#AEAEAE; padding:6px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20242.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text- decoration: underline; color: #AEAEAE }
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .maintitle {text-align:center; vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#FFF; letter-spacing:1px; padding:18px 0px 8px 5px; background- image: url(http://67.15.181.134/4509/3/upload/p5863.gif);background- position:center; } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text- decoration: none; color: #FFF } .maintitle a:hover { text-decoration: underline; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .plainborder { border:1px solid #CCCBCB;background-color:#fff } .tableborder { border:1px solid #fff;background-color:#CCCBCB; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #CCCBCB;background- color:#fff;padding:6px; } .tablepad { border:1px solid #CCCBCB;background - color:#fff;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#73A01A } .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #73A01A } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #DD6B23;background - image:url(http://img241.imageshack.us/img241/6019/img2ml.png);;borde r-left: 1px solid #D6D7D6;border: 1px solid #D6D7D6;padding:3px } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font- size: 11px;color:#DD6B23;.normalname color: #127FCF; } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #D17100 } .searchlite { font-weight:bold; color:#73A01A; background-color:#fff } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #647286; background-color: #F5F5F5;border-left: 4px solid #5185AA; border- right: 1px dotted #5185AA; border-top: 1px dotted #5185AA; border-
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com bottom: 1px dotted #5185AA; padding-top: 4px; padding-right: 3px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; background-image: url(http://70.85.169.212/3560/8/upload/p1451893.gif); background- position: top right; background-repeat: no-repeat;} #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #D17100; background-color: #fff; border: 1px solid #CCCBCB; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } div.row4 { background-color:#fff;border-color: #CCCBCB!important;} .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; color: #4778BD; background-color: #ffffff; border: 1px solid #CCCBCB; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 10px; color: #4778BD; background-color: #ffffff; border: 1px solid #CCCBCB; font- family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px; border-left: 2px solid #000C15; border-top: 3px solid #435970;border-right: 1px solid #dbdbdb;border-bottom: 1px solid #dbdbdb;background-color: #ffffff } .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold } .verticaltext{ font: bold 20px courier; color:#FFFFFF; position: absolute; right: 3px; top: 20px; width: 15px; writing-mode: tb-rl; }
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một số skin khá cool dành cho Invisionfree ( phần 3 ) e – Skin hồng nhạt : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font- size: 11px; color: #8D8D8D; margin: 5px 10px 5px 10px; background- color:#F7F7F7; background-image: url(http://) } TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans- serif; font-size: 11px; color: #8D8D8D; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #8D8D8D } a:hover { color: #E694C1; text-decoration:none } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } #ipbwrapper { text-align:left; width:95%; margin-left:auto;margin- right:auto } #ipbwrapper img { vertical-align:middle; border: 0px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color:#41293 } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font- size:14px; font-weight:bold; color:#00D; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#555 } .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản