Một số thủ thuật máy tính P13

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
176
lượt xem
75
download

Một số thủ thuật máy tính P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính p13', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính P13

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I MÀN HÌNH BOOT C A WIN XP NHƯ TH NÀO ? Tôi b t ñ u thay ñ i màn hình boot ñ i v i phiên b n ñ u tiên c a Windows 95. Nó vô cùng ñơn gi n, và rõ ràng là Microsoft r t “m t m i” v i vi c ngư i dùng và các công ty thay ñ i màn hình kh i ñ ng c a h . Khi Windows 2000 ra ñ i Microsoft ñã nâng c p lên bit, và nhúng màn hình boot vào nhân ( kernel ) c a chính t p tin thi hành. Nhưng vô ích, chúng không th ngăn c n m i ngư i thay ñ i màn hình boot. Và bây gi Windows XP xu t hi n, Microsoft th m chí ñã làm khó cho chúng ta hơn trong vi c thay ñ i màn hình boot. Không ch là nhúng vào nhân, mà còn làm vài hình nh và t t c các l p trên m i cái khác nhau. Và sâu s c hơn, nó d a vào h th ng b ng 16 màu . Và ñây chính là nơi tôi nghe ñư c nhi u l i phàn nàn. Th c s không có s khác bi t khi thay ñ i màn hình boot c a Windows XP so v i Windows 2000, tuy nhiên Windows 2000, ít nh t b n còn có th t i ưu màu s c cho hình nh c a b n. Còn Windows XP, b n s b m c k t trong vi c s d ng b ng màu ñư c xây d ng trong nhân. Không có cách nào khác ! C nh báo: Thay ñ i b ng màu c a màn hình boot trong Windows XP t c là b n ñã thay ñ i nhân c a h th ng c a máy b n. N u b n can ñ m thì b n s làm ñư c vi c này. H th ng c a b n có th s không n ñ nh ho c t hơn là không th kh i ñ ng ñư c n a. N u b n không chu n b cho vi c ñó, tôi khuyên b n ñ ng nên ñ c bài này n a, và hãy h c cách s ng chung v i màn hình boot v n ñã tr thành truy n th ng c a Windows XP. Tôi s hư ng d n t m cho các b n t t c các bư c ñ ch c ch n r ng b n có th ph c h i ñư c n u g p l i, tuy nhiên không có bư c nào là b n có th hi u h t ñư c. Tôi hoàn toàn không ch u trách nhi m ñ i v i b t c ñi u t i t nào x y ra v i h th ng c a b n b i vì m i hư ng d n này ch là “như th nào”. Các công c c n thi t: 1. H th ng Windows XP 2. Paint Shop Pro ( http://www.jasc.com/ ) 3. Resource Hacker ( http://www.tuoitre.info/download/reshack.zip ) 4. UltraEdit ( http://www.ultraedit.com/ )ho c là trình so n th o hex nào khác Sao lưu: Th m chí trư c khi b n nghĩ s s a ñ i nhân như th nào, thì b n hãy làm 1 b n sao lưu ñ ñ phòng b t tr c. Bây gi b n hãy copy 1 b n sao lưu c a file "C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe". Và bây gi hãy copy 1 b n n a ñ dành cho b n s a ch a. Và nh ñ t tách r i nó v i b n sao lưu c a b n. Làm màn hình boot c a riêng b n Ch y Paint Shop Pro và thi t k màn hình boot c a riêng b n. Ch n size là 640x480, và b n c n gi m nh màu s c c a hình nh v i b ng 16 màu. Và b n s h i tôi là tôi làm vi c ñó như th nào. M i l n b n thi t k b c nh nào ñó, b n hãy vào menu "Colors", ch n "Decrease Color Depth", sau ñó ch n ti p "16 Colors". Hãy nhìn b c nh dư i ñây làm ví d . Và có l b n s ph i th vài l n ñ ch n ra ki u ñ p nh t mà chúng có th . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Và bây gi b n có 1 hình nh 16 màu v a ý, ñó ch là 1 công vi c ñơn gi n. Và cách ñơn gi n nh t ñ b t ñ u m i vi c là ghi l i b ng màu mà b n s d ng trong t m hình boot c a b n. Vào menu "Colors", và ch n "Save Palette". Nó s ñ cho b n ch n tên sao lưu, và m c ñ nh s sao lưu trong thư m c "..\Program Files\PaintShopPro8\Palettes\...". Và ñây là danh sách các giá tr RGB c a m i màu trong b ng màu c a b n. Theo th t . ð ng thoát ra v i, công vi c s không hoàn thành. M file .pal mà b n v a m i save trong Notepad. Chúng ta s gi m t s lưu ý ñó. B n c n bi t chính xác th t c a b ng màu c a b n, và giá tr hex c a các màu ñó theo th t ñ thay ñ i nhân ( kernel ) c a b n. ð l y thông tin, chúng ta s xem h p tho i "edit Palette" trong PSP b ng cách vào menu "Colors" và ch n "Edit Palette", b n s nh n ñư c 1 h p tho i nhìn gi ng như hình dư i ñây: H p tho i này s ñưa cho chúng ta t t c thông tin mà chúng ta c n sau này ñ thay ñ i nhân. Nh n chu t vào màu ñ u tiên bên trái, b n s th y các giá tr RGB ñư c li t kê gi a b ng h i tho i, và các giá tr hex ñư c li t kê phía dư i bên ph i có nhãn là "HTML". Bây gi ch c ch n là b n có th nhìn th y c a s này, và c a s Notepad v i file .pal m cùng lúc. Ti p theo thi t l p các giá tr RGB trong file notepad, ñánh các giá tr hex bi u di n cho các màu c c t trong c a s "Edit Palette". Hãy làm xu ng cu i danh sách, chú ý các giá tr http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com hex g n m i giá tr RGB. ð ng lo l ng, b n s hi u t i sao lúc sau. B n nên k t thúc công vi c v i k t qu như sau: Và bây gi b n c n t o 1 b ng màu toàn màu ñen.( Bư c này th c s không c n thi t, nhưng thi u nó b n có th s th y vài màu s c b l m ch m trông r t vui màn hình trư c khi hình nh boot c a b n xu t hi n.) Trong lúc b n ñang trong c a s "Edit Palette", nh p ñôi chu t vào m i màu và làm thành màu ñen. t t c 16 m c ñ u c n màu ñen. Khi b n nh n OK b c nh c a b n là m t màu ñen. Tr l i menu "Colors" và ch n "Save Palette", ñánh tên sao lưu và sao lưu l i. Và sao lưu hình nh c a b n ( v n toàn màu ñen ) vào m t ch nào ñó, sau ñó thoát kh i chương trình Paint Shop. ð t nh c a b n vào nhân ðây là lúc thay th hình nh boot truy n th ng c a Microsoft thành c a b n. M chương trình Resource Hacker ñ b t ñ u công vi c c a b n. Dùng Resource Hacker ñ m file "ntoskrnl.exe" mà b n ñã copy lúc nãy ( nh là ñ ng m file g c ). Sau ñó ch n menu "Action" và ch n "Replace Bitmap". M t h p tho i s hi n ra cho phép b n ch n nh bitmap ñ thay th ( b n s thay th .bmp 1 trong trư ng h p này ) và xem nh .bmp mà b n mu n s d ng ñ thay th . Khi b n ñã thay th xong nh .bmp, ch n menu "File" và ch n "Save As". Ch n tên sao lưu như "mykrnl.exe" hay gì gì ñó và sao lưu nó. Và bây gi ñóng chương trình Resource Hacker l i. Thay ñ i b ng màu ñã ñư c cài s n Bây gi chúng ta b t ñ u vào bư c khó khăn nh t. Microsoft dư ng như ñã ph i làm vài v n ñ v bit ñ gi u b ng màu trong nhân, ví th tôi s gi ng gi i v bit. Bây gi b t ñ u m file "mykrnl.exe" c a b n ( hay tên gì ñó mà b n ñ t lúc nãy ) b ng UltraEdit hay trình so n th o hex nào khác. B n c n ph i tìm ño n xâu hex sau ñây: "00 00 00 00 15 1A 20 00 46 46 46 00 D2 3E 2D 00 01 65 53 00 05 35 B2 00 7E 7E 7E 00 00 92 89 00 FC 7F 5E 00 20 6B F7 00 FF A6 8D 00 04 DC 8E 00 1B BC F3 00 BC BC BC 00 FC FC FC 00 FF FF FF" ðó là 1 xâu dài. Nhưng khi b n tìm th y toàn b nó b n s bi t b n ñã làm ñúng. Dư i ñây là hình nh k t qu mà tôi làm trên máy c a tôi: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðây là k t qu mà tôi làm trên Windows XP Professional Gold build 2600, vì th có th nó s có 1 khác bi t nh v i máy c a b n, nhưng ño n xâu c n tìm thì cũng v n ñó thôi. Bây gi tôi s gi ng gi i cho b n v bit, cái mà b n ñang xem. M i màu trên màn hình c a b n ñư c làm b i m i giá tr RGB. Màu tr ng, ví d là "255 255 255". Nh ng giá tr RGB có th ñư c d ch sang giá tr c a h ñ m 16. Màu tr ng là "FF FF FF". Có l h u h t các b n ñã quen v i vi c thi t k web hay hình nh ñ u bi t ñi u này. Nh ng gì b n th y trên hình trên , và trong trình so n th o hex c a b n, là 1 danh sách 16 giá tr hex ñư c tách riêng bi t b i ký t "null" (00). ðó là b ng màu mà Windows s d ng ñ làm cho t t c màn hình boot màu ñen xu t hi n trong nh ng gì b n nhìn th y trên màn hình. Như tôi ñã nói, Microsoft hi n nhiên là ñã làm vài r c r i v bit ñ che gi u chúng, b i vì m i giá tr hex ñ u lùi l i. Ví d , m i màu cam trong b n màu g c có giá tr RGB là "247 107 42", ñư c biên d ch sang giá tr hex là "F7 6B 20". màn hình phía trên, b n s th y nó ñư c vi t là "20 6B F7". Hãy nhìn vào danh sách dư i ñây, ch là ñơn gi n hoá, làm m t danh sách khác c a m i giá tr c a các giá tr hex ngh ch ñ o. C t ñ u tiên là các giá tr RGB c a m i màu, c t 2 là các giá tr hex, và c t 3 là ñ o ngư c c a các giá tr hex mà chúng ta s ñánh vào trong nhân. N u b n chú ý, b n s th y m i 3 giá tr hex thì ñư c cách bi t b i "null" hay "00". http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Và bây gi vi c chúng ta c n làm là thay th các m c có s n b ng các giá tr b ng màu c a chúng ta. ðây là giai ño n chúng ta ph i c n th n. Ch b t ñ u v i dòng ñ u c a c t 3 và gõ nh ng gì ñã ch c ch n vào trong nhân. Nh b "nulls” gi a m i danh sách. Hình dư i ñây là nhân c a tôi sau khi thay ñ i. Khi làm xong, nh sao lưu nó l i. Kh i ñ ng nhân m i c a b n. Bư c ti p theo là hãy copy file nhân mà b n ñã s a ñ i vào thư m c …Windows\System32\. Nh là ñ ng copy ñè file "ntoskrnl.exe" cũ mà hãy ñ t tên khác, ví d “mykrnl.exe”. B n s nó s không ho t ñ ng n u không copy ñè ư ? ð ng lo ! Hãy m file "C:\boot.ini" b ng Notepad. Tuy nhiên, file boot.ini ñư c thi t ñ t thu c tính n nên n u b n mu n ch nh s a nó thì ph i cho Win hi n th toàn b file n b ng cách vào menu Tools -> Folder Options, ch n tab View, sau ñó ñánh d u ch n 'Show hidden files and folders' r i OK. B n s th y file boot.ini n m t i C:. Trên máy c a tôi s là: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect Nh ng gì chúng ta ph i làm là copy dòng sau multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe vào cu i file ðây là file boot.ini c a tôi sau khi thêm vào: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe Chú ý là ño n "/kernel=" n m cu i cùng. ðây là nơi mà b n s nh p tên nhân mà b n ñã ch nh s a. Và bây gi hãy kh i ñ ng l i máy tính c a b n, và khi b n nh n ñư c h th ng b n mu n s d ng hãy ch n b n c a b n, ñây là Windows XP boot và xem k t qu . N u không có k t qu thì hãy kh i ñ ng l i và ch n b n nguyên g c và làm l i t ñ u. Khi b n ñã v a lòng thì b n có th xoá b b n nguyên g c trong file boot.ini, ch ñ duy nh t b n c a b n. ( b n xoá b n nguyên g c b ng cách xoá dòng multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect trong file boot.ini là ñư c) Và dư i ñây là màn hình boot c a tôi, dĩ nhiên là 16 màu r i: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hư ng d n t o ñĩa Hiren's.BootCD.7.8 Chu n b : + Chương trình ghi ñĩa nero phiên b n 6.6.0.16 tr lên + Chương trình nén và gi i nén Winrar + file Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar Th c Hi n: 1.T o ngôn ng cho bàn phím khi s d ng Hirens BootCD 7.8 B n hãy gi i nén file “Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar” vào m t thư m c nào ñó v i pass là: ”www.9down.com”. S ñư c 2 file sau: B n hãy ti p t c gi i nén file “keyboard.patch.for.hiren's.bootcd.7.8.rar “ ra desktop s có các file chính ñó là: + KEYB.DAT + KEYB.SYS + PATCH.BAT Copy file “Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ra ngoài desktop ( các b n hãy xem hình minh ho ). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Kích ñúp chu t vào file “ Patch” s xu t hi n h p tho i: H p tho i này s li t kê t t c các ngôn ng dùng cho dùng cho file ISO và yêu c u b n ch n, b n có th dùng ngôn ng nào tuỳ ý. ñây tôi n phím ‘ x “ñ ch n ngôn ng United Kingdom Keybroad http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n hãy ch vài giây ñ chương trình Dos này t o m t file ISO m i v i ngôn ng bàn phím mà b n ñã ch n . Khi xu t hi n thông báo : n m t phím b t kỳ ñ thoát. Tr l i Desktop, b n s th y file “UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ( n u b n ch n ngôn ng khác thì file ISO s có tên d ng "XX Patched Hiren's.BootCD.7.8.iso" v i XX là ngôn ng mà b n ch n) 2.Ghi file UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO lên ñĩa b ng Nero Ghi ñĩa: Nh áy vào nút Start > Programs > Nero > N ero 6 Ultra Edition> N ero Express http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com H p tho i Nero Express hi n ra , b n ch n như hình dư i : H p tho i Open hi n ra b n tìm ñ n thư m c ch c file, n u không th y file ñó thì ph n Files of Type: b n ch n All files (*.*) và kích chu t vào fileISO ñó. Hi n h p tho i ti p theo: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n nên ch n t c ñ ghi ñĩa t 16 – 24 X ñ t o ñĩa có ch t lư ng t t, Nháy vào Next ñ b t ñ u ghi ñĩa. Th là xong, bây gi b n hãy th restar l i máy xem k t qu http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðóng M ðĩa V i Eject CD B n thư ng xuyên ñóng m CD ñ làm vi c? M i khi c n thay ñ i ñĩa là b n ph i n nút Eject ñ ñóng m , thao tác này c l p ñi l p l i như v y th t là nhàm chán, hơn n a Windows l i không h tr phím t t ñ m nhanh ñĩa! V y xin gi i thi u v i b n ñ c ph n m m ñóng m ñĩa t ñ ng Eject CD, ñây là m t ph n m m hoàn toàn mi n phí, dung lư ng ch có 600KB, b n có th t i t i t ñ a ch : http://www.adynis.go.ro/EjectCD. Sau khi cài ñ t và kh i ñ ng chương trình, chương trình s có giao di n như hình dư i: Cách s d ng r t ñơn gi n, b n ch c n nh n chu t vào nút khi c n ñóng m ñĩa, n u trên máy c a b n có nhi u ñĩa thì hãy ñánh d u ch n ñĩa c n ñóng m trư c khi n vào nút ñó. M c Options (nút ) b n c n quan tâm t i các m c sau: - Swich CD: n u ñánh d u ch n m c này sau ñó ch n ñĩa thì khi c n ñóng m ñĩa b n ch c n kích chu t trái vào bi u tư ng c a Eject CD trên thanh taskbar . - Select sounds: nháy ch n vào nút “ Sound” ñ l a ch n âm thanh khi n nút ñóng m ñĩa. - Initial values: nháy ch n nút “Reset” ñ tr l i thi t lâp m c ñ nh. - Language: g m 2 ngô ng là Romana và English. Sau khi thi t l p xong b n n vào nút Ok ñ m i thay ñ i có hi u l c. Kích chu t vào nút sau ñó ch n ñĩa ñ t o t h p phím t t ñóng m ñĩa http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tăng t c máy tính toàn di n Nói các b n không tin, hãy th so sánh v i máy tính c a tôi như sau: Pentium III 866Mhz, Ram 128, VGA 64Mb, c ng 40GB chia thành 4 con, trong ñó cài h ñi u hành C, dùng h t 7/9GB m c ñ nh, các khác g n như ñ y vì nh c, game, ph n m m .. cài Windows XP SP 1. Th i gian khi b m nút Power ñ b t máy tính cho ñ n khi vào màn hình làm vi c kho ng 9 giây, thanh trư t ch y lúc hi n bi u tư ng Window XP ch ch y có m t n a (chưa ñ n 1 l n). T lúc kích ch n Shutdown ñ n khi t t máy hoàn toàn ch có 3giây, không hơn không kém. Bí quy t? Xin an tâm, tôi s chia s v i b n nh ng tinh ch nh c a tôi. Ch c n v i 8 bư c b n s có m t máy tính có th còn nhanh, m nh hơn máy tính c a tôi n a. Bư c 1: Ch nh s a Registry Editor ð t c ñ máy tăng lên chúng ta ph i có m t s tinh ch nh trong b nhân c a Windows, kích Start>Run, ñánh regedit ñ kích ho t Registry Editor. Ch n nhánh HKEY_CURRENT_USER >Control Panel>Desktop. -AutoEndTask: Kích ñúp và nh p s 1, m c ñích là t ñ ng t t các d ch v i treo nhanh chóng hơn. -MenuShowDelay: Kích ñúp và nh p s 0, m c ñích ñ thanh Start hi n nhanh hơn. -HungAppTimeout, WaitToKillAppTimeOut: kích ñúp nh p giá tr 200 ñ gi m th i gian ch ñ i. -Kích New>String Value: Nh n F2 ñ ñ t tên cho khoá này là WaitToKillServicesOut, nh n ñúp nh p giá tr 200. Ch n nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE>System>CurrentControlSet>Control: Kích ñúp th HungAppTimeout, nh p giá tr m i là 200. Như v y th i gian t t máy c a b n s nhanh hơn trư c ít nh t là g p ñôi ñ y Bư c 2: Dùng ph n m m tăng t c máy tính Theo kinh nghi m c a tôi có 3 chương trình có th dùng ñư c: Startup Faster 2004: Chương trình này s giúp b n gi m th i gian boot máy tính g p 2 l n, hi u qu r t cao. B n có th t i http://www.ursoftware.com. Hãy t t b t các chương trình ñư c ch y m c ñ nh khi kh i ñ ng Windows ñ gi m b t th i gian boot máy. TuneXP 1.5: ðây là m t chương trình tăng t c máy tính toàn di n nh m khai thác 100% hi u qu c a PC. B n có th t i chương trình hoàn toàn mi n phí, dung lư ng 1Mb, ch tương thích Win2000/XP, t i trang web http://namsao.homeftp.net/911/download/tunexp_15.exe. Có r t nhi u ch c năng trong chương trình này theo ki u Enable /Disable, b n c kích ch n Enable ñ b t các tính năng t i ưu máy tính này. Tuy nhiên quan tr ng nh t là b n ph i ch y 2 m c Defrag boot files và Ultra-Fast Booting ñ tăng th i gian kh i ñ ng máy tính. SpeederXP: ðây là chương trình tăng t c máy tính mà tôi th y hi u qu r t tuy t v i. Tuy nhiên b n hãy lưu ý là v i m t s game s không ch p nh n chương trình này và b n ph i t t nó ñi n u không mu n treo máy như Pro Evolution Soccer 4... PcBoost: V cách s d ng thì không có gì mà ñơn gi n hơn PcBoost. Sau khi cài ñ t xong, chương trình s t kh i ñ ng lên. Ngay t i màn hình chính b n s nhìn th y ñư c bi u ñ h at ñ ng c a h th ng khi ñư c PcBoost can thi p vào. Chương trình s ñi u ch nh và t i ưu t ng ng d ng (Application) ñang ñư c th c thi trong h th ng. B n s nhìn th y ñư c s lư ng các ng d ng con ñư c PcBoost can thi p và tăng t c trong m c Total numner of App(s) boosted. Hãy nh n vào bi u tư ng Soft Settings ñ hi u ch nh kh năng h at ñ ng c a chương trình. Khi b n chưa ñăng ký b n quy n thì m c Realtime Application priority setting s ñư c ch n m c ñ nh. N u b n ñã nh n ñư c s mã ñăng ký b n quy n t nhà s n xu t PGWARE thì m c High- Application priority setting s sáng lên. Và l dĩ nhiên vi c tăng t c h th ng khi ñó s hi u qu hơn r t nhi u. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n cũng nên ñánh d u ch n vào m c Run PcBoost at Windows startup ñ chương trình có hi u l c ngay t khi h ñi u hành ñư c kh i ñ ng. Chương trình ñư c cung c p t i website: http://www.pgware.com/ v i dung lư ng kho ng 966 KB, tương thích t t v i h ñi u hành Windows. B n thương m i giá $12.99 USD. Bư c 3: Tăng cư ng b nh ñ m ðây là gi i pháp nh m tăng lư ng b nh o giúp máy tính “d th “ hơn khi lư ng RAM ñã c n ki t và cũng là ñi u ki n ñ m t s game m i có th ch y ñư c. Kích chu t ph i vào My Computer, ch n Properties, ch n th Advanced>Performance >Settings, l i ch n th Advanced, m c Virtual memory ch n Change và nh p vào m c Initial Size (v i 40GB) là 400 (s lư ng b nh ñ m mà khá nhi u game hi n nay yêu c u ), là 300 ñ i v i 20GB, m c Maximum size nh p m t s l n hơn s trên tùy b n. Nh n Set và kích OK. Bư c 4: Xoá rác máy tính và xóa b t font ðây là m t bư c quan tr ng giúp tăng t c kh i ñ ng máy tính. M t s chương trình giúp d n d p máy tính m t cách tích c c nhưng hi u qu không cao b ng vi c chúng ta làm th công b ng tay. Hãy vào thư m c Windows c a h ñi u hành và xoá các folder Drive Cache, LastGoodKnown, vào xoá các t p trong thư m c Downloaded Installations, Prefetch, RegisteredPackeges, Repair, trong C:/Windows/System32 có Reinstall Backup, Dll Cache. Nên nh càng nhi u font h ñi u hành kh i ñ ng càng ch m ñi, hãy ñ l i nh ng font ch c n thi t và xoá b t nh ng font ch mà b n ít s d ng hay chưa bao gi ñ ng ñ n. Bư c 6: T t b t các d ch v khi kh i ñ ng máy tính Các d ch v giúp ích ta r t nhi u trong các tình hu ng c n thi t, ngoài ra nó hoàn toàn vô d ng và tiêu t n th i gian kh i ñ ng máy tính c a b n. N u máy b n không có k t n i Internet hãy kích chu t ph i vào My Computer ch n Manager, ch n m c Services and Applications >Services và ch n Disable các m c sau: Alert, Automatic Update, Computer Browser, DHCP Client, Help and Support, Human Interface Device Access, Messenger, Print Spooler, Routing and Remote Access, Server, Telephony, Telnet còn v i các k t n i hãy tr ra các khóa DHCP Client, Messenger, Telephony, Telnet. Bư c 7: Sau khi ñã hoàn t t các bư c trên hãy ch y m t chương trình quét Virus ñ quét toàn b c ng, di t ñi nh ng tác nhân có th gây treo máy hay ch m máy còn ti m n. T t nh t là nên quét b ng nh ng chương trình m nh như Norton Antivirus, McAffe, AntiVir - Personal Edition. .. Bư c 8: Sau khi th c hi n các bư c trên, c ng c a b n s vô cùng l n x n, hãy dùng m t chương trình s p x p ch ng phân m nh c ng ñ s p x p chúng l i vào m t góc. M t kinh nghi m n a c a tôi là b n nên cài b Longhorn Transformation Pack. B n có th download t i ñây http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack7.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack9.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack10.exe http://namsao.homeftp.net/911/download/LonghornTransformationPack105.zip (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. Sau ñó hãy th c hi n các bư c trên b n s có ñư c hi u qu tương t th m chí còn hơn c PC cu tôi (kinh nghi m tôi cài b n trên xong t c ñ nhanh hơn c khi dùng XP SP1). Và cu i cùng n u có ñi u ki n hãy thêm m t thanh RAM n a ñ máy tính càng nh nhàng hơn. (không nên cài b n 8 vì s xu t hi n thêm m t s t p không c n thi t làm ch m máy) v a trang ñi m máy tính thêm ñ p m t khác hình như còn tăng t c c máy tính. T T B T CÁC D CH V C A WINDOWS ð TĂNG T C Các d ch v c a Windows (Services) là m t trong nh ng thành ph n c t lõi c a m i ng d ng trên Windows. V i vi c s d ng h p lý (ñóng - ng t ho c t m d ng) s giúp b n khai thác Windows m t cách hi u qu nh t. Ngoài ra s hi u bi t các d ch v này s giúp b n t i ưu hóa Windows, tăng cư ng b o m t và gi m thi u virus khi mà các d ch v không c n thi t ñư c lo i b . Nh ng nguy cơ ti m n kh năng t n công c a máy tính thư ng n m trong s thi u hi u bi t 1 ph n nào ñó c a Windows mà b n ñã vô th c ñ cho h th ng t ch y. Hơn n a h th ng có th s n ng nh c hơn khi mà ph i "g ng mình" kh i ñ ng các d ch v này. ð truy c p vào các d ch v (Services) t Start b n ch n --> Control Panel --> Administrative Tools --> Services --> Kích ph i chu t vào t ng d ch v và ch n Properties b n ch n General --> Startup Type s có 03 l a ch n Automatic (S t kh i ñ ng theo m c ñ nh Windows), Manual dùng trong trư ng h p b n t c u hình ch y ho c không ch y mà không ph thu c vào c u hình m c ñ nh Windows, Disabled ñ ñóng d ch v khi mà b n không c n thi t d ch v này. Cũng trong General tab còn có các l a ch n Start - Stop - Pause - Resume giúp b n quy t ñ nh kh i ñ ng hay d ng nhưng b n ph i chú ý r ng khi b n không l a ch n Startup Type trên thì các ch c năng này ch có tác d ng trong phiên làm vi c hi n t i c a Windows mà sau ñó khi b n kh i ñ ng l i máy h th ng l i tr v tr ng thái ban ñ u vì v y khi quy t ñ nh ng ng ho c kh i ñ ng d ch v b n ph i ch n l a Startup Type. C nh báo: Khi b n ñóng ng t d ch v nào ñó t c là b n ñã vô hi u hóa ch c năng b t kỳ trong Windows mà có th b n s dùng sau này vì v y chúng tôi ñ ngh b n ñ c k các tính năng trư c khi ng t b (Disabled). M t s tính năng khi mà b n ng t b có th làm cho máy tính báo l i do h th ng ñang s d ng nó cho các ng d ng ñư c b n cài ñ t Alerter: D ch v này giúp thông báo cho các máy tính và ngư i dùng ñư c ch n nh ng s c nh báo mang tính ch t hành chính. B n ñ nó n u b n c m th y nó c n thi t v i b n. N u không thì hãy t t nó ñi. Application Layer Gateway : C n thi t n u b n mu n dùng Firewall trong Windows ( Internet Connection Firewall ) ho c Chia s thông tin m ng c a Windows ( Windows Internet Connection Sharing ). S r t vô d ng n u như b n không dùng 2 ng d ng trên. Application Management : B n không dùng chung 1 m ng v i ai ñó ? B n không không có ý ñ nh ñi u khi n 1 trình nào ñó thông qua m ng ? N u không hãy vô tư mà Disable nó. Automatic Updates : B n mu n máy t ñ ng c p nh t Windows. 1 s trư ng h p quay s k t n i ñ c p nh t mà ch nhân không bi t. Tr ti n cư c hàng tri u ñ ng... N u c p nh t mà không m y hi u qu thì không c n c p nh t, ng ai tr các l h ng b o m t l n thì t vào website microsoft c p nh t thôi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Background Intelligent Transfer : H tr Windows Update, n u b n t t Automatic Update trên thì vô hi u hóa d ch v này nh m gi m s c n ng h th ng ph n nào. Clipbook : Cho phép b n xem nh ng gì lưu tr trong Clipboard, s p x p chúng có tr t t ñ có th thi hành tác v nh ng gì trong Clipbard. B n có th không c n làm quan tr ng m i vi c ñ n như v y. T t nó ñi s giúp các l nh Copy-Paste-Cut nhanh hơn. B n có th xem nó h at ñ ng như th nào qua cách ñánh clipbrd.exe vào l nh Run trong Start Menu. COM+ : C hai Event System và System Application Services giúp qu n lý và n m quy n Microsoft's Compoment Object Model. N u như b n c n tìm hi u v v n ñ này, ch Microsoft m i có câu tr l i t t nh t tuy là b ng ti ng anh www.microsoft.com/com/tech/complus.asp. Nói chung, có th m t ph n m m nào ñó s c n ñ n d ch v này ñ ch y, t t nh t b n thi t l p nó ch ñ Manual Computer Browser : Không h liên quan gì ñ n trình duy t web thân yêu c a b n. Ý nghĩa d ch v này là theo dõi nh ng h th ng khác k t n i vào máy b n qua 1 m ng chia s . ...Quy t ñ nh tùy b n Cryptographic services: D ch v ch ng nh n - ñánh giá trong WinXP. Cho dù b n c m th y không c n thi t v i nó, nhưng khuyên b n nên ñ nó ch y vì vài tính năng khác c a nó khá h u ích như ki m tra ch ng nh n trình ñi u khi n các thi t b c a winxp. DHCP Client: Khi b n lên m ng ho c không, d ch v này s l y 1 ñ a ch IP cho b n. B n có th th t t nó. Nhưng n u b n b t ñ u g p nh ng v n ñ l i, hi u hóa nó l i. (Ý ki n cá nhân: Nên t t nó ñi n u b n không dùng m ng ho c b n dùng m ng nhưng l i ñ t IP tĩnh.) Distributed Link Tracking Client : Qu n lý các Shortcut ñ n t p tin trên Server nào ñó . N u b n ñã vô hi u hóa 2 d ch v trên thì cũng nên b luôn cái này. DNS Client: D ch v này gi i ñáp và thi t l p m t b ñ m v tên mi n ñ h tr cho máy tính b n ñang s d ng. N u b n không s d ng Internet thì nên t t d ch v này ñi. Error Reporting : T ñ ng thông báo l i có th là 1 tính năng khá t t nhưng ñôi khi l i quá làm phi n và vô d ng. Event Log : B . Nhi m v c a nó ch là ghi l i nh ng báo cáo ñôi khi khó hi u. (Ý ki n cá nhân: Không nên t t d ch v này vì n u t t không nh ng không làm cho máy kh i ñ ng nhanh hơn mà còn làm cho máy kh i ñ ng c c ch m.) Fast User Switching Compatibility : N u b n không dùng máy chung v i nhi u ngư i thì vô hi u hóa cái này tăng năng l c cho máy r t nhi u. Help and Support : S tr giúp là 1 ñi u quý báu nh t là khi ta g p khó khăn. Nhưng n u b n không rành Ti ng anh và không bi t nó nói cái gì.... v y thì nên t t nó ñi thì hơn. HTTP SSL: K t n i t client ñ n server ñư c th c hi n b ng giao th c HTTPS (HTTP + SSL). Ch s d ng d ch v này khi b n ch y Web Server. Human Interface Device Access Service: M r ng và ñi u khi n nh ng phím nóng trên các thi t b nh p. Ví d nh ng nút b m trên bàn phím Play-Next-Internet-Search. N u b n không thư ng dùng nó, t t d ch v này ñi và t n hư ng 0.85% h th ng nhanh hơn. IIS Admin: Cho phép b n qu n lý d ch v Web và FTP thông qua d ch v Internet Information Services (IIS). N u b n không dùng ñ n nh ng d ch v trên thì hãy t t nó. IMAPI CD-Burning COM Service : Th t s ra dùng Nero ghi ñĩa tr c quan hơn d ch v có s n trong WinXP này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Indexing services: T ñ ng tra sóat thông tin trên c ng nh m giúp các ng d ng như Search c a windows, Office XP ch y nhanh hơn. Tuy nhiên nó chi m nhi u tài nguyên và th t s không x ng ñáng v i tính năng nó h at ñ ng. IPSEC services: N u như máy tính c a b n thu c vào l ai vi n thông và k t n i v i máy khác b i VPN thì Internet Protocol Security ( IPSEC ) có th c n thi t. Tuy nhiên tôi không dám mơ tư ng máy mình d d i ñ n v y. T m th i t t nó ñi. Logical Disk Manager : N u như b n mu n qu n lý ñĩa c ng c a mình ( b m ph i trên bi u tư ng My Computer, ch n Manage r i ñ n Disk Management ), thì d ch v này không th b vô hi u hóa. Vì trình Disk Management ph thu c d ch v này ñ ch y. Tuy nhiên, có l b n không sài ñ n thư ng xuyên Disk Management , thi t l p nó sang Manual s là t t nh t. Messenger: Vào năm trư c , nh ng k Spammer ñã nh n ra 1 cách có th g i hàng tri u Spam ñ n ngư i dùng WinXP thông qua Messenger này. L ai b d ch v này là l a ch n sáng su t MS Software Shadow Copy Provider/Volume Shadow Copy: H tr Microsoft Backup hay các trình sao lưu nh ñĩa khác. M t l n n a, b n có th th qua vi c t t nó, n u có sai sót nào trong vi c sao lưu thì kh i ñ ng l i nó s gi i quy t v n ñ . Net Logon: H tr vi c ch ng th c ñ ñăng nh p vào m t máy tình thu c mi n. NetMeeting Remote Desktop Sharing : Không mu n chia s v i ai b t c cái gì trên máy b n thông qua NetMeeting ? Không = Disable Network Connections: Qu n lý nh ng ñ i tư ng trong k t n i m ng và k t n i m ng quay s , trong ñó b n có th th y ñư c c m ng c c b và nh ng k t n i t xa. Network DDE: Cung c p vi c truy n t i và an toàn m ng cho s trao ñ i d li u ñ ng (Dynamic Data Exchange(DDE)). Cho nh ng chương trình ch y trên cùng m t máy tính ho c trên nh ng máy tính khác nhau. Network Location Awareness (NLA): T p h p và lưu tr thông tin v c u hình và v trí m ng. ðưa ra thông báo khi nh ng thông tin này thay ñ i. Network Provisioning Service: Qu n lý c u hình c a file XML trên m t mi n cơ s cho m ng ñư c cung c p t ñ ng. (XML ñư c thi t k ñ th c hi n lưu tr d li u và phát hành trên các Web site không ch d dàng qu n lý hơn, mà còn có th trình bày ñ p m t hơn. XML cho phép nh ng ngư i phát tri n Web ñ nh nghĩa n i dung c a các tài li u b ng cách t o ñuôi m r ng theo ý ngư i s d ng) Plug and Play : B n c n d ch v này ñ nh n bi t các thi t b m i g n vào Pc, bên trong hay bên ngòai, PCI hay USB, Fire wire ñ u s c n ñ n nó, hay ch ñơn gi n là WinXP c n giao ti p tìm ki m l i ph n c ng nào ñó trong 1 s lý do. Print Spooler: N u b n không dùng máy in thì hãy t t nó ñi thì hơn. Remote Desktop Help Session Manager : ð ng ñ ai ñó ñi u khi n máy b n n u b n không mu n b v y Remote Procedure Call : Trong winXP, các ng d ng ñư c phân chia trong công th c Cá th ti n trình. Không 1 trình nào nh hư ng ñ n trình nào. Khi 1 ph n m m b ñ ng, treo hay không tr l i, nó s không nh hư ng ñ n tòan b máy như Win98. ð qu n lý h t t t c nh ng ph n m m này 1 cách thu n ti n, RPC là d ch v c n thi t s p x p phân vùng b nh phát cho t ng ng d ng. N u t t nó s gây ra l i h th ng r t nghiêm tr ng. Vì v y b n ñ ng làm ñi u ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Remote Registry Service : B n có thích cho ngư i dùng khác trên 1 m ng máy tính thay ñ i các thi t l p trong Registry, trái tim c a h ñi u hành trên máy b n ? B n s không tìm ra ñư c nguyên nhiên ngày nào ñó WinXP b ..v tim ñâu. D ch v này là 1 d ng c a s b t b o m t cho máy. Security Accounts Manager: D ch v Lưu tr nh ng thông tin b o m t cho tài kho n c a ngư i dùng t i ch . Security Center: Theo dõi và qu n lý nh ng thi t l p và nh ng c u hình an toàn c a h th ng Server: H tr file, máy in và tên dùng ñ chia s thông tin qua m ng cho máy tính b n ñang s d ng. N u b n không dùng chung m ng v i ai ñó thì nên t t nó ñi. Smart Card và Smart Card Helper : N u b n không dùng các th nh thì b n bi t ph i làm gì v i d ch v này. SSDP Discovery : m t thành ph n c a Universinal Plug and Play s p nói ñ n. Cho dù b n t t hay m nó, b n cũng s làm cùng chung 1 vi c cho SSDP Discovery. System Restore : M ng h t l n khi có th bay v quá kh trư c khi b n cài ñ t 1 driver l i hay ph n m m làm h i h th ng là ví d th c ti n cho b n g i ý nên t t ng d ng này hay không. Tuy nhiên vô hi u hóa nó s ti t ki m cho b n r t nhi u dung lư ng ñĩa. Lưu ý là n u b n ñã ch n t t nó thì t t c nh ng thi t l p sao lưu s b xóa h t. Task scheduler : ðôi khi không m y h u d ng ñ i v i b n, Có th b n s không c n ph i l p l ch d n ñĩa trong ñêm, nhưng Task Scheduler có th c n thi t v i và ngư i khác. T t nó hay không tùy vào yêu c u c a b n có c n ho c không. TCP/IP NetBIOS Helper : Là 1 ñòi h i bình thư ng n u h th ng m ng n i b c a b n dùng NetBIOS b i TCP/IP. T t nó n u b n c m th y không c n thi t. Tuy nhiên kh i ñ ng l i n u như m ng n i b c a b n ( th m chí m ng Internet ) có tr c tr c liên quan ñ n vi c t t d ch v này. Telephony : B n vô cùng c n - nói cách khác không th thi u nó n u b n mu n vào Internet thông qua phương th c quay s = Modem. Nhưng n u là k t n i ADSL, b n th thi t l p nó qua Manual ñ xem n u có l i nào x y ra vì có th nó v n ñòi h i d ch v này. N u không b n ñã giúp máy có th tài nguyên h th ng khá là không ít... Telnet : Cho phép ngư i dùng máy khác dang nh p vào máy b n và ch y các chương trình. N u như b n có bao gi nghe ñ n vi c t n công qua IP thì Telnet là 1 trong nh ng k 2 m t ti p tay cho gi c qu y phá thành c a b n. T t nó ñi, tr khi b n c n nó cho 1 lý do nào ñó Uninterruptible Power Supply : An tòan ñ vô hi u hóa. Tr khi b n có c c UPS cho máy tính mình. Universinal Plug and Play : T h i b n có mu n máy mình ki m tra và tìm hi u các thi t b có trên máy ngư i khác trong 1 m ng máy tính n i b ? Có th nó c n thi t n u như b n xài Internet Connection Sharing và cho http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com phép ngư i ngòai hi u ch nh k t n i cho máy b n. Dù sao ñi n a, n u như th t s không bi t gì, b n có th t t nó cũng ñư c. Webclient : Theo s mô t , d ch v này cho phép b n duy t qua "Network Places" , th c ch t ñó là m ng Internet. Nó cho phép các chương trình Windows t o, xâm nh p và thi t l p t p tin trên n n Internet. Theo như 1 s th nghi m, n u như b n không có k t n i Internet, d ch v có th làm ch m l i máy và cách b n duy t web. Vô hi u hóa ñ nh n ra và xem xét nh ng sai sót có th gây phi n cho b n, n u không thì b n ñã ti p t c gi m gánh n ng cho h th ng. Windows Audio: B n mu n nghe ti ng - âm thanh th th c a Pc phát ra t 2 giàn loa 480 Watts c a b n thì nên ñ cho d ch v này kh i ñ ng bình thư ng. ð i v i nó, b n ch nên vô hi u hóa khi máy không có sound card ho c chip sound trên bo m ch. Windows Image Acquisition : N u như ñơn gi n là b n không có Webcam hay máy Scan hình thì t t d ch v này ñi. Tuy nhiên cho dù b n có, t t ng d ng này ch c cũng không nh hư ng, vì v y hãy t t nó ñi cũng ñư c. ( Hay thay nó thành Manual ñ th nghi m trư c khi b n th t s t t nó . Windows Installer : Tr giúp cho các trình cài ñ t .MSI có th phân ph i d li u trong nó cho máy b n. Nhưng th t ch t không ph i lúc nào b n cũng cài-cài-cài ph n m m vào máy mình liên t c. Thay cách kh i ñ ng c a nó vào Manual s gi m t i thi u dung lư ng Ram b chi m. Windows Management Instrumentation : D ch v này cho phép s giao ti p các ph n m m có th xâm nh p và dùng nh ng tính năng trong Windows có th di n ra tr n v n. B n thân windows cũng dùng ñ n Windows Management Instrumentation, như nh ng trình khác làm, t t nh t b n ñ nó h at ñ ng. Windows Time : ð ng ý là th i gian là vàng là b c là hàng l at th m t ñi không quay l i. Nhưng n u như b n không mu n Windows ph i chú tr ng ñ n ñi u ñó cho b n, n u như b n không cp1 1 máy tính luôn k t n i m ng thì không ñ ng b hóa gi gi c không có nghĩa là b n có t i. Wireless Zero Configuration : B n dùng m ng không dây? N u không, nên vô hi u tính năng này. WMI Performance Adapter : Windows Management Instumentation ( WMI ) là 1 ng d ng r t có ích nhưng nó có th làm ch m máy.N u như b n không ph i là 1 nhà thi t k chương trình thì không c n quan tâm ñ n vi c này. Ngòai ra bây gi b n có th t t nó ñi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản