NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C# phần cuối

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
9
download

NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C# phần cuối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi và trả lời Câu hỏi 1: Sự khác nhau giữa dựa trên thành phần (Component-Based) và hướng đối tượng (Object- Oriented)?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C# phần cuối

  1. Câu hỏi và trả lời Câu hỏi 1: Sự khác nhau giữa dựa trên thành phần (Component-Based) và hướng đối tượng (Object- Oriented)? Trả lời 1: Phát triển dựa trên thành phần có thể được xem như là mở rộng của lập trình hướng đối tượng. Một thành phần là một khối mã nguồn riêng có thể thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Lập trình dựa trên thành phần bao gồm việc tạo nhiều các thành phần tự hoạt động có thể được dùng lại. Sau đó chúng ta có thể liên kết chúng lại để xây dựng các ứng dụng. Câuhỏi 2: Những ngôn ngữ nào khác được xem như là hướng đối tượng? Trả lời 2: Các ngôn ngữ như là C++, Java, SmallTalk, Visual Basic.NET cũng có thể được sử dụng cho lập trình hướng đối tượng. Còn rất nhiều những ngôn ngữ khác nhưng không được phổ biến lắm. Câu hỏi 3: Tại sao trong kiểu số không nên khai báo kiểu dữ liệu lớn thay vì dùng kiểu dữ liệu nhỏ hơn? Trảlời 3: Mặc dù điều có thể xem là khá hợp lý, nhưng thật sự không hiệu quả lắm. Chúng ta không nên sử dụng nhiều tài nguyên bộ nhớ hơn mức cần thiết. Khi đó vừa lãng phí bộ nhớ lại vừa hạn chế tốc độ của chương trình. Câuhỏi 4: Chuyện gì xảy ra nếu ta gán giá trị âm vào biến kiểu không dấu? Trả lời 4: Chúng ta sẽ nhận được lỗi của trình biên dịch nói rằng không thể gán giá trị âm cho biến không dấu trong trường hợp ta gán giá trị hằng âm. Còn nếu trong trường hợp kết quả là âm đựơc tính trong biểu thức khi chạy chương trình thì chúng ta sẽ nhận được lỗi dữ liệu. Việc kiểm tra và xử lý lỗi dữ liệu sẽ đựơc trình bày trong các phần sau. Câu hỏi 5: Những ngôn ngữ nào khác hỗ trở Common Type System (CTS) trong Common Language Runtime (CLR)? Trả lời 5: Microsoft Visual Basic (Version 7), Visual C++.NET cùng hỗ trợ CTS. Thêm vào đó là một số phiên bản của ngôn ngữ khác cũng được chuyển vào CTS. Bao gồm Python, COBOL, Perl, Java. Chúng ta có thể xem trên trang web của Microsoft để biết thêm chi tiết. Câuhỏi 6: Có phải còn những câu lệnh điều khiển khác? Trảlời 6: Đúng, các câu lệnh này như sau: throw, try, catch và finally. Chúng ta sẽ được học trong chương xử lý ngoại lệ. Câuhỏi 7: Có thể sử dụng chuỗi với câu lệnh switch? Trả lời 7: Hoàn toàn được, chúng ta sử dụng biến giá trị chuỗi trong switch rồi sau đó dùng giá trị chuỗi trong câu lệnh case. Lưu ý là chuỗi là những ký tự đơn
  2. giản nằm giữa hai dấu ngoặc nháy. Câu hỏi thêm Câuhỏi 1: Có bao nhiêu cách khai báo comment trong ngôn ngữ C#, cho biết chi tiết? Câu hỏi 2: Những từ theo sau từ nào là từ khóa trong C#: field, cast, as, object, throw, football, do, get, set, basketball. Câuhỏi 3: Những khái niệm chính của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng? Câuhỏi 4: Sự khác nhau giữa hai lệnh Write và WriteLine? Câu hỏi 5: C# chia làm mấy kiểu dữ liệu chính? Nếu ta tạo một lớp tên myClass thì lớp này được xếp vào kiểu dữ liệu nào? Câuhỏi 6: Kiểu chuỗi trong C# là kiểu dữ liệu nào? Câuhỏi 7: Dữ liệu của biến kiểu dữ liệu tham chiếu được lưu ở đâu trong bộ nhớ? Câuhỏi 8: Sự khác nhau giữa lớp và cấu trúc trong C#? Khi nào thì dùng cấu trúc tốt hơn là dùng class? Câuhỏi 8: Sự khác nhau giữa kiểu unsigned và signed trong kiểu số nguyên? Câuhỏi 9: Kiểu dữ liệu nào nhỏ nhất có thể lưu trữ được giá trị 45? Câuhỏi 10: Số lớn nhất, và nhỏ nhất của kiểu int là số nào? Câuhỏi 11: Có bao nhiêu bit trong một byte? Câuhỏi 12: Kiểu dữ liệu nào trong .NET tương ứng với kiểu int trong C#? Câuhỏi 13: Những từ khóa nào làm thay đổi luồng của chương trình? Câuhỏi 14: Kết quả của 15%4 là bao nhiêu? Câuhỏi 15: Sự khác nhau giữa chuyển đổi tường minh và chuyển đổi ngầm định? Câuhỏi 16: Có thể chuyển từ một giá trị long sang giá trị int hay không? Câuhỏi 17: Số lần tối thiểu các lệnh trong while được thực hiện? Câuhỏi 18: Số lần tối thiểu các lệnh trong do while được thực hiện? Câuhỏi 19: Lệnh nào dùng để thoát ra khỏi vòng lặp? Câuhỏi 20: Lệnh nào dùng để qua vòng lặp kế tiếp? Câuhỏi 21: Khi nào dùng biến và khi nào dùng hằng? Câuhỏi 22: Cho biết giá trị CanhCut trong kiểu liệt kê sau: enum LoaiChim {
  3. HaiAu , BoiCa , DaiBang = 50, CanhCut } Câuhỏi 23: Cho biết các lệnh phân nhánh trong C#? Bài tập Bài tập 1: Nhập vào, biên dịch và chạy chương trình. Hãy cho biết chương trình làm điều gì? -----------------------------------------------------------------------------
  4. class BaiTap3_1 { public static void Main() { int x = 0; for(x = 1; x < 10; x++) { System.Console.Write(“{0:03}”, x); } } } ----------------------------------------------------------------------------- Bài tập2: Tìm lỗi của chương trình sau? sửa lỗi và biên dịch chương trình. ----------------------------------------------------------------------------- class BaiTap3_2 { public static void Main() { for(int i=0; i < 10 ; i++) System.Console.WriteLine(“so :{1}”, i); } } ----------------------------------------------------------------------------- Bài tập3: Tìm lỗi của chương trình sau. Sửa lỗi và biên dịch lại chương trình. ----------------------------------------------------------------------------- using System; class BaiTap3_3 { public static void Main() { double myDouble; decimal myDecimal; myDouble = 3.14; myDecimal = 3.14; Console.WriteLine(“My Double: {0}”, myDouble); Console.WriteLine(“My Decimal: {0}”,
  5. myDecimal); } } ----------------------------------------------------------------------------- Bài tập4: Tìm lỗi của chương trình sau. Sửa lỗi và biên dịch lại chương trình. ----------------------------------------------------------------------------- class BaiTap3_4 { static void Main() { int value; if (value > 100); System.Console.WriteLine(“Number is greater than 100”); } } ----------------------------------------------------------------------------- Bài tập5: Viết chương trình hiển thị ra màn hình 3 kiểu sau: * $$$$$ * ** $ *** $$$$$ *** ***** $$$$ **** ******* $$$ ***** ********* $$ ***** *********** * $ c) a) b)
  6. Bàitập6: Viết chương trình hiển ra trên màn hình. 1 232 34543 4567654 567898765 67890109876 7890123210987 890123454321098 9012345676543210 9 0123456789876543210 Bài tập 7: Viết chương trình in ký tự số (0..9) và ký tự chữ (a..z) với mã ký tự tương ứng của từng ký tự Ví dụ: ‘0’ : 48 ‘1’ : 49 .... Bài tập 8: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất, cho phép người dùng nhập vào giá trị a, b. Bàitập9: Viết chương trình giải phương trình bậc hai, cho phép người dùng nhập vào giá trị a, b, c. Bài tập 10: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của các hình sau: đường tròn, hình chữ nhật, hình thang, tam giác. Hết chương 3.
Đồng bộ tài khoản